enlightenedenlightened....สพป.สท.1 และภาคบริการโลหิต ที่ 9 พิษณุโลก เชิญร่วมบริจาคโลหิต...ในวันอังคารที่ 25  ธันวาคม พ.ศ. 2561 เวลา 09.00-11.00 น.  ณ บริเวณลานจอดรถหน้าสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1devildevilenlightened .....สำนักงานคุรุสภา ได้ย้ายที่ทำการใหม่ไปตั้ง ณ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด ที่ตั้งสถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตสุโขทัย ตำบลบ้านกล้วย อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย หมายเลขโทรศัพท์ ติดต่อ 081-280-0500, 055-651112 enlightenedenlightened

โครงสร้างการบริหาร
ผู้บริหาร สพป.สท.1
นโยบายพัฒนาการศึกษา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ค่านิยมองค์กร
เป้าประสงค์
กลยุทธ์
กศจ.จังหวัดสุโขทัย
ก.ต.ป.น.เขตพื้นที่การศึกษา
เบอร์โทรศัพท์ผู้บริหารสถานศึกษา
ผู้อำนวยการกลุ่ม สพป.สท.1
ศูนย์ประถมศึกษาอำเภอ
เครือข่ายสถานศึกษา
สถานศึกษาในสังกัด
สถานศึกษาขนาดเล็ก
ระบบจัดเก็บข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการ
สารสนเทศเพื่อการบริหาร
โรงเรียนในฝัน
โรงเรียนดีประจำตำบล
โรงเรียนประชารัฐ
โรงเรียนดีใกล้บ้าน(แม่เหล็ก)
หมายเลขโทรศัพท์
ที่ตั้ง สพป.สท.1
ที่ตั้งคุรุสภา
Ãкº´ÙáŨѴ¡ÒúÃÔËÒâéÍÁÙÅ
ข้อมูลสารสนเทศ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
คู่มือจัดตั้งงบประมาณ
แบบฟอร์มบริการ
แผนพัฒนาการศึกษา
แผนปฏิบัติราชการ
รวมกฎหมาย
คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มนโยบายและแผน
คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มนิเทศ ติดตามฯ
คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มอำนวยการ
คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มบริหารงานบุคคล
คู่มือปฏิบัติงานหน่วยตรวจสอบภายใน
คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน
คลังข้อสอบ
แหล่งเรียนรู้
ผลสอบทางวิชาการนักเรียน
เผยแพร่ผลงานวิชาการ
คู่มือประชาชนสพป.สท1
นโยบาย"ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้"
แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัด
นักเรียนนอกเขตบริการ
ปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน
คู่มือโรงเรียนประชารัฐ
คู่มือสะเต็มศึกษา
คู่มือดำเนินงานสถานศึกษาสีขาว
พิมพ์เกียรติบัตรงานศิลปหัตถกรรม
ศูนย์ ฉก.คศ.
การขอและเลื่อนวิทยฐานะ
รายงานผลการดำเนินงาน
KM การจัดการความรู้
ระเบียบหลักเกณฑ์ของกลุ่มบริหารงานบุคคล
AdVisitor Statistics
»   ขณะนี้ 1 Online
»   วันนี้ 14 Today
»   เมื่อวานนี้ 313 Yesterday
»   อาทิตย์นี้ 14 Week
»   เดือนนี้ 13094 Month
»   ปีนี้ 13094 Year
»   รวมทั้งหมด 89927 Total
Record: 2179 (20.11.2018)
( Counter 01-01-2009 )
 

 

           ครู นักเรียน โรงเรียนบ้านดอนสัก มิตรภาพที่ 231 ผู้ปกครอง ชุมชน ลงแขกดำนา สร้างความสัมพันธ์ในชุมชน
 
          

คณะครู และนักเรียนโรงเรียนบ้านดอนสักมิตรภาพที่ 231 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1 ร่วมกิจกรรมลงแขกดำนากับผู้ปกครอง และชุมชน ณ ศูนย์เรียนรู้การเกษตร แก้วภูสี ตำบลไกรกลาง อำเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย ซึ่งกิจกรรมนี้เป็นการสนับสนุนให้นักเรียนได้เรียนรู้กระบวนการเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวทางศาสตร์พระราชา ให้นักเรียนได้เรียนรู้วิธีการทำนา ซึ่งเป็นอาชีพหลักของผู้ปกครอง และเพื่อส่งเสริมความรักความสามัคคีในชุมชน โดยใช้กระบวนการลงแขกดำนา ให้นักเรียนได้เรียนรู้วิถีดั้งเดิมของชนชน นอกจากนี้ผลผลิตที่ได้คือข้าว จะนำไปใช้ในโครงการอาหารกลางวันของนักเรียนต่อไปด้วย

 

 
จำนวนคนอ่าน [ 240 ] คน
    คิดอย่างไรกับเว็บไซต์ของเรา