โครงสร้างการบริหารหน่วยงาน
ผู้บริหาร สพป.สท.1
อำนาจหน้าที่
นโยบายพัฒนาคุณภาพการศึกษา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ/เป้าประสงค์
ค่านิยมองค์กร
กลยุทธ์
มาตรการ
การบริหารงาน
การบริหารเงินงบประมาณ
การส่งเสริมความโปร่งใส
การป้องกันการทุจริต
คู่มือ/มาตรฐานการปฏิบัติงาน
คู่มือ/มาตรฐานการให้บริการ
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ก.ต.ป.น.เขตพื้นที่การศึกษา
ผู้บริหารสถานศึกษา
ผู้อำนวยการกลุ่ม สพป.สท.1
ศูนย์ประถมศึกษาอำเภอ
เครือข่ายสถานศึกษา
สถานศึกษาในสังกัด
สถานศึกษาขนาดเล็ก
โรงเรียนในฝัน
โรงเรียนดีประจำตำบล
โรงเรียนดีใกล้บ้าน(แม่เหล็ก)
โรงเรียนประชารัฐ
โรงเรียนร่วมพัฒนา
สารสนเทศเพื่อการบริหาร
ระบบจัดเก็บข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการ
ระบบ E-Service
Socail Network
ติดต่อเรา
ที่ตั้ง สพป.สท.1
แบนเนอร์ศิลปหัตกรรมครั้งที่69
Ãкº´ÙáŨѴ¡ÒúÃÔËÒâéÍÁÙÅ
ข้อมูลสารสนเทศ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
คู่มือจัดตั้งงบประมาณ
แบบฟอร์มบริการ
แผนพัฒนาการศึกษา
แผนปฏิบัติการประจำปี
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มนโยบายและแผน
คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มนิเทศ ติดตามฯ
คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มอำนวยการ
คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มบริหารงานบุคคล
คู่มือปฏิบัติงานหน่วยตรวจสอบภายใน
คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน
คลังข้อสอบ
แหล่งเรียนรู้
ผลสอบทางวิชาการนักเรียน
เผยแพร่ผลงานวิชาการ
คู่มือประชาชนสพป.สท1
นโยบาย"ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้"
แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัด
นักเรียนนอกเขตบริการ
ปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน
คู่มือโรงเรียนประชารัฐ
คู่มือสะเต็มศึกษา
คู่มือดำเนินงานสถานศึกษาสีขาว
พิมพ์เกียรติบัตรงานศิลปหัตถกรรม
ศูนย์ ฉก.คศ.
การขอและเลื่อนวิทยฐานะ
รายงานผลการดำเนินงาน
KM การจัดการความรู้
ระเบียบหลักเกณฑ์ของกลุ่มบริหารงานบุคคล
รายงานการกำกับติดตามรายไตรมาส
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุ
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุประจำปี
AdVisitor Statistics
»   ขณะนี้ 3 Online
»   วันนี้ 95 Today
»   เมื่อวานนี้ 1009 Yesterday
»   อาทิตย์นี้ 6643 Week
»   เดือนนี้ 6643 Month
»   ปีนี้ 6643 Year
»   รวมทั้งหมด 6643 Total
Record: 2673 (11.12.2019)
( Counter 01-01-2009 )
 

 

     
 

NEW : ประชาสัมพันธ์ กิจกรรมแข่งขันภาษาจีนและภาษษญี่ปุ่น
            ซักซ้อมความเข้าใจเพิ่มเติมการแข่งขันภาษาจีนและภาษาญี่ปุ่น สาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาขยายโอกาส
            เรื่อง เอกสารหลักฐานที่ผู้แข่งขันต้องนำมาในวันแข่งขัน
            ประเด็นที่ 1.2 เอกสารระเบียนแสดงผลการเรียน(ปพ.1) ที่เป็นปัจจุบัน โดยมี
ผู้อำนวยการโรงเรียนลงนามรับรองพร้อมประทับตราโรงเรียน / หรือ
            ใช้ปพ.7  ใบรับรองผลการเรียนแสดงผลการเรียนรายวิชาและปรากฏรายวิชา
ที่แข่งขันด้วย โดยมีผู้อำนวยโรงเรียนลงนามรับรอง พร้อมประทับตราโรงเรียนและ
ขอให้ผู้เข้าแข่งขันได้เตรียมพร้อมตามเกณฑ์และระเบียบตามที่ สพฐ.กำหนด

