ข้อมูลพื้นฐาน
->โครงสร้างการบริหารหน่วยงาน
->ผู้บริหาร สพป.สท.1
->อำนาจหน้าที่
->แผนพัฒนาการศึกษา
->วิสัยทัศน์/พันธกิจ/เป้าประสงค์
->กลยุทธ์/จุดเน้น
->ติดต่อเรา
->กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
->ข่าวประชาสัมพันธ์
->Q & A
->Socail Network
การบริหารงาน
->แผนปฏิบัติการประจำปี
->รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปีรอบ 6 เดือน
->รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
->คู่มือ/มาตรฐานการปฏิบัติงาน
->คู่มือ/มาตรฐานการให้บริการ
->ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
->รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจ
->ระบบ E-Service
การบริหารเงินงบประมาณ
->แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
->รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรอบ 6 เดือน
->รายงานการผลการใช้จ่ายงบประมาณปี
->แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
->ประกาศจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
->สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
->รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุประจำปี
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
->นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
->การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
->หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
->รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
การส่งเสริมความโปร่งใส
->แนวปฏิบัติการจัดการร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
->ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
->ข้อมูลเชิงสถิตเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี
->ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
->การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
การดำเนนการเพื่อป้องกันการทุจริต
->เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
->การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
->การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
->การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
->การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
->แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปี
->รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ 6 เดือน
->รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
มาตรการป้องกันการทุจริต
->มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
->การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
การป้องกันการทุจริต
ก.ต.ป.น.เขตพื้นที่การศึกษา
ผู้บริหารสถานศึกษา
ผู้อำนวยการกลุ่ม สพป.สท.1
ศูนย์ประถมศึกษาอำเภอ
เครือข่ายสถานศึกษา
สถานศึกษาในสังกัด
สถานศึกษาขนาดเล็ก
โรงเรียนในฝัน
โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล
โรงเรียนดีใกล้บ้าน(แม่เหล็ก)
โรงเรียนประชารัฐ
โรงเรียนร่วมพัฒนา
สารสนเทศเพื่อการบริหาร
IQA+SAR รายโรงเรียน
HRD-e-learning สพป.สุโขทัย เขต 1
ผอ.สพป.สท.1 พบผู้บริหาร
ที่ตั้ง สพป.สท.1
แผนที่โรงเรียนในสังกัด
รหัสโรงเรียนในสังกัด สพป.สุโขทัย เขต 1
Ãкº´ÙáŨѴ¡ÒúÃÔËÒâéÍÁÙÅ
ข้อมูลสารสนเทศ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
คู่มือจัดตั้งงบประมาณ
แบบฟอร์มบริการ
แผนพัฒนาการศึกษา
แผนปฏิบัติการประจำปี
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มนโยบายและแผน
คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มนิเทศ ติดตามฯ
คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มอำนวยการ
คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มบริหารงานบุคคล
คู่มือปฏิบัติงานหน่วยตรวจสอบภายใน
คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน
คลังข้อสอบ
แหล่งเรียนรู้
ผลสอบทางวิชาการนักเรียน
เผยแพร่ผลงานวิชาการ
คู่มือประชาชนสพป.สท1
นโยบาย"ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้"
แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัด
นักเรียนนอกเขตบริการ
ปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน
คู่มือโรงเรียนประชารัฐ
คู่มือสะเต็มศึกษา
คู่มือดำเนินงานสถานศึกษาสีขาว
ศูนย์ ฉก.คศ.
การขอและเลื่อนวิทยฐานะ
รายงานผลการดำเนินงาน
KM การจัดการความรู้
ระเบียบหลักเกณฑ์ของกลุ่มบริหารงานบุคคล
รายงานการกำกับติดตามรายไตรมาส
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุ
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง
สารสนเทศทางการศึกษา สพป.สท.1
 
 
 

 


