antalya escort bayan bursa escort bayan konya escort bayan duzce escort istanbul escort istanbul escort istanbul escort

เชิญร่วมบริจาคโลหิต ในวันพุธที่ 25  มีนาคม  2563  เวลา 09.00 -11.30 น. ณ  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1

โครงสร้างการบริหารหน่วยงาน
ผู้บริหาร สพป.สท.1
อำนาจหน้าที่
นโยบายพัฒนาคุณภาพการศึกษา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ/เป้าประสงค์
ค่านิยมองค์กร
กลยุทธ์
มาตรการ
การบริหารงาน
การบริหารเงินงบประมาณ
การส่งเสริมความโปร่งใส
การป้องกันการทุจริต
คู่มือ/มาตรฐานการปฏิบัติงาน
คู่มือ/มาตรฐานการให้บริการ
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ก.ต.ป.น.เขตพื้นที่การศึกษา
ผู้บริหารสถานศึกษา
ผู้อำนวยการกลุ่ม สพป.สท.1
ศูนย์ประถมศึกษาอำเภอ
เครือข่ายสถานศึกษา
สถานศึกษาในสังกัด
สถานศึกษาขนาดเล็ก
โรงเรียนในฝัน
โรงเรียนดีประจำตำบล
โรงเรียนดีใกล้บ้าน(แม่เหล็ก)
โรงเรียนประชารัฐ
โรงเรียนร่วมพัฒนา
สารสนเทศเพื่อการบริหาร
ระบบจัดเก็บข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการ
ระบบ E-Service
Socail Network
ติดต่อเรา
ที่ตั้ง สพป.สท.1
Ãкº´ÙáŨѴ¡ÒúÃÔËÒâéÍÁÙÅ
ข้อมูลสารสนเทศ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
คู่มือจัดตั้งงบประมาณ
แบบฟอร์มบริการ
แผนพัฒนาการศึกษา
แผนปฏิบัติการประจำปี
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มนโยบายและแผน
คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มนิเทศ ติดตามฯ
คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มอำนวยการ
คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มบริหารงานบุคคล
คู่มือปฏิบัติงานหน่วยตรวจสอบภายใน
คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน
คลังข้อสอบ
แหล่งเรียนรู้
ผลสอบทางวิชาการนักเรียน
เผยแพร่ผลงานวิชาการ
คู่มือประชาชนสพป.สท1
นโยบาย"ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้"
แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัด
นักเรียนนอกเขตบริการ
ปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน
คู่มือโรงเรียนประชารัฐ
คู่มือสะเต็มศึกษา
คู่มือดำเนินงานสถานศึกษาสีขาว
พิมพ์เกียรติบัตรงานศิลปหัตถกรรม
ศูนย์ ฉก.คศ.
การขอและเลื่อนวิทยฐานะ
รายงานผลการดำเนินงาน
KM การจัดการความรู้
ระเบียบหลักเกณฑ์ของกลุ่มบริหารงานบุคคล
รายงานการกำกับติดตามรายไตรมาส
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุ
test
 

 

     
 ***************************************************

*****************************************************************

ประกาศเจตจำนง ซื่อตรง โปร่งใส ไม่โกง[Click]  

 

 
 
