enlightenedenlightened สำนักงานคุรุสภา ได้ย้ายที่ทำการใหม่ไปตั้ง ณ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด ที่ตั้งสถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตสุโขทัย ตำบลบ้านกล้วย อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย หมายเลขโทรศัพท์ ติดต่อ 081-280-0500, 055-651112 enlightenedenlightened

โครงสร้างการบริหาร
ผู้บริหาร สพป.สท.1
นโยบายพัฒนาการศึกษา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ค่านิยมองค์กร
เป้าประสงค์
กลยุทธ์
กศจ.จังหวัดสุโขทัย
ก.ต.ป.น.เขตพื้นที่การศึกษา
กรรมการเขตพื้นที่การศึกษา
ผู้บริหารสถานศึกษา
ผู้อำนวยการกลุ่ม สพป.สท.1
ศูนย์ประถมศึกษาอำเภอ
เครือข่ายสถานศึกษา
สถานศึกษาในสังกัด
สถานศึกษาขนาดเล็ก
ระบบจัดเก็บข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการ
สารสนเทศเพื่อการบริหาร
โรงเรียนในฝัน
โรงเรียนดีประจำตำบล
โรงเรียนประชารัฐ
โรงเรียนดีใกล้บ้าน(แม่เหล็ก)
หมายเลขโทรศัพท์
ที่ตั้ง สพป.สท.1
ที่ตั้งคุรุสภา
Ãкº´ÙáŨѴ¡ÒúÃÔËÒâéÍÁÙÅ
ข้อมูลสารสนเทศ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
คู่มือจัดตั้งงบประมาณ
แบบฟอร์มบริการ
แผนพัฒนาการศึกษา
แผนปฏิบัติราชการ
รวมกฎหมาย
คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มนโยบายและแผน
คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มนิเทศ ติดตามฯ
คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มอำนวยการ
คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มบริหารงานบุคคล
คู่มือปฏิบัติงานหน่วยตรวจสอบภายใน
คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน
คลังข้อสอบ
แหล่งเรียนรู้
ผลสอบทางวิชาการนักเรียน
เผยแพร่ผลงานวิชาการ
คู่มือประชาชนสพป.สท1
นโยบาย"ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้"
แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัด
นักเรียนนอกเขตบริการ
ปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน
คู่มือโรงเรียนประชารัฐ
คู่มือสะเต็มศึกษา
คู่มือดำเนินงานสถานศึกษาสีขาว
พิมพ์เกียรติบัตรงานศิลปหัตถกรรม
AdVisitor Statistics
»   ขณะนี้ 6 Online
»   วันนี้ 886 Today
»   เมื่อวานนี้ 315 Yesterday
»   อาทิตย์นี้ 886 Week
»   เดือนนี้ 7647 Month
»   ปีนี้ 7647 Year
»   รวมทั้งหมด 7647 Total
Record: 886 (19.02.2018)
( Counter 01-01-2009 )
 

 


        สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สุโขทัย เขต 1
 
     แนวทาง : การจัดวางระบบการควบคุมภายใน และการประเมินผลการควบคุมภายใน
   
แนวทาง : 
การจัดวางระบบการควบคุมภายใน
และการประเมินผลการควบคุมภายใน

Formation and Evaluation of the Internal Control System
 
   
   บทนำ  
   บทที่ 1 มาตรฐานการควบคุมภายใน
   บทที่ 2 การจัดวางระบบการควบคุมภายใน
   บทที่ 3 การติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน
   บทที่ 4 รูปแบบรายงานและตัวอย่างรายงาน
   ภาคผนวก  ก ตัวอย่างแบบประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
   ภาคผนวก  ข ตัวอย่างแบบสอบถามการควบคุมภายใน
 
  รูปเล่มรวม
  เอกสารการบรรยายพิเศษ เรื่อง บทบาทของผู้ตรวจสอบภายในต่อการควบคุมภายใน
  เอกสารการบรรยายพิเศษ เรื่อง บทบาทของผู้บริหารระดับสูงต่อการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน
  แบบ ปย. 1
  แบบ ปย. 2
  ตัวอย่างแบบประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน และตัวอย่างแบบสอบถามการควบคุมภายใน
     
  ที่มา : www.oag.go.th หัวข้อ Download (1 ธันวาคม 2552)  

 แนวทางการจัดทำรายงานการควบคุมภายใน


 
ข้อมูลข่าววันที่ 30 ก.ค. 59 ผู้อ่าน 1367 คน

 


    คิดอย่างไรกับเว็บไซต์ของเรา