ประชาสัมพันธ์ผู้ที่ตรวจสุขภาพประจำปีกับทางโรงพยาบาลสุโขทัย ให้มารับผลตรวจได้ที่กลุ่มอำนวยการตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

antalya escort antalya escort bursa escort duzce escort istanbul escort istanbul escort istanbul escort
โครงสร้างการบริหารหน่วยงาน
ผู้บริหาร สพป.สท.1
ประกาศเจตจำนงคุณธรรมความโปร่งใส
อำนาจหน้าที่
นโยบายพัฒนาคุณภาพการศึกษา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ/เป้าประสงค์
ค่านิยมองค์กร
กลยุทธ์
มาตรการ
การบริหารงาน
การบริหารเงินงบประมาณ
การส่งเสริมความโปร่งใส
การป้องกันการทุจริต
คู่มือ/มาตรฐานการปฏิบัติงาน
คู่มือ/มาตรฐานการให้บริการ
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ก.ต.ป.น.เขตพื้นที่การศึกษา
ผู้บริหารสถานศึกษา
ผู้อำนวยการกลุ่ม สพป.สท.1
ศูนย์ประถมศึกษาอำเภอ
เครือข่ายสถานศึกษา
สถานศึกษาในสังกัด
สถานศึกษาขนาดเล็ก
โรงเรียนในฝัน
โรงเรียนดีประจำตำบล
โรงเรียนดีใกล้บ้าน(แม่เหล็ก)
โรงเรียนประชารัฐ
โรงเรียนร่วมพัฒนา
สารสนเทศเพื่อการบริหาร
ระบบจัดเก็บข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการ
IQA+SAR รายโรงเรียน
ระบบ E-Service
HRD-e-learning สพป.สุโขทัย เขต 1
ผอ.สพป.สท.1 พบผู้บริหาร
Socail Network
ติดต่อเรา
ที่ตั้ง สพป.สท.1
Ãкº´ÙáŨѴ¡ÒúÃÔËÒâéÍÁÙÅ
ข้อมูลสารสนเทศ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
คู่มือจัดตั้งงบประมาณ
แบบฟอร์มบริการ
แผนพัฒนาการศึกษา
แผนปฏิบัติการประจำปี
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มนโยบายและแผน
คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มนิเทศ ติดตามฯ
คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มอำนวยการ
คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มบริหารงานบุคคล
คู่มือปฏิบัติงานหน่วยตรวจสอบภายใน
คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน
คลังข้อสอบ
แหล่งเรียนรู้
ผลสอบทางวิชาการนักเรียน
เผยแพร่ผลงานวิชาการ
คู่มือประชาชนสพป.สท1
นโยบาย"ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้"
แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัด
นักเรียนนอกเขตบริการ
ปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน
คู่มือโรงเรียนประชารัฐ
คู่มือสะเต็มศึกษา
คู่มือดำเนินงานสถานศึกษาสีขาว
พิมพ์เกียรติบัตรงานศิลปหัตถกรรม
ศูนย์ ฉก.คศ.
การขอและเลื่อนวิทยฐานะ
รายงานผลการดำเนินงาน
KM การจัดการความรู้
ระเบียบหลักเกณฑ์ของกลุ่มบริหารงานบุคคล
รายงานการกำกับติดตามรายไตรมาส
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุ
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง
 

 

ข่าวทั้งหมดของ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สุโขทัย เขต 1  
:: แจ้งข่าวจาก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สุโขทัย เขต 1 ::
 
