enlightened....ขอเชิญร่วมบริจาคโลหิต ประจำปี 2562 ...ครั้งที่ 1 ในวันพฤหัสบดีที่ 28 มีนาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 09.00 -11.30 น. ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัยเขต 1.....enlightened
 

โครงสร้างการบริหาร
ผู้บริหาร สพป.สท.1
นโยบายพัฒนาการศึกษา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ค่านิยมองค์กร
เป้าประสงค์
กลยุทธ์
กศจ.จังหวัดสุโขทัย
ก.ต.ป.น.เขตพื้นที่การศึกษา
เบอร์โทรศัพท์ผู้บริหารสถานศึกษา
ผู้อำนวยการกลุ่ม สพป.สท.1
ศูนย์ประถมศึกษาอำเภอ
เครือข่ายสถานศึกษา
สถานศึกษาในสังกัด
สถานศึกษาขนาดเล็ก
ระบบจัดเก็บข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการ
สารสนเทศเพื่อการบริหาร
โรงเรียนในฝัน
โรงเรียนดีประจำตำบล
โรงเรียนประชารัฐ
โรงเรียนดีใกล้บ้าน(แม่เหล็ก)
หมายเลขโทรศัพท์
ที่ตั้ง สพป.สท.1
ที่ตั้งคุรุสภา
Ãкº´ÙáŨѴ¡ÒúÃÔËÒâéÍÁÙÅ
ข้อมูลสารสนเทศ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
คู่มือจัดตั้งงบประมาณ
แบบฟอร์มบริการ
แผนพัฒนาการศึกษา
แผนปฏิบัติราชการ
รวมกฎหมาย
คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มนโยบายและแผน
คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มนิเทศ ติดตามฯ
คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มอำนวยการ
คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มบริหารงานบุคคล
คู่มือปฏิบัติงานหน่วยตรวจสอบภายใน
คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน
คลังข้อสอบ
แหล่งเรียนรู้
ผลสอบทางวิชาการนักเรียน
เผยแพร่ผลงานวิชาการ
คู่มือประชาชนสพป.สท1
นโยบาย"ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้"
แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัด
นักเรียนนอกเขตบริการ
ปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน
คู่มือโรงเรียนประชารัฐ
คู่มือสะเต็มศึกษา
คู่มือดำเนินงานสถานศึกษาสีขาว
พิมพ์เกียรติบัตรงานศิลปหัตถกรรม
ศูนย์ ฉก.คศ.
การขอและเลื่อนวิทยฐานะ
รายงานผลการดำเนินงาน
KM การจัดการความรู้
ระเบียบหลักเกณฑ์ของกลุ่มบริหารงานบุคคล
AdVisitor Statistics
»   ขณะนี้ 4 Online
»   วันนี้ 649 Today
»   เมื่อวานนี้ 676 Yesterday
»   อาทิตย์นี้ 649 Week
»   เดือนนี้ 11233 Month
»   ปีนี้ 11233 Year
»   รวมทั้งหมด 11233 Total
Record: 1021 (11.03.2019)
( Counter 01-01-2009 )
 

 


        สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สุโขทัย เขต 1
 
     รวมกฏหมาย
   
กระทรวงศึกษาธิการ
:: ว่าด้วยการแก้วัน เดือน ปีเกิด ของนักเรียนและนักศึกษา พ.ศ.2547
:: ว่าด้วยการขยายชั้นเรียนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2553
:: ว่าด้วยการขยายชั้นเรียนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2550 (ยกเลิกแล้ว)
:: ว่าด้วยการขอบคุณหรืออนุโมทนา พ.ศ.2547
:: ว่าด้วยการจัดกิจกรรมสหกรณ์ในสถานศึกษา พ.ศ.2548
:: ว่าด้วยการจัดตั้ง รวม หรือเลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2550
:: ว่าด้วยการชักธงชาติในสถานศึกษา พ.ศ.2547  
:: ว่าด้วยการตั้งชื่อสถานศึกษา พ.ศ.2547
:: ว่าด้วยการตั้งชื่ออาคาร ห้อง หรืออุปกรณ์ของสถานศึกษา พ.ศ.2549
:: ว่าด้วยการตรวจประเมินคุณภาพและการอนุญาตใช้สื่อกาเรียนรู้ในการศึกษา
   ขั้นพื้นฐานและการศึกษาปฐมวัย พ.ศ.2552
:: ว่าด้วยการบริหารจัดการและขอบเขตการปฏิบัติหน้าที่ของสถานศึกษาที่เป็นนิติบุคคล
   ในสังกัดเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ.2546
:: ว่าด้วยการปฏิบัติของผู้กำกับการสอบ พ.ศ.2548
:: ว่าด้วยการปฏิบัติของผู้เข้าสอบ พ.ศ.2548
:: ว่าด้วยการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียน..ฯ
:: ว่าด้วยการประชาสัมพันธ์และการให้ข่าวราชการ พ.ศ.2548
:: ว่าด้วยการพานักเรียนและนักศึกษาไปนอกสถานศึกษา พ.ศ.2548
:: ว่าด้วยการยกเลิกระเบียบกระทรวงศึกษาธิการบางฉบับที่ไม่เหมาะสมฯ พ.ศ.2549
:: ว่าด้วยการยกเลิกระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยเงินบำรุงการศึกษา พ.ศ.2534 ฯ
:: ว่าด้วยการรับเงินหรือทรัพย์สินที่มีผู้บริจาคให้แก่สถานศึกษา พ.ศ.2552
:: ว่าด้วยการลงโทษนักเรียนนักศึกษา พ.ศ.2543 (ยกเลิกแล้ว)
:: ว่าด้วยการลงโทษนักเรียนนักศึกษา พ.ศ.2548
:: ว่าด้วยการให้ข้าราชการไปศึกษาต่อและฝึกอบรมภายในประเทศ พ.ศ.2538
:: ว่าด้วยการให้ข้าราชการไปศึกษาต่อและฝึกอบรมภายในประเทศ(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2547 
:: ว่าด้วยกำหนดเวลาทำงานและวันหยุดราชการของสถานศึกษา พ.ศ.2547
:: ว่าด้วยเครื่องแบบนักเรียน พ.ศ.2551
:: ว่าด้วยใบสุทธิของสถานศึกษาและหนังสือรับรองความรู้ของสถานศึกษา พ.ศ.2547
:: ว่าด้วยปีการศึกษา การเปิดและปิดสถานศึกษา พ.ศ.2549
:: ว่าด้วยสถาบันศึกษาปอเนาะ พ.ศ.2547
:: ว่าด้วยสถาบันศึกษาปอเนาะ(ฉบับที่2) พ.ศ.2548
:: ว่าด้วยสมุดหมายเหตุรายวัน พ.ศ.2549
:: ว่าด้วยหลักฐานในการรับนักเรียนนักศึกษาเข้าเรียนในสถานศึกษา พ.ศ.2548
:: ว่าด้วยศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิด(ตาดีกา)ในจังหวัดปัตตานี ยะลา นราธิวาส
   พ.ศ.2548
สพฐ.
:: ว่าด้วยการบริหารจัดการเกี่ยวกับเงินรายได้สถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่เป็นนิติบุคคล
   ในสังกัดเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ.2549
:: ว่าด้วยการบริหารจัดการอสังหาริมทรัพย์ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของรัฐที่เป็น
   นิติบุคคลในสังกัดเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ.2551
:: ว่าด้วยการมอบอำนาจในการสั่ง การอนุญาต การอนุมัติ การปฏิบัติราชการ
   หรือการดำเนินการอื่น ของผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ.2546
:: หลักเกณฑ์การตรวจสอบกำกับติดตามดูแลและรายงานผลการใช้อำนาจของ
