ดร.กัลยา  มาลัย
ผอ.สพป.สุโขทัย เขต ๑

ข้อมูลพื้นฐาน
->โครงสร้างการบริหารหน่วยงาน
->ผู้บริหาร สพป.สท.1
->อำนาจหน้าที่
->แผนพัฒนาการศึกษา
->วิสัยทัศน์/พันธกิจ/เป้าประสงค์
->กลยุทธ์/จุดเน้น
->ติดต่อเรา
->กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
->ข่าวประชาสัมพันธ์
->Q & A
->Socail Network
การบริหารงาน
->แผนปฏิบัติการประจำปี
->รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปีรอบ 6 เดือน
->รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
->คู่มือ/มาตรฐานการปฏิบัติงาน
->คู่มือ/มาตรฐานการให้บริการ
->ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
->รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจ
->ระบบ E-Service
การบริหารเงินงบประมาณ
->แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
->รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรอบ 6 เดือน
->รายงานการผลการใช้จ่ายงบประมาณปี
->แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
->ประกาศจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
->สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
->รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุประจำปี
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
->นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
->การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
->หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
->รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
การส่งเสริมความโปร่งใส
->แนวปฏิบัติการจัดการร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
->ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
->ข้อมูลเชิงสถิตเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี
->ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
->การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
การดำเนนการเพื่อป้องกันการทุจริต
->เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
->การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
->การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
->การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
->การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
->แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปี
->รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ 6 เดือน
->รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
มาตรการป้องกันการทุจริต
->มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
->การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
การป้องกันการทุจริต
ก.ต.ป.น.เขตพื้นที่การศึกษา
ผู้บริหารสถานศึกษา
ผู้อำนวยการกลุ่ม สพป.สท.1
ศูนย์ประถมศึกษาอำเภอ
เครือข่ายสถานศึกษา
สถานศึกษาในสังกัด
สถานศึกษาขนาดเล็ก
โรงเรียนในฝัน
โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล
โรงเรียนดีใกล้บ้าน(แม่เหล็ก)
โรงเรียนประชารัฐ
โรงเรียนร่วมพัฒนา
สารสนเทศเพื่อการบริหาร
IQA+SAR รายโรงเรียน
HRD-e-learning สพป.สุโขทัย เขต 1
ผอ.สพป.สท.1 พบผู้บริหาร
ที่ตั้ง สพป.สท.1
แผนที่โรงเรียนในสังกัด
รหัสโรงเรียนในสังกัด สพป.สุโขทัย เขต 1
Ãкº´ÙáŨѴ¡ÒúÃÔËÒâéÍÁÙÅ
 
 

 


