โครงสร้างการบริหาร
ผู้บริหาร สพป.สท.1
นโยบายพัฒนาการศึกษา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ค่านิยมองค์กร
เป้าประสงค์
กลยุทธ์
ก.ต.ป.น.เขตพื้นที่การศึกษา
เบอร์โทรศัพท์ผู้บริหารสถานศึกษา
ผู้อำนวยการกลุ่ม สพป.สท.1
ศูนย์ประถมศึกษาอำเภอ
เครือข่ายสถานศึกษา
สถานศึกษาในสังกัด
สถานศึกษาขนาดเล็ก
ระบบจัดเก็บข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการ
สารสนเทศเพื่อการบริหาร
โรงเรียนในฝัน
โรงเรียนดีประจำตำบล
โรงเรียนประชารัฐ
โรงเรียนดีใกล้บ้าน(แม่เหล็ก)
หมายเลขโทรศัพท์
โรงเรียนร่วมพัฒนา
ที่ตั้ง สพป.สท.1
Ãкº´ÙáŨѴ¡ÒúÃÔËÒâéÍÁÙÅ
ข้อมูลสารสนเทศ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
คู่มือจัดตั้งงบประมาณ
แบบฟอร์มบริการ
แผนพัฒนาการศึกษา
แผนปฏิบัติราชการ
รวมกฎหมาย
คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มนโยบายและแผน
คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มนิเทศ ติดตามฯ
คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มอำนวยการ
คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มบริหารงานบุคคล
คู่มือปฏิบัติงานหน่วยตรวจสอบภายใน
คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน
คลังข้อสอบ
แหล่งเรียนรู้
ผลสอบทางวิชาการนักเรียน
เผยแพร่ผลงานวิชาการ
คู่มือประชาชนสพป.สท1
นโยบาย"ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้"
แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัด
นักเรียนนอกเขตบริการ
ปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน
คู่มือโรงเรียนประชารัฐ
คู่มือสะเต็มศึกษา
คู่มือดำเนินงานสถานศึกษาสีขาว
พิมพ์เกียรติบัตรงานศิลปหัตถกรรม
ศูนย์ ฉก.คศ.
การขอและเลื่อนวิทยฐานะ
รายงานผลการดำเนินงาน
KM การจัดการความรู้
ระเบียบหลักเกณฑ์ของกลุ่มบริหารงานบุคคล
AdVisitor Statistics
»   ขณะนี้ 2 Online
»   วันนี้ 559 Today
»   เมื่อวานนี้ 590 Yesterday
»   อาทิตย์นี้ 559 Week
»   เดือนนี้ 2117 Month
»   ปีนี้ 2117 Year
»   รวมทั้งหมด 2117 Total
Record: 600 (21.06.2019)
( Counter 01-01-2009 )
 

 

           ผอ.สพป.สุโขทัย เขต 1 ประกาศงดรับของขวัญปีใหม่ สนองนโยบาย สพฐ.
 
          

นายพยอม วงษ์พูล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1 เปิดเผยว่า สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีนโยบายงดการให้และรับของขวัญในช่วงเทศกาลปีใหม่ เพื่อเสริมสร้างค่านิยมให้เกิดการประหยัด สร้างทัศนคติที่ถูกต้อง และป้องกันการเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน ซึ่งหัวหน้าส่วนราชการและผู้บังคับบัญชาต้องปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี เพื่อดำรงไว้ซึ่งชื่อเสียงของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ทั้งนี้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1 ได้สนองนโยบายโดยประกาศงดรับของขวัญในช่วงเทศกาลปีใหม่นี้ และสนับสนุนการอวยพรโดยใช้สื่อออนไลน์ เพื่อน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตรมาถือปฏิบัติ รวมทั้งเพื่อให้เป็นไปตาม พรบ.ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตด้วย

 
จำนวนคนอ่าน [ 377 ] คน
    คิดอย่างไรกับเว็บไซต์ของเรา