โครงสร้างการบริหาร
ผู้บริหาร สพป.สท.1
นโยบายพัฒนาการศึกษา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ค่านิยมองค์กร
เป้าประสงค์
กลยุทธ์
กศจ.จังหวัดสุโขทัย
ก.ต.ป.น.เขตพื้นที่การศึกษา
เบอร์โทรศัพท์ผู้บริหารสถานศึกษา
ผู้อำนวยการกลุ่ม สพป.สท.1
ศูนย์ประถมศึกษาอำเภอ
เครือข่ายสถานศึกษา
สถานศึกษาในสังกัด
สถานศึกษาขนาดเล็ก
ระบบจัดเก็บข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการ
สารสนเทศเพื่อการบริหาร
โรงเรียนในฝัน
โรงเรียนดีประจำตำบล
โรงเรียนประชารัฐ
โรงเรียนดีใกล้บ้าน(แม่เหล็ก)
หมายเลขโทรศัพท์
ที่ตั้ง สพป.สท.1
Ãкº´ÙáŨѴ¡ÒúÃÔËÒâéÍÁÙÅ
ข้อมูลสารสนเทศ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
คู่มือจัดตั้งงบประมาณ
แบบฟอร์มบริการ
แผนพัฒนาการศึกษา
แผนปฏิบัติราชการ
รวมกฎหมาย
คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มนโยบายและแผน
คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มนิเทศ ติดตามฯ
คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มอำนวยการ
คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มบริหารงานบุคคล
คู่มือปฏิบัติงานหน่วยตรวจสอบภายใน
คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน
คลังข้อสอบ
แหล่งเรียนรู้
ผลสอบทางวิชาการนักเรียน
เผยแพร่ผลงานวิชาการ
คู่มือประชาชนสพป.สท1
นโยบาย"ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้"
แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัด
นักเรียนนอกเขตบริการ
ปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน
คู่มือโรงเรียนประชารัฐ
คู่มือสะเต็มศึกษา
คู่มือดำเนินงานสถานศึกษาสีขาว
พิมพ์เกียรติบัตรงานศิลปหัตถกรรม
ศูนย์ ฉก.คศ.
การขอและเลื่อนวิทยฐานะ
รายงานผลการดำเนินงาน
KM การจัดการความรู้
ระเบียบหลักเกณฑ์ของกลุ่มบริหารงานบุคคล
AdVisitor Statistics
»   ขณะนี้ 10 Online
»   วันนี้ 467 Today
»   เมื่อวานนี้ 278 Yesterday
»   อาทิตย์นี้ 745 Week
»   เดือนนี้ 745 Month
»   ปีนี้ 745 Year
»   รวมทั้งหมด 745 Total
Record: 467 (23.05.2019)
( Counter 01-01-2009 )
 

 

           สพป.สุโขทัย เขต 1 รวมพลังสถานศึกษาต้านทุจริต
 
          

นายพยอม วงษ์พูล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1 เป็นประธานเปิดโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา (กิจกรรมขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา) ซึ่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1 จัดกิจกรรมนี้ขึ้นเพื่อสนองนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่มุ่งเน้นให้ความสำคัญกระบวนการปรับสภาพสังคมให้เกิดภาวะที่ไม่ทนต่อการทุจริต โดยดำเนินการผ่านสถาบันการศึกษาที่ทำหน้าที่ในการกล่อมเกลาสังคม ทั้งนี้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้ร่วมกับสำนักงาน ป.ป.ช.แห่งชาติ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดทำหลักสูตรการเรียนรู้และสื่อประกอบการเรียนรู้ด้านการป้องกันการทุจริต โดยจัดทำเป็นรายวิชาเพิ่มเติม การป้องกันการทุจริตให้สถานศึกษาทุกแห่งนำไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1 ได้ขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา โดยกลุ่มเป้าหมายคือผู้บริหารสถานศึกษา ผู้รับผิดชอบโครงการโรงเรียนสุจริต ครูวิชาการ ศึกษานิเทศก์ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในสังกัด จำนวน 2 รุ่น ระหว่างวันที่ 11-12 พฤษภาคม 2562 ที่โรงเรียนบ้านกง(ราษฎร์อุทิศ) และโรงเรียนบ้านเมืองเก่า (ศรีอินทราทิตย์) โดยมีวิทยากรจากสำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดสุโขทัย ผู้ทรงคุณวุฒิ และครูชำนาญการพิเศษผู้รับผิดชอบโรงการโรงเรียนสุจริต ให้ความรู้แก่ผู้เข้ารับการอบรม

 

 
จำนวนคนอ่าน [ 114 ] คน
    คิดอย่างไรกับเว็บไซต์ของเรา