   ผู้รับมอบอำนาจ พ.ศ.2551
สำนักนายกรัฐมนตรี
:: ว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ.2555 
:: ว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ พ.ศ.2552
:: เรื่องการไว้ผมและการแต่งกายของข้าราชการ ลูกจ้าง และผู้ที่ทำงานในรัฐวิสาหกิจ
:: ว่าด้วยการแก้ไขวัน เดือน ปีเกิดในทะเบียนประวัติข้าราชการ พ.ศ.2548
:: ว่าด้วยการแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐ พ.ศ.2545
:: ว่าด้วยการแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐ(ฉบับที่ 2)พ.ศ.2547
:: ว่าด้วยการจัดทำและการตรวจสอบร่างกฎหมาย และร่างอนุบัญญัติฯ...พ.ศ.2549
:: ว่าด้วยการจัดสวัสดิการภายในส่วนราชการ พ.ศ.2547
:: ว่าด้วยการใช้ การชัก หรือการแสดงธงชาติและธงของต่างประเทศฯ พ.ศ.2547
:: ว่าด้วยการใช้ตำแหน่งทางวิชาการเป็นคำนำหน้านาม พ.ศ.2536
:: ว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ.2548
:: ว่าด้วยการรับส่งงานในหน้าที่ราชการ พ.ศ.2524
:: ว่าด้วยการเร่งรัดติดตามเกี่ยวกับกรณีเงินขาดบัญชีหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐฯ พ.ศ.2546
:: ว่าด้วยการปฏิบัติตามคำชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการ พ.ศ.2544
   ว่าด้วยการปฏิบัติราชการเพื่อประชาชนของหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2532
:: ว่าด้วยการประสานงานการดำเนินคดีในความผิดตามกฎหมายการเงินการคลัง
   พ.ศ.2546
:: ว่าด้วยการป้องกันเจ้าหน้าที่ของรัฐมิให้เกี่ยวข้องกับยาเสพติด พ.ศ.2542
:: ว่าดวยการป้องกันเจ้าหน้าที่ของรัฐมิให้เกี่ยวข้องกับยาเสพติด(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2544
:: ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่2-6)
:: ว่าด้วยการพัสดุ(ฉบับที่ 7)พ.ศ.2552
:: ว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2549
:: ว่าด้วยการมอบอำนาจ พ.ศ.2546
:: ว่าด้วยการเรี่ยไรของหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2544
:: ว่าด้วยการเรี่ยไรของหน่วยงานของรัฐ(ฉบับที่ 2)พ.ศ.2549
:: ว่าด้วยการสร้างระบบบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี พ.ศ.2542
:: ว่าด้วยการให้ข้าราชการไปศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัย และดูงาน ณ ต่างประเทศ
   พ.ศ.2549
:: ว่าด้วยการให้หรือรับของขวัญของเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ.2544
:: ว่าด้วยเครื่องแบบลูกจ้างประจำ พ.ศ.2527
:: ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526
:: ว่าด้วยงานสารบรรณ(ฉบับที่ 2)พ.ศ.2548
:: ว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.2547
:: ว่าด้วยรถราชการ พ.ศ.2523
:: ว่าด้วยรถราชการ(ฉบับที่ 2)พ.ศ.2530
:: ว่าด้วยรถราชการ(ฉบับที่ 3)พ.ศ.2535
:: ว่าด้วยรถราชการ(ฉบับที่ 4)พ.ศ.2538
:: ว่าด้วยรถราชการ(ฉบับที่ 5)พ.ศ.2541
:: ว่าด้วยรถราชการ(ฉบับที่ 6)พ.ศ.2545
:: ว่าด้วยหลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.2539
:: ว่าด้วยการอนุมัติให้เดินทางไปราชการและการจัดการประชุมฯ พ.ศ.2524
:: ว่าด้วยการอนุมัติให้เดินทางไปราชการและการจัดการประชุมฯ (ฉบับที่ 2)พ.ศ.2535
ที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุด
:: ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ.2543
:: ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครอง(ฉบับที่2)พ.ศ.2544
:: ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครอง(ฉบับที่3)พ.ศ.2548
:: ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครอง(ฉบับที่4)พ.ศ.2548
ก.พ.
:: ว่าด้วยการลาออกจากราชการของข้าราชการพลเรือนสามัญ พ.ศ.2551
ก.ค.ศ.
:: ว่าด้วยการส่งเสริมสนับสนุนให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาไปศึกษา
   ฝึกอบรม ดูงานหรือปฏิบัติงานวิจัยและพัฒนา พ.ศ.2552
:: ว่าด้วยวันออกจากราชการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2548
:: ว่าด้วยการลาออกจากราชการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
   พ.ศ.2548
:: ว่าด้วยวิธีการออกคำสั่งเกี่ยวกับการลงโทษทางวินัยข้าราชการครูและบุคลากร
   ทางการศึกษา พ.ศ.2548
:: ว่าด้วยการรายงานเกี่ยวกับการดำเนินการทางวินัยและการออกจากราชการของ
   ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2551
กระทรวงการคลัง(หรือกรมบัญชีกลาง)
:: การเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงิน และการนำเงินส่งคลัง พ.ศ.2551
:: ว่าด้วยการจ่ายเงินเดือนให้แก่ข้าราชการซึ่งออกจากราชการโดยคำสั่งลงโทษทางวินัย
   หรือคำสั่งให้ออกจากราชการแล้วได้รับการพิจารณายกเลิกเพิกถอน..ฯ พ.ศ.2551
:: ว่าด้วยการจัดหาประโยชน์ในที่ราชพัสดุ พ.ศ.2547
:: ว่าด้วยการจัดหาประโยชน์ในที่ราชพัสด(ฉบับที่2)ุ พ.ศ.2548
:: ว่าด้วยการจัดหาประโยชน์ในที่ราชพัสด(ฉบับที่3)ุ พ.ศ.2549
:: ว่าด้วยการช่วยเหลือข้าราชการหรือลูกจ้างของทางราชการที่ต้องหาคดีอาญา พ.ศ.2528
:: ว่าด้วยการทำสัญญาและการชดใช้เงินกรณีรับทุน ลาศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัย
   และปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศ พ.ศ.2548
:: ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ.2550
:: ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ พ.ศ.2550
:: ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร พ.ศ.2551
:: ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2553
:: ว่าด้วยการปกครอง ดูแล บำรุงรักษา และการใช้ที่ราชพัสดุ พ.ศ.2546
:: ว่าด้วยการปกครอง ดูแล บำรุงรักษา และการใช้ที่ราชพัสด(ฉบับที่2)ุ พ.ศ.2549
:: ว่าด้วยเงินทำขวัญข้าราชการและลูกจ้าง พ.ศ.2546
:: ว่าด้วยเงินทดรองราชการ พ.ศ.2547
:: ว่าด้วยเงินรายได้สถานศึกษาของรัฐที่ไม่เป็นนิติบุคคล พ.ศ.2546
;; ว่าด้วยลูกจ้างประจำของส่วนราชการ พ.ศ.2537
อื่นๆ
:: ว่าด้วยการจ่ายค่าจ้างลูกจ้างของส่วนราชการ พ.ศ.2526
:: ว่าด้วยการจ่ายค่าจ้างลูกจ้างของส่วนราชการ(ฉบับที่ 3)พ.ศ.2539
:: ว่าด้วยการจ่ายค่าจ้างลูกจ้างของส่วนราชการ(ฉบับท ี่4) พ.ศ.2548
:: ว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ.2544
:: ว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ.2535 (ยกเลิกแล้ว ดูระเบียบสำนักนายกฯ)
;; ว่าด้วยการลาของข้าราชการ(ฉบับที่ 2)พ.ศ.2539 (ยกเลิกแล้ว ดูระเบียบสำนักนายกฯ )

:: ว่าด้วยการลาของข้าราชการ(ฉบับที่ 3)พ.ศ.2542 (ยกเลิกแล้ว ดูระเบียบสำนักนายกฯ )
:
: พรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540

ข้อบังคับ
คุรุสภา
:: ว่าด้วยใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ พ.ศ.2547

 


 
ข้อมูลข่าววันที่ 12 ม.ค. 58 ผู้อ่าน 142715 คน

 


    คิดอย่างไรกับเว็บไซต์ของเรา