เชิญร่วมบริจาคโลหิต ในวันพุธ ที่  24  มิถุนายน  2563 ตั้งแต่เวลา  09.00- 11.30 น. ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1 enlightened

   
antalya escort antalya escort bursa escort duzce escort istanbul escort istanbul escort istanbul escort
ข้อมูลพื้นฐาน
->โครงสร้างการบริหารหน่วยงาน
->ผู้บริหาร สพป.สท.1
->อำนาจหน้าที่
->แผนพัฒนาการศึกษา
->วิสัยทัศน์/พันธกิจ/เป้าประสงค์
->กลยุทธ์/จุดเน้น
->ติดต่อเรา
->กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
->ข่าวประชาสัมพันธ์
->Q & A
->Socail Network
การบริหารงาน
->แผนปฏิบัติการประจำปี
->รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปีรอบ 6 เดือน
->รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
->คู่มือ/มาตรฐานการปฏิบัติงาน
->คู่มือ/มาตรฐานการให้บริการ
->ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
->รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจ
->ระบบ E-Service
การบริหารเงินงบประมาณ
->แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
->รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรอบ 6 เดือน
->รายงานการผลการใช้จ่ายงบประมาณปี
การจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การส่งเสริมความโปร่งใส
การดำเนนการเพื่อป้องกันการทุจริต
->เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
->การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
->การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต
มาตรการป้องกันการทุจริต
การป้องกันการทุจริต
ก.ต.ป.น.เขตพื้นที่การศึกษา
ผู้บริหารสถานศึกษา
ผู้อำนวยการกลุ่ม สพป.สท.1
ศูนย์ประถมศึกษาอำเภอ
เครือข่ายสถานศึกษา
สถานศึกษาในสังกัด
สถานศึกษาขนาดเล็ก
โรงเรียนในฝัน
โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล
โรงเรียนดีใกล้บ้าน(แม่เหล็ก)
โรงเรียนประชารัฐ
โรงเรียนร่วมพัฒนา
สารสนเทศเพื่อการบริหาร
IQA+SAR รายโรงเรียน
HRD-e-learning สพป.สุโขทัย เขต 1
ผอ.สพป.สท.1 พบผู้บริหาร
ที่ตั้ง สพป.สท.1
แผนที่โรงเรียนในสังกัด
รหัสโรงเรียนในสังกัด สพป.สุโขทัย เขต 1
Ãкº´ÙáŨѴ¡ÒúÃÔËÒâéÍÁÙÅ
ข้อมูลสารสนเทศ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
คู่มือจัดตั้งงบประมาณ
แบบฟอร์มบริการ
แผนพัฒนาการศึกษา
แผนปฏิบัติการประจำปี
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มนโยบายและแผน
คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มนิเทศ ติดตามฯ
คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มอำนวยการ
คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มบริหารงานบุคคล
คู่มือปฏิบัติงานหน่วยตรวจสอบภายใน
คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน
คลังข้อสอบ
แหล่งเรียนรู้
ผลสอบทางวิชาการนักเรียน
เผยแพร่ผลงานวิชาการ
คู่มือประชาชนสพป.สท1
นโยบาย"ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้"
แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัด
นักเรียนนอกเขตบริการ
ปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน
คู่มือโรงเรียนประชารัฐ
คู่มือสะเต็มศึกษา
คู่มือดำเนินงานสถานศึกษาสีขาว
ศูนย์ ฉก.คศ.
การขอและเลื่อนวิทยฐานะ
รายงานผลการดำเนินงาน
KM การจัดการความรู้
ระเบียบหลักเกณฑ์ของกลุ่มบริหารงานบุคคล
รายงานการกำกับติดตามรายไตรมาส
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุ
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง
สารสนเทศทางการศึกษา สพป.สท.1
 
 
 

 

 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สุโขทัย เขต 1  
       เน‚เธฃเธ‡เน€เธฃเธตเธขเธ™เธ”เธตเธ›เธฃเธฐเธˆเธณเธ•เธณเธšเธฅ

  

โรงเรียนดีประจำตำบล

ชื่อโรงเรียน อำเภอ
1.โรงเรียนวัดคูหาสุวรรณ(วันครู2504) 
2.โรงเรียนวัดคุ้งยางใหญ่  
3.โรงเรียนบ้านเมืองเก่า"ศรีอินทราทิตย์" 
4.โรงเรียนบ้านยางซ้าย  อำเภอบ้านเมือง
5.โรงเรียนบ้านสนามบิน(ประชาศึกษา)
6.โรงเรียศรีมหาโพธิ์(ประชาสรรค์)
7.โรงเรียนบ้านปากแคว
8.โรงเรียนวัดตาลเตี้ย
9.โรงเรียนวัดปากพระ
10.โรงเรียนบ้านวังทองแดง
เมืองสุโขทัย
11.โรงเรียนวัดกกแรต
12.โรงเรียนบ้านกง(ราษฎร์อุทิศ)
13.โรงเรียนวัดดอนสักมิตรภาพที่231
14.โรงเรียนวัดโบสถ์
15.โรงเรียนบ้านหนองมะเกลือ
16.โรงเรียนบ้านดงเดือย
17.โรงเรียนวัดหางตลาด
18.โรงเรียนอนุาลกงไกรลาศ(บ้านกร่าง2465)
19.โรงเรียนบ้านใหม่สุขเกษม
20.โรงเรียนวัดเต่าทอง
21.โรงเรียนบ้านเกาะนอก(ประชานุเคราะห์)
อำเภอกงไกรลาศ
22.โรงเรียนบ้านเนินประดู่
23.โรงเรียนบ้านยางเมือง
24.โรงเรียนอนุบาลคีรีมาศ(วัดบึง)
25.โรงเรียนบ้านขุนนาวัง
26.โรงเรียนบ้านน้ำพุ
27.โรงเรียนบ้านป้อมประชานุกูล
28.โรงเรียนศรีคีรีมาศวิทยา
29.โรงเรียนบ้านสามพวง(สามัคคีพิทยา)
30.โรงเรียนบ้านหนองกระดิ่ง
31.โรงเรียนบ้านบึงหญ้า
อำเภอคีรีมาศ
32.โรงเรียนบ้านตลิ่งชัน
33.โรงเรียนบ้านด่าน
34.โรงเรียนอนุบาลบ้านด่านลานหอย
35.โรงเรียนบ้านปากคลองร่วม
36.โรงเรียนบ้านวังน้ำขาว
37.โรงเรียนบ้านวังลึก
38.โรงเรียนหนองหญ้าปล้อง(กม.78)
อำเภอบ้านด่านลานหอย

 

 
ผู้อ่าน 144118 คน

  

 
AMSS
DMC
data-Emis
B-OBEC
Schoolmis
KRS
ARS
e-MES
ควบคุมภายใน
gis
e-Book
e-money
ลงทะเบียนObecmail
obecmail
พ.ร.บ.คอม
CCT
SET
สทศ.
ก.ค.ศ.16
ศูนย์ดำรค์ธรรม
ปณิธานความดี
คู่มือประชาชน
คู่มือประกวดแถมลูกเสือ
ยุทธศาสตร์
ข้อมูลติดต่อราชการ
จัดหางาน