enlightenedenlightened สำนักงานคุรุสภา ได้ย้ายที่ทำการใหม่ไปตั้ง ณ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด ที่ตั้งสถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตสุโขทัย ตำบลบ้านกล้วย อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย หมายเลขโทรศัพท์ ติดต่อ 081-280-0500, 055-651112 enlightenedenlightened

โครงสร้างการบริหาร
ผู้บริหาร สพป.สท.1
นโยบายพัฒนาการศึกษา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ค่านิยมองค์กร
เป้าประสงค์
กลยุทธ์
กศจ.จังหวัดสุโขทัย
ก.ต.ป.น.เขตพื้นที่การศึกษา
กรรมการเขตพื้นที่การศึกษา
ผู้บริหารสถานศึกษา
ผู้อำนวยการกลุ่ม สพป.สท.1
ศูนย์ประถมศึกษาอำเภอ
เครือข่ายสถานศึกษา
สถานศึกษาในสังกัด
สถานศึกษาขนาดเล็ก
ระบบจัดเก็บข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการ
สารสนเทศเพื่อการบริหาร
โรงเรียนในฝัน
โรงเรียนดีประจำตำบล
โรงเรียนประชารัฐ
โรงเรียนดีใกล้บ้าน(แม่เหล็ก)
หมายเลขโทรศัพท์
ที่ตั้ง สพป.สท.1
ที่ตั้งคุรุสภา
Ãкº´ÙáŨѴ¡ÒúÃÔËÒâéÍÁÙÅ
ข้อมูลสารสนเทศ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
คู่มือจัดตั้งงบประมาณ
แบบฟอร์มบริการ
แผนพัฒนาการศึกษา
แผนปฏิบัติราชการ
รวมกฎหมาย
คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มนโยบายและแผน
คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มนิเทศ ติดตามฯ
คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มอำนวยการ
คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มบริหารงานบุคคล
คู่มือปฏิบัติงานหน่วยตรวจสอบภายใน
คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน
คลังข้อสอบ
แหล่งเรียนรู้
ผลสอบทางวิชาการนักเรียน
เผยแพร่ผลงานวิชาการ
คู่มือประชาชนสพป.สท1
นโยบาย"ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้"
แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัด
นักเรียนนอกเขตบริการ
ปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน
คู่มือโรงเรียนประชารัฐ
คู่มือสะเต็มศึกษา
คู่มือดำเนินงานสถานศึกษาสีขาว
พิมพ์เกียรติบัตรงานศิลปหัตถกรรม
AdVisitor Statistics
»   ขณะนี้ 8 Online
»   วันนี้ 885 Today
»   เมื่อวานนี้ 315 Yesterday
»   อาทิตย์นี้ 885 Week
»   เดือนนี้ 7646 Month
»   ปีนี้ 7646 Year
»   รวมทั้งหมด 7646 Total
Record: 885 (19.02.2018)
( Counter 01-01-2009 )
 

 

           โรงเรียนบ้านปากแคว ส่งเสริมนักเรียนออกกำลังกายสร้างสุขภาพ ลดโรค ห่างไกลยาเสพติด
 
          

นายธนกฤต หลำพรม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปากแคว จัดกิจกรรมออกกำลังกายเต้นแอโรบิคประกอบเสียงเพลงด้วยฮูลา ฮูป ที่สนามกีฬาโรงเรียนบ้านปากแคว อ.เมือง จ.สุโขทัย สพป.สุโขทัย เขต 1 ซึ่งเป็นกิจกรรมตามโครงการสร้างสุขภาพ ลดโรค และอนามัยในวัยเด็กแข็งแรงสมบูรณ์ ได้รับการสนับสนุนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีสุขภาพดี ทั้งร่างกายและจิตใจ ไม่มีโรคภัยไข้เจ็บ

        นายธนกฤต กล่าวว่า กิจกรรมการออกกำลังกายจะช่วยสนับสนุนให้นักเรียนรักการออกกำลังกาย ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ และห่างไกลจากยาเสพติด สอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานที่มุ่งเน้นให้เยาวชนมีสุขภาพที่แข็งแรง ไม่หันไปพึ่งพาสารเสพติด

 

วัลยา พกามาศ ชำนิ นักประชาสัมพันธ์ สพป.สุโขทัย เขต 1 / ข่าว

 

 
จำนวนคนอ่าน [ 152 ] คน
    คิดอย่างไรกับเว็บไซต์ของเรา