NEW : ประชาสัมพันธ์ กิจกรรมแข่งขันการต่อคำศัพท์ภาษาไทย(คำคมเดิม)
            ขอเรียนให้ทราบว่า ขอให้ผู้เข้าร่วมการแข่งขันการต่อคำศัพท์
ภาษาไทย (คำคมเดิม) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 – 6 และ ระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1 -3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ ๖๙ 
ปีการศึกษา ๒๕๖๒ จังหวัดสุโขทัย โปรดนำกระดานต่อคำศัพท์ภาษาไทย(คำคมเดิม) มาในวันแข่งขัน พร้อมเบี้ย และขอให้นำเบี้ยสำรอง
มาให้วันที่แข่งขันด้วย
            ด้วยความปรารถนาดีจาก...กิจกรรมการต่อคำศัพท์ภาษาไทย
(คำคมเดิม) งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ ๖๙ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ จังหวัดสุโขทัย

คู่มือการเพิ่มรูปในระบบการแข่งขันศิลปหัตถกรรม

คู่มือการเปลี่ยนตัวของนักเรียนและครูผู้สอน

คู่มือการแก้ไขชื่อของนักเรียนและครูผู้สอน

หนังสือขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลการเข้าแข่งขันทักษะทางวิชาการนักเรียน งานศิลปหัตถกรรม นักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 69

skt 001 การขอเปลี่ยนตัวผู้เข้าแข่งขันทักษะทางวิชาการนักเรียน 
              งานศิลป หัตถกรรม นักเรียน 
ระดับชาติ

skt 002 การขอเปลี่ยนแปลงข้อมูล ชื่อ - สกุล ผู้เข้าแข่งขันทักษะทางวิชาการ
              นักเรียน งานศิลปหัตถกรรม นักเรียน 
ระดับชาติ

skt 003 การขอเพิ่ม ผู้เข้าแข่งขัน ทักษะทางวิชาการนักเรียน งานศิลปหัตถกรรม
              นักเรียน ระดับชาติ

skt 004 การขอเปลี่ยนตัวครูผู้ฝึกสอนการแข่งขัน ทักษะทางิชาการนักเรียน
              งานศิลปหัตถกรรม นักเรียน 
ระดับชาติ

skt 005 การขอเปลี่ยนแปลงข้อมูล ชื่อ - สกุล ครูผู้ฝึกสอนการแข่งขัน
              ทักษะทางวิชาการนักเรียน งานศิลปหั
ตถกรรม นักเรียน ระดับชาติ

skt 006 การขอเพิ่ม ครูผู้ฝึกสอนการแข่งขัน ทักษะทางวิชาการนักเรียน
              งานศิลปหัตถกรรม นักเรียน 
ระดับชาติ


รายละเอียดการจัดส่งเอกสารก่อนการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน
ครั้งที่ 69 ภาคเหนือ ระดับชาติ จังหวัดสุโขทัย
วิทยาศาสตร์
คณิตศาสตร์
สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
การงานอาชีพ และ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
ศิลปะ - นาฏศิลป์
คอมพิวเตอร์
ตารางการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 69

โซน สพป.สุโขทัย เขต 1
โซน สพป.สุโขทัย เขต 2
-------------------------------------------------------------------------

รายชื่อผู้ประสานงานกิจกรรมการแข่งขัน

--------------------------------------------------------------------------------------------------

ข้อมูลที่พัก

ข้อมูสถานศึกษาที่พัก สังกัด สพป.สุโขทัย เขต 1
ข้อมูสถานศึกษาที่พัก สังกัด สพป.สุโขทัย เขต 2

ข้อมูลที่พักโรงแรม รีสอร์ท อ.ศรีสำโรง-อำเภอศรีสัชนาลัย

*****************************************************************

ประกาศเจตจำนง ซื่อตรง โปร่งใส ไม่โกง[Click]


  ผลการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1
 

ป้ายประชาสัมพันธ์และแบนเนอร์ศิลปหัตกรรม ครั้งที่ 69   


 

 
 
