โครงสร้างการบริหาร
ผู้บริหาร สพป.สท.1
นโยบายพัฒนาการศึกษา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ค่านิยมองค์กร
เป้าประสงค์
กลยุทธ์
ก.ต.ป.น.เขตพื้นที่การศึกษา
เบอร์โทรศัพท์ผู้บริหารสถานศึกษา
ผู้อำนวยการกลุ่ม สพป.สท.1
ศูนย์ประถมศึกษาอำเภอ
เครือข่ายสถานศึกษา
สถานศึกษาในสังกัด
สถานศึกษาขนาดเล็ก
ระบบจัดเก็บข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการ
สารสนเทศเพื่อการบริหาร
โรงเรียนในฝัน
โรงเรียนดีประจำตำบล
โรงเรียนประชารัฐ
โรงเรียนดีใกล้บ้าน(แม่เหล็ก)
หมายเลขโทรศัพท์
โรงเรียนร่วมพัฒนา
ที่ตั้ง สพป.สท.1
Ãкº´ÙáŨѴ¡ÒúÃÔËÒâéÍÁÙÅ
ข้อมูลสารสนเทศ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
คู่มือจัดตั้งงบประมาณ
แบบฟอร์มบริการ
แผนพัฒนาการศึกษา
แผนปฏิบัติราชการ
รวมกฎหมาย
คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มนโยบายและแผน
คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มนิเทศ ติดตามฯ
คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มอำนวยการ
คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มบริหารงานบุคคล
คู่มือปฏิบัติงานหน่วยตรวจสอบภายใน
คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน
คลังข้อสอบ
แหล่งเรียนรู้
ผลสอบทางวิชาการนักเรียน
เผยแพร่ผลงานวิชาการ
คู่มือประชาชนสพป.สท1
นโยบาย"ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้"
แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัด
นักเรียนนอกเขตบริการ
ปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน
คู่มือโรงเรียนประชารัฐ
คู่มือสะเต็มศึกษา
คู่มือดำเนินงานสถานศึกษาสีขาว
พิมพ์เกียรติบัตรงานศิลปหัตถกรรม
ศูนย์ ฉก.คศ.
การขอและเลื่อนวิทยฐานะ
รายงานผลการดำเนินงาน
KM การจัดการความรู้
ระเบียบหลักเกณฑ์ของกลุ่มบริหารงานบุคคล
AdVisitor Statistics
»   ขณะนี้ 4 Online
»   วันนี้ 557 Today
»   เมื่อวานนี้ 590 Yesterday
»   อาทิตย์นี้ 557 Week
»   เดือนนี้ 2115 Month
»   ปีนี้ 2115 Year
»   รวมทั้งหมด 2115 Total
Record: 600 (21.06.2019)
( Counter 01-01-2009 )
 

 

 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สุโขทัย เขต 1  
       เธœเธนเน‰เธญเธณเธ™เธงเธขเธเธฒเธฃเธเธฅเธธเนˆเธก เธชเธžเธ›.เธชเธ—.1

  

 

กลุ่มอำนวยการ กลุ่มบริหารงานบุคคล กลุ่มนโยบายและแผน
นาสาวทิพย์วรรณ คล่ำคง นางรัตนา เสนาพิทักษ์ นางรจนา พ่วงพี
     
กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
นางดารารัตน์  นิคม นาสาวมะลิ ตุ้มบุตร นายประพันธ์  จันทร์จเร
     
กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร หน่วยตรวจสอบภายใน
ว่าง นางวาริน นะริน นายภิญโญ  บุญมา

 

บุคลากรในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1

กลุ่มนิเทศติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
กลุ่มอำนวยการ กลุ่มนโยบายและแผน
กลุ่มบริหารงานบุคคล กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร หน่วยตรวจสอบภายใน
กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา กลุ่มกฏหมายและคดี

 

กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
น.ส. มะลิ ตุ้มบุตร
น.ส. วีณา แสนโกศิก
นาง บำรุงรัตน์ เจนนาวิน
นาง ประพรศิลป์ ชมนก
นาง สิรธญา แก้วเนย
นาย ปิ่นศิลป์ชัย นุ้ยเงิน
นาง สมปอง ราษี
น.ส. ศรุชา นาคทรัพย์
นาง ศรัญญารัตน์ พรมลา
นาย ไกรสร พรมลา
นาง ณัฐพัชร์ ด่านจิระมนตรี
     

 

กลับ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
นาง ดารารัตน์ นิคม
นาง จันทร์แดง ทับศูนย์
นาง เบ็ญจา พรหมณะ
นาง ภัทรา จันทร์เอี่ยม
นาง บุญชู ติวุตานนท์
นาง ทัศยา แพงโตนด
นาย สุธิวัฒน์ เนื้อไม้หอม
     
  กลับ  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
กลุ่มอำนวยการ
น.ส. ทิพย์วรรณ คล่ำคง
นาง ชุลีกร นิธิวรรณกุล
นาง วัลยา ผกามาศ ชำนิ
น.ส. ทวีรัตน์ มาลัยหวล
     
  กลับ  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
กลุ่มนโยบายและแผน
นาง รจนา พ่วงพี
นาง ฉลอง หลำพรม
นาง วาริน นะริน
นาง เสาวลพ เดาวเรส
     
     
     
  กลับ  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
กลุ่มบริหารงานบุคคล
นาง รัตนา เสนาพิทักษ์
น.ส. ฐิติรัตน์ ชัยรังษี
นาง ประภัสสร เถาพันธ์
น.ส. เยาวรัตน์ ชื่นพุก
     
     
  กลับ  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
หน่วยตรวจสอบภายใน
นาย ภิญโญ บุญมา
นาง พรพนา สุขอ่ำ
น.ส. ชญานิศา ควรสุวรรณ
  กลับ  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
นาย ประพันธ์ จันทร์จเร
นาง ยุพิน พงษ์ปรีชา
นาง พรพสุนิต กระการดี
นาง อิษฎาภรณ์ ประดุงรุก
นาง อภิญญา ศิลปชัย
นาง ณิชาภัทร ภู่ทอง
     
     
  กลับ  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
     
     

 

 
ผู้อ่าน 144759 คน

 
   คิดอย่างไรกับเว็บไซต์ของเรา