โครงสร้างการบริหาร
ผู้บริหาร สพป.สท.1
นโยบายพัฒนาการศึกษา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ค่านิยมองค์กร
เป้าประสงค์
กลยุทธ์
ก.ต.ป.น.เขตพื้นที่การศึกษา
เบอร์โทรศัพท์ผู้บริหารสถานศึกษา
ผู้อำนวยการกลุ่ม สพป.สท.1
ศูนย์ประถมศึกษาอำเภอ
เครือข่ายสถานศึกษา
สถานศึกษาในสังกัด
สถานศึกษาขนาดเล็ก
ระบบจัดเก็บข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการ
สารสนเทศเพื่อการบริหาร
โรงเรียนในฝัน
โรงเรียนดีประจำตำบล
โรงเรียนประชารัฐ
โรงเรียนดีใกล้บ้าน(แม่เหล็ก)
หมายเลขโทรศัพท์
โรงเรียนร่วมพัฒนา
ที่ตั้ง สพป.สท.1
Ãкº´ÙáŨѴ¡ÒúÃÔËÒâéÍÁÙÅ
ข้อมูลสารสนเทศ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
คู่มือจัดตั้งงบประมาณ
แบบฟอร์มบริการ
แผนพัฒนาการศึกษา
แผนปฏิบัติราชการ
รวมกฎหมาย
คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มนโยบายและแผน
คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มนิเทศ ติดตามฯ
คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มอำนวยการ
คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มบริหารงานบุคคล
คู่มือปฏิบัติงานหน่วยตรวจสอบภายใน
คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน
คลังข้อสอบ
แหล่งเรียนรู้
ผลสอบทางวิชาการนักเรียน
เผยแพร่ผลงานวิชาการ
คู่มือประชาชนสพป.สท1
นโยบาย"ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้"
แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัด
นักเรียนนอกเขตบริการ
ปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน
คู่มือโรงเรียนประชารัฐ
คู่มือสะเต็มศึกษา
คู่มือดำเนินงานสถานศึกษาสีขาว
พิมพ์เกียรติบัตรงานศิลปหัตถกรรม
ศูนย์ ฉก.คศ.
การขอและเลื่อนวิทยฐานะ
รายงานผลการดำเนินงาน
KM การจัดการความรู้
ระเบียบหลักเกณฑ์ของกลุ่มบริหารงานบุคคล
AdVisitor Statistics
»   ขณะนี้ 4 Online
»   วันนี้ 557 Today
»   เมื่อวานนี้ 590 Yesterday
»   อาทิตย์นี้ 557 Week
»   เดือนนี้ 2115 Month
»   ปีนี้ 2115 Year
»   รวมทั้งหมด 2115 Total
Record: 600 (21.06.2019)
( Counter 01-01-2009 )
 

 

 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สุโขทัย เขต 1  
       เน€เธ›เน‰เธฒเธ›เธฃเธฐเธชเธ‡เธ„เนŒ

  

เป้าประสงค์
   1 .ประชากรวัยเรียนทุกคนได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างทั่วถึง เท่าเทียมและมีอัตราการออกกลางคันลดลง
   2. ผู้จบการศึกษาภาคบังคับมีโอกาสศึกษาต่อในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานเพิ่มขึ้น และมีอัตราการเรียนต่อสายอาชีพเพิ่มสูงขึ้น
   3. เด็กปฐมวัยทุกคนได้รับการเตรียมความพร้อมทั้ง 4 ด้านอยู่ในระดับดีขึ้นไป
   4. ผู้เรียนทุกคนได้รับการพัฒนาตามมาตรฐานการศึกษา มีทักษะชีวิต ทักษะอาชีพ ทักษะวิชาการ และมีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21
   5. ผู้เรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ มีพัฒนาการตามศักยภาพของแต่ละบุคคล
   6. ครูมีการจัดกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญและมีทักษะการวัดและประเมินผลที่หลากหลายตามศักยภาพของผู้เรียน
   7. ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษามีสมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพมีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณในวิชาชีพ
   8. บุคลากรทางการศึกษามีความสามารถในการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ
   9. ผู้บริหารสามารถบริหารจัดการคุณภาพสถานศึกษาได้อย่างเป็นระบบ
  10. สถานศึกษาจัดการบริหารเชิงบูรณาการโดยทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา รวมทั้งเป็นเครือข่าย และแหล่งเรียนรู้
  11. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1 มีผลการประเมินตามมาตรฐานสำนักงานอยู่ในระดับดีเยี่ยม
  12. ผู้เรียนมีพฤติกรรมแสดงออกถึงการดำเนินชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
  13. สถานศึกษามีการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
  14. สถานศึกษาจัดสภาพแวดล้อมที่สอดคล้องกับมาตรฐานสิ่งแวดล้อม สังคม และเศรษฐกิจ
เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
   15. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1 มีผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA : Integrity & Transparency Assessment) ในระดับดีขึ้นไป
   16. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา สามารถบริหารจัดการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตามหลักธรรมาภิบาล มีเครือข่ายการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน
 

 
ผู้อ่าน 453994 คน

 
   คิดอย่างไรกับเว็บไซต์ของเรา