ให้โรงเรียนที่ยังไม่ได้ดำเนินการรายงาน ข้อมูลการใช้จ่ายด้านการศึกษาของสถานศึกษา ครั้งที่ 2 และข้อมูลค่าสาธารณูปโภค ปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ในระบบ e-budjet ทางเว็บไซต์ http://e-budjet.jobobec.in.th เร่งดำเนินการรายงาน โดยด่วน ก่อนที่ระบบจะปิด

โครงสร้างการบริหาร
ผู้บริหาร สพป.สท.1
นโยบายพัฒนาการศึกษา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ค่านิยมองค์กร
เป้าประสงค์
กลยุทธ์
กศจ.จังหวัดสุโขทัย
ก.ต.ป.น.เขตพื้นที่การศึกษา
กรรมการเขตพื้นที่การศึกษา
ผู้บริหารสถานศึกษา
ผู้อำนวยการกลุ่ม สพป.สท.1
ศูนย์ประถมศึกษาอำเภอ
เครือข่ายสถานศึกษา
สถานศึกษาในสังกัด
สถานศึกษาขนาดเล็ก
ระบบจัดเก็บข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการ
สารสนเทศเพื่อการบริหาร
โรงเรียนในฝัน
โรงเรียนดีประจำตำบล
โรงเรียนประชารัฐ
โรงเรียนดีใกล้บ้าน(แม่เหล็ก)
หมายเลขโทรศัพท์
ที่ตั้ง สพป.สท.1
Ãкº´ÙáŨѴ¡ÒúÃÔËÒâéÍÁÙÅ
ข้อมูลสารสนเทศ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
คู่มือจัดตั้งงบประมาณ
แบบฟอร์มบริการ
แผนพัฒนาการศึกษา
แผนปฏิบัติราชการ
รวมกฎหมาย
คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มนโยบายและแผน
คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มนิเทศ ติดตามฯ
คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มอำนวยการ
คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มบริหารงานบุคคล
คู่มือปฏิบัติงานหน่วยตรวจสอบภายใน
คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน
คลังข้อสอบ
แหล่งเรียนรู้
ผลสอบทางวิชาการนักเรียน
เผยแพร่ผลงานวิชาการ
คู่มือประชาชนสพป.สท1
นโยบาย"ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้"
แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัด
นักเรียนนอกเขตบริการ
AdVisitor Statistics
»   ขณะนี้ 6 Online
»   วันนี้ 46 Today
»   เมื่อวานนี้ 216 Yesterday
»   อาทิตย์นี้ 46 Week
»   เดือนนี้ 9708 Month
»   ปีนี้ 10625 Year
»   รวมทั้งหมด 10625 Total
Record: 697 (02.10.2017)
( Counter 01-01-2009 )
 

 


        สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สุโขทัย เขต 1
 
     แนวทาง : การจัดวางระบบการควบคุมภายใน และการประเมินผลการควบคุมภายใน
   
แนวทาง : 
การจัดวางระบบการควบคุมภายใน
และการประเมินผลการควบคุมภายใน

Formation and Evaluation of the Internal Control System
 
   
   บทนำ  
   บทที่ 1 มาตรฐานการควบคุมภายใน
   บทที่ 2 การจัดวางระบบการควบคุมภายใน
   บทที่ 3 การติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน
   บทที่ 4 รูปแบบรายงานและตัวอย่างรายงาน
   ภาคผนวก  ก ตัวอย่างแบบประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
   ภาคผนวก  ข ตัวอย่างแบบสอบถามการควบคุมภายใน
 
  รูปเล่มรวม
  เอกสารการบรรยายพิเศษ เรื่อง บทบาทของผู้ตรวจสอบภายในต่อการควบคุมภายใน
  เอกสารการบรรยายพิเศษ เรื่อง บทบาทของผู้บริหารระดับสูงต่อการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน
  แบบ ปย. 1
  แบบ ปย. 2
  ตัวอย่างแบบประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน และตัวอย่างแบบสอบถามการควบคุมภายใน
     
  ที่มา : www.oag.go.th หัวข้อ Download (1 ธันวาคม 2552)  

 แนวทางการจัดทำรายงานการควบคุมภายใน


 
ข้อมูลข่าววันที่ 30 ก.ค. 59 ผู้อ่าน 1141 คน

 


    คิดอย่างไรกับเว็บไซต์ของเรา