ข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สุโขทัย เขต 1  
 
ผอ.สพป.สุโขทัย เขต 1 ติดตามการจัดการเรียนการสอนโรงเรียนในสังกัด
ผอ.สพป.สุโขทัย เขต 1 ติดตามการจัดการเรียนการสอนโรงเรียนในสังกัด
ผอ.สพป.สุโขทัย เขต 1 ติดตามการจัดการเรียนการสอนโรงเรียนในสังกัด
ผู้อ่าน [ 43 ] คน
สพป.สุโขทัย เขต 1 จัดกิจกรรมลูกเสือจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์
สพป.สุโขทัย เขต 1 จัดกิจกรรมลูกเสือจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์
สพป.สุโขทัย เขต 1 จัดกิจกรรมลูกเสือจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์
ผู้อ่าน [ 33 ] คน
สพฐ.ลงพื้นที่ติดตามโรงเรียนคุณภาพของชุมชนพื้นที่ จ .สุโขทัย
สพฐ.ลงพื้นที่ติดตามโรงเรียนคุณภาพของชุมชนพื้นที่ จ .สุโขทัย
สพฐ.ลงพื้นที่ติดตามโรงเรียนคุณภาพของชุมชนพื้นที่ จ .สุโขทัย
ผู้อ่าน [ 118 ] คน
ชาวสพป.สุโขทัย เขต 1 รวมจิตอาสาปรับปรุงภูมิทัศน์สำนักงาน
ชาวสพป.สุโขทัย เขต 1 รวมจิตอาสาปรับปรุงภูมิทัศน์สำนักงาน
ชาวสพป.สุโขทัย เขต 1 รวมจิตอาสาปรับปรุงภูมิทัศน์สำนักงาน
ผู้อ่าน [ 74 ] คน
สพป.สุโขทัย เขต 1 ประชุมซักซ้อมความเข้าใจงานประกันคุณภาพการศึกษาผ่านระบบทางไกล
สพป.สุโขทัย เขต 1 ประชุมซักซ้อมความเข้าใจงานประกันคุณภาพการศึกษาผ่านระบบทางไกล
สพป.สุโขทัย เขต 1 ประชุมซักซ้อมความเข้าใจงานประกันคุณภาพการศึกษาผ่านระบบทางไกล
ผู้อ่าน [ 99 ] คน
การประชุมคณะกรรมการลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาสุโขทัย เขต 1 ครั้งที่ 1/2564
การประชุมคณะกรรมการลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาสุโขทัย เขต 1 ครั้งที่ 1/2564
การประชุมคณะกรรมการลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาสุโขทัย เขต 1 ครั้งที่ 1/2564
ผู้อ่าน [ 95 ] คน
สพป.สุโขทัย เขต 1 ประชุมแนวทางการเร่งรัดเบิกจ่ายเงิน
สพป.สุโขทัย เขต 1 ประชุมแนวทางการเร่งรัดเบิกจ่ายเงิน
สพป.สุโขทัย เขต 1 ประชุมแนวทางการเร่งรัดเบิกจ่ายเงิน
ผู้อ่าน [ 73 ] คน
ผอ.สพป.สุโขทัย เขต 1 ติดตามการจัดการเรียนการสอนหลังปิดเรียนกรณีพิเศษ
ผอ.สพป.สุโขทัย เขต 1 ติดตามการจัดการเรียนการสอนหลังปิดเรียนกรณีพิเศษ
ผอ.สพป.สุโขทัย เขต 1 ติดตามการจัดการเรียนการสอนหลังปิดเรียนกรณีพิเศษ
ผู้อ่าน [ 121 ] คน
สพป.สุโขทัย เขต 1 ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2564
สพป.สุโขทัย เขต 1 ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2564
สพป.สุโขทัย เขต 1 ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2564
ผู้อ่าน [ 181 ] คน
สพป.สุโขทัย เขต 1 ประชุมคณะกรรมการบริหารงบประมาณโครงการ ปี 2564
สพป.สุโขทัย เขต 1 ประชุมคณะกรรมการบริหารงบประมาณโครงการ ปี 2564
สพป.สุโขทัย เขต 1 ประชุมคณะกรรมการบริหารงบประมาณโครงการ ปี 2564
ผู้อ่าน [ 74 ] คน
สพป.สุโขทัย เขต 1 ประชุมเตรียมความพร้อมรองรับการตรวจราชการของกระทรวงศึกษาธิการและ สพฐ.
สพป.สุโขทัย เขต 1 ประชุมเตรียมความพร้อมรองรับการตรวจราชการของกระทรวงศึกษาธิการและ สพฐ.
สพป.สุโขทัย เขต 1 ประชุมเตรียมความพร้อมรองรับการตรวจราชการของกระทรวงศึกษาธิการและ สพฐ.
ผู้อ่าน [ 76 ] คน
ผอ.สพป.สุโขทัย เขต 1 ร่วมพิธีบวงสรวงพ่อขุนรามคำแหงมหาราช
ผอ.สพป.สุโขทัย เขต 1 ร่วมพิธีบวงสรวงพ่อขุนรามคำแหงมหาราช