ข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สุโขทัย เขต 1  
 
สพป.สุโขทัย เขต 1 ร่วมตักบาตรสะพานบุญรับรุ่งอรุณแห่งความสุข งานลอยกระทง เผาเทียน เล่นไฟ ประจำปี 2563
สพป.สุโขทัย เขต 1 ร่วมตักบาตรสะพานบุญรับรุ่งอรุณแห่งความสุข งานลอยกระทง เผาเทียน เล่นไฟ ประจำปี 2563
สพป.สุโขทัย เขต 1 ร่วมตักบาตรสะพานบุญรับรุ่งอรุณแห่งความสุข งานลอยกระทง เผาเทียน เล่นไฟ ประจำปี 2563
ผู้อ่าน [ 69 ] คน
สพป.สุโขทัย เขต 1 ร่วมพิธีน้อมรำลึกวันคล้ายวันสวรรคต รัชกาลที่ 5
สพป.สุโขทัย เขต 1 ร่วมพิธีน้อมรำลึกวันคล้ายวันสวรรคต รัชกาลที่ 5
สพป.สุโขทัย เขต 1 ร่วมพิธีน้อมรำลึกวันคล้ายวันสวรรคต รัชกาลที่ 5
ผู้อ่าน [ 59 ] คน
โรงเรียนบ้านวังทองแดง พัฒนาครูเป็นครูยูทูบเบอร์
โรงเรียนบ้านวังทองแดง พัฒนาครูเป็นครูยูทูบเบอร์
โรงเรียนบ้านวังทองแดง พัฒนาครูเป็นครูยูทูบเบอร์
ผู้อ่าน [ 89 ] คน
สพป.สุโขทัย เขต 1 ร่วมพิธีน้อมรำลึก 120 ปี วันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จย่า
สพป.สุโขทัย เขต 1 ร่วมพิธีน้อมรำลึก 120 ปี วันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จย่า
สพป.สุโขทัย เขต 1 ร่วมพิธีน้อมรำลึก 120 ปี วันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จย่า
ผู้อ่าน [ 37 ] คน
สพป.สุโขทัย เขต 1 จัดกิจกรรม จิตอาสาปลูกดอกไม้สีเหลือง เพื่อเทิดไท้องค์ราชัน
สพป.สุโขทัย เขต 1 จัดกิจกรรม จิตอาสาปลูกดอกไม้สีเหลือง เพื่อเทิดไท้องค์ราชัน
สพป.สุโขทัย เขต 1 จัดกิจกรรม จิตอาสาปลูกดอกไม้สีเหลือง เพื่อเทิดไท้องค์ราชัน
ผู้อ่าน [ 96 ] คน
สพป.สุโขทัย เขต 1 พร้อมใจจุดเทียนน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ในหลวง ร.9
สพป.สุโขทัย เขต 1 พร้อมใจจุดเทียนน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ในหลวง ร.9
สพป.สุโขทัย เขต 1 พร้อมใจจุดเทียนน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ในหลวง ร.9
ผู้อ่าน [ 81 ] คน
สพป.สุโขทัย เขต 1 ร่วมกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต รัชกาลที่ 9
สพป.สุโขทัย เขต 1 ร่วมกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต รัชกาลที่ 9
สพป.สุโขทัย เขต 1 ร่วมกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต รัชกาลที่ 9
ผู้อ่าน [ 85 ] คน
ปตท.สผ.มอบทุนการศึกษาให้นักเรียน
ปตท.สผ.มอบทุนการศึกษาให้นักเรียน
