enlightenedenlightened สำนักงานคุรุสภา ได้ย้ายที่ทำการใหม่ไปตั้ง ณ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด ที่ตั้งสถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตสุโขทัย ตำบลบ้านกล้วย อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย หมายเลขโทรศัพท์ ติดต่อ 081-280-0500, 055-651112 enlightenedenlightened

โครงสร้างการบริหาร
ผู้บริหาร สพป.สท.1
นโยบายพัฒนาการศึกษา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ค่านิยมองค์กร
เป้าประสงค์
กลยุทธ์
กศจ.จังหวัดสุโขทัย
ก.ต.ป.น.เขตพื้นที่การศึกษา
กรรมการเขตพื้นที่การศึกษา
ผู้บริหารสถานศึกษา
ผู้อำนวยการกลุ่ม สพป.สท.1
ศูนย์ประถมศึกษาอำเภอ
เครือข่ายสถานศึกษา
สถานศึกษาในสังกัด
สถานศึกษาขนาดเล็ก
ระบบจัดเก็บข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการ
สารสนเทศเพื่อการบริหาร
โรงเรียนในฝัน
โรงเรียนดีประจำตำบล
โรงเรียนประชารัฐ
โรงเรียนดีใกล้บ้าน(แม่เหล็ก)
หมายเลขโทรศัพท์
ที่ตั้ง สพป.สท.1
ที่ตั้งคุรุสภา
Ãкº´ÙáŨѴ¡ÒúÃÔËÒâéÍÁÙÅ
ข้อมูลสารสนเทศ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
คู่มือจัดตั้งงบประมาณ
แบบฟอร์มบริการ
แผนพัฒนาการศึกษา
แผนปฏิบัติราชการ
รวมกฎหมาย
คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มนโยบายและแผน
คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มนิเทศ ติดตามฯ
คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มอำนวยการ
คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มบริหารงานบุคคล
คู่มือปฏิบัติงานหน่วยตรวจสอบภายใน
คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน
คลังข้อสอบ
แหล่งเรียนรู้
ผลสอบทางวิชาการนักเรียน
เผยแพร่ผลงานวิชาการ
คู่มือประชาชนสพป.สท1
นโยบาย"ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้"
แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัด
นักเรียนนอกเขตบริการ
ปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน
คู่มือโรงเรียนประชารัฐ
คู่มือสะเต็มศึกษา
คู่มือดำเนินงานสถานศึกษาสีขาว
พิมพ์เกียรติบัตรงานศิลปหัตถกรรม
ศูนย์ ฉก.คศ.
AdVisitor Statistics
»   ขณะนี้ 15 Online
»   วันนี้ 1099 Today
»   เมื่อวานนี้ 1406 Yesterday
»   อาทิตย์นี้ 2505 Week
»   เดือนนี้ 2505 Month
»   ปีนี้ 2505 Year
»   รวมทั้งหมด 2505 Total
Record: 1406 (26.05.2018)
( Counter 01-01-2009 )
 

 

