เชิญร่วมบริจาคโลหิต ในวันพุธที่ 25  มีนาคม  2563  เวลา 09.00 -11.30 น. ณ  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1

โครงสร้างการบริหารหน่วยงาน
ผู้บริหาร สพป.สท.1
อำนาจหน้าที่
นโยบายพัฒนาคุณภาพการศึกษา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ/เป้าประสงค์
ค่านิยมองค์กร
กลยุทธ์
มาตรการ
การบริหารงาน
การบริหารเงินงบประมาณ
การส่งเสริมความโปร่งใส
การป้องกันการทุจริต
คู่มือ/มาตรฐานการปฏิบัติงาน
คู่มือ/มาตรฐานการให้บริการ
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ก.ต.ป.น.เขตพื้นที่การศึกษา
ผู้บริหารสถานศึกษา
ผู้อำนวยการกลุ่ม สพป.สท.1
ศูนย์ประถมศึกษาอำเภอ
เครือข่ายสถานศึกษา
สถานศึกษาในสังกัด
สถานศึกษาขนาดเล็ก
โรงเรียนในฝัน
โรงเรียนดีประจำตำบล
โรงเรียนดีใกล้บ้าน(แม่เหล็ก)
โรงเรียนประชารัฐ
โรงเรียนร่วมพัฒนา
สารสนเทศเพื่อการบริหาร
ระบบจัดเก็บข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการ
ระบบ E-Service
Socail Network
ติดต่อเรา
ที่ตั้ง สพป.สท.1
Ãкº´ÙáŨѴ¡ÒúÃÔËÒâéÍÁÙÅ
ข้อมูลสารสนเทศ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
คู่มือจัดตั้งงบประมาณ
แบบฟอร์มบริการ
แผนพัฒนาการศึกษา
แผนปฏิบัติการประจำปี
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มนโยบายและแผน
คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มนิเทศ ติดตามฯ
คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มอำนวยการ
คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มบริหารงานบุคคล
คู่มือปฏิบัติงานหน่วยตรวจสอบภายใน
คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน
คลังข้อสอบ
แหล่งเรียนรู้
ผลสอบทางวิชาการนักเรียน
เผยแพร่ผลงานวิชาการ
คู่มือประชาชนสพป.สท1
นโยบาย"ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้"
แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัด
นักเรียนนอกเขตบริการ
ปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน
คู่มือโรงเรียนประชารัฐ
คู่มือสะเต็มศึกษา
คู่มือดำเนินงานสถานศึกษาสีขาว
พิมพ์เกียรติบัตรงานศิลปหัตถกรรม
ศูนย์ ฉก.คศ.
การขอและเลื่อนวิทยฐานะ
รายงานผลการดำเนินงาน
KM การจัดการความรู้
ระเบียบหลักเกณฑ์ของกลุ่มบริหารงานบุคคล
รายงานการกำกับติดตามรายไตรมาส
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุ
test
 

 

 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สุโขทัย เขต 1  
       เธ„เธนเนˆเธกเธทเธญ/เธกเธฒเธ•เธฃเธเธฒเธ™เธเธฒเธฃเธ›เธเธดเธšเธฑเธ•เธดเธ‡เธฒเธ™

  

คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

   

คู่มือปฏิบัติงาน มาตรฐการปฏิบัติงาน
กลุ่มอำนวยการ [คลิก] 1. น.ส.ทิพย์วรรณ  คล่ำคง [ดาวน์โหลด]
2. นางชุลีกร  นิธิวรรณกุล   [ดาวน์โหลด]
3. นางวัลยา  ผกามาศ ชำนิ  [ดาวน์โหลด]
4. น.ส.ทวีรัตน์ มาลัยหวล  [ดาวน์โหลด]

