โครงสร้างการบริหารหน่วยงาน
ผู้บริหาร สพป.สท.1
อำนาจหน้าที่
นโยบายพัฒนาคุณภาพการศึกษา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ/เป้าประสงค์
ค่านิยมองค์กร
กลยุทธ์
มาตรการ
การบริหารงาน
การบริหารเงินงบประมาณ
การส่งเสริมความโปร่งใส
การป้องกันการทุจริต
คู่มือ/มาตรฐานการปฏิบัติงาน
คู่มือ/มาตรฐานการให้บริการ
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ก.ต.ป.น.เขตพื้นที่การศึกษา
ผู้บริหารสถานศึกษา
ผู้อำนวยการกลุ่ม สพป.สท.1
ศูนย์ประถมศึกษาอำเภอ
เครือข่ายสถานศึกษา
สถานศึกษาในสังกัด
สถานศึกษาขนาดเล็ก
โรงเรียนในฝัน
โรงเรียนดีประจำตำบล
โรงเรียนดีใกล้บ้าน(แม่เหล็ก)
โรงเรียนประชารัฐ
โรงเรียนร่วมพัฒนา
สารสนเทศเพื่อการบริหาร
ระบบจัดเก็บข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการ
ระบบ E-Service
Socail Network
ติดต่อเรา
ที่ตั้ง สพป.สท.1
Ãкº´ÙáŨѴ¡ÒúÃÔËÒâéÍÁÙÅ
ข้อมูลสารสนเทศ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
คู่มือจัดตั้งงบประมาณ
แบบฟอร์มบริการ
แผนพัฒนาการศึกษา
แผนปฏิบัติการประจำปี
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มนโยบายและแผน
คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มนิเทศ ติดตามฯ
คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มอำนวยการ
คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มบริหารงานบุคคล
คู่มือปฏิบัติงานหน่วยตรวจสอบภายใน
คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน
คลังข้อสอบ
แหล่งเรียนรู้
ผลสอบทางวิชาการนักเรียน
เผยแพร่ผลงานวิชาการ
คู่มือประชาชนสพป.สท1
นโยบาย"ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้"
แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัด
นักเรียนนอกเขตบริการ
ปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน
คู่มือโรงเรียนประชารัฐ
คู่มือสะเต็มศึกษา
คู่มือดำเนินงานสถานศึกษาสีขาว
พิมพ์เกียรติบัตรงานศิลปหัตถกรรม
ศูนย์ ฉก.คศ.
การขอและเลื่อนวิทยฐานะ
รายงานผลการดำเนินงาน
KM การจัดการความรู้
ระเบียบหลักเกณฑ์ของกลุ่มบริหารงานบุคคล
รายงานการกำกับติดตามรายไตรมาส
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุ
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุประจำปี
AdVisitor Statistics
»   ขณะนี้ 6 Online
»   วันนี้ 27 Today
»   เมื่อวานนี้ 560 Yesterday
»   อาทิตย์นี้ 880 Week
»   เดือนนี้ 880 Month
»   ปีนี้ 880 Year
»   รวมทั้งหมด 880 Total
Record: 560 (19.07.2019)
( Counter 01-01-2009 )
 

 

           สพป.สุโขทัย เขต 1 Kick Off ประกาศเจตนารมณ์ ลดขยะในองค์กร
 
          

วันนี้ (5 เม.ย.62) นายพยอม วงษ์พูล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1 นำข้าราชการและเจ้าหน้าที่ ร่วมประกาศเจตนารมณ์ลดปัญหาขยะมูลฝอยภายในสำนักงานขั้นเด็ดขาด ภายใต้กิจกรรม ทำความดีด้วยหัวใจ ลดภัยสิ่งแวดล้อม โดยกำหนด 4 มาตรการลดและคัดแยกขยะมูลฝอยให้บุคลากรร่วมกันปฏิบัติอย่างเคร่งครัดตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป อาทิ ห้ามใช้โฟมบรรจุอาหาร ให้ใช้ปิ่นโต หรือภาชนะอาหารที่ใช้ซ้ำได้ ลดการใช้ถุงพลาสติก ให้นำถุงผ้าหรือถุงกระดาษรีไซเคิลแทน ลดปริมาณการใช้พลังงานไฟฟ้า จัดการประชุมในรูปแบบ Green Meeting นอกจากนี้ยังได้จัดถังขยะไว้ตามจุดต่างๆ ซึ่งจะแยกขยะแต่ละประเภท จัดกิจกรรม 5 ส ทุกบ่ายวันพุธ และจัดเวรปฏิบัติหน้าที่ดูแลความสะอาดภายในกลุ่มงาน ให้ทุกคนบริหารจัดการขยะโดยใช้หลัก 3Rs คือ Reduce ลดการใช้ Reuse ใช้ซ้ำ และ Recycle นำกลับมาใช้ใหม่ และต้องมีการประเมินผลการปฏิบัติงานเป็นรายเดือนด้วย

 

 
จำนวนคนอ่าน [ 302 ] คน
 


 

AMSS
DMC
data-Emis
B-OBEC
Schoolmis
KRS
ARS
e-MES
ควบคุมภายใน
gis
e-Book
e-money
ลงทะเบียนObecmail
obecmail
พ.ร.บ.คอม
CCT
SET
สทศ.
ก.ค.ศ.16
ศูนย์ดำรค์ธรรม
ปณิธานความดี
คู่มือประชาชน
คู่มือประกวดแถมลูกเสือ
ยุทธศาสตร์
ข้อมูลติดต่อราชการ
จัดหางาน