ข้อมูลพื้นฐาน
->โครงสร้างการบริหารหน่วยงาน
->ผู้บริหาร สพป.สท.1
->อำนาจหน้าที่
->แผนพัฒนาการศึกษา
->วิสัยทัศน์/พันธกิจ/เป้าประสงค์
->กลยุทธ์/จุดเน้น
->ติดต่อเรา
->กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
->ข่าวประชาสัมพันธ์
->Q & A
->Socail Network
การบริหารงาน
->แผนปฏิบัติการประจำปี
->รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปีรอบ 6 เดือน
->รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
->คู่มือ/มาตรฐานการปฏิบัติงาน
->คู่มือ/มาตรฐานการให้บริการ
->ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
->รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจ
->ระบบ E-Service
การบริหารเงินงบประมาณ
->แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
->รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรอบ 6 เดือน
->รายงานการผลการใช้จ่ายงบประมาณปี
->แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
->ประกาศจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
->สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
->รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุประจำปี
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
->นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
->การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
->หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
->รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
การส่งเสริมความโปร่งใส
->แนวปฏิบัติการจัดการร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
->ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
->ข้อมูลเชิงสถิตเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี
->ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
->การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
การดำเนนการเพื่อป้องกันการทุจริต
->เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
->การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
->การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
->การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
->การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
->แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปี
->รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ 6 เดือน
->รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
มาตรการป้องกันการทุจริต
->มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
->การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
การป้องกันการทุจริต
ก.ต.ป.น.เขตพื้นที่การศึกษา
ผู้บริหารสถานศึกษา
ผู้อำนวยการกลุ่ม สพป.สท.1
ศูนย์ประถมศึกษาอำเภอ
เครือข่ายสถานศึกษา
สถานศึกษาในสังกัด
สถานศึกษาขนาดเล็ก
โรงเรียนในฝัน
โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล
โรงเรียนดีใกล้บ้าน(แม่เหล็ก)
โรงเรียนประชารัฐ
โรงเรียนร่วมพัฒนา
สารสนเทศเพื่อการบริหาร
IQA+SAR รายโรงเรียน
HRD-e-learning สพป.สุโขทัย เขต 1
ผอ.สพป.สท.1 พบผู้บริหาร
ที่ตั้ง สพป.สท.1
แผนที่โรงเรียนในสังกัด
รหัสโรงเรียนในสังกัด สพป.สุโขทัย เขต 1
Ãкº´ÙáŨѴ¡ÒúÃÔËÒâéÍÁÙÅ
ข้อมูลสารสนเทศ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
คู่มือจัดตั้งงบประมาณ
แบบฟอร์มบริการ
แผนพัฒนาการศึกษา
แผนปฏิบัติการประจำปี
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มนโยบายและแผน
คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มนิเทศ ติดตามฯ
คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มอำนวยการ
คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มบริหารงานบุคคล
คู่มือปฏิบัติงานหน่วยตรวจสอบภายใน
คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน
คลังข้อสอบ
แหล่งเรียนรู้
ผลสอบทางวิชาการนักเรียน
เผยแพร่ผลงานวิชาการ
คู่มือประชาชนสพป.สท1
นโยบาย"ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้"
แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัด
นักเรียนนอกเขตบริการ
ปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน
คู่มือโรงเรียนประชารัฐ
คู่มือสะเต็มศึกษา
คู่มือดำเนินงานสถานศึกษาสีขาว
ศูนย์ ฉก.คศ.
การขอและเลื่อนวิทยฐานะ
รายงานผลการดำเนินงาน
KM การจัดการความรู้
ระเบียบหลักเกณฑ์ของกลุ่มบริหารงานบุคคล
รายงานการกำกับติดตามรายไตรมาส
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุ
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง
สารสนเทศทางการศึกษา สพป.สท.1
 
 
 

 

ข่าวทั้งหมดของ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สุโขทัย เขต 1  
:: แจ้งข่าวจาก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สุโขทัย เขต 1 ::
 
