โครงสร้างการบริหาร
ผู้บริหาร สพป.สท.1
นโยบายพัฒนาการศึกษา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ค่านิยมองค์กร
เป้าประสงค์
กลยุทธ์
กศจ.จังหวัดสุโขทัย
ก.ต.ป.น.เขตพื้นที่การศึกษา
เบอร์โทรศัพท์ผู้บริหารสถานศึกษา
ผู้อำนวยการกลุ่ม สพป.สท.1
ศูนย์ประถมศึกษาอำเภอ
เครือข่ายสถานศึกษา
สถานศึกษาในสังกัด
สถานศึกษาขนาดเล็ก
ระบบจัดเก็บข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการ
สารสนเทศเพื่อการบริหาร
โรงเรียนในฝัน
โรงเรียนดีประจำตำบล
โรงเรียนประชารัฐ
โรงเรียนดีใกล้บ้าน(แม่เหล็ก)
หมายเลขโทรศัพท์
ที่ตั้ง สพป.สท.1
ที่ตั้งคุรุสภา
Ãкº´ÙáŨѴ¡ÒúÃÔËÒâéÍÁÙÅ
ข้อมูลสารสนเทศ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
คู่มือจัดตั้งงบประมาณ
แบบฟอร์มบริการ
แผนพัฒนาการศึกษา
แผนปฏิบัติราชการ
รวมกฎหมาย
คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มนโยบายและแผน
คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มนิเทศ ติดตามฯ
คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มอำนวยการ
คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มบริหารงานบุคคล
คู่มือปฏิบัติงานหน่วยตรวจสอบภายใน
คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน
คลังข้อสอบ
แหล่งเรียนรู้
ผลสอบทางวิชาการนักเรียน
เผยแพร่ผลงานวิชาการ
คู่มือประชาชนสพป.สท1
นโยบาย"ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้"
แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัด
นักเรียนนอกเขตบริการ
ปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน
คู่มือโรงเรียนประชารัฐ
คู่มือสะเต็มศึกษา
คู่มือดำเนินงานสถานศึกษาสีขาว
พิมพ์เกียรติบัตรงานศิลปหัตถกรรม
ศูนย์ ฉก.คศ.
การขอและเลื่อนวิทยฐานะ
รายงานผลการดำเนินงาน
KM การจัดการความรู้
ระเบียบหลักเกณฑ์ของกลุ่มบริหารงานบุคคล
AdVisitor Statistics
»   ขณะนี้ 5 Online
»   วันนี้ 354 Today
»   เมื่อวานนี้ 737 Yesterday
»   อาทิตย์นี้ 2995 Week
»   เดือนนี้ 4739 Month
»   ปีนี้ 4739 Year
»   รวมทั้งหมด 4739 Total
Record: 737 (25.04.2019)
( Counter 01-01-2009 )
 

 

           ผอ.สพป.สุโขทัย เขต 1 ชวนบุคลากรเข้าวัดปฏิบัติธรรม ปลูกจิตสำนึก เขตสุจริต ไม่คิดคอร์รัปชัน
 
          

นายพยอม วงษ์พูล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1 เป็นประธานเปิดโครงการอบรมสัมมนาปลูกจิตสำนึก เขตสุจริต ไม่คิดคอร์รัปชัน ณ วัดเสาหิน อำเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย ซึ่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 25-26 สิงหาคม 2561 เพื่อสนองสนองยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ด้วยการพัฒนาบุคลากรให้มีทักษะความรู้ มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ สร้างจิตสำนึกและค่านิยมต่อต้านและไม่ทนต่อการทุจริต ซึ่งเป็นการพัฒนาคนที่มีความจำเป็นในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

สำหรับกิจกรรมการอบรมสัมมนา ประกอบด้วย การบรรยายเรื่องการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมและหลักธรรมาภิบาล การปลูกจิตสำนึกต่อต้านการทุจริต ระบบฐานความคิดระบบเลขฐานสิบ Analog และระบบฐานสอง Digital คุณธรรมกับหลักปฏิบัติงาน การแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ และไหว้พระสวดมนต์ ทำวัดเย็น และฝึกสมาธิ

 

 

 
จำนวนคนอ่าน [ 351 ] คน
    คิดอย่างไรกับเว็บไซต์ของเรา