 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สุโขทัย เขต 1  
       ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ

  

ที่ ชื่อ - สกุล โรงเรียน อำเภอ โทรศัพท์
1 นาย สุชาติ หลำพรม บ้านปากแคว เมืองสุโขทัย 081-0373909
2 นาย วีรพันธ์ สุนันทวนิช บ้านบางคลอง(สามัคคีประชาคาร) เมืองสุโขทัย 081-9715940
3 นาย ชนนันท์ ขันธ์ทอง บ้านบางคลอง(ราษฎร์อุทิศ) เมืองสุโขทัย 083-9628587
4 นาย ภานุวัชร อินทรโชติ อนุบาลสุโขทัย เมืองสุโขทัย 081-7077782
5 นาย สุชิน เยโท้ ศรีมหาโพธิ์(ประชาสรรค์) เมืองสุโขทัย 081-8877225
6 นาย สุพจน์ กล้าวาจา วัดวังแดง เมืองสุโขทัย 081-8863979
7 นาย สมพงษ์ ใหลเจริญ วัดคุ้งยางใหญ่ เมืองสุโขทัย 087-3157402
8 น.ส. สมศรี แป้นดี บ้านคลองปลายนา เมืองสุโขทัย 081-7407209
  น.ส. สมศรี แป้นดี บ้านคลองปลายนา(สาขาคลองปลายนา) เมืองสุโขทัย 081-7407209
9 ว่าง     บ้านเหมืองตามุก เมืองสุโขทัย  
10 นาย สมชาย ป้อมแก้ว วัดฤทธิ์(คำหมื่นปทุมานุสสรณ์) เมืองสุโขทัย 086-2029619
11 นาย ทองอินทร์ เมฆเลื่อม บ้านสวนเหนือ(ประชาบำรุง 303 ) เมืองสุโขทัย 091-1480387
13 นาย ปัญญา นิใจ วัดจันทร์(ลอมราษฎร์บำรุง) เมืองสุโขทัย 081-9721932
14 นาย วิชิต ศรีสมุทร วัดยางเอน เมืองสุโขทัย 089-5651328
15 นาย รุ่งโรจน์ หอมชื่น วัดตาลเตี้ย เมืองสุโขทัย 083-4100556
16 นาย รักษ์ เกิดเกตุ บ้านยางซ้าย(พรหมมาประชาสรรค์) เมืองสุโขทัย 081-8867297
17 นาย วินัย กันอ่วม วัดปากพระ เมืองสุโขทัย 091-6218361
18 นาย สมบัติ พุฒทอง วัดลัดทรายมูล เมืองสุโขทัย 081-6049613
19 นาย มานพ เจริญโห้ บ้านวังขวาก เมืองสุโขทัย 081-7865487
20 นาย พิษณุ ศิริคชพันธุ์ บ้านหนองพยอม เมืองสุโขทัย 084-8860245
21 นาย มนตรี จันทขาว บ้านจอมสังข์ เมืองสุโขทัย 089-9609424
22 นาย นุสนธิ์ สวนใต้ บ้านสนามบิน(ประชาศึกษา) เมืองสุโขทัย 084-6232790
23 นาย วีรศักดิ์ ทองธรรม บ้านกล้วย เมืองสุโขทัย 093-2792228
24 นาย สุรพงษ์ ส้มมี บ้านขวาง(น้อมประชานุกูล) เมืองสุโขทัย 081-8866637
25 นาย นเรศ ขำมั่น บ้านเพชรไฝ เมืองสุโขทัย 081-3791308
26 นาย อัมพร ฉันทรัตน์ วัดคูหาสุวรรณ (วันครู2504) เมืองสุโขทัย 089-5638836
27 นาย สุทธิชัย เข็มคง บ้านเมืองเก่า " ศรีอินทราทิตย์ " เมืองสุโขทัย 081-9711664
28 นาย สมพงษ์ ทองพงษ์เนียม วัดเชตุพน เมืองสุโขทัย 087-5241698
29 ว่าง     บ้านมนต์คีรี เมืองสุโขทัย  
30 นาย ภาณุพงศ์  ชูมา บ้านปากคลอง เมืองสุโขทัย  
