โครงสร้างการบริหาร
ผู้บริหาร สพป.สท.1
นโยบายพัฒนาการศึกษา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ค่านิยมองค์กร
เป้าประสงค์
กลยุทธ์
กศจ.จังหวัดสุโขทัย
ก.ต.ป.น.เขตพื้นที่การศึกษา
เบอร์โทรศัพท์ผู้บริหารสถานศึกษา
ผู้อำนวยการกลุ่ม สพป.สท.1
ศูนย์ประถมศึกษาอำเภอ
เครือข่ายสถานศึกษา
สถานศึกษาในสังกัด
สถานศึกษาขนาดเล็ก
ระบบจัดเก็บข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการ
สารสนเทศเพื่อการบริหาร
โรงเรียนในฝัน
โรงเรียนดีประจำตำบล
โรงเรียนประชารัฐ
โรงเรียนดีใกล้บ้าน(แม่เหล็ก)
หมายเลขโทรศัพท์
ที่ตั้ง สพป.สท.1
ที่ตั้งคุรุสภา
Ãкº´ÙáŨѴ¡ÒúÃÔËÒâéÍÁÙÅ
ข้อมูลสารสนเทศ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
คู่มือจัดตั้งงบประมาณ
แบบฟอร์มบริการ
แผนพัฒนาการศึกษา
แผนปฏิบัติราชการ
รวมกฎหมาย
คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มนโยบายและแผน
คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มนิเทศ ติดตามฯ
คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มอำนวยการ
คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มบริหารงานบุคคล
คู่มือปฏิบัติงานหน่วยตรวจสอบภายใน
คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน
คลังข้อสอบ
แหล่งเรียนรู้
ผลสอบทางวิชาการนักเรียน
เผยแพร่ผลงานวิชาการ
คู่มือประชาชนสพป.สท1
นโยบาย"ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้"
แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัด
นักเรียนนอกเขตบริการ
ปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน
คู่มือโรงเรียนประชารัฐ
คู่มือสะเต็มศึกษา
คู่มือดำเนินงานสถานศึกษาสีขาว
พิมพ์เกียรติบัตรงานศิลปหัตถกรรม
ศูนย์ ฉก.คศ.
การขอและเลื่อนวิทยฐานะ
รายงานผลการดำเนินงาน
KM การจัดการความรู้
ระเบียบหลักเกณฑ์ของกลุ่มบริหารงานบุคคล
AdVisitor Statistics
»   ขณะนี้ 4 Online
»   วันนี้ 349 Today
»   เมื่อวานนี้ 737 Yesterday
»   อาทิตย์นี้ 2990 Week
»   เดือนนี้ 4734 Month
»   ปีนี้ 4734 Year
»   รวมทั้งหมด 4734 Total
Record: 737 (25.04.2019)
( Counter 01-01-2009 )
 

 

 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สุโขทัย เขต 1  
       เน€เธ›เน‰เธฒเธ›เธฃเธฐเธชเธ‡เธ„เนŒ

  

เป้าประสงค์
1. ผู้เรียนทุกคน ได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน อย่างเท่าเทียม และทั่วถึง
2. ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ และค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ
    มีความตระหนักร่วมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและทำนุบำรุงศาสนา และศิลปวัฒนธรรมของจังหวัด
    สุโขทัย น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดำเนินชีวิต
3. ผู้เรียนและผู้สำเร็จการศึกษาภาคบังคับ มีทักษะทางวิชาการ ทักษะอาชีพ และทักษะชีวิต
    พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก
4. ผู้จบการศึกษาภาคบังคับมีโอกาสในการศึกษาต่อการศึกษาขั้นพื้นฐานเพิ่มขึ้น และมีอัตรา
    การเรียนต่อสายอาชีพเพิ่มสูงขึ้น ตรงตามความต้องการของตลาดแรงงาน
5. ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาทุกคน มีศักยภาพในการปฏิบัติงานและการจัดการศึกษา
    อย่างมีคุณภาพ
6. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1 และสถานศึกษาทุกแห่ง สามารถ
    บริหารจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล มีเครือข่ายการบริหารจัดการแบบ
    มีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน
7. มีผลงานวิจัย และสื่อนวัตกรรมที่สามารถนำไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนได้
 

 
ผู้อ่าน 453802 คน

 
   คิดอย่างไรกับเว็บไซต์ของเรา