enlightenedenlightened สำนักงานคุรุสภา ได้ย้ายที่ทำการใหม่ไปตั้ง ณ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด ที่ตั้งสถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตสุโขทัย ตำบลบ้านกล้วย อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย หมายเลขโทรศัพท์ ติดต่อ 081-280-0500, 055-651112 enlightenedenlightened

โครงสร้างการบริหาร
ผู้บริหาร สพป.สท.1
นโยบายพัฒนาการศึกษา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ค่านิยมองค์กร
เป้าประสงค์
กลยุทธ์
กศจ.จังหวัดสุโขทัย
ก.ต.ป.น.เขตพื้นที่การศึกษา
กรรมการเขตพื้นที่การศึกษา
ผู้บริหารสถานศึกษา
ผู้อำนวยการกลุ่ม สพป.สท.1
ศูนย์ประถมศึกษาอำเภอ
เครือข่ายสถานศึกษา
สถานศึกษาในสังกัด
สถานศึกษาขนาดเล็ก
ระบบจัดเก็บข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการ
สารสนเทศเพื่อการบริหาร
โรงเรียนในฝัน
โรงเรียนดีประจำตำบล
โรงเรียนประชารัฐ
โรงเรียนดีใกล้บ้าน(แม่เหล็ก)
หมายเลขโทรศัพท์
ที่ตั้ง สพป.สท.1
ที่ตั้งคุรุสภา
Ãкº´ÙáŨѴ¡ÒúÃÔËÒâéÍÁÙÅ
ข้อมูลสารสนเทศ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
คู่มือจัดตั้งงบประมาณ
แบบฟอร์มบริการ
แผนพัฒนาการศึกษา
แผนปฏิบัติราชการ
รวมกฎหมาย
คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มนโยบายและแผน
คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มนิเทศ ติดตามฯ
คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มอำนวยการ
คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มบริหารงานบุคคล
คู่มือปฏิบัติงานหน่วยตรวจสอบภายใน
คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน
คลังข้อสอบ
แหล่งเรียนรู้
ผลสอบทางวิชาการนักเรียน
เผยแพร่ผลงานวิชาการ
คู่มือประชาชนสพป.สท1
นโยบาย"ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้"
แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัด
นักเรียนนอกเขตบริการ
ปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน
คู่มือโรงเรียนประชารัฐ
คู่มือสะเต็มศึกษา
คู่มือดำเนินงานสถานศึกษาสีขาว
พิมพ์เกียรติบัตรงานศิลปหัตถกรรม
ศูนย์ ฉก.คศ.
AdVisitor Statistics
»   ขณะนี้ 15 Online
»   วันนี้ 1095 Today
»   เมื่อวานนี้ 1406 Yesterday
»   อาทิตย์นี้ 2501 Week
»   เดือนนี้ 2501 Month
»   ปีนี้ 2501 Year
»   รวมทั้งหมด 2501 Total
Record: 1406 (26.05.2018)
( Counter 01-01-2009 )
 

 

           สุโขทัย เขต 1 อบรมเชิงปฏิบัติการสะเต็มศึกษา รุ่น 2
 
          

(16 ก.ค.60) นายศักดิ์ชัย บุญสนอง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1 เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการเรียนการสอนสะเต็มศึกษา (STEM Education) ณ ห้องประชุมพระราชพฤฒาจารย์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1 ซึ่งจัดขึ้นตามนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้นฐาน ที่ต้องการให้ครูผู้สอนวิชาวิทยาศาสตร์, เทคโนโลยี, วิศวกรรมศาสตร์ และคณิตศาสตร์ นำองค์ความรู้วิชาการทั้ง 4 ที่มีความเชื่อมโยงกัน มาบูรณาการในการดำเนินชีวิตและการทำงาน เป็นการจัดการเรียนรู้ที่ไม่เน้นเพียงการท่องจำ แต่ต้องปฏิบัติให้เห็นจริงควบคู่กับการพัฒนาทักษะการคิด ตั้งคำถาม แก้ปัญหาและการหาข้อมูลข้อค้นพบใหม่ๆ และนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้

        การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้จัดขึ้นเป็นรุ่นที่ 2 ได้ดำเนินการคัดเลือกโรงเรียนที่มีคุณลักษณะที่กำหนดเข้าร่วมโครงการ จำนวน 11 โรงเรียน ผู้เข้าร่วมจำนวน 60 คน เพื่อให้ครูผู้สอนมีความเข้าใจการเรียนการสอนสะเต็มศึกษา และนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอนต่อไป

วัลยา พกามาศ ชำนิ  / ข่าว

 
จำนวนคนอ่าน [ 253 ] คน
    คิดอย่างไรกับเว็บไซต์ของเรา