enlightenedenlightened สำนักงานคุรุสภา ได้ย้ายที่ทำการใหม่ไปตั้ง ณ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด ที่ตั้งสถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตสุโขทัย ตำบลบ้านกล้วย อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย หมายเลขโทรศัพท์ ติดต่อ 081-280-0500, 055-651112 enlightenedenlightened

โครงสร้างการบริหาร
ผู้บริหาร สพป.สท.1
นโยบายพัฒนาการศึกษา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ค่านิยมองค์กร
เป้าประสงค์
กลยุทธ์
กศจ.จังหวัดสุโขทัย
ก.ต.ป.น.เขตพื้นที่การศึกษา
ผู้บริหารสถานศึกษา
ผู้อำนวยการกลุ่ม สพป.สท.1
ศูนย์ประถมศึกษาอำเภอ
เครือข่ายสถานศึกษา
สถานศึกษาในสังกัด
สถานศึกษาขนาดเล็ก
ระบบจัดเก็บข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการ
สารสนเทศเพื่อการบริหาร
โรงเรียนในฝัน
โรงเรียนดีประจำตำบล
โรงเรียนประชารัฐ
โรงเรียนดีใกล้บ้าน(แม่เหล็ก)
หมายเลขโทรศัพท์
ที่ตั้ง สพป.สท.1
ที่ตั้งคุรุสภา
Ãкº´ÙáŨѴ¡ÒúÃÔËÒâéÍÁÙÅ
ข้อมูลสารสนเทศ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
คู่มือจัดตั้งงบประมาณ
แบบฟอร์มบริการ
แผนพัฒนาการศึกษา
แผนปฏิบัติราชการ
รวมกฎหมาย
คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มนโยบายและแผน
คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มนิเทศ ติดตามฯ
คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มอำนวยการ
คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มบริหารงานบุคคล
คู่มือปฏิบัติงานหน่วยตรวจสอบภายใน
คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน
คลังข้อสอบ
แหล่งเรียนรู้
ผลสอบทางวิชาการนักเรียน
เผยแพร่ผลงานวิชาการ
คู่มือประชาชนสพป.สท1
นโยบาย"ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้"
แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัด
นักเรียนนอกเขตบริการ
ปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน
คู่มือโรงเรียนประชารัฐ
คู่มือสะเต็มศึกษา
คู่มือดำเนินงานสถานศึกษาสีขาว
พิมพ์เกียรติบัตรงานศิลปหัตถกรรม
ศูนย์ ฉก.คศ.
การขอและเลื่อนวิทยฐานะ
รายงานผลการดำเนินงาน
AdVisitor Statistics
»   ขณะนี้ 1 Online
»   วันนี้ 265 Today
»   เมื่อวานนี้ 284 Yesterday
»   อาทิตย์นี้ 4367 Week
»   เดือนนี้ 24543 Month
»   ปีนี้ 34246 Year
»   รวมทั้งหมด 34246 Total
Record: 1915 (04.06.2018)
( Counter 01-01-2009 )
 

 

       แจ้งข่าวประชาสัมพันธ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สุโขทัย เขต 1
 
รายงานความคืบหน้าการดำเนินการคัดกรองนักเรียนยากจน ณ วันที่ 27 มีนาคม 2559 เวลา 09.00 น.      
     
