สำนักงานคุรุสภา ได้ย้ายที่ทำการใหม่ไปตั้ง ณ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด ที่ตั้งสถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตสุโขทัย ตำบลบ้านกล้วย อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย หมายเลขโทรศัพท์ ติดต่อ 081-280-0500, 055-651112 enlightenedenlightened

โครงสร้างการบริหาร
ผู้บริหาร สพป.สท.1
นโยบายพัฒนาการศึกษา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ค่านิยมองค์กร
เป้าประสงค์
กลยุทธ์
กศจ.จังหวัดสุโขทัย
ก.ต.ป.น.เขตพื้นที่การศึกษา
เบอร์โทรศัพท์ผู้บริหารสถานศึกษา
ผู้อำนวยการกลุ่ม สพป.สท.1
ศูนย์ประถมศึกษาอำเภอ
เครือข่ายสถานศึกษา
สถานศึกษาในสังกัด
สถานศึกษาขนาดเล็ก
ระบบจัดเก็บข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการ
สารสนเทศเพื่อการบริหาร
โรงเรียนในฝัน
โรงเรียนดีประจำตำบล
โรงเรียนประชารัฐ
โรงเรียนดีใกล้บ้าน(แม่เหล็ก)
หมายเลขโทรศัพท์
ที่ตั้ง สพป.สท.1
ที่ตั้งคุรุสภา
Ãкº´ÙáŨѴ¡ÒúÃÔËÒâéÍÁÙÅ
ข้อมูลสารสนเทศ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
คู่มือจัดตั้งงบประมาณ
แบบฟอร์มบริการ
แผนพัฒนาการศึกษา
แผนปฏิบัติราชการ
รวมกฎหมาย
คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มนโยบายและแผน
คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มนิเทศ ติดตามฯ
คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มอำนวยการ
คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มบริหารงานบุคคล
คู่มือปฏิบัติงานหน่วยตรวจสอบภายใน
คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน
คลังข้อสอบ
แหล่งเรียนรู้
ผลสอบทางวิชาการนักเรียน
เผยแพร่ผลงานวิชาการ
คู่มือประชาชนสพป.สท1
นโยบาย"ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้"
แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัด
นักเรียนนอกเขตบริการ
ปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน
คู่มือโรงเรียนประชารัฐ
คู่มือสะเต็มศึกษา
คู่มือดำเนินงานสถานศึกษาสีขาว
พิมพ์เกียรติบัตรงานศิลปหัตถกรรม
ศูนย์ ฉก.คศ.
การขอและเลื่อนวิทยฐานะ
รายงานผลการดำเนินงาน
AdVisitor Statistics
»   ขณะนี้ 12 Online
»   วันนี้ 81 Today
»   เมื่อวานนี้ 403 Yesterday
»   อาทิตย์นี้ 81 Week
»   เดือนนี้ 484 Month
»   ปีนี้ 484 Year
»   รวมทั้งหมด 484 Total
Record: 403 (22.07.2018)
( Counter 01-01-2009 )
 

 

           สพป.สุโขทัย เขต 1 ขับเคลื่อนระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ หวังผ่านรับรอง 100%
 
          

(4 ก.ย.60) กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1 จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการติดตามการดำเนินงานระบบประกันคุณภาพการศึกษา และการใช้รูปแบบบูรณาการความร่วมมือสู่การยกระดับคุณภาพการศึกษา ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1 โดยนางบำรุงรัตน์ เจนนาวิน ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ ผู้รับผิดชอบเป็นผู้ดำเนินการชี้แจงโครงการขั้นตอนการดำเนินการประกันในสถานศึกษา ซึ่งเป็นการช่วยเหลือสถานศึกษาเป้าหมายพิเศษ 22 แห่ง ที่ไม่ได้รับรองคุณภาพรอบ 3 จากการประเมินของ สมศ. โดยมีสถานศึกษาที่ผ่านการรับรองแล้ว เป็นพี่เลี้ยงคอยให้คำแนะนำ วางแผนกิจกรรมที่ต้องดำเนินการร่วมกัน รวมทั้งช่วยเหลือแก้ไขจุดอ่อนของสถานศึกษา ด้วยการแบ่งกลุ่มเป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ร่วมกันกำหนดรูปแบบการพัฒนาและกิจกรรมการพัฒนาไปสู่การปฏิบัติ ช่วยให้สถานศึกษาที่ยังไม่ผ่านการรับรองมีความพร้อมรับการประเมินรอบ 4 ผ่านครบทุกโรงเรียน เป็นการขับเคลื่อนการสร้างความเข้มแข็งระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาแนวใหม่ให้กับสถานศึกษาในสังกัดได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 

 

วัลยา พกามาศ ชำนิ  / ข่าว

 

 
จำนวนคนอ่าน [ 367 ] คน
    คิดอย่างไรกับเว็บไซต์ของเรา