เชิญร่วมบริจาคโลหิต ในวันพุธที่ 25  มีนาคม  2563  เวลา 09.00 -11.30 น. ณ  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1

โครงสร้างการบริหารหน่วยงาน
ผู้บริหาร สพป.สท.1
อำนาจหน้าที่
นโยบายพัฒนาคุณภาพการศึกษา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ/เป้าประสงค์
ค่านิยมองค์กร
กลยุทธ์
มาตรการ
การบริหารงาน
การบริหารเงินงบประมาณ
การส่งเสริมความโปร่งใส
การป้องกันการทุจริต
คู่มือ/มาตรฐานการปฏิบัติงาน
คู่มือ/มาตรฐานการให้บริการ
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ก.ต.ป.น.เขตพื้นที่การศึกษา
ผู้บริหารสถานศึกษา
ผู้อำนวยการกลุ่ม สพป.สท.1
ศูนย์ประถมศึกษาอำเภอ
เครือข่ายสถานศึกษา
สถานศึกษาในสังกัด
สถานศึกษาขนาดเล็ก
โรงเรียนในฝัน
โรงเรียนดีประจำตำบล
โรงเรียนดีใกล้บ้าน(แม่เหล็ก)
โรงเรียนประชารัฐ
โรงเรียนร่วมพัฒนา
สารสนเทศเพื่อการบริหาร
ระบบจัดเก็บข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการ
ระบบ E-Service
Socail Network
ติดต่อเรา
ที่ตั้ง สพป.สท.1
Ãкº´ÙáŨѴ¡ÒúÃÔËÒâéÍÁÙÅ
ข้อมูลสารสนเทศ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
คู่มือจัดตั้งงบประมาณ
แบบฟอร์มบริการ
แผนพัฒนาการศึกษา
แผนปฏิบัติการประจำปี
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มนโยบายและแผน
คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มนิเทศ ติดตามฯ
คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มอำนวยการ
คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มบริหารงานบุคคล
คู่มือปฏิบัติงานหน่วยตรวจสอบภายใน
คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน
คลังข้อสอบ
แหล่งเรียนรู้
ผลสอบทางวิชาการนักเรียน
เผยแพร่ผลงานวิชาการ
คู่มือประชาชนสพป.สท1
นโยบาย"ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้"
แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัด
นักเรียนนอกเขตบริการ
ปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน
คู่มือโรงเรียนประชารัฐ
คู่มือสะเต็มศึกษา
คู่มือดำเนินงานสถานศึกษาสีขาว
พิมพ์เกียรติบัตรงานศิลปหัตถกรรม
ศูนย์ ฉก.คศ.
การขอและเลื่อนวิทยฐานะ
รายงานผลการดำเนินงาน
KM การจัดการความรู้
ระเบียบหลักเกณฑ์ของกลุ่มบริหารงานบุคคล
รายงานการกำกับติดตามรายไตรมาส
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุ
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุประจำปี
 

 

 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สุโขทัย เขต 1  
       เธชเธฒเธฃเธชเธ™เน€เธ—เธจเน€เธžเธทเนˆเธญเธเธฒเธฃเธšเธฃเธดเธซเธฒเธฃ

  

สารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ

สารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ

1. ผู้บริหาร สพป.สุโขทัย เขต 1 2. ผู้อำนวยการกลุ่ม สพป.สุโขทัย เขต 1
3. ผู้บริหารสถานศึกษา 4. บุคลากร ใน สพป.สุโขทัย เขต 1
5. ข้อมูลโรงเรียนในสังกัด 6. ข้อมูลเครือขายโรงเรียน
7. ข้อมูลศูนย์ประถมศึกษาอำเภอ 8. ข้อมูลนักเรียน ปีการศึกษา 2558
    ข้อมูลนักเรียน ปีการศึกษา 2559
    ข้อมูลนักเรียน ปีการศึกษา 2560
    ข้อมูลนักเรียน ปีการศึกษา 2561
9. ข้อมูลนักเรียนกลุ่มเสี่ยง 10. ข้อมูลผู้กำกับลูกเสือสามัญ
11. ข้อมูลเด็กพิการเรียนร่วม

12. ข้อมูลภาวะโภชนาการนักเรียน

       ร้อยละภาวะโภชนการนักเรียน

13. ข้อมูลนักเรียนด้อยโอกาส 14. ข้อมูลอัตราการเรียนต่อ
15. อัตราส่วนนักเรียนต่อห้องเรียน และครู  16. อัตราการออกกลางคัน

สารสนเทศเพื่อการบริหารด้านวิชาการ

1. ข้อมูลผลการทดสอบ O-NET 2. ข้อมูลผลการทดสอบ NT
3. ข้อมูลเด็กพิการเรียนร่วม 4. ข้อมูลการประเมินคุณภาพภายนอก
5. ข้อมูลการประเมินคุณภาพภายใน 6. ข้อมูลนักเรียนอ่านออก-เขียนได้
7.   

สารสนเทศเพื่อการบริหารด้านงบประมาณ

1. ข้อมูลที่ดินและสิ่งก่อสร้าง B-OBEC 2. ข้อมูล M-OBEC
3. ความขาดแคลนอาคารเรียนโรงเรียนที่มีนักเรียน
120 คนลงมา 
4. ความขาดแคลนอาคารเรียนโรงเรียนที่มีนักเรียน
120 - 200 คน
5. ความขาดแคลนอาคารเรียนโรงเรียนที่มีนักเรียน
201 คนขึ้นไปและโรงเรียนขยายโอกาส
 

สารสนเทศเพื่อการบริหารด้านบุคลากร

1. ข้อมูลครูและบุคลากรทางการศึกษา 2. ข้อมูลอัตรากำลัง (10 มิ.ย.)
3. ข้อมูลความต้องการวิชาเอก  
   

 

 
ผู้อ่าน 144135 คน

  

AMSS
DMC
data-Emis
B-OBEC
Schoolmis
KRS
ARS
e-MES
ควบคุมภายใน
gis
e-Book
e-money
ลงทะเบียนObecmail
obecmail
พ.ร.บ.คอม
CCT
SET
สทศ.
ก.ค.ศ.16
ศูนย์ดำรค์ธรรม
ปณิธานความดี
คู่มือประชาชน
คู่มือประกวดแถมลูกเสือ
ยุทธศาสตร์
ข้อมูลติดต่อราชการ
จัดหางาน