.....enlightenedสพป.สุโขทัย เขต 1 เชิญทุกท่าน และผู้สนใจร่วมบริจาคโลหิต ในวันที่ 28  กันยายน  2563 เวลา 09.00 - 11.30 น. ณ ลานอเนกประสงค์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1enlightenedyes......

   
ข้อมูลพื้นฐาน
->โครงสร้างการบริหารหน่วยงาน
->ผู้บริหาร สพป.สท.1
->อำนาจหน้าที่
->แผนพัฒนาการศึกษา
->วิสัยทัศน์/พันธกิจ/เป้าประสงค์
->กลยุทธ์/จุดเน้น
->ติดต่อเรา
->กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
->ข่าวประชาสัมพันธ์
->Q & A
->Socail Network
การบริหารงาน
->แผนปฏิบัติการประจำปี
->รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปีรอบ 6 เดือน
->รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
->คู่มือ/มาตรฐานการปฏิบัติงาน
->คู่มือ/มาตรฐานการให้บริการ
->ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
->รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจ
->ระบบ E-Service
การบริหารเงินงบประมาณ
->แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
->รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรอบ 6 เดือน
->รายงานการผลการใช้จ่ายงบประมาณปี
->แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
->ประกาศจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
->สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
->รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุประจำปี
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
->นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
->การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
->หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
->รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
การส่งเสริมความโปร่งใส
->แนวปฏิบัติการจัดการร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
->ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
->ข้อมูลเชิงสถิตเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี
->ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
->การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
การดำเนนการเพื่อป้องกันการทุจริต
->เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
->การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
->การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
->การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
->การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
->แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปี
->รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ 6 เดือน
->รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
มาตรการป้องกันการทุจริต
->มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
->การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
การป้องกันการทุจริต
ก.ต.ป.น.เขตพื้นที่การศึกษา
ผู้บริหารสถานศึกษา
ผู้อำนวยการกลุ่ม สพป.สท.1
ศูนย์ประถมศึกษาอำเภอ
เครือข่ายสถานศึกษา
สถานศึกษาในสังกัด
สถานศึกษาขนาดเล็ก
โรงเรียนในฝัน
โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล
โรงเรียนดีใกล้บ้าน(แม่เหล็ก)
โรงเรียนประชารัฐ
โรงเรียนร่วมพัฒนา
สารสนเทศเพื่อการบริหาร
IQA+SAR รายโรงเรียน
HRD-e-learning สพป.สุโขทัย เขต 1
ผอ.สพป.สท.1 พบผู้บริหาร
ที่ตั้ง สพป.สท.1
แผนที่โรงเรียนในสังกัด
รหัสโรงเรียนในสังกัด สพป.สุโขทัย เขต 1
Ãкº´ÙáŨѴ¡ÒúÃÔËÒâéÍÁÙÅ
ข้อมูลสารสนเทศ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
คู่มือจัดตั้งงบประมาณ
แบบฟอร์มบริการ
แผนพัฒนาการศึกษา
แผนปฏิบัติการประจำปี
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มนโยบายและแผน
คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มนิเทศ ติดตามฯ
คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มอำนวยการ
คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มบริหารงานบุคคล
คู่มือปฏิบัติงานหน่วยตรวจสอบภายใน
คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน
คลังข้อสอบ
แหล่งเรียนรู้
ผลสอบทางวิชาการนักเรียน
เผยแพร่ผลงานวิชาการ
คู่มือประชาชนสพป.สท1
นโยบาย"ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้"
แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัด
นักเรียนนอกเขตบริการ
ปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน
คู่มือโรงเรียนประชารัฐ
คู่มือสะเต็มศึกษา
คู่มือดำเนินงานสถานศึกษาสีขาว
ศูนย์ ฉก.คศ.
การขอและเลื่อนวิทยฐานะ
รายงานผลการดำเนินงาน
KM การจัดการความรู้
ระเบียบหลักเกณฑ์ของกลุ่มบริหารงานบุคคล
รายงานการกำกับติดตามรายไตรมาส
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุ
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง
สารสนเทศทางการศึกษา สพป.สท.1
 
 
 

 

     
 

 
 