ปตท.สผ.มอบทุนการศึกษาให้นักเรียน
ผู้อ่าน [ 65 ] คน
สพป.สุโขทัย เขต 1 รับรายงานตัวครูผู้ช่วย โครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น
สพป.สุโขทัย เขต 1 รับรายงานตัวครูผู้ช่วย โครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น
สพป.สุโขทัย เขต 1 รับรายงานตัวครูผู้ช่วย โครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น
ผู้อ่าน [ 191 ] คน
สพป.สุโขทัย เขต 1 ประชุมถอดบทเรียน ITA
สพป.สุโขทัย เขต 1 ประชุมถอดบทเรียน ITA
สพป.สุโขทัย เขต 1 ประชุมถอดบทเรียน ITA
ผู้อ่าน [ 107 ] คน
สพป.สุโขทัย เขต 1 สร้างความเข้าใจแก่บุคลากรเกี่ยวกับโทษของการทุจริตต่อหน้าที่และความผิดทางละเมิดและทางอาญา
สพป.สุโขทัย เขต 1 สร้างความเข้าใจแก่บุคลากรเกี่ยวกับโทษของการทุจริตต่อหน้าที่และความผิดทางละเมิดและทางอาญา
สพป.สุโขทัย เขต 1 สร้างความเข้าใจแก่บุคลากรเกี่ยวกับโทษของการทุจริตต่อหน้าที่และความผิดทางละเมิดและทางอาญา
ผู้อ่าน [ 160 ] คน
สพป.สุโขทัย เขต 1 ปลุกจิตสำนึกบุคลากร เขตสุจริต ไม่คิดคอร์รัปชัน
สพป.สุโขทัย เขต 1 ปลุกจิตสำนึกบุคลากร เขตสุจริต ไม่คิดคอร์รัปชัน
สพป.สุโขทัย เขต 1 ปลุกจิตสำนึกบุคลากร เขตสุจริต ไม่คิดคอร์รัปชัน
ผู้อ่าน [ 116 ] คน
สพป.สุโขทัย เขต 1 สร้างความเข้าใจข้าราชการครู การประเมินวิทยฐานะตามหลักเกณฑ์ใหม่ ว21/2560
สพป.สุโขทัย เขต 1 สร้างความเข้าใจข้าราชการครู การประเมินวิทยฐานะตามหลักเกณฑ์ใหม่ ว21/2560
สพป.สุโขทัย เขต 1 สร้างความเข้าใจข้าราชการครู การประเมินวิทยฐานะตามหลักเกณฑ์ใหม่ ว21/2560
ผู้อ่าน [ 215 ] คน
สพป.สุโขทัย เขต 1 จัดงานมุทิตาจิต วันเกษียณอายุราชการ
สพป.สุโขทัย เขต 1 จัดงานมุทิตาจิต วันเกษียณอายุราชการ
สพป.สุโขทัย เขต 1 จัดงานมุทิตาจิต วันเกษียณอายุราชการ
ผู้อ่าน [ 228 ] คน
สพป.สุโขทัย เขต 1 เข้าวัดทำบุญวัดศรีเสวตวนาราม ช่วงเข้าพรรษา
สพป.สุโขทัย เขต 1 เข้าวัดทำบุญวัดศรีเสวตวนาราม ช่วงเข้าพรรษา
สพป.สุโขทัย เขต 1 เข้าวัดทำบุญวัดศรีเสวตวนาราม ช่วงเข้าพรรษา
ผู้อ่าน [ 79 ] คน
สพป.สุโขทัย เขต 1 ปันน้ำใจ ช่วยเหลือนักเรียนบ้านถูกเพลิงไหม้
สพป.สุโขทัย เขต 1 ปันน้ำใจ ช่วยเหลือนักเรียนบ้านถูกเพลิงไหม้
สพป.สุโขทัย เขต 1 ปันน้ำใจ ช่วยเหลือนักเรียนบ้านถูกเพลิงไหม้
ผู้อ่าน [ 120 ] คน
สพป.สุโขทัย เขต 1 จัดกิจกรรมเนื่องในวันสันติภาพสากล
สพป.สุโขทัย เขต 1 จัดกิจกรรมเนื่องในวันสันติภาพสากล
