.....สำนักงานคุรุสภา ได้ย้ายที่ทำการใหม่ไปตั้ง ณ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด ที่ตั้งสถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตสุโขทัย ตำบลบ้านกล้วย อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย หมายเลขโทรศัพท์ ติดต่อ 081-280-0500, 055-651112 enlightenedenlightened

โครงสร้างการบริหาร
ผู้บริหาร สพป.สท.1
นโยบายพัฒนาการศึกษา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ค่านิยมองค์กร
เป้าประสงค์
กลยุทธ์
กศจ.จังหวัดสุโขทัย
ก.ต.ป.น.เขตพื้นที่การศึกษา
เบอร์โทรศัพท์ผู้บริหารสถานศึกษา
ผู้อำนวยการกลุ่ม สพป.สท.1
ศูนย์ประถมศึกษาอำเภอ
เครือข่ายสถานศึกษา
สถานศึกษาในสังกัด
สถานศึกษาขนาดเล็ก
ระบบจัดเก็บข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการ
สารสนเทศเพื่อการบริหาร
โรงเรียนในฝัน
โรงเรียนดีประจำตำบล
โรงเรียนประชารัฐ
โรงเรียนดีใกล้บ้าน(แม่เหล็ก)
หมายเลขโทรศัพท์
ที่ตั้ง สพป.สท.1
ที่ตั้งคุรุสภา
Ãкº´ÙáŨѴ¡ÒúÃÔËÒâéÍÁÙÅ
ข้อมูลสารสนเทศ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
คู่มือจัดตั้งงบประมาณ
แบบฟอร์มบริการ
แผนพัฒนาการศึกษา
แผนปฏิบัติราชการ
รวมกฎหมาย
คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มนโยบายและแผน
คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มนิเทศ ติดตามฯ
คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มอำนวยการ
คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มบริหารงานบุคคล
คู่มือปฏิบัติงานหน่วยตรวจสอบภายใน
คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน
คลังข้อสอบ
แหล่งเรียนรู้
ผลสอบทางวิชาการนักเรียน
เผยแพร่ผลงานวิชาการ
คู่มือประชาชนสพป.สท1
นโยบาย"ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้"
แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัด
นักเรียนนอกเขตบริการ
ปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน
คู่มือโรงเรียนประชารัฐ
คู่มือสะเต็มศึกษา
คู่มือดำเนินงานสถานศึกษาสีขาว
พิมพ์เกียรติบัตรงานศิลปหัตถกรรม
ศูนย์ ฉก.คศ.
การขอและเลื่อนวิทยฐานะ
รายงานผลการดำเนินงาน
KM การจัดการความรู้
ระเบียบหลักเกณฑ์ของกลุ่มบริหารงานบุคคล
AdVisitor Statistics
»   ขณะนี้ 20 Online
»   วันนี้ 2081 Today
»   เมื่อวานนี้ 2522 Yesterday
»   อาทิตย์นี้ 9623 Week
»   เดือนนี้ 11535 Month
»   ปีนี้ 11535 Year
»   รวมทั้งหมด 11535 Total
Record: 2594 (16.10.2018)
( Counter 01-01-2009 )
 

 

           ผอ.สพป.สุโขทัย เขต 1 แนะสถานศึกษาสอนนักเรียนให้คิดแก้ปัญหาด้วยตนเองได้
 
          

นายพยอม  วงษ์พูล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1 ลงพื้นที่โรงเรียนบ้านคลองปลายนา อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย เพื่อนิเทศและตรวจเยี่ยมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา อาคารสถานที่ ระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต ห้องเรียนคอมพิวเตอร์ ห้องเรียน DLTV และรับฟังปัญหา รวมทั้งความต้องการของโรงเรียนจากคณะครู พร้อมทั้งมอบนโยบายตัวชี้วัดให้แก่ผู้บริหารและครูผู้สอนสถานศึกษาในสังกัด เพื่อให้สถานศึกษามีการบริหารงานและปฏิบัติตามตัวชี้วัดให้เป็นไปตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ นอกจากนี้ยังเน้นสถานศึกษาสอนนักเรียนให้สามารถใช้ทักษะการคิดวิเคราะห์แก้ปัญหาการเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง ซึ่งเป็นทักษะการคิดขั้นสูงที่นับเป็นทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21

 
จำนวนคนอ่าน [ 283 ] คน
    คิดอย่างไรกับเว็บไซต์ของเรา