ขอเลื่อนเวลาการประชุมทางไกล "ขับเคลื่อนนโยบายเส้นทางการศึกษาเพื่อการมีงานทำ"วันที่31มีนาคม เป็นเวลา 8.30น.-16.30น./แจ้งให้ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาทุกท่าน เข้าไปศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง(TEPE ONLINE) (60 ชั่วโมง) ทางเว็บไซต์ WWW.Tepeonline.org โดยเลือกหลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา เพื่อทำการลงทะเบียนเข้าใช้งานระบบ โดยการเลืิอกลงทะเบียนและกรอกข้อมูลตามที่กำหนด

โครงสร้างการบริหาร
ผู้บริหาร สพป.สท.1
นโยบายพัฒนาการศึกษา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ค่านิยมองค์กร
เป้าประสงค์
กลยุทธ์
กศจ.จังหวัดสุโขทัย
ก.ต.ป.น.เขตพื้นที่การศึกษา
กรรมการเขตพื้นที่การศึกษา
ผู้บริหารสถานศึกษา
ผู้อำนวยการกลุ่ม สพป.สท.1
ศูนย์ประถมศึกษาอำเภอ
เครือข่ายสถานศึกษา
สถานศึกษาในสังกัด
สถานศึกษาขนาดเล็ก
ระบบจัดเก็บข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการ
สารสนเทศเพื่อการบริหาร
โรงเรียนในฝัน
โรงเรียนดีประจำตำบล
โรงเรียนประชารัฐ
โรงเรียนดีใกล้บ้าน(แม่เหล็ก)
หมายเลขโทรศัพท์
ที่ตั้ง สพป.สท.1
Ãкº´ÙáŨѴ¡ÒúÃÔËÒâéÍÁÙÅ
ข้อมูลสารสนเทศ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
คู่มือจัดตั้งงบประมาณ
แบบฟอร์มบริการ
แผนพัฒนาการศึกษา
แผนปฏิบัติราชการ
รวมกฎหมาย
คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มนโยบายและแผน
คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มนิเทศ ติดตามฯ
คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มอำนวยการ
คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มบริหารงานบุคคล
คู่มือปฏิบัติงานหน่วยตรวจสอบภายใน
คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน
คลังข้อสอบ
แหล่งเรียนรู้
ผลสอบทางวิชาการนักเรียน
เผยแพร่ผลงานวิชาการ
คู่มือประชาชนสพป.สท1
นโยบาย"ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้"
แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัด
AdVisitor Statistics
»   ขณะนี้ 9 Online
»   วันนี้ 499 Today
»   เมื่อวานนี้ 4825 Yesterday
»   อาทิตย์นี้ 5324 Week
»   เดือนนี้ 5324 Month
»   ปีนี้ 5324 Year
»   รวมทั้งหมด 5324 Total
Record: 4825 (28.04.2017)
( Counter 01-01-2009 )
 

 


          เน€เธ™โ‚ฌเน€เธ˜๏ฟฝเน€เธ˜เธ‚เน€เธ™๏ฟฝเน€เธ˜๏ฟฝเน€เธ˜เธƒเน€เธ™๏ฟฝเน€เธ˜๏ฟฝเน€เธ˜เธ…เน€เธ˜๏ฟฝเน€เธ˜เธ’เน€เธ˜๏ฟฝเน€เธ˜เธ‡เน€เธ˜เธ”เน€เธ˜๏ฟฝเน€เธ˜เธ’เน€เธ˜๏ฟฝเน€เธ˜เธ’เน€เธ˜เธƒ  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สุโขทัย เขต 1
 
     เน€เธ™โ‚ฌเน€เธ˜๏ฟฝเน€เธ˜เธ‚เน€เธ™๏ฟฝเน€เธ˜๏ฟฝเน€เธ˜เธƒเน€เธ™๏ฟฝเน€เธ˜๏ฟฝเน€เธ˜เธ…เน€เธ˜๏ฟฝเน€เธ˜เธ’เน€เธ˜๏ฟฝเน€เธ˜เธ‡เน€เธ˜เธ”เน€เธ˜๏ฟฝเน€เธ˜เธ’เน€เธ˜๏ฟฝเน€เธ˜เธ’เน€เธ˜เธƒ          
 