       
รหัสโรงเรียน โรงเรียน นักเรียนยากจน
(คน)
คัดกรองแล้ว
(คน)
เปอร์เซ็นต์การคัดกรอง
(%)
64010001 วัดยางเอน 33 0 0
64010003 วัดคูหาสุวรรณ วันครู2504 757 0 0
64010005 บ้านกล้วย 40 0 0
64010006 บ้านขวาง(น้อมประชานุกูล) 15 0 0
64010007 บ้านเพชรไฝ 8 0 0
64010009 วัดจันทร์(ลอมราษฎร์บำรุง) 140 0 0
64010010 บ้านคลองปลายนา(สาขาบ้านไผ่ขวาง) 17 0 0
64010013 บ้านสวนเหนือ(ประชาบำรุง 303) 37 0 0
64010014 วัดคุ้งยางใหญ่ 90 0 0
64010016 บ้านคลองปลายนา 18 0 0
64010020 บ้านบางคลอง(ราษฎร์อุทิศ) 54 0 0
64010022 บ้านปากแคว 64 0 0
64010025 วัดลัดทรายมูล 10 0 0
64010027 บ้านหนองพยอม 18 0 0
64010028 บ้านจอมสังข์ 27 0 0
64010031 บ้านมนต์คีรี 12 0 0
64010036 บ้านยางซ้าย(พรหมมาประชาสรรค์) 24 0 0
64010041 บ้านไสยาศน์(ราษฎร์บูรณะ) 35 0 0
64010042 วัดหนองตาโชติ 5 0 0
64010053 บ้านหนองจัง 80 0 0
64010055 เชิงคีรี(สุวิชานวรวุฒิ) 58 0 0
64010063 บ้านวังลึก 194 0 0
64010066 หนองหญ้าปล้อง(กม.78) 43 0 0
64010068 บ้านหนองไม้กอง 18 0 0
64010085 บ้านนาโพธิ์ 10 0 0
64010090 มหาตมาคานธีอนุสรณ์(น้ำตกสายรุ้ง) 44 0 0
64010095 บ้านนาสระลอย 57 0 0
64010100 บ้านตะเข้ขานสามัคคีวิทยา 129 0 0
64010106 บ้านหนองยาง 14 0 0
64010114 บ้านประดู่เฒ่า 62 0 0
64010119 บ้านหนองหญ้าปล้อง 24 0 0
64010121 วัดศรีเมือง 12 0 0
64010126 วัดโบสถ์ 32 0 0
64010130 บ้านวังขวัญ 85 0 0
64010132 บ้านหนองเสาเถียร 37 0 0
64010135 บ้านโพธิ์หอม 33 0 0
64010137 บ้านยางแดน 24 0 0
64010141 วัดหางตลาด 111 0 0
64010143 บ้านน้ำเรื่อง 61 0 0
64010145 บ้านใหม่สุขเกษม 43 0 0
64010151 บ้านหนองตูม 92 0 0
64010021 อนุบาลสุโขทัย 788 4 0.51
64010134 บ้านดงเดือย 166 1 0.6
64010113 บ้านคลองตะเข้ 104 1 0.96
64010058 บ้านวังไทร 115 2 1.74
64010124 วัดคุ้งยาง 87 2 2.3
64010049 บ้านลานกระบือ 220 7 3.18
64010131 บ้านหนองบัว 92 3 3.26
64010012 วัดฤทธิ์(คำหมื่นปทุมานุสสรณ์) 23 1 4.35
64010019 ศรีมหาโพธิ์(ประชาสรรค์) 220 12 5.45
64010061 บ้านห้วยไคร้ 403 22 5.46
64010148 วัดทุ่ง 54 3 5.56
64010054 อนุบาลบ้านด่านลานหอย 352 21 5.97
64010129 วัดเสาหิน 42 3 7.14
64010047 บ้านคลองไผ่งาม 27 2 7.41
64010024 วัดปากพระ 128 12 9.38
64010146 บ้านใหม่โพธิ์ทอง 31 3 9.68
64010139 บ้านหนองบัว(จิตพินิจประชาสรรค์) 130 14 10.77
64010073 บ้านเนินประดู่ 60 7 11.67
64010104 บ้านเนินพยอม 63 8 12.7
64010103 บ้านลำคลองยาง 69 9 13.04
64010089 บ้านลานเอื้อง 82 11 13.41
64010112 วัดกกแรต 66 9 13.64
64010144 อนุบาลกงไกรลาศ(บ้านกร่าง2465) 20 3 15
64010048 บ้านวังหิน 32 5 15.63
64010004 บ้านสนามบิน(ประชาศึกษา) 163 26 15.95
64010071 บ้านปากคลองเรือ(โพธิ์โตนด) 49 9 18.37
64010035 อนุบาลเมืองสุโขทัย 80 17 21.25
