โครงสร้างการบริหารหน่วยงาน
ผู้บริหาร สพป.สท.1
อำนาจหน้าที่
นโยบายพัฒนาคุณภาพการศึกษา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ/เป้าประสงค์
ค่านิยมองค์กร
กลยุทธ์
มาตรการ
การบริหารงาน
การบริหารเงินงบประมาณ
การส่งเสริมความโปร่งใส
การป้องกันการทุจริต
คู่มือ/มาตรฐานการปฏิบัติงาน
คู่มือ/มาตรฐานการให้บริการ
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ก.ต.ป.น.เขตพื้นที่การศึกษา
ผู้บริหารสถานศึกษา
ผู้อำนวยการกลุ่ม สพป.สท.1
ศูนย์ประถมศึกษาอำเภอ
เครือข่ายสถานศึกษา
สถานศึกษาในสังกัด
สถานศึกษาขนาดเล็ก
โรงเรียนในฝัน
โรงเรียนดีประจำตำบล
โรงเรียนดีใกล้บ้าน(แม่เหล็ก)
โรงเรียนประชารัฐ
โรงเรียนร่วมพัฒนา
สารสนเทศเพื่อการบริหาร
ระบบจัดเก็บข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการ
ระบบ E-Service
Socail Network
ติดต่อเรา
ที่ตั้ง สพป.สท.1
Ãкº´ÙáŨѴ¡ÒúÃÔËÒâéÍÁÙÅ
ข้อมูลสารสนเทศ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
คู่มือจัดตั้งงบประมาณ
แบบฟอร์มบริการ
แผนพัฒนาการศึกษา
แผนปฏิบัติการประจำปี
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มนโยบายและแผน
คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มนิเทศ ติดตามฯ
คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มอำนวยการ
คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มบริหารงานบุคคล
คู่มือปฏิบัติงานหน่วยตรวจสอบภายใน
คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน
คลังข้อสอบ
แหล่งเรียนรู้
ผลสอบทางวิชาการนักเรียน
เผยแพร่ผลงานวิชาการ
คู่มือประชาชนสพป.สท1
นโยบาย"ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้"
แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัด
นักเรียนนอกเขตบริการ
ปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน
คู่มือโรงเรียนประชารัฐ
คู่มือสะเต็มศึกษา
คู่มือดำเนินงานสถานศึกษาสีขาว
พิมพ์เกียรติบัตรงานศิลปหัตถกรรม
ศูนย์ ฉก.คศ.
การขอและเลื่อนวิทยฐานะ
รายงานผลการดำเนินงาน
KM การจัดการความรู้
ระเบียบหลักเกณฑ์ของกลุ่มบริหารงานบุคคล
รายงานการกำกับติดตามรายไตรมาส
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุ
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุประจำปี
AdVisitor Statistics
»   ขณะนี้ 1 Online
»   วันนี้ 15 Today
»   เมื่อวานนี้ 999 Yesterday
»   อาทิตย์นี้ 2753 Week
»   เดือนนี้ 16864 Month
»   ปีนี้ 16864 Year
»   รวมทั้งหมด 16864 Total
Record: 999 (29.01.2020)
( Counter 01-01-2009 )
 

 

ข่าวทั้งหมดของ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สุโขทัย เขต 1  
:: แจ้งข่าวจาก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สุโขทัย เขต 1 ::
 