ตัวอย่างใบแจ้งการชำระเงิน เงินฝากคลังและใบแจ้งการชำระเงินรายได้แผ่นดิน
[ 19 พ.ย. 62 ] คนอ่านทั้งหมด [ 581 ]
ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต ๑
[ 19 พ.ย. 62 ] คนอ่านทั้งหมด [ 602 ]
ประกาศอัตราร้อยละการเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 2 [ รายละเอียด ]
[ 19 พ.ย. 62 ] คนอ่านทั้งหมด [ 353 ]
คำสั่งย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
[ 18 พ.ย. 62 ] คนอ่านทั้งหมด [ 1391 ]
ผลการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1
[ 07 ก.ย. 62 ] คนอ่านทั้งหมด [ 4262 ]
ตารางการติดตามสรุปผลการประเมินการปฏิบัติงานด้านการเงิน การบัญชี ฯ เดือนกันยายน 2562 [ รายละเอียด ]
[ 30 ส.ค. 62 ] คนอ่านทั้งหมด [ 462 ]
ผลการคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา เพื่อรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ [ รายละเอียด ]
[ 26 ส.ค. 62 ] คนอ่านทั้งหมด [ 469 ]
ผลการคัดเลือกครูผู้สอนดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2562 (ระดับเขตพื้นที่การศึกษา) [ รายละเอียด ]
[ 20 ส.ค. 62 ] คนอ่านทั้งหมด [ 462 ]
ผลการคัดเลือกข้าราชการครูสายการสอนในโครงการ [ รายละเอียด ]
[ 13 ส.ค. 62 ] คนอ่านทั้งหมด [ 508 ]
แบบตอบรับเข้าร่วมการประชุมกำหนดนโยบายและยุทธศาสตร์ เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาให้เข็มแข็งและมีประสิทธิภาพอย่างยั่งยืน”ตามโครงการ TFE
[ 13 ส.ค. 62 ] คนอ่านทั้งหมด [ 325 ]
กำหนดการติดตามสรุปผลการประเมินการปฏิบัติงานด้านการเงิน การบัญชี โรงเรียน [ รายละเอียด ]
[ 09 ส.ค. 62 ] คนอ่านทั้งหมด [ 369 ]
โรงเรียนบ้านหนองไม้กอง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นครูอัตราจ้างชั่วคราว ทำหน้าที่ครูผู้สอน วิชาพลศึกษา
[ 06 ส.ค. 62 ] คนอ่านทั้งหมด [ 357 ]
ตารางการติดตามสรุปผลการประเมินการปฏิบัติงานด้านการเงิน การบัญชีฯ
[ 05 ส.ค. 62 ] คนอ่านทั้งหมด [ 282 ]
ประกาศผลการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานรักษาความปลอดภัย
[ 31 ก.ค. 62 ] คนอ่านทั้งหมด [ 236 ]
บัญชีอัตราว่าง ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาสังกัด สพป.สุโขทัย เขต 1
[ 31 ก.ค. 62 ] คนอ่านทั้งหมด [ 664 ]
การย้ายผู้บริหารสถานศึกษา ประจำปี 2562 [ รายละเอียด ]
[ 30 ก.ค. 62 ] คนอ่านทั้งหมด [ 356 ]
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว(ตำแหน่งพนักงานรักษาความปลอดภัย)
[ 25 ก.ค. 62 ] คนอ่านทั้งหมด [ 224 ]
เชิญผู้บริหารโรงเรียน จำนวน 35 โรงเรียนเข้าประชุมชี้แจงแบบสรุปผลการประเมินการปฏิบัติงานด้านการเงิน การบัญชีฯ
[ 15 ก.ค. 62 ] คนอ่านทั้งหมด [ 475 ]
ประกาศรับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งหนักงานรักษาความปลอดภัย
[ 09 ก.ค. 62 ] คนอ่านทั้งหมด [ 253 ]
โรงเรียนเชิงคีรี(สุวิชานวรวุฒิ) รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นครูอัตราจ้างทำหน้าที่ผู้สอนในระดับปฐมวัย [ รายละเอียด ]
[ 06 ก.ค. 62 ] คนอ่านทั้งหมด [ 365 ]
เชิญผู้บริหารโรงเรียน จำนวน 35 โรงเรียนเข้าประชุมชี้แจงแบบสรุปผลการประเมินการปฏิบัติงานด้านการเงิน การบัญชีฯ
[ 04 ก.ค. 62 ] คนอ่านทั้งหมด [ 298 ]
ประกาศผลสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว (พี่เลี้ยงเด็กพิการสำหรับโรงเรียนทั่วไปจัดการเรียนรวม) [ รายละเอียด ]
[ 29 มิ.ย. 62 ] คนอ่านทั้งหมด [ 680 ]
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว (พี่เลี้ยงเด็กพิการสำหรับโรงเรียนทั่วไปจัดการเรียนรวม) [ รายละเอียด ]
[ 27 มิ.ย. 62 ] คนอ่านทั้งหมด [ 326 ]
ประกาศรับสมัครสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ
[ 16 มิ.ย. 62 ] คนอ่านทั้งหมด [ 665 ]
ประกาศ สพป.สท.1 เรื่อง อัตราร้อยละการเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 1 (1 เม.ย.62) [ รายละเอียด ]
[ 27 พ.ค. 62 ] คนอ่านทั้งหมด [ 567 ]
หน้าที่    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 
 
  

 
AMSS
DMC
data-Emis
B-OBEC
Schoolmis
KRS
ARS
e-MES
ควบคุมภายใน
gis
e-Book
e-money
ลงทะเบียนObecmail
obecmail
พ.ร.บ.คอม
CCT
SET
สทศ.
ก.ค.ศ.16
ศูนย์ดำรค์ธรรม
ปณิธานความดี
คู่มือประชาชน
คู่มือประกวดแถมลูกเสือ
ยุทธศาสตร์
ข้อมูลติดต่อราชการ
จัดหางาน
 
 
 
 
 

http://www.escortbayanlariz.net/ promosyon promosyon kalem