5. นายนิเวศน์  ทองท้วม  [ดาวน์โหลด]
กลุ่มนโยบายและแผน [คลิก]  1.  นางรจนา  พ่วงพี  [ดาวน์โหลด]
2. นางเสาวลพ  เดาวเรส  [
ดาวน์โหลด]
3. นางวาริน  นะริน  [
ดาวน์โหลด]
4. นางฉลอง  หลำพรม  [
ดาวน์โหลด]
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา [คลิก]  1. นายประพันธ์  จันทร์จเร  [ดาวน์โหลด]
2. นางอภิญญา  ศิลปชัย  [ดาวน์โหลด]
3. นางพรพสุนิต  กระการดี  [ดาวน์โหลด]
4. นางยุพิน  พงษ์ปรีชา  [ดาวน์โหลด]
5. นางอิษฎาภรณ์  ประดุงรุก  [ดาวน์โหลด]
6. นางณิชาภัทร  ภู่ทอง  [ดาวน์โหลด]
กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ [คลิก] 1. นางวาริน  นะริน  [ดาวน์โหลด]
กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ [คลิก]

1. นางดารารัตน์  นิคม  [ดาวน์โหลด]
2. นางจันทร์แดง  ทับศูนย์  [ดาวน์โหลด]
3. นางเบญจา  พรหมณะ  [ดาวน์โหลด]
4. นางภัทรา  จันทร์เอี่ยม  [ดาวน์โหลด]
5. นางทัศยา  แพงโตนด  [ดาวน์โหลด]
6. นางบุญชู  ติวุตานนท์  [ดาวน์โหลด]
7. นายสุทธิวัฒน์  เนื้อไม้หอม  [ดาวน์โหลด]

8. น.ส.รัตติภรณ์  เขียวบุตร  [ดาวน์โหลด]

กลุ่มบริหารงานบุคคล [คลิก]  1. นางรัตนา  เสนาพิทักษ์  [ดาวน์โหลด]
2. น.ส.ฐิติรัตน์  ชัยรังษี  [ดาวน์โหลด]
3. นางประภัสร  เถาพันธ์  [ดาวน์โหลด]
4. น.ส.เยารัตน์  ชื่นพุก  [ดาวน์โหลด]
5. น.ส.จุฑามาศ  สอนโต  [
ดาวน์โหลด]
6. นายศุภกฤต  จันทร์งาม  [
ดาวน์โหลด
]
กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา [คลิก]  
กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา [คลิก] 1. น.ส.มะลิ  ตุ้มบุตร  [ดาวน์โหลด]
2. นายไชยยศ  ทองปากน้ำ  [ดาวน์โหลด]
3. น.ส.วีณา  แสนโกศิก  [ดาวน์โหลด]
4. นางบำรุงรัตน์  เจนนาวิน  [ดาวน์โหลด]
5. นางประพรศิลป์  ชมนก  [ดาวน์โหลด]
6. น.ส.ศรุชา  นาคทรัพย์  [ดาวน์โหลด]
7. นางสิรธญา  แก้วเนย  [ดาวน์โหลด]
8. นางสมปอง  ราษี  [ดาวน์โหลด]
9. นายปิ่นศิลป์ชัย  นุ้ยเงิน  [ดาวน์โหลด]
10.นายไกรสร  พรมลา  [ดาวน์โหลด]
11.นางณัฐพัชร์  ด่านจิระมนตรี  [ดาวน์โหลด]
12.นางศรัญญารัตน์  พรมลา  [ดาวน์โหลด]
กลุ่มกฎหมายและคดี  [คลิก]  
หน่วยตรวจสอบภายใน [คลิก] 1. นายภิญโญ  บุญมา  [ดาวน์โหลด]
2. นางพรพนา  สุขอ่ำ  [ดาวน์โหลด]
3. น.ส.ชญาณิศา  ควรสุวรรณ  [ดาวน์โหลด]

 

 
ผู้อ่าน 636 คน

  

AMSS
DMC
data-Emis
B-OBEC
Schoolmis
KRS
ARS
e-MES
ควบคุมภายใน
gis
e-Book
e-money
ลงทะเบียนObecmail
obecmail
พ.ร.บ.คอม
CCT
SET
สทศ.
ก.ค.ศ.16
ศูนย์ดำรค์ธรรม
ปณิธานความดี
คู่มือประชาชน
คู่มือประกวดแถมลูกเสือ
ยุทธศาสตร์
ข้อมูลติดต่อราชการ
จัดหางาน