โครงสร้างการบริหาร
ผู้บริหาร สพป.สท.1
นโยบายพัฒนาการศึกษา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ค่านิยมองค์กร
เป้าประสงค์
กลยุทธ์
กศจ.จังหวัดสุโขทัย
ก.ต.ป.น.เขตพื้นที่การศึกษา
กรรมการเขตพื้นที่การศึกษา
ผู้บริหารสถานศึกษา
ผู้อำนวยการกลุ่ม สพป.สท.1
ศูนย์ประถมศึกษาอำเภอ
เครือข่ายสถานศึกษา
สถานศึกษาในสังกัด
สถานศึกษาขนาดเล็ก
ระบบจัดเก็บข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการ
สารสนเทศเพื่อการบริหาร
โรงเรียนในฝัน
โรงเรียนดีประจำตำบล
โรงเรียนประชารัฐ
โรงเรียนดีใกล้บ้าน(แม่เหล็ก)
หมายเลขโทรศัพท์
ที่ตั้ง สพป.สท.1
Ãкº´ÙáŨѴ¡ÒúÃÔËÒâéÍÁÙÅ
ข้อมูลสารสนเทศ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
คู่มือจัดตั้งงบประมาณ
แบบฟอร์มบริการ
แผนพัฒนาการศึกษา
แผนปฏิบัติราชการ
รวมกฎหมาย
คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มนโยบายและแผน
คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มนิเทศ ติดตามฯ
คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มอำนวยการ
คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มบริหารงานบุคคล
คู่มือปฏิบัติงานหน่วยตรวจสอบภายใน
คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน
คลังข้อสอบ
แหล่งเรียนรู้
ผลสอบทางวิชาการนักเรียน
เผยแพร่ผลงานวิชาการ
คู่มือประชาชนสพป.สท1
นโยบาย"ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้"
แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัด
นักเรียนนอกเขตบริการ
AdVisitor Statistics
»   ขณะนี้ 7 Online
»   วันนี้ 64 Today
»   เมื่อวานนี้ 578 Yesterday
»   อาทิตย์นี้ 5944 Week
»   เดือนนี้ 14743 Month
»   ปีนี้ 28770 Year
»   รวมทั้งหมด 28770 Total
Record: 1397 (08.11.2017)
( Counter 01-01-2009 )
 

 

           สพป.สุโขทัย เขต 1 ประเมินสถานศึกษาสีขาว มุ่งหวังสถานศึกษาในสังกัดเป็นสถานศึกษาสีขาว 100%
 
          

นายพยอม วงษ์พูล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1 มอบหมายให้กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษานำโดยนายประพันธ์ จันทร์จเร ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ลงพื้นที่โรงเรียนประเมินสถานศึกษาสีขาวที่ส่งผลงานเข้ารับรางวัลจากกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งการลงพื้นที่ในครั้งนี้เพื่อเป็นการประเมินเชิงประจักษ์ ติดตามผลการดำเนินงานในปี 2559 ตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ ที่จะต้องมีครบทั้ง 5 ด้านป้องกัน และ 4 ต้อง 2 ไม่ โดยในปีนี้มีโรงเรียนที่เข้าร่วมส่งผลงานทั้งในระดับเงินและระดับทอง จำนวน 5 โรงเรียน ประกอบด้วย โรงเรียนบ้านวังโคนเปือย โรงเรียนบ้านหนองเฒ่า โรงเรียนบ้านดงเดือย โรงเรียนบ้านสามพวง(สามัคคีพิทยา) และโรงเรียนอนุบาลคีรีมาศ(วัดบึง)

        นายพยอม กล่าวว่า การมอบหมายให้ลงพื้นที่ในครั้งนี้ เพื่อให้โรงเรียนได้เตรียมความพร้อม รวมทั้งให้คำแนะนำการจัดทำรูปเล่มเพื่อรวบรวมส่งกระทรวงศึกษาธิการพิจารณาต่อไป ทั้งนี้เพื่อเป็นการส่งเสริมให้สถานศึกษาได้มีการดำเนินงานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งต้องมีสถานศึกษาต้นแบบ และขยายผลสู่การปฏิบัติให้เป็นสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข 100%

 

วัลยา พกามาศ ชำนิ  ภาพ / ข่าว

 
จำนวนคนอ่าน [ 252 ] คน
    คิดอย่างไรกับเว็บไซต์ของเรา