 
สพป.สุโขทัย เขต 1 จัดโครงการโรงเรียนสุจริต ป้องกันการทุจริตในสถานศึกษา
สพป.สุโขทัย เขต 1 จัดโครงการโรงเรียนสุจริต ป้องกันการทุจริตในสถานศึกษา  
สพป.สุโขทัย เขต 1 จัดโครงการโรงเรียนสุจริต ป้องกันการทุจริตในสถานศึกษา
วันที่ 19 ก.ย. 63    ผู้อ่าน [ 0 ]
สพป.สุโขทัย เขต 1 เข้าวัดทำบุญวัดศรีมหาโพธิ์ ช่วงเข้าพรรษา
สพป.สุโขทัย เขต 1 เข้าวัดทำบุญวัดศรีมหาโพธิ์ ช่วงเข้าพรรษา
สพป.สุโขทัย เขต 1 เข้าวัดทำบุญวัดศรีมหาโพธิ์ ช่วงเข้าพรรษา
วันที่ 17 ก.ย. 63    ผู้อ่าน [ 25 ]
สพป.สุโขทัย เขต 1 เสริมทักษะชีวิตสร้างภูมิคุ้มกันให้นักเรียนห่างไกลยาเสพติด
สพป.สุโขทัย เขต 1 เสริมทักษะชีวิตสร้างภูมิคุ้มกันให้นักเรียนห่างไกลยาเสพติด
สพป.สุโขทัย เขต 1 เสริมทักษะชีวิตสร้างภูมิคุ้มกันให้นักเรียนห่างไกลยาเสพติด
วันที่ 12 ก.ย. 63    ผู้อ่าน [ 95 ]
สพป.สุโขทัย เขต 1 เข้าวัดทำบุญวัดท่าฉนวน ช่วงเข้าพรรษา
สพป.สุโขทัย เขต 1 เข้าวัดทำบุญวัดท่าฉนวน ช่วงเข้าพรรษา
สพป.สุโขทัย เขต 1 เข้าวัดทำบุญวัดท่าฉนวน ช่วงเข้าพรรษา
วันที่ 11 ก.ย. 63    ผู้อ่าน [ 30 ]
โครงการพัฒนาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา
โครงการพัฒนาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา
โครงการพัฒนาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา
วันที่ 06 ก.ย. 63    ผู้อ่าน [ 155 ]
 

tempobet

01 ก.ย. 63
143
05 ส.ค. 63
135
02 ส.ค. 63
140
31 ก.ค. 63
155
14 ก.ค. 63
307
15 พ.ค. 63
679
13 พ.ค. 63
533
01 พ.ค. 63
455
30 เม.ย. 63
311
29 เม.ย. 63
152
28 เม.ย. 63
459
26 มี.ค. 63
638
23 มี.ค. 63
703
06 มี.ค. 63
801
15 ม.ค. 63
740
         

DMC : ข้อมูลนักเรียนรายบุคคล 2563 [Click] CCT : ระบบคัดกรองนักเรียนรับปัจจัยพื้นฐานยากจน[Click]
B-OBEC : ระบบสิ่งก่อสร้าง[Click] EMIS : ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร
CATAS : 
ระบบดูแลและติดตามการใช้สารเสพติดในสถานศึกษา[Click]
NISPA : 
ระบบรายงานผลการป้องกันปัญหายาเสพติด[Click]
e-MES : รายงานอ่านออกเขียนได้[Click] e-Budget : ระบบรายงานงบประมาณ[Click]
Schoolmis : รายงานผลการศึกษา[Click] SET :  ระบบสารสนเทศด้านการศึกษาพิเศษ[Click]
ระบบรายงานผลตามแผนปฏิบัติราชการ : ARS [Click] ระบบรายงานผลตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ : KRS [Click]
ระบบรายงานตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติาชการ ประจำปี [Click] ระบบรายงานมาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา [Click]
ระบบข้อมูลทะเบียนประวัติ ก.ค.ศ.16 [Click] ระบบเลื่อนขั้นเงินเดือน [Click]
ระบบรายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน : NT [Click] ระบบการจัดสอบ O-NET [Click]
แบบสอบถามวัยเรียนได้รับสิทธิ์และโอกาสทางการศึกษา [Click] แบบสอบถามความพึงพอใจ สพฐ. [Click]
แบบสอบถามความพึงพอใจ สพป.สท.1 [Click]  

 ชุดพัฒนาความสามารถการอ่าน การเขียนภาษาไทย กลุ่มสาราภาษาไทย ชั้น ป.1
บัญชีคำพื้นฐานภาษาไทย ระดับประถมศึกษา[Click] บัญชีคำพื้นฐานภาษาไทย ระดับประถมศึกษา[Click]
รับชม YouTube : obectv[Click] ศูนย์ ฉก.คศ.[Click]

 

 
 
         

 
 
         

  

 
 
         

NEW ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์โต๊ะ-เก้าอี้ นักเรียน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศ สพป.สุโขทัย เขต 1 เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์โต๊ะ - เก้าอี้ นักเรียน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ 2 / 2563 การซื้อครุภัณฑ์โต๊ะ-เก้าอี้ นักเรียน ตามประกาศ 


ครุภัณฑ์โต๊ะเก้าอี้ประถมมัธยม

ครุภัณฑ์โต๊ะเก้าอี้ประถมมัธยม

ครุภัณฑ์สำนักงานครั้งที่1

ครุภัณฑ์เกษตร

ครุภัณฑ์ห้องสมุด

ก่อสร้างค่ายลูกเสือ

ครุภัณฑ์สำนักงานครั้งที่2

 
 
         

 
 
 

http://www.escortbayanlariz.net/ promosyon promosyon kalem bahcesehir escort beylikduzu escort

betvoles betlike süpertotobet megabahis trbet