enlightenedenlightened สำนักงานคุรุสภา ได้ย้ายที่ทำการใหม่ไปตั้ง ณ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด ที่ตั้งสถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตสุโขทัย ตำบลบ้านกล้วย อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย หมายเลขโทรศัพท์ ติดต่อ 081-280-0500, 055-651112 enlightenedenlightened

โครงสร้างการบริหาร
ผู้บริหาร สพป.สท.1
นโยบายพัฒนาการศึกษา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ค่านิยมองค์กร
เป้าประสงค์
กลยุทธ์
กศจ.จังหวัดสุโขทัย
ก.ต.ป.น.เขตพื้นที่การศึกษา
กรรมการเขตพื้นที่การศึกษา
ผู้บริหารสถานศึกษา
ผู้อำนวยการกลุ่ม สพป.สท.1
ศูนย์ประถมศึกษาอำเภอ
เครือข่ายสถานศึกษา
สถานศึกษาในสังกัด
สถานศึกษาขนาดเล็ก
ระบบจัดเก็บข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการ
สารสนเทศเพื่อการบริหาร
โรงเรียนในฝัน
โรงเรียนดีประจำตำบล
โรงเรียนประชารัฐ
โรงเรียนดีใกล้บ้าน(แม่เหล็ก)
หมายเลขโทรศัพท์
ที่ตั้ง สพป.สท.1
ที่ตั้งคุรุสภา
Ãкº´ÙáŨѴ¡ÒúÃÔËÒâéÍÁÙÅ
ข้อมูลสารสนเทศ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
คู่มือจัดตั้งงบประมาณ
แบบฟอร์มบริการ
แผนพัฒนาการศึกษา
แผนปฏิบัติราชการ
รวมกฎหมาย
คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มนโยบายและแผน
คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มนิเทศ ติดตามฯ
คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มอำนวยการ
คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มบริหารงานบุคคล
คู่มือปฏิบัติงานหน่วยตรวจสอบภายใน
คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน
คลังข้อสอบ
แหล่งเรียนรู้
ผลสอบทางวิชาการนักเรียน
เผยแพร่ผลงานวิชาการ
คู่มือประชาชนสพป.สท1
นโยบาย"ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้"
แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัด
นักเรียนนอกเขตบริการ
ปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน
คู่มือโรงเรียนประชารัฐ
คู่มือสะเต็มศึกษา
คู่มือดำเนินงานสถานศึกษาสีขาว
พิมพ์เกียรติบัตรงานศิลปหัตถกรรม
ศูนย์ ฉก.คศ.
AdVisitor Statistics
»   ขณะนี้ 12 Online
»   วันนี้ 1111 Today
»   เมื่อวานนี้ 1406 Yesterday
»   อาทิตย์นี้ 2517 Week
»   เดือนนี้ 2517 Month
»   ปีนี้ 2517 Year
»   รวมทั้งหมด 2517 Total
Record: 1406 (26.05.2018)
( Counter 01-01-2009 )
 

 

           สพป.สุโขทัย เขต 1 พัฒนาคุณภาพครูภาษาอังกฤษ
 
          

(3 มิ.ย.60) นายศักดิ์ชัย บุญสนอง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1 เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การใช้เครื่องมือวัดและประเมินผลการเรียนรู้ สู่การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสำหรับครูผู้สอนภาษาอังกฤษ ณ โรงแรมไพลินสุโขทัย ซึ่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1 โดยกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้ขึ้น โดยเชิญครูผู้สอนภาษาอังกฤษชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 145 คน เข้าร่วม ทั้งนี้เพื่อให้ครูผู้สอนภาษาอังกฤษ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 สามารถจัดกิจกรรมวัดและประเมินผลตามสภาพจริงได้ครอบคลุมตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551 ได้ และเพื่อให้นักเรียนได้รับการพัฒนาคุณภาพสู่การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ปีการศึกษา 2560

 

วัลยา พกามาศ ชำนิ  / ข่าว

 

 
จำนวนคนอ่าน [ 240 ] คน
    คิดอย่างไรกับเว็บไซต์ของเรา