31 นาย บุญเชิด ทับศูนย์ บ้านวังตะคร้อ(ธนาคารกรุงเทพฯ 5) เมืองสุโขทัย 086-2130491
32 นาย สมโภชน์ ซับซ้อน บ้านวังวน เมืองสุโขทัย 081-6757248
33 นาย สมชาย พรถึง อนุบาลเมืองสุโขทัย เมืองสุโขทัย 081-9722720
34 นาย ถวิล คล่ำดิษฐ์ บ้านวังทองแดง เมืองสุโขทัย 081-9718263
35 ว่าง     บ้านสำนัก เมืองสุโขทัย  
36 นาย ประเสริฐ เดาวเรส บ้านไสยาศน์(ราษฎร์บูรณะ) เมืองสุโขทัย 081-8868075
37 นาย รังสรรค์ เกิดศรี วัดหนองตาโชติ เมืองสุโขทัย 089-8391291
38 นาย ไพรัช เดชะศิริ บ้านราวรังงาม เมืองสุโขทัย 088-2731661
39 นาย ณรงค์ ภาคภูมิ บ้านกง(ราษฎร์อุทิศ) กงไกรลาศ 082-7745658
40 นาง สมปอง กรุณามิตร วัดสงฆาราม กงไกรลาศ 086-4465077
41 ว่าง     บ้านบางสนิม กงไกรลาศ  
42 นาย สมศักดิ์ คงอิ่ม บ้านหนองหญ้าปล้อง กงไกรลาศ 084-0493376
43 นาง ชลิศา โรจน์วัฒนสกุล บ้านหนองสามพญา กงไกรลาศ 094-7484260
44 นาย พรชัย ใบไม้ บ้านประดู่เฒ่า กงไกรลาศ 089-6406609
45 ว่าง     อนุบาลกงไกรลาศ กงไกรลาศ  
46 นาย มนตรี อินทรพุก วัดปรักรัก กงไกรลาศ 086-4400116
47 นาย วัลลภ เพ็งม่วง วัดกกแรต กงไกรลาศ 089-4613748
48 นาย ถาวร โปร่งเจริญ บ้านคลองตะเข้ กงไกรลาศ 086-4400441
49 นาย พิมพ์ ทวีนาท วัดคุ้งยาง กงไกรลาศ 081-4755809
50 นาย ธวัชชัย อินต๊ะเสาร์ บ้านโป่งแค กงไกรลาศ 081-6052864
51 นาย ทองใบ สุกมาก วัดโบสถ์ กงไกรลาศ 081-6041002
52 นาย พิเชษฐ์ หมอนทอง บ้านใหม่สุขเกษม กงไกรลาศ 087-0596355
53 นาย ทนง มั่นนุช บ้านใหม่โพธิ์ทอง กงไกรลาศ 094-7085009
086-9345451
54 นาย อนันต์ ประพรม บ้านข่อยสองนาง กงไกรลาศ 089-4615569
55 นาย ประนอม อินทโชติ บ้านหนองมะเกลือ กงไกรลาศ 085-8572068
56 นาย อลงกรณ์ หงษ์ผ้วย วัดเสาหิน กงไกรลาศ 089-4619485
57 นาย จำลอง แก้วปัญหา บ้านวังขวัญ กงไกรลาศ 081-6041027
58 นาย สุระพล เจ็กอยู่ บ้านหนองบัว กงไกรลาศ 086-4481592
59 ว่าง     บ้านหนองเสาเถียร กงไกรลาศ  
60 ว่าง     บ้านหนองกระทุ่ม กงไกรลาศ  
61 นาย ทองหล่อ คล้ายแท้ บ้านดงเดือย กงไกรลาศ 086-4464975
62 นาย กฤษณะ วุ่นอ่อน บ้านโพธิ์หอม กงไกรลาศ 091-0279839
63 นาย วิลาศ ส่งให้ วัดดงยาง กงไกรลาศ 083-2157770
64 น.ส. จินตนา ทองแจ่ม บ้านยางแดน กงไกรลาศ 091-8436305
65 นาย ประกิจ สีนวล บ้านดอนสำโรง กงไกรลาศ 089-5629717
66 นาย นิคม มั่นถึง วัดดอนสักมิตรภาพที่ 231 กงไกรลาศ 089-8578989
67 นาย ประจักษ์ สระชุ่ม วัดทุ่ง กงไกรลาศ 081-6058266
