enlightened....ขอเชิญร่วมบริจาคโลหิต ประจำปี 2562 ...ครั้งที่ 1 ในวันพฤหัสบดีที่ 28 มีนาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 09.00 -11.30 น. ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัยเขต 1.....enlightened
 

โครงสร้างการบริหาร
ผู้บริหาร สพป.สท.1
นโยบายพัฒนาการศึกษา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ค่านิยมองค์กร
เป้าประสงค์
กลยุทธ์
กศจ.จังหวัดสุโขทัย
ก.ต.ป.น.เขตพื้นที่การศึกษา
เบอร์โทรศัพท์ผู้บริหารสถานศึกษา
ผู้อำนวยการกลุ่ม สพป.สท.1
ศูนย์ประถมศึกษาอำเภอ
เครือข่ายสถานศึกษา
สถานศึกษาในสังกัด
สถานศึกษาขนาดเล็ก
ระบบจัดเก็บข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการ
สารสนเทศเพื่อการบริหาร
โรงเรียนในฝัน
โรงเรียนดีประจำตำบล
โรงเรียนประชารัฐ
โรงเรียนดีใกล้บ้าน(แม่เหล็ก)
หมายเลขโทรศัพท์
ที่ตั้ง สพป.สท.1
ที่ตั้งคุรุสภา
Ãкº´ÙáŨѴ¡ÒúÃÔËÒâéÍÁÙÅ
ข้อมูลสารสนเทศ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
คู่มือจัดตั้งงบประมาณ
แบบฟอร์มบริการ
แผนพัฒนาการศึกษา
แผนปฏิบัติราชการ
รวมกฎหมาย
คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มนโยบายและแผน
คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มนิเทศ ติดตามฯ
คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มอำนวยการ
คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มบริหารงานบุคคล
คู่มือปฏิบัติงานหน่วยตรวจสอบภายใน
คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน
คลังข้อสอบ
แหล่งเรียนรู้
ผลสอบทางวิชาการนักเรียน
เผยแพร่ผลงานวิชาการ
คู่มือประชาชนสพป.สท1
นโยบาย"ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้"
แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัด
นักเรียนนอกเขตบริการ
ปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน
คู่มือโรงเรียนประชารัฐ
คู่มือสะเต็มศึกษา
คู่มือดำเนินงานสถานศึกษาสีขาว
พิมพ์เกียรติบัตรงานศิลปหัตถกรรม
ศูนย์ ฉก.คศ.
การขอและเลื่อนวิทยฐานะ
รายงานผลการดำเนินงาน
KM การจัดการความรู้
ระเบียบหลักเกณฑ์ของกลุ่มบริหารงานบุคคล
AdVisitor Statistics
»   ขณะนี้ 6 Online
»   วันนี้ 651 Today
»   เมื่อวานนี้ 676 Yesterday
»   อาทิตย์นี้ 651 Week
»   เดือนนี้ 11235 Month
»   ปีนี้ 11235 Year
»   รวมทั้งหมด 11235 Total
Record: 1021 (11.03.2019)
( Counter 01-01-2009 )
 

 

           สพป.สุโขทัย เขต 1 เตรียมพร้อมนำ English for All สู่สถานศึกษาในสังกัด
 
          

นายพยอม วงษ์พูล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1  พร้อมศึกษานิเทศก์ ผู้บริหารสถานศึกษา คณะครูและผู้ปกครองโรงเรียนบ้านเมืองเก่า"ศรีอินทราทิตย์" ศึกษาดูงานการดำเนินโครงการเด็กไทยพูดภาษาอังกฤษได้ English for All ณ โรงเรียนสะพานที่ 3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 ซึ่งเป็นโรงเรียนที่ดำเนินโครงการดังกล่าวได้เป็นผลสำเร็จและเห็นผลอย่างเป็นรูปธรรม ทั้งนี้เพื่อเตรียมพร้อมให้กับเขตพื้นที่ และสถานศึกษาที่ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมโครงการกลุ่ม 20 เขตพื้นที่นำร่อง ปีการศึกษา 2562 ซึ่งโรงเรียนบ้านเมืองเก่า “ศรีอินทราทิตย์” สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1 ได้รับคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการเด็กไทยพูดภาษาอังกฤษได้ (English for All) จากการขยายผล 20 โรงเรียนทั่วประเทศ ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยจะเริ่มจัดการเรียนในภาคเรียนต่อไป

 

 
จำนวนคนอ่าน [ 106 ] คน
    คิดอย่างไรกับเว็บไซต์ของเรา