enlightenedenlightened สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1 งดรับ ของขวัญปีใหม่enlightenedenlightened

โครงสร้างการบริหาร
ผู้บริหาร สพป.สท.1
นโยบายพัฒนาการศึกษา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ค่านิยมองค์กร
เป้าประสงค์
กลยุทธ์
กศจ.จังหวัดสุโขทัย
ก.ต.ป.น.เขตพื้นที่การศึกษา
กรรมการเขตพื้นที่การศึกษา
ผู้บริหารสถานศึกษา
ผู้อำนวยการกลุ่ม สพป.สท.1
ศูนย์ประถมศึกษาอำเภอ
เครือข่ายสถานศึกษา
สถานศึกษาในสังกัด
สถานศึกษาขนาดเล็ก
ระบบจัดเก็บข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการ
สารสนเทศเพื่อการบริหาร
โรงเรียนในฝัน
โรงเรียนดีประจำตำบล
โรงเรียนประชารัฐ
โรงเรียนดีใกล้บ้าน(แม่เหล็ก)
หมายเลขโทรศัพท์
ที่ตั้ง สพป.สท.1
Ãкº´ÙáŨѴ¡ÒúÃÔËÒâéÍÁÙÅ
ข้อมูลสารสนเทศ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
คู่มือจัดตั้งงบประมาณ
แบบฟอร์มบริการ
แผนพัฒนาการศึกษา
แผนปฏิบัติราชการ
รวมกฎหมาย
คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มนโยบายและแผน
คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มนิเทศ ติดตามฯ
คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มอำนวยการ
คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มบริหารงานบุคคล
คู่มือปฏิบัติงานหน่วยตรวจสอบภายใน
คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน
คลังข้อสอบ
แหล่งเรียนรู้
ผลสอบทางวิชาการนักเรียน
เผยแพร่ผลงานวิชาการ
คู่มือประชาชนสพป.สท1
นโยบาย"ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้"
แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัด
นักเรียนนอกเขตบริการ
ปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน
คู่มือโรงเรียนประชารัฐ
คู่มือสะเต็มศึกษา
คู่มือดำเนินงานสถานศึกษาสีขาว
พิมพ์เกียรติบัตรงานศิลปหัตถกรรม
AdVisitor Statistics
»   ขณะนี้ 17 Online
»   วันนี้ 427 Today
»   เมื่อวานนี้ 852 Yesterday
»   อาทิตย์นี้ 2711 Week
»   เดือนนี้ 8556 Month
»   ปีนี้ 8556 Year
»   รวมทั้งหมด 8556 Total
Record: 1101 (08.01.2018)
( Counter 01-01-2009 )
 

 

           สพป.สุโขทัย เขต 1 ประเมินสถานศึกษาสีขาว มุ่งหวังสถานศึกษาในสังกัดเป็นสถานศึกษาสีขาว 100%
 
          

นายพยอม วงษ์พูล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1 มอบหมายให้กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษานำโดยนายประพันธ์ จันทร์จเร ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ลงพื้นที่โรงเรียนประเมินสถานศึกษาสีขาวที่ส่งผลงานเข้ารับรางวัลจากกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งการลงพื้นที่ในครั้งนี้เพื่อเป็นการประเมินเชิงประจักษ์ ติดตามผลการดำเนินงานในปี 2559 ตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ ที่จะต้องมีครบทั้ง 5 ด้านป้องกัน และ 4 ต้อง 2 ไม่ โดยในปีนี้มีโรงเรียนที่เข้าร่วมส่งผลงานทั้งในระดับเงินและระดับทอง จำนวน 5 โรงเรียน ประกอบด้วย โรงเรียนบ้านวังโคนเปือย โรงเรียนบ้านหนองเฒ่า โรงเรียนบ้านดงเดือย โรงเรียนบ้านสามพวง(สามัคคีพิทยา) และโรงเรียนอนุบาลคีรีมาศ(วัดบึง)

        นายพยอม กล่าวว่า การมอบหมายให้ลงพื้นที่ในครั้งนี้ เพื่อให้โรงเรียนได้เตรียมความพร้อม รวมทั้งให้คำแนะนำการจัดทำรูปเล่มเพื่อรวบรวมส่งกระทรวงศึกษาธิการพิจารณาต่อไป ทั้งนี้เพื่อเป็นการส่งเสริมให้สถานศึกษาได้มีการดำเนินงานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งต้องมีสถานศึกษาต้นแบบ และขยายผลสู่การปฏิบัติให้เป็นสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข 100%

 

วัลยา พกามาศ ชำนิ  ภาพ / ข่าว

 
จำนวนคนอ่าน [ 288 ] คน
    คิดอย่างไรกับเว็บไซต์ของเรา