แจ้งโรงเรียนให้รายงานผลการดำเนินงานโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐานตามหนังสือเลขที่ 04158/3574 ให้เข้าไปกรอกข้อมูลโดยด่วน..แก้ไขกำหนดการรับบริจาคโลหิต....จากวันที่ 19 กันยายน 2560......เป็นวันพุธ ที่ 27 กันยายน  2560   เวลา 13.00-15.00 น. ณ บริเวณลานจอดรถยนต์หน้าอาคารสำนักงาน....

โครงสร้างการบริหาร
ผู้บริหาร สพป.สท.1
นโยบายพัฒนาการศึกษา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ค่านิยมองค์กร
เป้าประสงค์
กลยุทธ์
กศจ.จังหวัดสุโขทัย
ก.ต.ป.น.เขตพื้นที่การศึกษา
กรรมการเขตพื้นที่การศึกษา
ผู้บริหารสถานศึกษา
ผู้อำนวยการกลุ่ม สพป.สท.1
ศูนย์ประถมศึกษาอำเภอ
เครือข่ายสถานศึกษา
สถานศึกษาในสังกัด
สถานศึกษาขนาดเล็ก
ระบบจัดเก็บข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการ
สารสนเทศเพื่อการบริหาร
โรงเรียนในฝัน
โรงเรียนดีประจำตำบล
โรงเรียนประชารัฐ
โรงเรียนดีใกล้บ้าน(แม่เหล็ก)
หมายเลขโทรศัพท์
ที่ตั้ง สพป.สท.1
Ãкº´ÙáŨѴ¡ÒúÃÔËÒâéÍÁÙÅ
ข้อมูลสารสนเทศ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
คู่มือจัดตั้งงบประมาณ
แบบฟอร์มบริการ
แผนพัฒนาการศึกษา
แผนปฏิบัติราชการ
รวมกฎหมาย
คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มนโยบายและแผน
คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มนิเทศ ติดตามฯ
คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มอำนวยการ
คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มบริหารงานบุคคล
คู่มือปฏิบัติงานหน่วยตรวจสอบภายใน
คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน
คลังข้อสอบ
แหล่งเรียนรู้
ผลสอบทางวิชาการนักเรียน
เผยแพร่ผลงานวิชาการ
คู่มือประชาชนสพป.สท1
นโยบาย"ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้"
แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัด
AdVisitor Statistics
»   ขณะนี้ 6 Online
»   วันนี้ 478 Today
»   เมื่อวานนี้ 663 Yesterday
»   อาทิตย์นี้ 1803 Week
»   เดือนนี้ 1803 Month
»   ปีนี้ 1803 Year
»   รวมทั้งหมด 1803 Total
Record: 663 (22.09.2017)
( Counter 01-01-2009 )
 

 

           สพป.สุโขทัย เขต 1 ขับเคลื่อนระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ หวังผ่านรับรอง 100%
 
          

(4 ก.ย.60) กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1 จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการติดตามการดำเนินงานระบบประกันคุณภาพการศึกษา และการใช้รูปแบบบูรณาการความร่วมมือสู่การยกระดับคุณภาพการศึกษา ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1 โดยนางบำรุงรัตน์ เจนนาวิน ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ ผู้รับผิดชอบเป็นผู้ดำเนินการชี้แจงโครงการขั้นตอนการดำเนินการประกันในสถานศึกษา ซึ่งเป็นการช่วยเหลือสถานศึกษาเป้าหมายพิเศษ 22 แห่ง ที่ไม่ได้รับรองคุณภาพรอบ 3 จากการประเมินของ สมศ. โดยมีสถานศึกษาที่ผ่านการรับรองแล้ว เป็นพี่เลี้ยงคอยให้คำแนะนำ วางแผนกิจกรรมที่ต้องดำเนินการร่วมกัน รวมทั้งช่วยเหลือแก้ไขจุดอ่อนของสถานศึกษา ด้วยการแบ่งกลุ่มเป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ร่วมกันกำหนดรูปแบบการพัฒนาและกิจกรรมการพัฒนาไปสู่การปฏิบัติ ช่วยให้สถานศึกษาที่ยังไม่ผ่านการรับรองมีความพร้อมรับการประเมินรอบ 4 ผ่านครบทุกโรงเรียน เป็นการขับเคลื่อนการสร้างความเข้มแข็งระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาแนวใหม่ให้กับสถานศึกษาในสังกัดได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 

 

วัลยา พกามาศ ชำนิ  / ข่าว

 

 
จำนวนคนอ่าน [ 209 ] คน
    คิดอย่างไรกับเว็บไซต์ของเรา