เชิญร่วมบริจาคโลหิต ในวันพุธที่ 25  มีนาคม  2563  เวลา 09.00 -11.30 น. ณ  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1

โครงสร้างการบริหารหน่วยงาน
ผู้บริหาร สพป.สท.1
อำนาจหน้าที่
นโยบายพัฒนาคุณภาพการศึกษา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ/เป้าประสงค์
ค่านิยมองค์กร
กลยุทธ์
มาตรการ
การบริหารงาน
การบริหารเงินงบประมาณ
การส่งเสริมความโปร่งใส
การป้องกันการทุจริต
คู่มือ/มาตรฐานการปฏิบัติงาน
คู่มือ/มาตรฐานการให้บริการ
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ก.ต.ป.น.เขตพื้นที่การศึกษา
ผู้บริหารสถานศึกษา
ผู้อำนวยการกลุ่ม สพป.สท.1
ศูนย์ประถมศึกษาอำเภอ
เครือข่ายสถานศึกษา
สถานศึกษาในสังกัด
สถานศึกษาขนาดเล็ก
โรงเรียนในฝัน
โรงเรียนดีประจำตำบล
โรงเรียนดีใกล้บ้าน(แม่เหล็ก)
โรงเรียนประชารัฐ
โรงเรียนร่วมพัฒนา
สารสนเทศเพื่อการบริหาร
ระบบจัดเก็บข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการ
ระบบ E-Service
Socail Network
ติดต่อเรา
ที่ตั้ง สพป.สท.1
Ãкº´ÙáŨѴ¡ÒúÃÔËÒâéÍÁÙÅ
ข้อมูลสารสนเทศ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
คู่มือจัดตั้งงบประมาณ
แบบฟอร์มบริการ
แผนพัฒนาการศึกษา
แผนปฏิบัติการประจำปี
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มนโยบายและแผน
คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มนิเทศ ติดตามฯ
คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มอำนวยการ
คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มบริหารงานบุคคล
คู่มือปฏิบัติงานหน่วยตรวจสอบภายใน
คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน
คลังข้อสอบ
แหล่งเรียนรู้
ผลสอบทางวิชาการนักเรียน
เผยแพร่ผลงานวิชาการ
คู่มือประชาชนสพป.สท1
นโยบาย"ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้"
แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัด
นักเรียนนอกเขตบริการ
ปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน
คู่มือโรงเรียนประชารัฐ
คู่มือสะเต็มศึกษา
คู่มือดำเนินงานสถานศึกษาสีขาว
พิมพ์เกียรติบัตรงานศิลปหัตถกรรม
ศูนย์ ฉก.คศ.
การขอและเลื่อนวิทยฐานะ
รายงานผลการดำเนินงาน
KM การจัดการความรู้
ระเบียบหลักเกณฑ์ของกลุ่มบริหารงานบุคคล
รายงานการกำกับติดตามรายไตรมาส
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุ
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุประจำปี
 

 


