ให้โรงเรียนที่ยังไม่ได้ดำเนินการรายงาน ข้อมูลการใช้จ่ายด้านการศึกษาของสถานศึกษา ครั้งที่ 2 และข้อมูลค่าสาธารณูปโภค ปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ในระบบ e-budjet ทางเว็บไซต์ http://e-budjet.jobobec.in.th เร่งดำเนินการรายงาน โดยด่วน ก่อนที่ระบบจะปิด

โครงสร้างการบริหาร
ผู้บริหาร สพป.สท.1
นโยบายพัฒนาการศึกษา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ค่านิยมองค์กร
เป้าประสงค์
กลยุทธ์
กศจ.จังหวัดสุโขทัย
ก.ต.ป.น.เขตพื้นที่การศึกษา
กรรมการเขตพื้นที่การศึกษา
ผู้บริหารสถานศึกษา
ผู้อำนวยการกลุ่ม สพป.สท.1
ศูนย์ประถมศึกษาอำเภอ
เครือข่ายสถานศึกษา
สถานศึกษาในสังกัด
สถานศึกษาขนาดเล็ก
ระบบจัดเก็บข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการ
สารสนเทศเพื่อการบริหาร
โรงเรียนในฝัน
โรงเรียนดีประจำตำบล
โรงเรียนประชารัฐ
โรงเรียนดีใกล้บ้าน(แม่เหล็ก)
หมายเลขโทรศัพท์
ที่ตั้ง สพป.สท.1
Ãкº´ÙáŨѴ¡ÒúÃÔËÒâéÍÁÙÅ
ข้อมูลสารสนเทศ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
คู่มือจัดตั้งงบประมาณ
แบบฟอร์มบริการ
แผนพัฒนาการศึกษา
แผนปฏิบัติราชการ
รวมกฎหมาย
คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มนโยบายและแผน
คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มนิเทศ ติดตามฯ
คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มอำนวยการ
คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มบริหารงานบุคคล
คู่มือปฏิบัติงานหน่วยตรวจสอบภายใน
คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน
คลังข้อสอบ
แหล่งเรียนรู้
ผลสอบทางวิชาการนักเรียน
เผยแพร่ผลงานวิชาการ
คู่มือประชาชนสพป.สท1
นโยบาย"ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้"
แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัด
นักเรียนนอกเขตบริการ
AdVisitor Statistics
»   ขณะนี้ 7 Online
»   วันนี้ 244 Today
»   เมื่อวานนี้ 476 Yesterday
»   อาทิตย์นี้ 2140 Week
»   เดือนนี้ 9004 Month
»   ปีนี้ 9921 Year
»   รวมทั้งหมด 9921 Total
Record: 697 (02.10.2017)
( Counter 01-01-2009 )
 

 

 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สุโขทัย เขต 1  
       เธœเธนเน‰เธญเธณเธ™เธงเธขเธเธฒเธฃเธเธฅเธธเนˆเธก เธชเธžเธ›.เธชเธ—.1

  

 

กลุ่มอำนวยการ กลุ่มบริหารงานบุคคล กลุ่มนโยบายและแผน
นางเสริมสุข  วรศิริ นางธาริณี  รัตน์พล  
     
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน
นายสมพงษ์  อิ่มอก นายณรงค์  ม่วงเย็น นายประพันธ์  จันทร์จเร
     
กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ หนวยตรวจสอบภายใน  
นางดารารัตน์  นิคม นายภิญโญ  บุญมา  

 

บุคลการในสำนักงาเเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1

กลุ่มนิเทศติดตาม วัดผลและประเมินผล กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
กลุ่มอำนวยการ กลุ่มนโยบายและแผน
กลุ่มบริหารงานบุคคล กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน หน่วยตรวจสอบภายใน

 

กลุ่มนิเทศติดตามและประเมิน
นาย ณรงค์ ม่วงเย็น
นาง สายสุนีย์ มนตรีวิวัฒน์
น.ส. วีณา แสนโกศิก
น.ส. มะลิ ตุ้มบุตร
นาง ภคอร ป้อมแก้ว
นาง บำรุงรัตน์ เจนนาวิน
นาง ประพรศิลป์ ชมนก
     
     
     
     
     

 

กลับ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
นาง ดารารัตน์ นิคม
นาย จรัญ นาคสมบูรณ์
นาง เบ็ญจา พรหมณะ
นาง ภัทรา จันทร์เอี่ยม
นาง บุญชู ติวุตานนท์
นาง ประภัสสร เถาพันธ์
นาย สุธิวัฒน์ เนื้อไม้หอม
นาง ทัศยา แพงโตนด
  กลับ  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
กลุ่มอำนวยการ
นาง เสริมสุข วรศิริ
น.ส. ทิพย์วรรณ คล่ำคง
น.ส. ลำพึง นุ่มนิ่ม
นาง ชุลีกร นิธิวรรณกุล
นาย มานิต ปานสุข
นาง เตือนใจ ปานศรี
  กลับ  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
กลุ่มนโยบายและแผน
นาย สมบูรณ์ หลำพรม
น.ส. วรรณรัตน์ ก๋องตาวงค์
นาง วาริน นะริน
นาง เสาวลพ เดาวเรส
นาง รจนา พ่วงพี
นาง สมพร แตงก่อ
นาง ฉลอง หลำพรม
น.ส. เสนอ แสงนิล
  กลับ  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
กลุ่มบริหารงานบุคคล
นาง ธารินี รัตนพล
น.ส. อัมพร เพ็ชรี่
นาง สุปราณี โดยด่วน
นาง ปราณี พวงคำ
นาง รัตนา เสนาพิทักษ์
นาง สุดาพร กิจภพเลิศศิลป์
น.ส. ฐิติรัตน์ ชัยรังษี
น.ส. สายลม พิลึก
น.ส. นิยากร หอมบุบผา
  กลับ  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
หน่วยตรวจสอบภายใน
นาย ภิญโญ บุญมา
นาง พรพนา สุขอ่ำ
  กลับ  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
นาย ประพันธ์ จันทร์จเร
นาย ประยงค์ สัพทเสวี
นาง พสุนิต กระการดี
นาง อิษฎาภรณ์ ประดุงรุก
นาง อภิญญา ศิลปชัย
นาง อารี จันทนนท์
นาง ยุพิน พงษ์ปรีชา
นาง ณิชาภัทร ภู่ทอง
นาย นวัช มันตะสูตร
  กลับ  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน
นาย สมพงษ์ อิ่มอก
นาง สุนิษดา สุขอิ่ม
  กลับ  

 

 
ผู้อ่าน 12911 คน

 
   คิดอย่างไรกับเว็บไซต์ของเรา