68 นาง สายสุณีย์ คชสิทธิ์ วัดใหม่ไทยบำรุง กงไกรลาศ 084-8113908
69 ว่าง     วัดศรีเมือง กงไกรลาศ  
70 นาย สมคิด พรหมฉิม บ้านป่าสัก กงไกรลาศ 081-7270297
71 นาง ปัญจพร แสงเมือง บ้านป่ามะม่วง กงไกรลาศ 090-0575688
72 นาย ฉลอม ชูยิ้ม วัดเต่าทอง กงไกรลาศ 081-7077554
73 นาย สิริเวศน์ เกตุทอง บ้านหนองตูม กงไกรลาศ 081-3799456
74 น.ส. สมปอง ช่วยพรม บ้านเกาะนอก(ประชานุเคราะห์) กงไกรลาศ 086-4494847
75 นาย วินัย เรือนก้อน บ้านหนองบัว(จิตพินิจประชาสรรค์) กงไกรลาศ 087-7316759
76 นาย อนุวัฒน์ สุวรรณมาตย์ วัดท่าฉนวน กงไกรลาศ 081-8872234
77 นาย ธิติภูมิ แก้วเนย วัดหางตลาด กงไกรลาศ 081-3799775
78 นาย บุญยัง เอี่ยมซิ้ว บ้านน้ำเรื่อง กงไกรลาศ 081-7867021
79 นาย สังวาล ยืนยงค์ บ้านปากคลองเรือ(โพธิ์โตนด) คีรีมาศ 086-2016225
80 นาย ประทม ปานนา บ้านยางแหลม คีรีมาศ 081-5333433
81 นาย ปราโมทย์ อยู่อ้น บ้านเนินประดู่ คีรีมาศ 081-0437566
82 นาย ดำรง คงรอด วัดหนองกก คีรีมาศ 081-9716049
83 นาย ประทุม เกตุกิตติกุล ศรีคีรีมาศวิทยา คีรีมาศ 086-9330030
84 นาย สังวาลย์ ทองงาม อนุบาลคีรีมาศ(วัดบึง) คีรีมาศ 081-2819499
85 นาง อุไรวรรณ โพธิ์นาค บ้านนาเชิงคีรี คีรีมาศ 081-8877301
86 นาย ชูชาติ ขาวป้อม บ้านขุนนาวัง คีรีมาศ 081-7278736
87 ว่าง     บ้านโว้งบ่อ คีรีมาศ  
88 ว่าง     บ้านนาโพธิ์ คีรีมาศ  
89 นาย สุทัศน์ หลินเจริญ บ้านน้ำลาด คีรีมาศ 095-5764878
90 นาย มานะ มนตรีวิวัฒน์ บ้านหนองกระดิ่ง คีรีมาศ 096-7634138
91 นาย ประสิทธิ์ พันธุ์วโรบล บ้านลำคลองยาง คีรีมาศ 086-4482844
92 นาย พิษณุวัฒน์ มั่นหมาย บ้านเนินพยอม คีรีมาศ 089-9065390
93 นาง กมลวรรณ ตั้งสุขสันต์ บ้านวังกร่าง คีรีมาศ 086-9314089
94 นาง เยาวรัตน์ ขาวทุ่ง บ้านยางเมือง คีรีมาศ 081-5345695
95 นาย สมพงษ์ ขันอินทร์ บ้านคลองน้ำเย็น คีรีมาศ 081-9717840
96 นาย จำนงค์ บุญมาก วัดมุจลินทาราม คีรีมาศ 086-9319329
97 นาย ภูษิต ภูสีโสม สามัคคีวิทยา(สหกรณ์อุปถัมภ์) คีรีมาศ 088-1771662
98 นาย สิทธิพร พัดกลม บ้านบึงหญ้า คีรีมาศ 087-8491319
99 ว่าง     บ้านหนองยาง คีรีมาศ  
100 ว่าง     หนองบัวเขาดิน คีรีมาศ  
101 นาย สมบูรณ์ วันดี บ้านใหม่เจริญผล คีรีมาศ 081-6041797
102 นาย อานนท์ อุ่นนังกาศ บ้านหนองตลับ คีรีมาศ 089-58450680
103 นาย กฤษดา แจ่มทุ่ง บ้านเขาทองผางับ คีรีมาศ 090-0603564
104 นาย อดิศักดิ์ เคลือขอน บ้านน้ำพุ คีรีมาศ 089-2724198
