.....สำนักงานคุรุสภา ได้ย้ายที่ทำการใหม่ไปตั้ง ณ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด ที่ตั้งสถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตสุโขทัย ตำบลบ้านกล้วย อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย หมายเลขโทรศัพท์ ติดต่อ 081-280-0500, 055-651112 enlightenedenlightened

โครงสร้างการบริหาร
ผู้บริหาร สพป.สท.1
นโยบายพัฒนาการศึกษา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ค่านิยมองค์กร
เป้าประสงค์
กลยุทธ์
กศจ.จังหวัดสุโขทัย
ก.ต.ป.น.เขตพื้นที่การศึกษา
เบอร์โทรศัพท์ผู้บริหารสถานศึกษา
ผู้อำนวยการกลุ่ม สพป.สท.1
ศูนย์ประถมศึกษาอำเภอ
เครือข่ายสถานศึกษา
สถานศึกษาในสังกัด
สถานศึกษาขนาดเล็ก
ระบบจัดเก็บข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการ
สารสนเทศเพื่อการบริหาร
โรงเรียนในฝัน
โรงเรียนดีประจำตำบล
โรงเรียนประชารัฐ
โรงเรียนดีใกล้บ้าน(แม่เหล็ก)
หมายเลขโทรศัพท์
ที่ตั้ง สพป.สท.1
ที่ตั้งคุรุสภา
Ãкº´ÙáŨѴ¡ÒúÃÔËÒâéÍÁÙÅ
ข้อมูลสารสนเทศ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
คู่มือจัดตั้งงบประมาณ
แบบฟอร์มบริการ
แผนพัฒนาการศึกษา
แผนปฏิบัติราชการ
รวมกฎหมาย
คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มนโยบายและแผน
คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มนิเทศ ติดตามฯ
คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มอำนวยการ
คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มบริหารงานบุคคล
คู่มือปฏิบัติงานหน่วยตรวจสอบภายใน
คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน
คลังข้อสอบ
แหล่งเรียนรู้
ผลสอบทางวิชาการนักเรียน
เผยแพร่ผลงานวิชาการ
คู่มือประชาชนสพป.สท1
นโยบาย"ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้"
แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัด
นักเรียนนอกเขตบริการ
ปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน
คู่มือโรงเรียนประชารัฐ
คู่มือสะเต็มศึกษา
คู่มือดำเนินงานสถานศึกษาสีขาว
พิมพ์เกียรติบัตรงานศิลปหัตถกรรม
ศูนย์ ฉก.คศ.
การขอและเลื่อนวิทยฐานะ
รายงานผลการดำเนินงาน
KM การจัดการความรู้
ระเบียบหลักเกณฑ์ของกลุ่มบริหารงานบุคคล
AdVisitor Statistics
»   ขณะนี้ 7 Online
»   วันนี้ 76 Today
»   เมื่อวานนี้ 1346 Yesterday
»   อาทิตย์นี้ 2759 Week
»   เดือนนี้ 22674 Month
»   ปีนี้ 64710 Year
»   รวมทั้งหมด 64710 Total
Record: 2179 (20.11.2018)
( Counter 01-01-2009 )
 

 


          เน€เธ™โ‚ฌเน€เธ˜๏ฟฝเน€เธ˜เธ‚เน€เธ™๏ฟฝเน€เธ˜๏ฟฝเน€เธ˜เธƒเน€เธ™๏ฟฝเน€เธ˜๏ฟฝเน€เธ˜เธ…เน€เธ˜๏ฟฝเน€เธ˜เธ’เน€เธ˜๏ฟฝเน€เธ˜เธ‡เน€เธ˜เธ”เน€เธ˜๏ฟฝเน€เธ˜เธ’เน€เธ˜๏ฟฝเน€เธ˜เธ’เน€เธ˜เธƒ  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สุโขทัย เขต 1
 
     เน€เธ™โ‚ฌเน€เธ˜๏ฟฝเน€เธ˜เธ‚เน€เธ™๏ฟฝเน€เธ˜๏ฟฝเน€เธ˜เธƒเน€เธ™๏ฟฝเน€เธ˜๏ฟฝเน€เธ˜เธ…เน€เธ˜๏ฟฝเน€เธ˜เธ’เน€เธ˜๏ฟฝเน€เธ˜เธ‡เน€เธ˜เธ”เน€เธ˜๏ฟฝเน€เธ˜เธ’เน€เธ˜๏ฟฝเน€เธ˜เธ’เน€เธ˜เธƒ          
 