 
สพป.สุโขทัย เขต 1 ร่วมพิธีเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ รัชกาลที่ 9 วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ
สพป.สุโขทัย เขต 1 ร่วมพิธีเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ รัชกาลที่ 9 วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ
สพป.สุโขทัย เขต 1 ร่วมพิธีเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ รัชกาลที่ 9 วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ
วันที่ 06 ธ.ค. 62    ผู้อ่าน [ 46 ] คน
สพป.สุโขทัย เขต 1 จัดกิจกรรมจิตอาสาทำดีเพื่อพ่อ
สพป.สุโขทัย เขต 1 จัดกิจกรรมจิตอาสาทำดีเพื่อพ่อ
สพป.สุโขทัย เขต 1 จัดกิจกรรมจิตอาสาทำดีเพื่อพ่อ
วันที่ 04 ธ.ค. 62    ผู้อ่าน [ 95 ] คน
จังหวัดสุโขทัย จัดพิธีถวายราชสดุดีพระบรมราชานุสรณ์ รัชกาลที่ 6 เนื่องใน วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า ประจำปี 2562
จังหวัดสุโขทัย จัดพิธีถวายราชสดุดีพระบรมราชานุสรณ์ รัชกาลที่ 6 เนื่องใน วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า ประจำปี 2562
จังหวัดสุโขทัย จัดพิธีถวายราชสดุดีพระบรมราชานุสรณ์ รัชกาลที่ 6 เนื่องใน วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า ประจำปี 2562
วันที่ 24 พ.ย. 62    ผู้อ่าน [ 120 ] คน
ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา สพป.สุโขทัย เขต 1
ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา สพป.สุโขทัย เขต 1
ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา สพป.สุโขทัย เขต 1
วันที่ 15 พ.ย. 62    ผู้อ่าน [ 130 ] คน
ผู้บริหารสถานศึกษา ครู และเจ้าหน้าที่ สพป.สุโขทัย เขต 1 ร่วมขบวนแห่ไฟพระฤกษ์และพระประทีปรอบเมืองสุโขทัย
ผู้บริหารสถานศึกษา ครู และเจ้าหน้าที่ สพป.สุโขทัย เขต 1 ร่วมขบวนแห่ไฟพระฤกษ์และพระประทีปรอบเมืองสุโขทัย
ผู้บริหารสถานศึกษา ครู และเจ้าหน้าที่ สพป.สุโขทัย เขต 1 ร่วมขบวนแห่ไฟพระฤกษ์และพระประทีปรอบเมืองสุโขทัย
วันที่ 10 พ.ย. 62    ผู้อ่าน [ 202 ] คน
 

tempobet

11 ธ.ค. 62
7113
09 ธ.ค. 62
418
04 ธ.ค. 62
562
04 ธ.ค. 62
8506
21 พ.ย. 62
635
21 พ.ย. 62
11088
19 พ.ย. 62
129
19 พ.ย. 62
304
19 พ.ย. 62
136
18 พ.ย. 62
724
07 ก.ย. 62
2536
30 ส.ค. 62
313
26 ส.ค. 62
289
20 ส.ค. 62
344
13 ส.ค. 62
392
         

DMC : ข้อมูลนักเรียนรายบุคคล 2562 [Click] CCT : ระบบคัดกรองนักเรียนรับปัจจัยพื้นฐานยากจน[Click]
B-OBEC : ระบบสิ่งก่อสร้าง[Click] EMIS : ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร
CATAS : 
ระบบดูแลและติดตามการใช้สารเสพติดในสถานศึกษา[Click]
NISPA : 
ระบบรายงานผลการป้องกันปัญหายาเสพติด[Click]
e-MES : รายงานอ่านออกเขียนได้[Click] e-Budget : ระบบรายงานงบประมาณ[Click]
Schoolmis : รายงานผลการศึกษา[Click] SET :  ระบบสารสนเทศด้านการศึกษาพิเศษ[Click]
แบบสอบถามวัยเรียนได้รับสิทธิ์และโอกาสทางการศึกษา[Click] แบบสอบถามความพึงพอใจ[Click]

 ชุดพัฒนาความสามารถการอ่าน การเขียนภาษาไทย กลุ่มสาราภาษาไทย ชั้น ป.1
บัญชีคำพื้นฐานภาษาไทย ระดับประถมศึกษา[Click] บัญชีคำพื้นฐานภาษาไทย ระดับประถมศึกษา[Click]
รับชม YouTube : obectv[Click] ศูนย์ ฉก.คศ.[Click]

 

 
 
         

 
 
         

  

 
 
         ครุภัณฑ์โต๊ะเก้าอี้ประถมมัธยม

ครุภัณฑ์โต๊ะเก้าอี้ประถมมัธยม

ครุภัณฑ์สำนักงานครั้งที่1

ครุภัณฑ์เกษตร

ครุภัณฑ์ห้องสมุด

ก่อสร้างค่ายลูกเสือ

ครุภัณฑ์สำนักงานครั้งที่2

 
 


 

AMSS
DMC
data-Emis
B-OBEC
Schoolmis
KRS
ARS
e-MES
ควบคุมภายใน
gis
e-Book
e-money
ลงทะเบียนObecmail
obecmail
พ.ร.บ.คอม
CCT
SET
สทศ.
ก.ค.ศ.16
ศูนย์ดำรค์ธรรม
ปณิธานความดี
คู่มือประชาชน
คู่มือประกวดแถมลูกเสือ
ยุทธศาสตร์
ข้อมูลติดต่อราชการ
จัดหางาน
 
 
 
 
 
๏ปฟ

deneme bonusu escort ankara https://www.escortbayanlariz.net/