โครงสร้างการบริหาร
ผู้บริหาร สพป.สท.1
นโยบายพัฒนาการศึกษา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ค่านิยมองค์กร
เป้าประสงค์
กลยุทธ์
กศจ.จังหวัดสุโขทัย
ก.ต.ป.น.เขตพื้นที่การศึกษา
เบอร์โทรศัพท์ผู้บริหารสถานศึกษา
ผู้อำนวยการกลุ่ม สพป.สท.1
ศูนย์ประถมศึกษาอำเภอ
เครือข่ายสถานศึกษา
สถานศึกษาในสังกัด
สถานศึกษาขนาดเล็ก
ระบบจัดเก็บข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการ
สารสนเทศเพื่อการบริหาร
โรงเรียนในฝัน
โรงเรียนดีประจำตำบล
โรงเรียนประชารัฐ
โรงเรียนดีใกล้บ้าน(แม่เหล็ก)
หมายเลขโทรศัพท์
ที่ตั้ง สพป.สท.1
ที่ตั้งคุรุสภา
Ãкº´ÙáŨѴ¡ÒúÃÔËÒâéÍÁÙÅ
ข้อมูลสารสนเทศ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
คู่มือจัดตั้งงบประมาณ
แบบฟอร์มบริการ
แผนพัฒนาการศึกษา
แผนปฏิบัติราชการ
รวมกฎหมาย
คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มนโยบายและแผน
คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มนิเทศ ติดตามฯ
คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มอำนวยการ
คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มบริหารงานบุคคล
คู่มือปฏิบัติงานหน่วยตรวจสอบภายใน
คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน
คลังข้อสอบ
แหล่งเรียนรู้
ผลสอบทางวิชาการนักเรียน
เผยแพร่ผลงานวิชาการ
คู่มือประชาชนสพป.สท1
นโยบาย"ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้"
แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัด
นักเรียนนอกเขตบริการ
ปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน
คู่มือโรงเรียนประชารัฐ
คู่มือสะเต็มศึกษา
คู่มือดำเนินงานสถานศึกษาสีขาว
พิมพ์เกียรติบัตรงานศิลปหัตถกรรม
ศูนย์ ฉก.คศ.
การขอและเลื่อนวิทยฐานะ
รายงานผลการดำเนินงาน
KM การจัดการความรู้
ระเบียบหลักเกณฑ์ของกลุ่มบริหารงานบุคคล
AdVisitor Statistics
»   ขณะนี้ 5 Online
»   วันนี้ 354 Today
»   เมื่อวานนี้ 737 Yesterday
»   อาทิตย์นี้ 2995 Week
»   เดือนนี้ 4739 Month
»   ปีนี้ 4739 Year
»   รวมทั้งหมด 4739 Total
Record: 737 (25.04.2019)
( Counter 01-01-2009 )
 

 

 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สุโขทัย เขต 1  
       เธงเธดเธชเธฑเธขเธ—เธฑเธจเธ™เนŒ/เธžเธฑเธ™เธ˜เธเธดเธˆ

  

วิสัยทัศน์
“สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1 จัดการศึกษาตามมาตรฐาน 
บริหารจัดการโดยยึดหลักธรรมาภิบาล ธำรงรักษาวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นสุโขทัย ใส่ใจค่านิยม 12 ประการ บนพื้นฐาน ของความเป็นไทย"
 
พันธกิจ

1. ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้ประชากรวัยเรียนได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล
    อย่างเท่าเทียมและทั่วถึง
2. ส่งเสริมให้นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร สามารถ
    ดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สามารถปรับตัวก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลง
    ของสังคมโลก และธำรงรักษาซึ่งวัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่นของสุโขทัย
3. ส่งเสริมและกำกับ ติดตาม ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาตามมาตรฐาน
    วิชาชีพ
4. ส่งเสริมการวิจัยและการผลิตสื่อนวัตกรรมที่สามารถนำไปใช้พัฒนาการจัดการเรียนการสอน
5. ส่งเสริมให้สถานศึกษามีระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล สนับสนุนให้
    ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา

 
ผู้อ่าน 453950 คน

 
   คิดอย่างไรกับเว็บไซต์ของเรา