ข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สุโขทัย เขต 1  
 
สพป.สุโขทัย เขต 1 ร่วมใจบริจาคโลหิต
สพป.สุโขทัย เขต 1 ร่วมใจบริจาคโลหิต
สพป.สุโขทัย เขต 1 ร่วมใจบริจาคโลหิต
ผู้อ่าน [ 52 ] คน
บุคลากร สพป.สุโขทัย เขต 1 ออกกำลังกายต้านโรค
บุคลากร สพป.สุโขทัย เขต 1 ออกกำลังกายต้านโรค
บุคลากร สพป.สุโขทัย เขต 1 ออกกำลังกายต้านโรค
ผู้อ่าน [ 87 ] คน
ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ตรวจเยี่ยมค่ายลูกเสือสุโขทัย รามคำแหง
ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ตรวจเยี่ยมค่ายลูกเสือสุโขทัย รามคำแหง
ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ตรวจเยี่ยมค่ายลูกเสือสุโขทัย รามคำแหง
ผู้อ่าน [ 115 ] คน
ประชุมสรุปผลการดำเนินงานที่มีผลต่อการบริหารจัดการศึกษาและการจัดการเรียนการสอน (Cluster 17)
ประชุมสรุปผลการดำเนินงานที่มีผลต่อการบริหารจัดการศึกษาและการจัดการเรียนการสอน (Cluster 17)
ประชุมสรุปผลการดำเนินงานที่มีผลต่อการบริหารจัดการศึกษาและการจัดการเรียนการสอน (Cluster 17)
ผู้อ่าน [ 80 ] คน
ประเมินสัมฤทธิผล ผอ.โรงเรียนบ้านนาเชิงคีรี
ประเมินสัมฤทธิผล ผอ.โรงเรียนบ้านนาเชิงคีรี
ประเมินสัมฤทธิผล ผอ.โรงเรียนบ้านนาเชิงคีรี
ผู้อ่าน [ 117 ] คน
ประเมินสัมฤทธิผล ผอ.โรงเรียนบ้านหนองจัง
ประเมินสัมฤทธิผล ผอ.โรงเรียนบ้านหนองจัง
ประเมินสัมฤทธิผล ผอ.โรงเรียนบ้านหนองจัง
ผู้อ่าน [ 88 ] คน
สุโขทัยเป็นเจ้าภาพประกวดหน่วยงานและผู้มีผลงานดีเด่น เพื่อรับรางวัล OBEC AWARDS ภาคเหนือ
สุโขทัยเป็นเจ้าภาพประกวดหน่วยงานและผู้มีผลงานดีเด่น เพื่อรับรางวัล OBEC AWARDS ภาคเหนือ
สุโขทัยการประกวดรางวัลหน่วยงานและผู้มีผลงานดีเด่น เพื่อรับรางวัล OBEC AWARDS ภาคเหนือ
ผู้อ่าน [ 70 ] คน
สพป.สุโขทัย เขต 1 จัดประชุมเตรียมความพร้อมสถานศึกษา เข้ารับประเมินคุณภาพภายนอก รอบสี่
สพป.สุโขทัย เขต 1 จัดประชุมเตรียมความพร้อมสถานศึกษา เข้ารับประเมินคุณภาพภายนอก รอบสี่
สพป.สุโขทัย เขต 1 จัดประชุมเตรียมความพร้อมสถานศึกษา เข้ารับประเมินคุณภาพภายนอก รอบสี่
ผู้อ่าน [ 69 ] คน
ประเมินสัมฤทธิผล ผอ.โรงเรียนบ้านป่ามะม่วง
ประเมินสัมฤทธิผล ผอ.โรงเรียนบ้านป่ามะม่วง
ประเมินสัมฤทธิผล ผอ.โรงเรียนบ้านป่ามะม่วง
ผู้อ่าน [ 159 ] คน
ประเมินสัมฤทธิผล ผอ.รร.บ้านลำคลองยาง
ประเมินสัมฤทธิผล ผอ.รร.บ้านลำคลองยาง
ประเมินสัมฤทธิผล ผอ.รร.บ้านลำคลองยาง
ผู้อ่าน [ 110 ] คน
ประเมินสัมฤทธิผล ผอ.โรงเรียนบ้านเนินยาง
ประเมินสัมฤทธิผล ผอ.โรงเรียนบ้านเนินยาง
ประเมินสัมฤทธิผล ผอ.โรงเรียนบ้านเนินยาง
ผู้อ่าน [ 85 ] คน
สพป.สุโขทัย เขต 1 ต้อนรับคณะศึกษาดูงานศิลปหัตถกรรมจาก สพป.น่าน เขต 1
สพป.สุโขทัย เขต 1 ต้อนรับคณะศึกษาดูงานศิลปหัตถกรรมจาก สพป.น่าน เขต 1
สพป.สุโขทัย เขต 1 ต้อนรับคณะศึกษาดูงานศิลปหัตถกรรมจาก สพป.น่าน เขต 1
ผู้อ่าน [ 84 ] คน
ศูนย์อบรมครูพี่เลี้ยง SMT และสะเต็มศึกษา จ.สุโขทัย
ศูนย์อบรมครูพี่เลี้ยง SMT และสะเต็มศึกษา จ.สุโขทัย
ศูนย์อบรมครูพี่เลี้ยง SMT และสะเต็มศึกษา จ.สุโขทัย
ผู้อ่าน [ 105 ] คน