64010102 บ้านหนองกระดิ่ง 118 28 23.73
64010082 บ้านนาเชิงคีรี 21 5 23.81
64010039 บ้านวังทองแดง 130 31 23.85
64010115 บ้านกง(ราษฎร์อุทิศ) 247 65 26.32
64010076 บ้านยางเมือง 191 55 28.8
64010116 วัดสงฆาราม 48 14 29.17
64010075 บ้านวังกร่าง 86 26 30.23
64010033 บ้านวังตะคร้อ(ธนาคารกรุงเทพ5) 28 9 32.14
64010099 บ้านสามพวง(สามัคคีพิทยา) 201 68 33.83
64010122 บ้านป่าสัก 65 22 33.85
64010050 บ้านด่าน 84 30 35.71
64010083 บ้านขุนนาวัง 191 70 36.65
64010088 บ้านน้ำพุ 193 72 37.31
64010128 บ้านหนองมะเกลือ 97 37 38.14
64010059 บ้านปากคลองร่วม 163 64 39.26
64010147 บ้านข่อยสองนาง 12 5 41.67
64010026 บ้านวังขวาก 9 4 44.44
64010105 บ้านใหม่เจริญผล 69 31 44.93
64010140 วัดท่าฉนวน 97 44 45.36
64010030 วัดเชตุพน 17 8 47.06
64010040 บ้านสำนัก 12 6 50
64010107 หนองบัวเขาดิน 53 29 54.72
64010069 บ้านวังตะคร้อ 66 37 56.06
64010125 บ้านโป่งแค 46 27 58.7
64010072 บ้านยางแหลม 51 33 64.71
64010011 บ้านเหมืองตามุก 6 4 66.67
64010045 บ้านตลิ่งชัน 298 199 66.78
64010034 บ้านวังวน 35 24 68.57
64010079 อนุบาลคีรีมาศ(วัดบึง) 132 95 71.97
64010087 บ้านเขาทองผางับ 83 60 72.29
64010057 บ้านวังโคนเปือย 118 99 83.9
64010108 วัดมุจลินทาราม 182 155 85.16
64010110 บ้านบึงหญ้า 183 165 90.16
64010023 บ้านบางคลอง(สามัคคีประชาคาร) 72 65 90.28
64010062 บ้านลานทอง 11 10 90.91
64010092 บ้านนากาหลง 49 46 93.88
64010064 บ้านหนองสองตอน 17 16 94.12
64010096 บ้านหนองตลับ 108 102 94.44
64010029 บ้านเมืองเก่า(ศรีอินทราทิตย์) 273 258 94.51
64010067 บ้านหนองจิกตีนเนิน 99 96 96.97
64010136 วัดดงยาง 76 74 97.37
64010032 บ้านปากคลอง 39 38 97.44
64010084 บ้านโว้งบ่อ 44 43 97.73
64010074 วัดหนองกก 73 72 98.63
64010056 บ้านหนองเฒ่า 106 105 99.06
64010002 วัดตาลเตี้ย 29 29 100
64010043 บ้านราวรังงาม 3 3 100
64010046 บ้านวังหาด 63 63 100
64010051 บ้านวังแดด 90 90 100
64010060 บ้านวังน้ำขาว 69 69 100
64010065 บ้านหนองตม 14 14 100
64010077 บ้านคลองน้ำเย็น 31 31 100
64010086 บ้านน้ำลาด 43 43 100
64010091 บ้านเนินยาง 46 46 100
64010093 บ้านป้อมประชานุกูล 33 33 100
64010094 บ้านนาไผ่ล้อม 8 8 100
64010097 ศรีคีรีมาศวิทยา 7 7 100
64010109 สามัคคีวิทยา(สหกรณ์อุปถัมภ์) 27 27 100
64010111 วัดปรักรัก 11 11 100
64010120 บ้านหนองสามพญา 31 31 100
64010123 วัดดอนสักมิตรภาพที่ 231 56 56 100
64010127 บ้านหนองกระทุ่ม 49 49 100
64010133 บ้านป่ามะม่วง 14 14 100
64010138 บ้านดอนสำโรง 82 82 100
64010149 วัดเต่าทอง 75 75 100
64010150 วัดใหม่ไทยบำรุง 39 39 100

 

วันที่ 27 มี.ค. 60 ผู้อ่าน 507 คน
 
   คิดอย่างไรกับเว็บไซต์ของเรา