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก(รับโอน) ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี ระดับปฏิบัติการ ตำแหน่งเลขที่ อ 15(ตำแหน่งว่าง) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1 [ รายละเอียด ]
[ 11 ม.ค. 59 ] คนอ่านทั้งหมด [ 646 ]
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานราชการทั่วไป(ห้อง GTX) [ รายละเอียด ]
[ 11 ม.ค. 59 ] คนอ่านทั้งหมด [ 709 ]
ประกาศผลการเลือกสรรเป็นพนักงานรการทั่วไป(ห้อง GTX) [ รายละเอียด ]
[ 11 ม.ค. 59 ] คนอ่านทั้งหมด [ 487 ]
แจ้งเปลี่ยนแปลงการต่ออายุกรมธรรม์โครงการประกันอับุติเหตุส่วนบุคคลฯ (สกสค) จากเดิม 60 ปี ขยายอายุต่อได้ถึง 65 ปี
[ 08 ม.ค. 59 ] คนอ่านทั้งหมด [ 420 ]
ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการป่ระเมินสมรรถนะ เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงงานราชการ โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
[ 06 ม.ค. 59 ] คนอ่านทั้งหมด [ 698 ]
โรงเรียนบ้านวังขวัญ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ [ รายละเอียด ]
[ 06 ม.ค. 59 ] คนอ่านทั้งหมด [ 561 ]
รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอน วิชาเอกสังคมศึกษา [ รายละเอียด ]
[ 05 ม.ค. 59 ] คนอ่านทั้งหมด [ 602 ]
แก้ไขประกาศรับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอน โรงเรียนอนุบาลคีรีมาศ(วัดบึง)
[ 04 ม.ค. 59 ] คนอ่านทั้งหมด [ 640 ]
ร.ร.บ้านวังขวัญ ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ [ รายละเอียด ]
[ 03 ม.ค. 59 ] คนอ่านทั้งหมด [ 559 ]
ประกาศรับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอน [ รายละเอียด ]
[ 28 ธ.ค. 58 ] คนอ่านทั้งหมด [ 931 ]
ประกาศคัดเลือกและการจัดจ้างบุคลากรวิทยาศาสตร์ สพป.ชัยภูมิ เขต 1
[ 25 ธ.ค. 58 ] คนอ่านทั้งหมด [ 549 ]
ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อปฏิบัติงานดูแลระบบ ICT สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
[ 25 ธ.ค. 58 ] คนอ่านทั้งหมด [ 465 ]
ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
[ 24 ธ.ค. 58 ] คนอ่านทั้งหมด [ 728 ]
รายละเอียด แนวทาง และการดำเนินการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัดสพป.สท.เขต 1 [ รายละเอียด ]
[ 23 ธ.ค. 58 ] คนอ่านทั้งหมด [ 785 ]
การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน [ รายละเอียด ]
[ 23 ธ.ค. 58 ] คนอ่านทั้งหมด [ 565 ]
แจ้ง ร.ร.ที่มีรายชื่อต่อไปนี้จัดส่งเอกสารหลักฐานการเบิกเงินค่าปรับปรุงอาคารเรียนอาคารประกอบ ภายในวันที่ 23 ธันวาคม 2558
[ 22 ธ.ค. 58 ] คนอ่านทั้งหมด [ 639 ]
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
[ 21 ธ.ค. 58 ] คนอ่านทั้งหมด [ 781 ]
ย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา [ รายละเอียด ]
[ 18 ธ.ค. 58 ] คนอ่านทั้งหมด [ 1144 ]
แจ้งผู้บริหารโรงเรียนและเจ้าหน้าที่พัสดุสังกัด อ.เมืองสุโขทัย ที่ได้รับจัดสรรงบค่าครุภัณฑ์ทุกรายการ เข้าร่วมประชุมในวันที่ 18 ธันวาคม 2558 เวลา 14.00 น. ณ สพป.สุโขทัย เขต 1
[ 16 ธ.ค. 58 ] คนอ่านทั้งหมด [ 649 ]
การรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน(แก้ไขประกาศ) [ รายละเอียด ]
[ 15 ธ.ค. 58 ] คนอ่านทั้งหมด [ 690 ]
การรับสมัครบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน [ รายละเอียด ]
[ 11 ธ.ค. 58 ] คนอ่านทั้งหมด [ 860 ]
กำหนดการรับเสื้อพระราชทาน ร่วมกิจกรรม [ รายละเอียด ]
[ 04 ธ.ค. 58 ] คนอ่านทั้งหมด [ 506 ]
การบริการ ONE STOP SERVICE [ รายละเอียด ]
[ 02 ธ.ค. 58 ] คนอ่านทั้งหมด [ 553 ]
แจ้งโรงเรียนที่ยังไม่ได้รายงานผลการดำเนินการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม
[ 02 ธ.ค. 58 ] คนอ่านทั้งหมด [ 655 ]
ประกาศผลคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ ครั้งที่ 2 ปีพ.ศ.2558 สพป.สท.เขต 1 [ รายละเอียด ]
[ 29 พ.ย. 58 ] คนอ่านทั้งหมด [ 986 ]
หน้าที่    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 
 
  

AMSS
DMC
data-Emis
B-OBEC
Schoolmis
KRS
ARS
e-MES
ควบคุมภายใน
gis
e-Book
e-money
ลงทะเบียนObecmail
obecmail
พ.ร.บ.คอม
CCT
SET
สทศ.
ก.ค.ศ.16
ศูนย์ดำรค์ธรรม
ปณิธานความดี
คู่มือประชาชน
คู่มือประกวดแถมลูกเสือ
ยุทธศาสตร์
ข้อมูลติดต่อราชการ
จัดหางาน