การพัฒนาชุดการเรียนรู้ โดยวิธี Storyline Method เรื่อง About me and ASEAN โดยครูสมยศ ขัดคำวงศ์ [ 17 เม.ย. 58 ]
ชื่อผลงาน บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง โจทย์ปัญหาการคูณ การหาร จำนวนนับ ครูนิวัฒน์ เขตวิทย์ [ 17 เม.ย. 58 ]
การพัฒนาหนังสืออ่านเพ่มเติม กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ชั้น ป.2 [ 17 เม.ย. 58 ]
รายงานผลการพัฒนาและใช้ชุดการสอนสื่อประสมกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม เรื่อวันสำคัญ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โดยคุณครู คนึงนิจ คล้ายจำแลง [ 17 เม.ย. 58 ]
การใช้ชุดบทเรียนสำเร็จรูปเรื่อง เศษส่วน สำหรับซ่อมเสริมนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 [ 17 เม.ย. 58 ]
การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเสริม เรื่องโรคติดต่อ กลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา สำหรับนักเรียนชั้น ป.6 โดยครูโกศล เขียวเหลือง [ 17 เม.ย. 58 ]
รายงานการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง การใช้โปรแกรม Microsoft Power Point 2007 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและ เทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดย นายกี ชัยเสนา [ 17 เม.ย. 58 ]
รายงานการประเมินโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพแบบประชาร่วมใจของโรงเรียนบ้านโพธิ์หอม [ 17 เม.ย. 58 ]
การประเมินโครงการพัฒนาสภาพแวดล้อมและแหล่งเรียนรู้โรงเรียนบ้านคลองไผ่งาม [ 17 เม.ย. 58 ]
ชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์เรื่อง วัสดุรอบตัวเรา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 [ 17 เม.ย. 58 ]
ชุดกิจกรรมการจัดการเรียนรู้แบบปฏิบัติการ และหนังสืออ่านเพิ่มเติม กลุ่มสาระการเรียนรู้รู้วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 [ 17 เม.ย. 58 ]
การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง เวลา กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 [ 17 เม.ย. 58 ]
การพัฒนาแบบฝึกหัดเสริมทักษะการอ่านและการเขียนสะกดคำในมาตราตัวสะกด กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้น ป.1 [ 17 เม.ย. 58 ]
การดำเนินการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด [ 17 เม.ย. 58 ]
การพัฒนาชุดกิจกรรมพัฒนาทักษาการอ่านและการเขียนจับใจความกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 [ 17 เม.ย. 58 ]
การพัฒนาบทเรียนสำเร็จรูป เรื่อง กฎหมายในชีวิตประจำวัน [ 17 เม.ย. 58 ]
ผลงานทางวิชาการโรงเรียนยางโองน้ำวิทยาคม [ 17 เม.ย. 58 ]
ชุดกิจกรรมศิลปะงานประดิษฐ์จากเศษวัสดุเพื่องส่งเสริมพัฒนาการทางด้านกล้ามเนื้อเล็กสำหรับเด็กชั้นอนุบาลปีที่ 2 โดยครูรำเพย นำทรัพย์รุ่งโรจน์ ครูโรงเรียนบ้านกง(ราษฏร์อุทิศ) [ 17 เม.ย. 58 ]
ชุดการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาความพร้อมด้านสติปัญญาโดยใช้ของเล่นจากเศษวัสดุสำหรับเด็กปฐมวัย ชั้นอนุบาลปีที่ 2 [ 17 เม.ย. 58 ]
ขั้นตอนวิธีการสอนแบบดีไอ (Direct Instruction : DI) โดย คุณครู ศรุชา นาคทรัพย์ โรงเรียนบ้านยางเมือง [ 17 เม.ย. 58 ]
ขั้นตอนวิธีการสอนแบบดีไอ (Direct Instruction : DI) โดย คุณครู ศรุชา นาคทรัพย์ โรงเรียนบ้านยางเมือง [ 17 เม.ย. 58 ]
การใช้แบบฝึกกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 [ 17 เม.ย. 58 ]
การพัฒนาวิธีการจัดการจัดการเรียนรู้ โดยใช้ทักษะกระบวนการ P D C A [ 17 เม.ย. 58 ]
รายงานการสร้างและพัฒนาบทเรียนสำเร็จรูป [ 17 เม.ย. 58 ]
รายงานการใช้สื่อคอมพิวเตอร์ช่วยสอน [ 17 เม.ย. 58 ]
 
หน้าที่    1 2 3 
 
   คิดอย่างไรกับเว็บไซต์ของเรา