แจ้งให้โรงเรียนรายงานค่าสาธารณูปโภค รายการค่าไฟฟ้า ปีงบประมาณ พ.ศ.2557 เพิ่มเติม ทางเว็บไซต์ http://goo.gl/TLsfRl ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 22 ต.ค. 2557

ระบบดูแลจัดการบริหารข้อมูล
Download
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
จดหมายเปิดผนึก
News talk จาก ผอ.เขต
ทวงงาน รร.ในสังกัด
ปฏิทินปฏิบัติงานผู้บริหาร สพป.สท.1
ประกวดการจัดแผนการเรียนรู้
มาตรฐานทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ฟังวิทยุออนไลน์ผ่านเน็ต !

 

สถิติผู้เยี่ยมชม

       แจ้งข่าวประชาสัมพันธ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1
 
รายชื่อโรงเรียนที่ไม่ได้กรอกข้อมูลทางเว็บไซต์ http://210.1.20.54/~emeteam2/       
     
       

รายชื่อโรงเรียนที่ไม่ได้กรอกข้อมูลทางเว็บไซต์ http://210.1.20.54/~emeteam2/ 
1.โรงเรียนบ้านบางคลองราษฏร์อุทิศ                                 36.โรงเรียนวัดท่าฉนวน
2.โรงเรียนศรีมหาโพธิ์(ประชาสวรรค์)                                  37.โรงเรียนบ้านเนินประดู่
3.โรงเรียนบ้านเหมืองตามุก                                                38.โรงเรียนสรีคีรีมาศ
4.โรงเรียนวัดยางเอน                                                          39.โรงเรียนบ้านน้ำราด
5.โรงเรียนอนุบาลเมืองสุโขทัย                                            40.โรงเรียนอนุบาลคีรีมาศ(วัดบึง)
6.โรงเรียนวัดปากพระ                                                          41.โรงเรียนบ้านเนินยาง
7.โรงเรียนบ้านจอมสังข์                                                       42.โรงเรียนบ้านากาหลง
8.โรงเรียนบ้านสนามบิน(ประชาศึกษา)                                43.โรงเรียนบ้านนาเชิงคีรี
9.โรงเรียนบ้านกล้วย                                                            44.โรงเรียนบ้านาไผ่ล้อม
10.โรงเรียนบ้านขวาง(น้อมประชานุกูล)                               45.โรงเรียนบ้านขุนนาวัง
11.โรงเรียนบ้านเพชรไฝ                                                       46.โรงเรียนบ้านาโพธิ์
12.โรงเรียนวัดเชตุพน                                                           47.โรงเรียนบ้านหนองกระดิ่ง
13.โรงเรียนบ้านวังทองแดง                                                 48.โรงเรียนบ้านลำคลองยาง
14.โรงเรียนบ้านไสยาศน์(ราษฎร์บูรณ)                                 49.โรงเรียนบ้านสามพวง(สามัคคีพิทยา)
15.โรงเรียนวัดหนองตาโชติ                                                  50.โรงเรียนบ้านตะเข้ขานสาสมัคคีวิทยา
16.โรงเรียนบ้านราวรังงาม                                                     51.โรงเรียนสามัคคีวิทยา(สหกรณ์อุปถัม)
17.โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง                                          52.โรงเรียนบ้านบึงหญ้า
18.โรงเรียนวัดปรักรัก                                                            53.โรงเรียนบ้านสามพวง(สาขาบ้านหนองสีดา)
19.โรงเรียนวัดกกแรต                                                            54.โรงเรียนบ้านใหม่เจริญผล
20.โรงเรียนบ้านคลองตะเข้                                                    55.โรงเรียนบ้านน้ำพุ
21.โรงเรียนวัดโบสถ์                                                              56.โรงเรียนบ้านลานเอื้อง
22.โรงเรียนบ้านใหม่สุขเกษม                                                 57.โรงเรียนมหาตมาคานธีอนุสรณ์(น้ำตกสายรุ้ง)
23.โรงเรียนบ้านหนองมะเกลือ                                               58.โรงเรียนอนุบาลบ้านด่านลานหอย
24.โรงเรียนวัดเสาหิน                                                             59.โรงเรียนเชิงคีรี(สุวิชานวรวุฒิ)
25.โรงเรียนบ้านวังขวัญ                                                          60.โรงเรียนบ้านหนองจัง
26.โรงเรียนบ้านหนองบัว                                                        61.โรงเรียนบ้านวังน้ำขาว
27.โรงเรียนบ้านหนองเสาเถียร                                                62.โรงเรียนบ้านห้วยไคร้
28.โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม                                                  63.โรงเรียนบ้านวังไทร
29.โรงเรียนวัดดงยาง                                                               64.โรงเรียนบ้านปากคลองร่วม
30.โรงเรียนบ้านดอนสำโรง                                                      65.โรงเรียนบ้านหนองไม้กอง
31.โรงเรียนวัดดอนสักมิตรภาพที่231                                       66.โรงเรียนบ้านวังหิน
32.โรงเรียนวัดศรีเมือง                                                              67.โรงเรียนบ้านหนองสองตอน
33.โรงเรียนบ้านป่าสัก                                                              68.ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสุโขทัย
34.โรงเรียนบ้านป่ามะม่วง                                                         69.โรงเรียนบ้านวังขวาก
35.โรงเรียนบ้านเกาะนอก(ประชานุเคราะห์)


  

วันที่ 11 มีนาคม 2554 ผู้อ่าน 1071 คน
 


ผู้อำนวยการ สพป.สุโขทัย เขต 1

 
 
สุขสันต์วันเกิด


วันนี้ 25 ตุลาคม 2557
คนเกิดวันนี้ จำนวน 6 ท่าน
ซึ่ง เป็นวันสำคัญอันยิ่งใหญ่

นางอัจฉราพร  คุปตรัตน์
ครู
วัดเต่าทอง

    สมหวังทุกเรื่อง
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
    สุขสันต์วันคล้ายวันเกิดค่ะ
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
    สุขภาพแข็งแรง มีความสุข เฮงเฮง
รวยรวย
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
>> เขียนคำอวยพร...คลิกเลย. <<

นางปราณี  สหกโร
ครู
อนุบาลเมืองสุโขทัย

>> เขียนคำอวยพร...คลิกเลย. <<

นางสมหมาย  แสวงรุจิธรรม
ครู
บ้านยางซ้าย(พรหมมาประชาสรรค์)

    สุขสันต์วันเกิดค่ะพี่หมาย
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
>> เขียนคำอวยพร...คลิกเลย. <<

นายยุ้ย  ทองเชื้อ
ช่างไม้ ชั้น 3
บ้านน้ำเรื่อง

>> เขียนคำอวยพร...คลิกเลย. <<

นางโสภา  ฝ้ายเทศ
ครู
บ้านบางคลอง(สามัคคีประชาคาร)

    สุขสันต์วันเกิดจ้ะ
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
>> เขียนคำอวยพร...คลิกเลย. <<

นายพิษณุ  ศิริคชพันธุ์
ผอ.ร.ร.
บ้านหนองพยอม

    สุขสันต์วันคล้ายวันเกิดสุขภาพจ
งแข็งแรงเด้อ
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
    สุขสันต์วันเกิดค่ะ ผอ.พิษณุ
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
    Happy Birthday
ครับขอให้มีสุขภาพที่แข็งแรงตลอ
ดไป
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
>> เขียนคำอวยพร...คลิกเลย. <<
 
 
ปฏิทิน เวลา
 
 
แบบสำรวจ
   ท่านคิดเห็นอย่างไรกับข่าวประชาสัมพันธ์