enlightenedenlightenedแจ้งกำหนดการรับบริจาคโลหิตครั้งต่อไป  ตรงกับวันอังคารที่ 19 ธันวาคม 2560 เวลา  13.00-15.00 น. ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1enlightenedenlightened

โครงสร้างการบริหาร
ผู้บริหาร สพป.สท.1
นโยบายพัฒนาการศึกษา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ค่านิยมองค์กร
เป้าประสงค์
กลยุทธ์
กศจ.จังหวัดสุโขทัย
ก.ต.ป.น.เขตพื้นที่การศึกษา
กรรมการเขตพื้นที่การศึกษา
ผู้บริหารสถานศึกษา
ผู้อำนวยการกลุ่ม สพป.สท.1
ศูนย์ประถมศึกษาอำเภอ
เครือข่ายสถานศึกษา
สถานศึกษาในสังกัด
สถานศึกษาขนาดเล็ก
ระบบจัดเก็บข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการ
สารสนเทศเพื่อการบริหาร
โรงเรียนในฝัน
โรงเรียนดีประจำตำบล
โรงเรียนประชารัฐ
โรงเรียนดีใกล้บ้าน(แม่เหล็ก)
หมายเลขโทรศัพท์
ที่ตั้ง สพป.สท.1
Ãкº´ÙáŨѴ¡ÒúÃÔËÒâéÍÁÙÅ
ข้อมูลสารสนเทศ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
คู่มือจัดตั้งงบประมาณ
แบบฟอร์มบริการ
แผนพัฒนาการศึกษา
แผนปฏิบัติราชการ
รวมกฎหมาย
คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มนโยบายและแผน
คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มนิเทศ ติดตามฯ
คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มอำนวยการ
คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มบริหารงานบุคคล
คู่มือปฏิบัติงานหน่วยตรวจสอบภายใน
คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน
คลังข้อสอบ
แหล่งเรียนรู้
ผลสอบทางวิชาการนักเรียน
เผยแพร่ผลงานวิชาการ
คู่มือประชาชนสพป.สท1
นโยบาย"ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้"
แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัด
นักเรียนนอกเขตบริการ
AdVisitor Statistics
»   ขณะนี้ 5 Online
»   วันนี้ 68 Today
»   เมื่อวานนี้ 0 Yesterday
»   อาทิตย์นี้ 68 Week
»   เดือนนี้ 68 Month
»   ปีนี้ 68 Year
»   รวมทั้งหมด 68 Total
Record: 68 (15.12.2017)
( Counter 01-01-2009 )
 

 

 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สุโขทัย เขต 1  
       ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ.๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ.๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ.๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ.๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ

  

 

1. นายพยอม  วงษ์พูล ผอ.สพป.สุโขทัย เขต 1 ประธานคณะกรรมการ
2. น.ส.สมปอง  ช่วยพรม กรรมการผู้แทนผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของรัฐ กรรมการ
3. นางสมใจ  สุจริต กรรมการผู้แทนผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของเอกชน กรรมการ
4. นายปิลัทธ์  อุดมวงษ์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ
5. นายสิริชัย  สร้อยเพชรเกษม กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ
6. นายวินัย  สุขกันต์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ
7. นายพรชัย  ทองเจือ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ
8. นายสมเดช  แสงเมือง กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ
9. นายณรงค์  ม่วงเย็น ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา กรรมการและเลขานุการ

 

 
ผู้อ่าน 88278 คน

 
   คิดอย่างไรกับเว็บไซต์ของเรา