รอง ผอ.สพป.สุโขทัย เขต 1 ประเมินสัมฤทธิผล ผอ.โรงเรียนบ้านคลองปลายนา
รอง ผอ.สพป.สุโขทัย เขต 1 ประเมินสัมฤทธิผล ผอ.โรงเรียนบ้านคลองปลายนา
รอง ผอ.สพป.สุโขทัย เขต 1 ประเมินสัมฤทธิผล ผอ.โรงเรียนบ้านคลองปลายนา
ผู้อ่าน [ 106 ] คน
รอง ผอ.เขตประเมิน ผอ.โรงเรียนปากคลองเรือ(โพธิ์โตนด) พร้อมตรวจเยี่มโรงเรียนบ้านหนองกระดิ่ง และโรงเรียนบ้านหนองพยอม
รอง ผอ.เขตประเมิน ผอ.โรงเรียนปากคลองเรือ(โพธิ์โตนด) พร้อมตรวจเยี่มโรงเรียนบ้านหนองกระดิ่ง และโรงเรียนบ้านหนองพยอม
รอง ผอ.เขต ประเมิน ผอ.โรงเรียนปากคลองเรือ(โพธิ์โตนด) พร้อมตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านหนองกระดิ่ง และโรงเรียนบ้านเนินพยอม
ผู้อ่าน [ 124 ] คน
บุคลากร สพป.สุโขทัย เขต 1 เข้ารับการตรวจสุขภาพเชิงรุก
บุคลากร สพป.สุโขทัย เขต 1 เข้ารับการตรวจสุขภาพเชิงรุก
บุคลากร สพป.สุโขทัย เขต 1 เข้ารับการตรวจสุขภาพเชิงรุก
ผู้อ่าน [ 87 ] คน
โรงเรียนโสตศึกษาเทพรัตน์ ศึกษาดูงาน สพป.สุโขทัย เขต 1
โรงเรียนโสตศึกษาเทพรัตน์ ศึกษาดูงาน สพป.สุโขทัย เขต 1
โรงเรียนโสตศึกษาเทพรัตน์ ศึกษาดูงาน สพป.สุโขทัย เขต 1
ผู้อ่าน [ 101 ] คน
Open Hourse โรงเรียนบ้านเมืองเก่า ศรีอินทราทิตย์
Open Hourse โรงเรียนบ้านเมืองเก่า ศรีอินทราทิตย์
Open Hourse โรงเรียนบ้านเมืองเก่า ศรีอินทราทิตย์
ผู้อ่าน [ 144 ] คน
รอง ผอ.สพป.สุโขทัย เขต 1 เยี่ยมโรงเรียนในสังกัด
รอง ผอ.สพป.สุโขทัย เขต 1 เยี่ยมโรงเรียนในสังกัด
รอง ผอ.สพป.สุโขทัย เขต 1 เยี่ยมโรงเรียนในสังกัด
ผู้อ่าน [ 192 ] คน
ผอ.เขต 1 เยี่ยมโรงเรียนในสังกัด
ผอ.เขต 1 เยี่ยมโรงเรียนในสังกัด
ผอ.เขต 1 เยี่ยมโรงเรียนในสังกัด
ผู้อ่าน [ 71 ] คน
รับมอบอาคารอเนกประสงค์โรงเรียนบ้านวังไทร
รับมอบอาคารอเนกประสงค์โรงเรียนบ้านวังไทร
รับมอบอาคารอเนกประสงค์โรงเรียนบ้านวังไทร
ผู้อ่าน [ 63 ] คน
สมาคมสื่อสารมวลชนสุโขทัย จัดเลี้ยงอาหารกลางวัน มอบทุนโรงเรียนบ้านป่าสัก สพป.สุโขทัย เขต 1
สมาคมสื่อสารมวลชนสุโขทัย จัดเลี้ยงอาหารกลางวัน มอบทุนโรงเรียนบ้านป่าสัก สพป.สุโขทัย เขต 1
สมาคมสื่อสารมวลชนสุโขทัย จัดเลี้ยงอาหารกลางวัน มอบทุนโรงเรียนบ้านป่าสัก สพป.สุโขทัย เขต 1
ผู้อ่าน [ 79 ] คน
ตรวจเยี่ยมการจัดการเรียนการสอนโรงเรียนในสังกัด
ตรวจเยี่ยมการจัดการเรียนการสอนโรงเรียนในสังกัด
ตรวจเยี่ยมการจัดการเรียนการสอนโรงเรียนในสังกัด
ผู้อ่าน [ 77 ] คน
เยี่ยมสนามสอบ NT
เยี่ยมสนามสอบ NT
ผอ.สพป.สุโขทัย เขต 1 และรอง ผอ.สพป.สุโขทัย เขต 1 เยี่ยมสนามสอบ NT
ผู้อ่าน [ 86 ] คน
ผอ.เขต ให้กำลังใจนักเรียนเตรียมทดสอบ NT
ผอ.เขต ให้กำลังใจนักเรียนเตรียมทดสอบ NT
ผอ.เขต ให้กำลังใจนักเรียนเตรียมทดสอบ NT
ผู้อ่าน [ 82 ] คน
หน้าที่    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 


  

AMSS
DMC
data-Emis
B-OBEC
Schoolmis
KRS
ARS
e-MES
ควบคุมภายใน
gis
e-Book
e-money
ลงทะเบียนObecmail
obecmail
พ.ร.บ.คอม
CCT
SET
สทศ.
ก.ค.ศ.16
ศูนย์ดำรค์ธรรม
ปณิธานความดี
คู่มือประชาชน
คู่มือประกวดแถมลูกเสือ
ยุทธศาสตร์
ข้อมูลติดต่อราชการ
จัดหางาน