enlightenedenlightened สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1 งดรับ ของขวัญปีใหม่enlightenedenlightened

โครงสร้างการบริหาร
ผู้บริหาร สพป.สท.1
นโยบายพัฒนาการศึกษา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ค่านิยมองค์กร
เป้าประสงค์
กลยุทธ์
กศจ.จังหวัดสุโขทัย
ก.ต.ป.น.เขตพื้นที่การศึกษา
กรรมการเขตพื้นที่การศึกษา
ผู้บริหารสถานศึกษา
ผู้อำนวยการกลุ่ม สพป.สท.1
ศูนย์ประถมศึกษาอำเภอ
เครือข่ายสถานศึกษา
สถานศึกษาในสังกัด
สถานศึกษาขนาดเล็ก
ระบบจัดเก็บข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการ
สารสนเทศเพื่อการบริหาร
โรงเรียนในฝัน
โรงเรียนดีประจำตำบล
โรงเรียนประชารัฐ
โรงเรียนดีใกล้บ้าน(แม่เหล็ก)
หมายเลขโทรศัพท์
ที่ตั้ง สพป.สท.1
Ãкº´ÙáŨѴ¡ÒúÃÔËÒâéÍÁÙÅ
ข้อมูลสารสนเทศ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
คู่มือจัดตั้งงบประมาณ
แบบฟอร์มบริการ
แผนพัฒนาการศึกษา
แผนปฏิบัติราชการ
รวมกฎหมาย
คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มนโยบายและแผน
คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มนิเทศ ติดตามฯ
คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มอำนวยการ
คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มบริหารงานบุคคล
คู่มือปฏิบัติงานหน่วยตรวจสอบภายใน
คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน
คลังข้อสอบ
แหล่งเรียนรู้
ผลสอบทางวิชาการนักเรียน
เผยแพร่ผลงานวิชาการ
คู่มือประชาชนสพป.สท1
นโยบาย"ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้"
แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัด
นักเรียนนอกเขตบริการ
ปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน
คู่มือโรงเรียนประชารัฐ
คู่มือสะเต็มศึกษา
คู่มือดำเนินงานสถานศึกษาสีขาว
พิมพ์เกียรติบัตรงานศิลปหัตถกรรม
AdVisitor Statistics
»   ขณะนี้ 9 Online
»   วันนี้ 412 Today
»   เมื่อวานนี้ 852 Yesterday
»   อาทิตย์นี้ 2696 Week
»   เดือนนี้ 8541 Month
»   ปีนี้ 8541 Year
»   รวมทั้งหมด 8541 Total
Record: 1101 (08.01.2018)
( Counter 01-01-2009 )
 

 

 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สุโขทัย เขต 1  
       ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ

  

สารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ

สารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ

1. ผู้บริหาร สพป.สุโขทัย เขต 1 2. ผู้อำนวยการกลุ่ม สพป.สุโขทัย เขต 1
3. ผู้บริหารสถานศึกษา 4. บุคลากร ใน สพป.สุโขทัย เขต 1
5. ข้อมูลโรงเรียนในสังกัด 6. ข้อมูลเครือขายโรงเรียน
7. ข้อมูลศูนย์ประถมศึกษาอำเภอ 8. ข้อมูลนักเรียน ปีการศึกษา 2558
    ข้อมูลนักเรียน ปีการศึกษา 2559
    ข้อมูลนักเรียน ปีการศึกษา 2560
9. ข้อมูลนักเรียนกลุ่มเสี่ยง 10. ข้อมูลผู้กำกับลูกเสือสามัญ
11. ข้อมูลเด็กพิการเรียนร่วม 12. ข้อมูลภาวะโภชนาการนักเรียน

สารสนเทศเพื่อการบริหารด้านวิชาการ

1. ข้อมูลผลการทดสอบ O-NET 2. ข้อมูลผลการทดสอบ NT
3. ข้อมูลเด็กพิการเรียนร่วม 4. ข้อมูลการประเมินคุณภาพภายนอก
5. ข้อมูลการประเมินคุณภาพภายใน 6. ข้อมูลนักเรียนอ่านออก-เขียนได้
7.   

สารสนเทศเพื่อการบริหารด้านงบประมาณ

1. ข้อมูลที่ดินและสิ่งก่อสร้าง B-OBEC 2. ข้อมูล M-OBEC
   
   

สารสนเทศเพื่อการบริหารด้านบุคลากร

1. ข้อมูลครูและบุคลากรทางการศึกษา 2. ข้อมูลอัตรากำลัง (10 มิ.ย.)
3. ข้อมูลความต้องการวิชาเอก  
   

 

 
ผู้อ่าน 1619 คน

 
   คิดอย่างไรกับเว็บไซต์ของเรา