ขอเลื่อนเวลาการประชุมทางไกล "ขับเคลื่อนนโยบายเส้นทางการศึกษาเพื่อการมีงานทำ"วันที่31มีนาคม เป็นเวลา 8.30น.-16.30น./แจ้งให้ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาทุกท่าน เข้าไปศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง(TEPE ONLINE) (60 ชั่วโมง) ทางเว็บไซต์ WWW.Tepeonline.org โดยเลือกหลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา เพื่อทำการลงทะเบียนเข้าใช้งานระบบ โดยการเลืิอกลงทะเบียนและกรอกข้อมูลตามที่กำหนด

โครงสร้างการบริหาร
ผู้บริหาร สพป.สท.1
นโยบายพัฒนาการศึกษา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ค่านิยมองค์กร
เป้าประสงค์
กลยุทธ์
กศจ.จังหวัดสุโขทัย
ก.ต.ป.น.เขตพื้นที่การศึกษา
กรรมการเขตพื้นที่การศึกษา
ผู้บริหารสถานศึกษา
ผู้อำนวยการกลุ่ม สพป.สท.1
ศูนย์ประถมศึกษาอำเภอ
เครือข่ายสถานศึกษา
สถานศึกษาในสังกัด
สถานศึกษาขนาดเล็ก
ระบบจัดเก็บข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการ
สารสนเทศเพื่อการบริหาร
โรงเรียนในฝัน
โรงเรียนดีประจำตำบล
โรงเรียนประชารัฐ
โรงเรียนดีใกล้บ้าน(แม่เหล็ก)
หมายเลขโทรศัพท์
ที่ตั้ง สพป.สท.1
Ãкº´ÙáŨѴ¡ÒúÃÔËÒâéÍÁÙÅ
ข้อมูลสารสนเทศ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
คู่มือจัดตั้งงบประมาณ
แบบฟอร์มบริการ
แผนพัฒนาการศึกษา
แผนปฏิบัติราชการ
รวมกฎหมาย
คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มนโยบายและแผน
คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มนิเทศ ติดตามฯ
คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มอำนวยการ
คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มบริหารงานบุคคล
คู่มือปฏิบัติงานหน่วยตรวจสอบภายใน
คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน
คลังข้อสอบ
แหล่งเรียนรู้
ผลสอบทางวิชาการนักเรียน
เผยแพร่ผลงานวิชาการ
คู่มือประชาชนสพป.สท1
นโยบาย"ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้"
แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัด
AdVisitor Statistics
»   ขณะนี้ 3 Online
»   วันนี้ 73 Today
»   เมื่อวานนี้ 967 Yesterday
»   อาทิตย์นี้ 2615 Week
»   เดือนนี้ 6516 Month
»   ปีนี้ 6516 Year
»   รวมทั้งหมด 6516 Total
Record: 967 (26.04.2017)
( Counter 01-01-2009 )
 

 

           สุโขทัย เขต 1 พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาเรียนรวม
 
          

(29 มี.ค.60) นายพยอม วงษ์พูล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1 เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาเรียนรวม กิจกรรมพัฒนาครูหลักสูตรผู้ดำเนินการคัดกรองคนพิการทางการศึกษา ณ ห้องประชุมสิงห์โตเทศกาล ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสุโขทัย ซึ่งกลุ่มนิเทศติตามและประเมินผลการจัดการศึกษา งานการศึกษาพิเศษ สพป.สุโขทัย เขต 1 จัดโครงการในครั้งนี้ขึ้น เพื่อสนองนโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ต้องการพัฒนาโรงเรียนแกนนำจัดการเรียนรวม ต้นแบบการจัดการเรียนการรวม และโรงเรียนจัดการเรียนรวม เพื่อรองรับนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษ ให้ได้รับสิทธิและโอกาสทางการศึกษาอย่างเสมอภาค และมีโอกาสได้เข้ารับการศึกษาเรียนรวมกับนักเรียนปกติทั่วไปในโรงเรียนใกล้บ้านอย่างมีคุณภาพ

          การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 29-31 มีนาคม 2560 โดยมีข้าราชครูโรงเรียนจัดการเรียนรวม เข้ารับการพัฒนา จำนวน 75 คน ทั้งนี้เพื่อเป็นการพัฒนาบุคลากรของโรงเรียนที่จัดการเรียนรวม ให้มีความรู้ ความสามารถ รวมทั้งทักษะในการพัฒนาสมรรถภาพเด็กในแต่ละประเภทความพิการ เพื่อให้เด็กพิการได้รับการพัฒนาการเรียนรู้ในรูปแบบที่เหมาะสม ตลอดจนมีผลงานทางวิชาการที่เป็นเลิศในทุกด้าน เป็นการส่งเสริมการทำงานกับทุกภาคส่วนและศูนย์การศึกษาพิเศษเป็นเครือข่ายพัฒนาที่ยั่งยืน

 

วัลยา พกามาศ ชำนิ  / ข่าว

 

 
จำนวนคนอ่าน [ 185 ] คน
    คิดอย่างไรกับเว็บไซต์ของเรา