ผอ.สพป.สุโขทัย เขต 1 ร่วมพิธีบวงสรวงพ่อขุนรามคำแหงมหาราช
ผู้อ่าน [ 81 ] คน
ผอ.สพป.สุโขทัย เขต 1 เผยแพร่ภารกิจผ่านรายการวิทยุ
ผอ.สพป.สุโขทัย เขต 1 เผยแพร่ภารกิจผ่านรายการวิทยุ
ผอ.สพป.สุโขทัย เขต 1 เผยแพร่ภารกิจผ่านรายการวิทยุ
ผู้อ่าน [ 64 ] คน
สพป.สุโขทัย เขต 1 ประชุมสร้างความเข้าใจเรื่องการทำลายหนังสือราชการ
สพป.สุโขทัย เขต 1 ประชุมสร้างความเข้าใจเรื่องการทำลายหนังสือราชการ
สพป.สุโขทัย เขต 1 ประชุมสร้างความเข้าใจเรื่องการทำลายหนังสือราชการ
ผู้อ่าน [ 111 ] คน
ผอ.สพป.สุโขทัย เขต 1 ประเมินนักเรียนรางวัลพระราชทาน
ผอ.สพป.สุโขทัย เขต 1 ประเมินนักเรียนรางวัลพระราชทาน
ผอ.สพป.สุโขทัย เขต 1 ประเมินนักเรียนราวัลพระราชทาน
ผู้อ่าน [ 84 ] คน
สพป.สุโขทัย เขต 1 ร่วมประชุมทางไกลรับทราบนโยบายโรงเรียนคุณภาพของชุมชน
สพป.สุโขทัย เขต 1 ร่วมประชุมทางไกลรับทราบนโยบายโรงเรียนคุณภาพของชุมชน
สพป.สุโขทัย เขต 1 ร่วมประชุมทางไกลรับทราบนโยบายโรงเรียนคุณภาพของชุมชน
ผู้อ่าน [ 90 ] คน
สพป.สุโขทัย เขต 1 ประชุมมาตรฐานสำนักงาน
สพป.สุโขทัย เขต 1 ประชุมมาตรฐานสำนักงาน
สพป.สุโขทัย เขต 1 ประชุมมาตรฐานสำนักงาน
ผู้อ่าน [ 123 ] คน
ผอ.สพป.สุโขทัย เขต 1 ร่วมประชุม ผอ.เขต ทั่วประเทศผ่านระบบ Video Conference
ผอ.สพป.สุโขทัย เขต 1 ร่วมประชุม ผอ.เขต ทั่วประเทศผ่านระบบ Video Conference
ผอ.สพป.สุโขทัย เขต 1 ร่วมประชุม ผอ.เขต ทั่วประเทศผ่านระบบ Video Conference
ผู้อ่าน [ 93 ] คน
สพป.สุโขทัย เขต 1 ไหว้พระภูมิเจ้าที่ รับสิ่งดีๆปีใหม่ 2564
สพป.สุโขทัย เขต 1 ไหว้พระภูมิเจ้าที่ รับสิ่งดีๆปีใหม่ 2564
สพป.สุโขทัย เขต 1 ไหว้พระภูมิเจ้าที่ รับสิ่งดีๆปีใหม่ 2564
ผู้อ่าน [ 93 ] คน
สพป.สุโขทัย เขต 1 ประกาศเจตจำนงเป็นเขตสุจริต เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลให้บุคลากร
สพป.สุโขทัย เขต 1 ประกาศเจตจำนงเป็นเขตสุจริต เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลให้บุคลากร
สพป.สุโขทัย เขต 1 ประกาศเจตจำนงเป็นเขตสุจริต เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลให้บุคลากร
ผู้อ่าน [ 105 ] คน
ผอ.สพป.สุโขทัย เขต 1 ลงพื้นที่ติดตามการจัดการเรียนการสอน
ผอ.สพป.สุโขทัย เขต 1 ลงพื้นที่ติดตามการจัดการเรียนการสอน
ผอ.สพป.สุโขทัย เขต 1 ลงพื้นที่ติดตามการจัดการเรียนการสอน
ผู้อ่าน [ 256 ] คน
สพป.สุโขทัย เขต 1 วางมาตรการเพื่อประหยัดงบประมาณ
สพป.สุโขทัย เขต 1 วางมาตรการเพื่อประหยัดงบประมาณ
สพป.สุโขทัย เขต 1 วางมาตรการเพื่อประหยัดงบประมาณ
ผู้อ่าน [ 132 ] คน
ผอ.สพป.สุโขทัย เขต 1 ตรวจเยี่ยมโรงเรียนในสังกัด
ผอ.สพป.สุโขทัย เขต 1 ตรวจเยี่ยมโรงเรียนในสังกัด
ผอ.สพป.สุโขทัย เขต 1 ตรวจเยี่ยมโรงเรียนในสังกัด
ผู้อ่าน [ 195 ] คน
สพป.สุโขทัย เขต 1 จัดประชุมครูสัญจร อำเภอเมืองสุโขทัย
สพป.สุโขทัย เขต 1 จัดประชุมครูสัญจร อำเภอเมืองสุโขทัย
สพป.สุโขทัย เขต 1 จัดประชุมครูสัญจร อำเภอเมืองสุโขทัย
ผู้อ่าน [ 338 ] คน
สพป.สุโขทัย เขต 1 ส่งเสริมครูพัฒนาทักษะ Coding และเทคโนโลยี AI
สพป.สุโขทัย เขต 1 ส่งเสริมครูพัฒนาทักษะ Coding และเทคโนโลยี AI
สพป.สุโขทัย เขต 1 ส่งเสริมครูพัฒนาทักษะ Coding และเทคโนโลยี AI
ผู้อ่าน [ 128 ] คน
หน้าที่    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 


