enlightenedenlightenedแจ้งกำหนดการรับบริจาคโลหิตครั้งต่อไป  ตรงกับวันอังคารที่ 19 ธันวาคม 2560 เวลา  13.00-15.00 น. ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1enlightenedenlightened

โครงสร้างการบริหาร
ผู้บริหาร สพป.สท.1
นโยบายพัฒนาการศึกษา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ค่านิยมองค์กร
เป้าประสงค์
กลยุทธ์
กศจ.จังหวัดสุโขทัย
ก.ต.ป.น.เขตพื้นที่การศึกษา
กรรมการเขตพื้นที่การศึกษา
ผู้บริหารสถานศึกษา
ผู้อำนวยการกลุ่ม สพป.สท.1
ศูนย์ประถมศึกษาอำเภอ
เครือข่ายสถานศึกษา
สถานศึกษาในสังกัด
สถานศึกษาขนาดเล็ก
ระบบจัดเก็บข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการ
สารสนเทศเพื่อการบริหาร
โรงเรียนในฝัน
โรงเรียนดีประจำตำบล
โรงเรียนประชารัฐ
โรงเรียนดีใกล้บ้าน(แม่เหล็ก)
หมายเลขโทรศัพท์
ที่ตั้ง สพป.สท.1
Ãкº´ÙáŨѴ¡ÒúÃÔËÒâéÍÁÙÅ
ข้อมูลสารสนเทศ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
คู่มือจัดตั้งงบประมาณ
แบบฟอร์มบริการ
แผนพัฒนาการศึกษา
แผนปฏิบัติราชการ
รวมกฎหมาย
คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มนโยบายและแผน
คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มนิเทศ ติดตามฯ
คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มอำนวยการ
คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มบริหารงานบุคคล
คู่มือปฏิบัติงานหน่วยตรวจสอบภายใน
คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน
คลังข้อสอบ
แหล่งเรียนรู้
ผลสอบทางวิชาการนักเรียน
เผยแพร่ผลงานวิชาการ
คู่มือประชาชนสพป.สท1
นโยบาย"ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้"
แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัด
นักเรียนนอกเขตบริการ
AdVisitor Statistics
»   ขณะนี้ 5 Online
»   วันนี้ 62 Today
»   เมื่อวานนี้ 0 Yesterday
»   อาทิตย์นี้ 62 Week
»   เดือนนี้ 62 Month
»   ปีนี้ 62 Year
»   รวมทั้งหมด 62 Total
Record: 62 (15.12.2017)
( Counter 01-01-2009 )
 

 


        สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สุโขทัย เขต 1
 
     การดำเนินงานจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีของโรงเรียนในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1
   
บทคัดย่อ
 
หัวข้อวิจัย   การดำเนินงานจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีของโรงเรียนในสังกัด
                 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1
ผู้วิจัย         นางรจนา  พ่วงพี
ตำแหน่ง    นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ
กลุ่ม          นโยบายและแผน
สังกัด        สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1
 
          การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการดำเนินเกี่ยวกับการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี
ของโรงเรียนตามความคิดเห็นของข้าราชการครู  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1  
และเพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นของข้าราชการครูเกี่ยวกับการดำเนินงานจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี 
จำแนกตาม ตำแหน่ง และขนาดโรงเรียน
 
          กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย  ได้แก่  ข้าราชการครูในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1 ในปีการศึกษา 2557 จำนวน  397  คน แบ่งเป็นผู้บริหารสถานศึกษา  จำนวน  103  คน  
ครูผู้สอน  จำนวน  294  คน  ซึ่งได้มาจากการสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งชั้น (Stratified Random Sampling) 
กำหนดขนาดตัวอย่างโดยใช้ตาราง Krejcie และ Morgan (19701 : 608-610)
 
ผลการวิจัย  พบว่า
 
1.  โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1 มีการดำเนินการ
จัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีตามขั้นตอนการดำเนินงาน ในภาพรวมมีการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณา
เป็นรายข้อพบว่า มีการปฏิบัติอยู่ในระดับมากทุกข้อ
2.  ข้าราชการครูที่มีตำแหน่งต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการดำเนินงานจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี
ในโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1 ไม่แตกต่างกัน
3.  ข้าราชการครูที่อยู่ในโรงเรียนที่มีขนาดต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการดำเนินงาน จัดทำ
แผนปฏิบัติการประจำปีในโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1 แตกต่างกัน 
ที่ระดับนัยสำคัญทางสถิติที่ 0.05
 

 
ข้อมูลข่าววันที่ 17 เม.ย. 58 ผู้อ่าน 10228 คน

 


    คิดอย่างไรกับเว็บไซต์ของเรา