 
เจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุโขทัยฉีดพ่นสารฆ่าเชื้อให้ สพป.สุโขทัย เขต 1
เจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุโขทัยฉีดพ่นสารฆ่าเชื้อให้ สพป.สุโขทัย เขต 1  
เจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุโขทัยฉีดพ่นสารฆ่าเชื้อให้ สพป.สุโขทัย เขต 1
วันที่ 08 เม.ย. 63    ผู้อ่าน [ 21 ]
ผอ.สพป.สุโขทัย เขต 1 MOU พยานคนที่ 2 ร่วมกับ รอง ผอ.สพป.สุโขทัย เขต 1 เพื่อประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานตำแหน่ง รอง ผอ.เขตพื้นที่การศึกษา
ผอ.สพป.สุโขทัย เขต 1 MOU พยานคนที่ 2 ร่วมกับ รอง ผอ.สพป.สุโขทัย เขต 1 เพื่อประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานตำแหน่ง รอง ผอ.เขตพื้นที่การศึกษา  
ผอ.สพป.สุโขทัย เขต 1 MOU พยานคนที่ 2 ร่วมกับ รอง ผอ.สพป.สุโขทัย เขต 1 เพื่อประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานตำแหน่ง รอง ผอ.เขตพื้นที่การศึกษา
วันที่ 08 เม.ย. 63    ผู้อ่าน [ 52 ]
สพป.สุโขทัย เขต 1 มอบเงินช่วยเหลือนักเรียนบ้านไฟไหม้ บรรเทาทุกข์และดูแลยามยาก
สพป.สุโขทัย เขต 1 มอบเงินช่วยเหลือนักเรียนบ้านไฟไหม้ บรรเทาทุกข์และดูแลยามยาก
สพป.สุโขทัย เขต 1 มอบเงินช่วยเหลือนักเรียนบ้านไฟไหม้ บรรเทาทุกข์และดูแลยามยาก
วันที่ 03 เม.ย. 63    ผู้อ่าน [ 98 ]
สพป.สุโขทัย เขต 1 ป้องกันโควิด-19
สพป.สุโขทัย เขต 1 ป้องกันโควิด-19
สพป.สุโขทัย เขต 1 ป้องกันโควิด-19
วันที่ 31 มี.ค. 63    ผู้อ่าน [ 87 ]
สพป.สุโขทัย เขต 1 ร่วมใจบริจาคโลหิต
สพป.สุโขทัย เขต 1 ร่วมใจบริจาคโลหิต
สพป.สุโขทัย เขต 1 ร่วมใจบริจาคโลหิต
วันที่ 26 มี.ค. 63    ผู้อ่าน [ 80 ]
 

tempobet

26 มี.ค. 63
208
23 มี.ค. 63
261
06 มี.ค. 63
477
15 ม.ค. 63
426
15 ม.ค. 63
220
03 ม.ค. 63
1902
16 ธ.ค. 62
4727
11 ธ.ค. 62
8553
09 ธ.ค. 62
603
04 ธ.ค. 62
738
04 ธ.ค. 62
9343
21 พ.ย. 62
847
21 พ.ย. 62
12376
19 พ.ย. 62
327
19 พ.ย. 62
494
         

DMC : ข้อมูลนักเรียนรายบุคคล 2562 [Click] CCT : ระบบคัดกรองนักเรียนรับปัจจัยพื้นฐานยากจน[Click]
B-OBEC : ระบบสิ่งก่อสร้าง[Click] EMIS : ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร
CATAS : 
ระบบดูแลและติดตามการใช้สารเสพติดในสถานศึกษา[Click]
NISPA : 
ระบบรายงานผลการป้องกันปัญหายาเสพติด[Click]
e-MES : รายงานอ่านออกเขียนได้[Click] e-Budget : ระบบรายงานงบประมาณ[Click]
Schoolmis : รายงานผลการศึกษา[Click] SET :  ระบบสารสนเทศด้านการศึกษาพิเศษ[Click]
แบบสอบถามวัยเรียนได้รับสิทธิ์และโอกาสทางการศึกษา[Click] แบบสอบถามความพึงพอใจ[Click]

 ชุดพัฒนาความสามารถการอ่าน การเขียนภาษาไทย กลุ่มสาราภาษาไทย ชั้น ป.1
บัญชีคำพื้นฐานภาษาไทย ระดับประถมศึกษา[Click] บัญชีคำพื้นฐานภาษาไทย ระดับประถมศึกษา[Click]
รับชม YouTube : obectv[Click] ศูนย์ ฉก.คศ.[Click]

 

 
 
         

 
 
         

  

 
 
         ครุภัณฑ์โต๊ะเก้าอี้ประถมมัธยม

ครุภัณฑ์โต๊ะเก้าอี้ประถมมัธยม

ครุภัณฑ์สำนักงานครั้งที่1

ครุภัณฑ์เกษตร

ครุภัณฑ์ห้องสมุด

ก่อสร้างค่ายลูกเสือ

ครุภัณฑ์สำนักงานครั้งที่2

 
 


 

AMSS
DMC
data-Emis
B-OBEC
Schoolmis
KRS
ARS
e-MES
ควบคุมภายใน
gis
e-Book
e-money
ลงทะเบียนObecmail
obecmail
พ.ร.บ.คอม
CCT
SET
สทศ.
ก.ค.ศ.16
ศูนย์ดำรค์ธรรม
ปณิธานความดี
คู่มือประชาชน
คู่มือประกวดแถมลูกเสือ
ยุทธศาสตร์
ข้อมูลติดต่อราชการ
จัดหางาน