แจ้งโรงเรียนให้รายงานผลการดำเนินงานโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐานตามหนังสือเลขที่ 04158/3574 ให้เข้าไปกรอกข้อมูลโดยด่วน..แก้ไขกำหนดการรับบริจาคโลหิต....จากวันที่ 19 กันยายน 2560......เป็นวันพุธ ที่ 27 กันยายน  2560   เวลา 13.00-15.00 น. ณ บริเวณลานจอดรถยนต์หน้าอาคารสำนักงาน....

โครงสร้างการบริหาร
ผู้บริหาร สพป.สท.1
นโยบายพัฒนาการศึกษา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ค่านิยมองค์กร
เป้าประสงค์
กลยุทธ์
กศจ.จังหวัดสุโขทัย
ก.ต.ป.น.เขตพื้นที่การศึกษา
กรรมการเขตพื้นที่การศึกษา
ผู้บริหารสถานศึกษา
ผู้อำนวยการกลุ่ม สพป.สท.1
ศูนย์ประถมศึกษาอำเภอ
เครือข่ายสถานศึกษา
สถานศึกษาในสังกัด
สถานศึกษาขนาดเล็ก
ระบบจัดเก็บข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการ
สารสนเทศเพื่อการบริหาร
โรงเรียนในฝัน
โรงเรียนดีประจำตำบล
โรงเรียนประชารัฐ
โรงเรียนดีใกล้บ้าน(แม่เหล็ก)
หมายเลขโทรศัพท์
ที่ตั้ง สพป.สท.1
Ãкº´ÙáŨѴ¡ÒúÃÔËÒâéÍÁÙÅ
ข้อมูลสารสนเทศ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
คู่มือจัดตั้งงบประมาณ
แบบฟอร์มบริการ
แผนพัฒนาการศึกษา
แผนปฏิบัติราชการ
รวมกฎหมาย
คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มนโยบายและแผน
คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มนิเทศ ติดตามฯ
คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มอำนวยการ
คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มบริหารงานบุคคล
คู่มือปฏิบัติงานหน่วยตรวจสอบภายใน
คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน
คลังข้อสอบ
แหล่งเรียนรู้
ผลสอบทางวิชาการนักเรียน
เผยแพร่ผลงานวิชาการ
คู่มือประชาชนสพป.สท1
นโยบาย"ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้"
แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัด
AdVisitor Statistics
»   ขณะนี้ 2 Online
»   วันนี้ 480 Today
»   เมื่อวานนี้ 663 Yesterday
»   อาทิตย์นี้ 1805 Week
»   เดือนนี้ 1805 Month
»   ปีนี้ 1805 Year
»   รวมทั้งหมด 1805 Total
Record: 663 (22.09.2017)
( Counter 01-01-2009 )
 

 

           สุโขทัย เขต 1 อบรมเชิงปฏิบัติการสะเต็มศึกษา รุ่น 2
 
          

(16 ก.ค.60) นายศักดิ์ชัย บุญสนอง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1 เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการเรียนการสอนสะเต็มศึกษา (STEM Education) ณ ห้องประชุมพระราชพฤฒาจารย์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1 ซึ่งจัดขึ้นตามนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้นฐาน ที่ต้องการให้ครูผู้สอนวิชาวิทยาศาสตร์, เทคโนโลยี, วิศวกรรมศาสตร์ และคณิตศาสตร์ นำองค์ความรู้วิชาการทั้ง 4 ที่มีความเชื่อมโยงกัน มาบูรณาการในการดำเนินชีวิตและการทำงาน เป็นการจัดการเรียนรู้ที่ไม่เน้นเพียงการท่องจำ แต่ต้องปฏิบัติให้เห็นจริงควบคู่กับการพัฒนาทักษะการคิด ตั้งคำถาม แก้ปัญหาและการหาข้อมูลข้อค้นพบใหม่ๆ และนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้

        การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้จัดขึ้นเป็นรุ่นที่ 2 ได้ดำเนินการคัดเลือกโรงเรียนที่มีคุณลักษณะที่กำหนดเข้าร่วมโครงการ จำนวน 11 โรงเรียน ผู้เข้าร่วมจำนวน 60 คน เพื่อให้ครูผู้สอนมีความเข้าใจการเรียนการสอนสะเต็มศึกษา และนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอนต่อไป

วัลยา พกามาศ ชำนิ  / ข่าว

 
จำนวนคนอ่าน [ 180 ] คน
    คิดอย่างไรกับเว็บไซต์ของเรา