ประกาศรายชื่อและการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการตำแหน่งนักจิตวิทยาโรงเรียนประจำสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปีงบประมาณ พ.ศ.2563
[ 15 พ.ค. 63 ] คนอ่านทั้งหมด [ 259 ]
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์คัดเลือกบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งนักจิตวิทยาโรงเรียน
[ 13 พ.ค. 63 ] คนอ่านทั้งหมด [ 362 ]
ประกาศอัตราร้อยละการเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 1
[ 01 พ.ค. 63 ] คนอ่านทั้งหมด [ 207 ]
แก้ไขประกาศการรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งนักจิตวิทยาโรงเรียนประจำสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1
[ 30 เม.ย. 63 ] คนอ่านทั้งหมด [ 211 ]
ประชาสัมพันธ์ผู้ที่ตรวจสุขภาพประจำปีกับทางโรงพยาบาลสุโขทัย
[ 29 เม.ย. 63 ] คนอ่านทั้งหมด [ 61 ]
ประกาศการรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งนักจิตวิทยาโรงเรียนประจำสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1
[ 28 เม.ย. 63 ] คนอ่านทั้งหมด [ 287 ]
ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสุโขทัย เรื่องขอเลื่อนกำหนดการรับสมัครบุคคลเพื่อรับเปลี่ยนตำแหน่ง รับย้าย และรับโอนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ฯ
[ 26 มี.ค. 63 ] คนอ่านทั้งหมด [ 412 ]
ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสุโขทัย เรื่องการรับสมัครบุคคลเพื่อรับเปลี่ยนตำแหน่ง รับย้าย และรับโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาฯ
[ 23 มี.ค. 63 ] คนอ่านทั้งหมด [ 495 ]
ประกาศรับย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานบริหารสถานศึกษา
[ 06 มี.ค. 63 ] คนอ่านทั้งหมด [ 609 ]
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการติดสินงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 [ รายละเอียด ]
[ 15 ม.ค. 63 ] คนอ่านทั้งหมด [ 532 ]
คำสั่งคณะกรรมการดำเนินการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 [ รายละเอียด ]
[ 15 ม.ค. 63 ] คนอ่านทั้งหมด [ 292 ]
การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู ประจำปี 2563
[ 03 ม.ค. 63 ] คนอ่านทั้งหมด [ 2028 ]
ประกาศรายชื่อและการขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอน
[ 16 ธ.ค. 62 ] คนอ่านทั้งหมด [ 4914 ]
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และมีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 2 ในการสรรหาเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอน
[ 11 ธ.ค. 62 ] คนอ่านทั้งหมด [ 8745 ]
ประกาศผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์
[ 09 ธ.ค. 62 ] คนอ่านทั้งหมด [ 679 ]
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์
[ 04 ธ.ค. 62 ] คนอ่านทั้งหมด [ 773 ]
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์และไม่มีสิทธิ์เข้ารับสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไปฯ
[ 04 ธ.ค. 62 ] คนอ่านทั้งหมด [ 9469 ]
ประกาศเรื่องผู้ได้รับคัดเลือกบุคคลให้ส่งผลงานเพื่อเลื่อนตำแหน่งขึ้นและแต่งตั้งฯ
[ 21 พ.ย. 62 ] คนอ่านทั้งหมด [ 896 ]
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอน
[ 21 พ.ย. 62 ] คนอ่านทั้งหมด [ 12709 ]
ตัวอย่างใบแจ้งการชำระเงิน เงินฝากคลังและใบแจ้งการชำระเงินรายได้แผ่นดิน
[ 19 พ.ย. 62 ] คนอ่านทั้งหมด [ 394 ]
ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต ๑
[ 19 พ.ย. 62 ] คนอ่านทั้งหมด [ 543 ]
ประกาศอัตราร้อยละการเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 2 [ รายละเอียด ]
[ 19 พ.ย. 62 ] คนอ่านทั้งหมด [ 287 ]
คำสั่งย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
[ 18 พ.ย. 62 ] คนอ่านทั้งหมด [ 1245 ]
ผลการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1
[ 07 ก.ย. 62 ] คนอ่านทั้งหมด [ 3793 ]
ตารางการติดตามสรุปผลการประเมินการปฏิบัติงานด้านการเงิน การบัญชี ฯ เดือนกันยายน 2562 [ รายละเอียด ]
[ 30 ส.ค. 62 ] คนอ่านทั้งหมด [ 430 ]
หน้าที่    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 
 
  

AMSS
DMC
data-Emis
B-OBEC
Schoolmis
KRS
ARS
e-MES
ควบคุมภายใน
gis
e-Book
e-money
ลงทะเบียนObecmail
obecmail
พ.ร.บ.คอม
CCT
SET
สทศ.
ก.ค.ศ.16
ศูนย์ดำรค์ธรรม
ปณิธานความดี
คู่มือประชาชน
คู่มือประกวดแถมลูกเสือ
ยุทธศาสตร์
ข้อมูลติดต่อราชการ
จัดหางาน