105 ว่าง     บ้านลานเอื้อง คีรีมาศ  
106 ว่าง     มหาตมาคานธีอนุสรณ์(น้ำตกสายรุ้ง) คีรีมาศ  
107 น.ส. ปรีเปรม เค้าอ้น บ้านเนินยาง คีรีมาศ 082-4099486
108 นาย รักเร่ แจงป้อม บ้านนากาหลง คีรีมาศ 086-2003355
109 นาย บรรเทิง แจ่มทุ่ง บ้านป้อมประชานุกูล คีรีมาศ 095-6393690
110 ว่าง     บ้านนาไผ่ล้อม คีรีมาศ  
111 นาย เกษม อบเชย บ้านนาสระลอย คีรีมาศ 087-8383466
112 นาย ภักดี จันทรปิติกุล บ้านสามพวง(สามัคคีพิทยา) คีรีมาศ 086-4481604
113 นาย สวิง ขาวทุ่ง บ้านตะเข้ขานสามัคคีวิทยา คีรีมาศ 089-7026172
114 นาย เฉลิมพล ติดพรม อนุบาลบ้านด่านลานหอย บ้านด่านลานหอย 081-7863762
115 นาย อนุสิทธิ์ โตมั่น เชิงคีรี(สุวิชานวรวุฒิ) บ้านด่านลานหอย 081-0418156
116 นาย สุรสิทธิ์ ใจแสน บ้านหนองเฒ่า บ้านด่านลานหอย 091-8433951
117 นาย สุวิทย์ รักวุ่น บ้านวังโคนเปือย บ้านด่านลานหอย 087-7395008
118 นาย วีระวัฒน์ อัยยะรัชโยธิน บ้านวังไทร บ้านด่านลานหอย 089-9870881
119 นาย สมพร บนขุนทด บ้านปากคลองร่วม บ้านด่านลานหอย 098-7640368
120 นาย นันทศักดิ์ อินทแสง บ้านด่าน บ้านด่านลานหอย 081-9710642
121 นาย จำลอง เวทยพงษ์ บ้านวังแดด บ้านด่านลานหอย 085-7260500
122 ว่าง     บ้านลานทอง บ้านด่านลานหอย  
123 นาย วีระพันธ์ พรมมี บ้านหนองจัง บ้านด่านลานหอย 081-3957432
124 นาย วันชัย แก้วเกิด บ้านวังน้ำขาว บ้านด่านลานหอย 087-8420234
125 นาย ทองแดง ศรีคำแหง บ้านห้วยไคร้ บ้านด่านลานหอย 089-9579563
126 นาย สมจิต บุญชุ่ม บ้านวังตะคร้อ บ้านด่านลานหอย 087-7293272
127 นาย นิกร จันทร์อินทร์ บ้านหนองจิกตีนเนิน บ้านด่านลานหอย 093-2703020
128 นาย ธัชพล โพธิทา บ้านหนองไม้กอง บ้านด่านลานหอย 087-1941909
129 นาย จเร ศรีศุภารักษ์ บ้านหนองตม บ้านด่านลานหอย 089-9584179
130 นาย จักรกฤษณ์ ใจทิม หนองหญ้าปล้อง (กม.78) บ้านด่านลานหอย 090-0615123
131 นาย จอย น้อยผล บ้านวังลึก บ้านด่านลานหอย 081-8874816
132 นาย ปฐวี พิพัฒน์พงศ์ภวิน บ้านหนองสองตอน บ้านด่านลานหอย 081-8889833
133 นาย โสรส รอดประดิษฐ์ บ้านตลิ่งชัน บ้านด่านลานหอย 081-7071389
134 ว่าง     บ้านวังหาด บ้านด่านลานหอย  
135 นาย สุรศักดิ์ พิมพ์ศรี บ้านคลองไผ่งาม บ้านด่านลานหอย 093-1346716
136 นาย บุญชู คำรักษ์ บ้านวังหิน บ้านด่านลานหอย 081-0468135
137 นาย สนิท รักถึง บ้านลานกระบือ บ้านด่านลานหอย 089-9011044

 

 
ผู้อ่าน 13975 คน

 
   คิดอย่างไรกับเว็บไซต์ของเรา