เชิญร่วมบริจาคโลหิต ในวันพุธที่ 25  มีนาคม  2563  เวลา 09.00 -11.30 น. ณ  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1

โครงสร้างการบริหารหน่วยงาน
ผู้บริหาร สพป.สท.1
อำนาจหน้าที่
นโยบายพัฒนาคุณภาพการศึกษา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ/เป้าประสงค์
ค่านิยมองค์กร
กลยุทธ์
มาตรการ
การบริหารงาน
การบริหารเงินงบประมาณ
การส่งเสริมความโปร่งใส
การป้องกันการทุจริต
คู่มือ/มาตรฐานการปฏิบัติงาน
คู่มือ/มาตรฐานการให้บริการ
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ก.ต.ป.น.เขตพื้นที่การศึกษา
ผู้บริหารสถานศึกษา
ผู้อำนวยการกลุ่ม สพป.สท.1
ศูนย์ประถมศึกษาอำเภอ
เครือข่ายสถานศึกษา
สถานศึกษาในสังกัด
สถานศึกษาขนาดเล็ก
โรงเรียนในฝัน
โรงเรียนดีประจำตำบล
โรงเรียนดีใกล้บ้าน(แม่เหล็ก)
โรงเรียนประชารัฐ
โรงเรียนร่วมพัฒนา
สารสนเทศเพื่อการบริหาร
ระบบจัดเก็บข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการ
ระบบ E-Service
Socail Network
ติดต่อเรา
ที่ตั้ง สพป.สท.1
Ãкº´ÙáŨѴ¡ÒúÃÔËÒâéÍÁÙÅ
ข้อมูลสารสนเทศ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
คู่มือจัดตั้งงบประมาณ
แบบฟอร์มบริการ
แผนพัฒนาการศึกษา
แผนปฏิบัติการประจำปี
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มนโยบายและแผน
คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มนิเทศ ติดตามฯ
คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มอำนวยการ
คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มบริหารงานบุคคล
คู่มือปฏิบัติงานหน่วยตรวจสอบภายใน
คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน
คลังข้อสอบ
แหล่งเรียนรู้
ผลสอบทางวิชาการนักเรียน
เผยแพร่ผลงานวิชาการ
คู่มือประชาชนสพป.สท1
นโยบาย"ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้"
แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัด
นักเรียนนอกเขตบริการ
ปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน
คู่มือโรงเรียนประชารัฐ
คู่มือสะเต็มศึกษา
คู่มือดำเนินงานสถานศึกษาสีขาว
พิมพ์เกียรติบัตรงานศิลปหัตถกรรม
ศูนย์ ฉก.คศ.
การขอและเลื่อนวิทยฐานะ
รายงานผลการดำเนินงาน
KM การจัดการความรู้
ระเบียบหลักเกณฑ์ของกลุ่มบริหารงานบุคคล
รายงานการกำกับติดตามรายไตรมาส
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุ
test
 

 

 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สุโขทัย เขต 1  
       เน‚เธฃเธ‡เน€เธฃเธตเธขเธ™เธ”เธตเธ›เธฃเธฐเธˆเธณเธ•เธณเธšเธฅ

  

โรงเรียนดีประจำตำบล

ชื่อโรงเรียน อำเภอ
1.โรงเรียนวัดคูหาสุวรรณ(วันครู2504) 
2.โรงเรียนวัดคุ้งยางใหญ่  
3.โรงเรียนบ้านเมืองเก่า"ศรีอินทราทิตย์" 
4.โรงเรียนบ้านยางซ้าย  อำเภอบ้านเมือง
5.โรงเรียนบ้านสนามบิน(ประชาศึกษา)
6.โรงเรียศรีมหาโพธิ์(ประชาสรรค์)
7.โรงเรียนบ้านปากแคว
8.โรงเรียนวัดตาลเตี้ย
9.โรงเรียนวัดปากพระ
10.โรงเรียนบ้านวังทองแดง
เมืองสุโขทัย
11.โรงเรียนวัดกกแรต
12.โรงเรียนบ้านกง(ราษฎร์อุทิศ)
13.โรงเรียนวัดดอนสักมิตรภาพที่231
14.โรงเรียนวัดโบสถ์
15.โรงเรียนบ้านหนองมะเกลือ
16.โรงเรียนบ้านดงเดือย
17.โรงเรียนวัดหางตลาด
18.โรงเรียนอนุาลกงไกรลาศ(บ้านกร่าง2465)
19.โรงเรียนบ้านใหม่สุขเกษม
20.โรงเรียนวัดเต่าทอง
21.โรงเรียนบ้านเกาะนอก(ประชานุเคราะห์)
อำเภอกงไกรลาศ
22.โรงเรียนบ้านเนินประดู่
23.โรงเรียนบ้านยางเมือง
24.โรงเรียนอนุบาลคีรีมาศ(วัดบึง)
25.โรงเรียนบ้านขุนนาวัง
26.โรงเรียนบ้านน้ำพุ
27.โรงเรียนบ้านป้อมประชานุกูล
28.โรงเรียนศรีคีรีมาศวิทยา
29.โรงเรียนบ้านสามพวง(สามัคคีพิทยา)
30.โรงเรียนบ้านหนองกระดิ่ง
31.โรงเรียนบ้านบึงหญ้า
อำเภอคีรีมาศ
32.โรงเรียนบ้านตลิ่งชัน
33.โรงเรียนบ้านด่าน
34.โรงเรียนอนุบาลบ้านด่านลานหอย
35.โรงเรียนบ้านปากคลองร่วม
36.โรงเรียนบ้านวังน้ำขาว
37.โรงเรียนบ้านวังลึก
38.โรงเรียนหนองหญ้าปล้อง(กม.78)
อำเภอบ้านด่านลานหอย

 

 
ผู้อ่าน 143935 คน

  

AMSS
DMC
data-Emis
B-OBEC
Schoolmis
KRS
ARS
e-MES
ควบคุมภายใน
gis
e-Book
e-money
ลงทะเบียนObecmail
obecmail
พ.ร.บ.คอม
CCT
SET
สทศ.
ก.ค.ศ.16
ศูนย์ดำรค์ธรรม
ปณิธานความดี
คู่มือประชาชน
คู่มือประกวดแถมลูกเสือ
ยุทธศาสตร์
ข้อมูลติดต่อราชการ
จัดหางาน