enlightenedenlightened สำนักงานคุรุสภา ได้ย้ายที่ทำการใหม่ไปตั้ง ณ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด ที่ตั้งสถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตสุโขทัย ตำบลบ้านกล้วย อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย หมายเลขโทรศัพท์ ติดต่อ 081-280-0500, 055-651112 enlightenedenlightened

โครงสร้างการบริหาร
ผู้บริหาร สพป.สท.1
นโยบายพัฒนาการศึกษา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ค่านิยมองค์กร
เป้าประสงค์
กลยุทธ์
กศจ.จังหวัดสุโขทัย
ก.ต.ป.น.เขตพื้นที่การศึกษา
ผู้บริหารสถานศึกษา
ผู้อำนวยการกลุ่ม สพป.สท.1
ศูนย์ประถมศึกษาอำเภอ
เครือข่ายสถานศึกษา
สถานศึกษาในสังกัด
สถานศึกษาขนาดเล็ก
ระบบจัดเก็บข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการ
สารสนเทศเพื่อการบริหาร
โรงเรียนในฝัน
โรงเรียนดีประจำตำบล
โรงเรียนประชารัฐ
โรงเรียนดีใกล้บ้าน(แม่เหล็ก)
หมายเลขโทรศัพท์
ที่ตั้ง สพป.สท.1
ที่ตั้งคุรุสภา
Ãкº´ÙáŨѴ¡ÒúÃÔËÒâéÍÁÙÅ
ข้อมูลสารสนเทศ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
คู่มือจัดตั้งงบประมาณ
แบบฟอร์มบริการ
แผนพัฒนาการศึกษา
แผนปฏิบัติราชการ
รวมกฎหมาย
คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มนโยบายและแผน
คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มนิเทศ ติดตามฯ
คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มอำนวยการ
คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มบริหารงานบุคคล
คู่มือปฏิบัติงานหน่วยตรวจสอบภายใน
คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน
คลังข้อสอบ
แหล่งเรียนรู้
ผลสอบทางวิชาการนักเรียน
เผยแพร่ผลงานวิชาการ
คู่มือประชาชนสพป.สท1
นโยบาย"ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้"
แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัด
นักเรียนนอกเขตบริการ
ปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน
คู่มือโรงเรียนประชารัฐ
คู่มือสะเต็มศึกษา
คู่มือดำเนินงานสถานศึกษาสีขาว
พิมพ์เกียรติบัตรงานศิลปหัตถกรรม
ศูนย์ ฉก.คศ.
การขอและเลื่อนวิทยฐานะ
รายงานผลการดำเนินงาน
AdVisitor Statistics
»   ขณะนี้ 1 Online
»   วันนี้ 265 Today
»   เมื่อวานนี้ 284 Yesterday
»   อาทิตย์นี้ 4367 Week
»   เดือนนี้ 24543 Month
»   ปีนี้ 34246 Year
»   รวมทั้งหมด 34246 Total
Record: 1915 (04.06.2018)
( Counter 01-01-2009 )
 

 

           สุโขทัย เขต 1 พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาเรียนรวม
 
          

(29 มี.ค.60) นายพยอม วงษ์พูล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1 เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาเรียนรวม กิจกรรมพัฒนาครูหลักสูตรผู้ดำเนินการคัดกรองคนพิการทางการศึกษา ณ ห้องประชุมสิงห์โตเทศกาล ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสุโขทัย ซึ่งกลุ่มนิเทศติตามและประเมินผลการจัดการศึกษา งานการศึกษาพิเศษ สพป.สุโขทัย เขต 1 จัดโครงการในครั้งนี้ขึ้น เพื่อสนองนโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ต้องการพัฒนาโรงเรียนแกนนำจัดการเรียนรวม ต้นแบบการจัดการเรียนการรวม และโรงเรียนจัดการเรียนรวม เพื่อรองรับนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษ ให้ได้รับสิทธิและโอกาสทางการศึกษาอย่างเสมอภาค และมีโอกาสได้เข้ารับการศึกษาเรียนรวมกับนักเรียนปกติทั่วไปในโรงเรียนใกล้บ้านอย่างมีคุณภาพ

          การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 29-31 มีนาคม 2560 โดยมีข้าราชครูโรงเรียนจัดการเรียนรวม เข้ารับการพัฒนา จำนวน 75 คน ทั้งนี้เพื่อเป็นการพัฒนาบุคลากรของโรงเรียนที่จัดการเรียนรวม ให้มีความรู้ ความสามารถ รวมทั้งทักษะในการพัฒนาสมรรถภาพเด็กในแต่ละประเภทความพิการ เพื่อให้เด็กพิการได้รับการพัฒนาการเรียนรู้ในรูปแบบที่เหมาะสม ตลอดจนมีผลงานทางวิชาการที่เป็นเลิศในทุกด้าน เป็นการส่งเสริมการทำงานกับทุกภาคส่วนและศูนย์การศึกษาพิเศษเป็นเครือข่ายพัฒนาที่ยั่งยืน

 

วัลยา พกามาศ ชำนิ  / ข่าว

 

 
จำนวนคนอ่าน [ 386 ] คน
 



   คิดอย่างไรกับเว็บไซต์ของเรา