สพป.สุโขทัย เขต 1 จัดกิจกรรมเนื่องในวันสันติภาพสากล
ผู้อ่าน [ 110 ] คน
สพป.สุโขทัย เขต 1 จัดโครงการโรงเรียนสุจริต ป้องกันการทุจริตในสถานศึกษา
สพป.สุโขทัย เขต 1 จัดโครงการโรงเรียนสุจริต ป้องกันการทุจริตในสถานศึกษา
สพป.สุโขทัย เขต 1 จัดโครงการโรงเรียนสุจริต ป้องกันการทุจริตในสถานศึกษา
ผู้อ่าน [ 153 ] คน
สพป.สุโขทัย เขต 1 เข้าวัดทำบุญวัดศรีมหาโพธิ์ ช่วงเข้าพรรษา
สพป.สุโขทัย เขต 1 เข้าวัดทำบุญวัดศรีมหาโพธิ์ ช่วงเข้าพรรษา
สพป.สุโขทัย เขต 1 เข้าวัดทำบุญวัดศรีมหาโพธิ์ ช่วงเข้าพรรษา
ผู้อ่าน [ 51 ] คน
สพป.สุโขทัย เขต 1 เสริมทักษะชีวิตสร้างภูมิคุ้มกันให้นักเรียนห่างไกลยาเสพติด
สพป.สุโขทัย เขต 1 เสริมทักษะชีวิตสร้างภูมิคุ้มกันให้นักเรียนห่างไกลยาเสพติด
สพป.สุโขทัย เขต 1 เสริมทักษะชีวิตสร้างภูมิคุ้มกันให้นักเรียนห่างไกลยาเสพติด
ผู้อ่าน [ 160 ] คน
สพป.สุโขทัย เขต 1 เข้าวัดทำบุญวัดท่าฉนวน ช่วงเข้าพรรษา
สพป.สุโขทัย เขต 1 เข้าวัดทำบุญวัดท่าฉนวน ช่วงเข้าพรรษา
สพป.สุโขทัย เขต 1 เข้าวัดทำบุญวัดท่าฉนวน ช่วงเข้าพรรษา
ผู้อ่าน [ 45 ] คน
โครงการพัฒนาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา
โครงการพัฒนาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา
โครงการพัฒนาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา
ผู้อ่าน [ 178 ] คน
สพป.สุโขทัย เขต 1 เข้าวัดทำบุญวัดธรรมปัญญาราม ช่วงเข้าพรรษา
สพป.สุโขทัย เขต 1 เข้าวัดทำบุญวัดธรรมปัญญาราม ช่วงเข้าพรรษา
สพป.สุโขทัย เขต 1 เข้าวัดทำบุญวัดธรรมปัญญาราม ช่วงเข้าพรรษา
ผู้อ่าน [ 105 ] คน
โครงการพัฒนาทักษะเด็กปฐมวัย อำเภอบ้านด่านลานหอย
โครงการพัฒนาทักษะเด็กปฐมวัย อำเภอบ้านด่านลานหอย
โครงการพัฒนาทักษะเด็กปฐมวัย อำเภอบ้านด่านลานหอย
ผู้อ่าน [ 87 ] คน
โครงการพัฒนาทักษะเด็กปฐมวัย อำเภอกงไกรลาศ
โครงการพัฒนาทักษะเด็กปฐมวัย อำเภอกงไกรลาศ
โครงการพัฒนาทักษะเด็กปฐมวัย อำเภอกงไกรลาศ
ผู้อ่าน [ 77 ] คน
หน้าที่    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 


  

 
AMSS
DMC
data-Emis
B-OBEC
Schoolmis
KRS
ARS
e-MES
ควบคุมภายใน
gis
e-Book
e-money
ลงทะเบียนObecmail
obecmail
พ.ร.บ.คอม
CCT
SET
สทศ.
ก.ค.ศ.16
ศูนย์ดำรค์ธรรม
ปณิธานความดี
คู่มือประชาชน
คู่มือประกวดแถมลูกเสือ
ยุทธศาสตร์
ข้อมูลติดต่อราชการ
จัดหางาน
 
 
 
 
 

http://www.escortbayanlariz.net/ promosyon promosyon kalem