การใช้ชุดบทเรียนสำเร็จรูปเรื่อง เศษส่วน สำหรับซ่อมเสริมนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 [ 17 เม.ย. 58 ]
การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเสริม เรื่องโรคติดต่อ กลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา สำหรับนักเรียนชั้น ป.6 โดยครูโกศล เขียวเหลือง [ 17 เม.ย. 58 ]
รายงานการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง การใช้โปรแกรม Microsoft Power Point 2007 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและ เทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดย นายกี ชัยเสนา [ 17 เม.ย. 58 ]
รายงานการประเมินโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพแบบประชาร่วมใจของโรงเรียนบ้านโพธิ์หอม [ 17 เม.ย. 58 ]
การประเมินโครงการพัฒนาสภาพแวดล้อมและแหล่งเรียนรู้โรงเรียนบ้านคลองไผ่งาม [ 17 เม.ย. 58 ]
ชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์เรื่อง วัสดุรอบตัวเรา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 [ 17 เม.ย. 58 ]
ชุดกิจกรรมการจัดการเรียนรู้แบบปฏิบัติการ และหนังสืออ่านเพิ่มเติม กลุ่มสาระการเรียนรู้รู้วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 [ 17 เม.ย. 58 ]
การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง เวลา กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 [ 17 เม.ย. 58 ]
การพัฒนาแบบฝึกหัดเสริมทักษะการอ่านและการเขียนสะกดคำในมาตราตัวสะกด กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้น ป.1 [ 17 เม.ย. 58 ]
การดำเนินการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด [ 17 เม.ย. 58 ]
การพัฒนาชุดกิจกรรมพัฒนาทักษาการอ่านและการเขียนจับใจความกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 [ 17 เม.ย. 58 ]
การพัฒนาบทเรียนสำเร็จรูป เรื่อง กฎหมายในชีวิตประจำวัน [ 17 เม.ย. 58 ]
ผลงานทางวิชาการโรงเรียนยางโองน้ำวิทยาคม [ 17 เม.ย. 58 ]
ชุดกิจกรรมศิลปะงานประดิษฐ์จากเศษวัสดุเพื่องส่งเสริมพัฒนาการทางด้านกล้ามเนื้อเล็กสำหรับเด็กชั้นอนุบาลปีที่ 2 โดยครูรำเพย นำทรัพย์รุ่งโรจน์ ครูโรงเรียนบ้านกง(ราษฏร์อุทิศ) [ 17 เม.ย. 58 ]
ชุดการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาความพร้อมด้านสติปัญญาโดยใช้ของเล่นจากเศษวัสดุสำหรับเด็กปฐมวัย ชั้นอนุบาลปีที่ 2 [ 17 เม.ย. 58 ]
ขั้นตอนวิธีการสอนแบบดีไอ (Direct Instruction : DI) โดย คุณครู ศรุชา นาคทรัพย์ โรงเรียนบ้านยางเมือง [ 17 เม.ย. 58 ]
ขั้นตอนวิธีการสอนแบบดีไอ (Direct Instruction : DI) โดย คุณครู ศรุชา นาคทรัพย์ โรงเรียนบ้านยางเมือง [ 17 เม.ย. 58 ]
การใช้แบบฝึกกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 [ 17 เม.ย. 58 ]
การพัฒนาวิธีการจัดการจัดการเรียนรู้ โดยใช้ทักษะกระบวนการ P D C A [ 17 เม.ย. 58 ]
รายงานการสร้างและพัฒนาบทเรียนสำเร็จรูป [ 17 เม.ย. 58 ]
รายงานการใช้สื่อคอมพิวเตอร์ช่วยสอน [ 17 เม.ย. 58 ]
การเรียนรู้ด้วยวิธีสอนแบบโครงงาน [ 17 เม.ย. 58 ]
รายงานผลเอกสารประกอบการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ชั้น ป.4 [ 17 เม.ย. 58 ]
คำกลอนสอนอ่านเสริมกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 [ 17 เม.ย. 58 ]
สืบสานภูมิปัญญา คำกลอนสอนมาตราแม่กน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 [ 17 เม.ย. 58 ]
 
หน้าที่    1 2 
 
   คิดอย่างไรกับเว็บไซต์ของเรา