 


ข้อมูลสารสนเทศ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
คู่มือจัดตั้งงบประมาณ
แบบฟอร์มบริการ
แผนพัฒนาการศึกษา
แผนปฏิบัติการประจำปี
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มนโยบายและแผน
คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มนิเทศ ติดตามฯ
คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มอำนวยการ
คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มบริหารงานบุคคล
คู่มือปฏิบัติงานหน่วยตรวจสอบภายใน
คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน
คลังข้อสอบ
แหล่งเรียนรู้
ผลสอบทางวิชาการนักเรียน
เผยแพร่ผลงานวิชาการ
คู่มือประชาชนสพป.สท1
นโยบาย"ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้"
แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัด
นักเรียนนอกเขตบริการ
ปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน
คู่มือโรงเรียนประชารัฐ
คู่มือสะเต็มศึกษา
คู่มือดำเนินงานสถานศึกษาสีขาว
ศูนย์ ฉก.คศ.
การขอและเลื่อนวิทยฐานะ
รายงานผลการดำเนินงาน
KM การจัดการความรู้
ระเบียบหลักเกณฑ์ของกลุ่มบริหารงานบุคคล
รายงานการกำกับติดตามรายไตรมาส
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุ
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง
สารสนเทศทางการศึกษา สพป.สท.1
AMSS
DMC
data-Emis
B-OBEC
Schoolmis
KRS
ARS
e-MES
ควบคุมภายใน
gis
e-Book
e-money
ลงทะเบียนObecmail
obecmail
พ.ร.บ.คอม
CCT
SET
สทศ.
ก.ค.ศ.16
ศูนย์ดำรค์ธรรม
ปณิธานความดี
คู่มือประชาชน
คู่มือประกวดแถมลูกเสือ
ยุทธศาสตร์
ข้อมูลติดต่อราชการ
จัดหางาน
 
 
 
 
 

http://www.escortbayanlariz.net/ Kartal Escort Denizli Escort Gรถrรผkle Escort Gรถrรผkle Escort Denizli Escort Maltepe Escort Kurtkรถy Escort AtaลŸehir Escort AtaลŸehir Escort Kocaeli Escort