ดร.กัลยา  มาลัย
ผอ.สพป.สุโขทัย เขต ๑

ข้อมูลพื้นฐาน
->โครงสร้างการบริหารหน่วยงาน
->ผู้บริหาร สพป.สท.1
->อำนาจหน้าที่
->แผนพัฒนาการศึกษา
->วิสัยทัศน์/พันธกิจ/เป้าประสงค์
->กลยุทธ์/จุดเน้น
->ติดต่อเรา
->กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
->ข่าวประชาสัมพันธ์
->Q & A
->Socail Network
การบริหารงาน
->แผนปฏิบัติการประจำปี
->รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปีรอบ 6 เดือน
->รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
->คู่มือ/มาตรฐานการปฏิบัติงาน
->คู่มือ/มาตรฐานการให้บริการ
->ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
->รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจ
->ระบบ E-Service
การบริหารเงินงบประมาณ
->แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
->รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรอบ 6 เดือน
->รายงานการผลการใช้จ่ายงบประมาณปี
->แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
->ประกาศจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
->สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
->รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุประจำปี
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
->นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
->การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
->หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
->รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
การส่งเสริมความโปร่งใส
->แนวปฏิบัติการจัดการร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
->ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
->ข้อมูลเชิงสถิตเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี
->ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
->การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
การดำเนนการเพื่อป้องกันการทุจริต
->เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
->การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
->การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
->การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
->การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
->แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปี
->รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ 6 เดือน
->รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
มาตรการป้องกันการทุจริต
->มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
->การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
การป้องกันการทุจริต
ก.ต.ป.น.เขตพื้นที่การศึกษา
ผู้บริหารสถานศึกษา
ผู้อำนวยการกลุ่ม สพป.สท.1
ศูนย์ประถมศึกษาอำเภอ
เครือข่ายสถานศึกษา
สถานศึกษาในสังกัด
สถานศึกษาขนาดเล็ก
โรงเรียนในฝัน
โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล
โรงเรียนดีใกล้บ้าน(แม่เหล็ก)
โรงเรียนประชารัฐ
โรงเรียนร่วมพัฒนา
สารสนเทศเพื่อการบริหาร
IQA+SAR รายโรงเรียน
HRD-e-learning สพป.สุโขทัย เขต 1
ผอ.สพป.สท.1 พบผู้บริหาร
ที่ตั้ง สพป.สท.1
แผนที่โรงเรียนในสังกัด
รหัสโรงเรียนในสังกัด สพป.สุโขทัย เขต 1
Ãкº´ÙáŨѴ¡ÒúÃÔËÒâéÍÁÙÅ
 
 

 

ข่าวทั้งหมดของ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สุโขทัย เขต 1  
:: แจ้งข่าวจาก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สุโขทัย เขต 1 ::
 
ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน ตามโครงการคืนครูให้นักเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1 [ รายละเอียด ]
[ 06 ก.พ. 59 ] คนอ่านทั้งหมด [ 1382 ]
โรงเรียนที่ได้รับคูปองการศึกษา สำหรับเด็กพิการ เด็กพิเศษ [ รายละเอียด ]
[ 04 ก.พ. 59 ] คนอ่านทั้งหมด [ 780 ]
โรงเรียนบ้านปากคลองร่วม ประกาศรับสมัครครูผู้สอน วิชาเอก ภาษาอังกฤษ [ รายละเอียด ]
[ 03 ก.พ. 59 ] คนอ่านทั้งหมด [ 702 ]
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นพนักงานราชการทั่วไป(ห้อง GTX) [ รายละเอียด ]
[ 31 ม.ค. 59 ] คนอ่านทั้งหมด [ 705 ]
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน ตามโครงการคืนครูให้นักเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1 [ รายละเอียด ]
[ 29 ม.ค. 59 ] คนอ่านทั้งหมด [ 1501 ]
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานราชการทั่วไป(ห้อง GTX) [ รายละเอียด ]
[ 26 ม.ค. 59 ] คนอ่านทั้งหมด [ 777 ]
ผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้ง (เลื่อน) ให้ดำรงตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี ระดับชำนาญการพิเศษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1 [ รายละเอียด ]
[ 25 ม.ค. 59 ] คนอ่านทั้งหมด [ 655 ]
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป กลุ่มบริหารงานทั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอน โรงเรียนอนุบาลคีรีมาศ (วัดบึง) [ รายละเอียด ]
[ 25 ม.ค. 59 ] คนอ่านทั้งหมด [ 710 ]
ขอเชิญสมาชิกชมรมข้าราชการบำนาญครูและคู่สมรส อ. เมืองสุโขทัย ร่วมประชุมใหญ่ [ รายละเอียด ]
[ 20 ม.ค. 59 ] คนอ่านทั้งหมด [ 537 ]
เชิญร่วมบริจาคโลหิต วันที่ 26 มกราคม 2559 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ห้องประชุม 1 พระราชพฤฒาจารย์ สพป.สุโขทัย เขต 1
[ 20 ม.ค. 59 ] คนอ่านทั้งหมด [ 457 ]
ขอเปลี่ยนกำหนดการ จัดโครงการ Open house ของวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย เป็นวันศุกร์ที่ 29 มกราคม 2559 [ รายละเอียด ]
[ 19 ม.ค. 59 ] คนอ่านทั้งหมด [ 557 ]
การวิเคราะห์ข้อทดสอบระดับชาติ (O-NET) สาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
[ 19 ม.ค. 59 ] คนอ่านทั้งหมด [ 772 ]
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป กลุ่มบริหารงานทั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอน วิชาเอกวิทยาศาสตร์ โรงเรียนอนุบาลคีรีมาศ (วัดบึง) [ รายละเอียด ]
[ 18 ม.ค. 59 ] คนอ่านทั้งหมด [ 766 ]
สพป.กำแพงเพชร เขต 2 รับสมัครคัดเลือกบุคลากรวิทยาศาสตร์ โครงการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
[ 14 ม.ค. 59 ] คนอ่านทั้งหมด [ 623 ]
สพป.กำแพงเพชร เขต 2 รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน
[ 14 ม.ค. 59 ] คนอ่านทั้งหมด [ 765 ]
รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน ตามโครงการคืนครูให้นักเรียน [ รายละเอียด ]
[ 13 ม.ค. 59 ] คนอ่านทั้งหมด [ 1782 ]
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก(รับโอน) ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี ระดับปฏิบัติการ ตำแหน่งเลขที่ อ 15(ตำแหน่งว่าง) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1 [ รายละเอียด ]
[ 11 ม.ค. 59 ] คนอ่านทั้งหมด [ 678 ]
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานราชการทั่วไป(ห้อง GTX) [ รายละเอียด ]
[ 11 ม.ค. 59 ] คนอ่านทั้งหมด [ 756 ]
ประกาศผลการเลือกสรรเป็นพนักงานรการทั่วไป(ห้อง GTX) [ รายละเอียด ]
[ 11 ม.ค. 59 ] คนอ่านทั้งหมด [ 512 ]
แจ้งเปลี่ยนแปลงการต่ออายุกรมธรรม์โครงการประกันอับุติเหตุส่วนบุคคลฯ (สกสค) จากเดิม 60 ปี ขยายอายุต่อได้ถึง 65 ปี
[ 08 ม.ค. 59 ] คนอ่านทั้งหมด [ 432 ]
ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการป่ระเมินสมรรถนะ เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงงานราชการ โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
[ 06 ม.ค. 59 ] คนอ่านทั้งหมด [ 732 ]
โรงเรียนบ้านวังขวัญ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ [ รายละเอียด ]
[ 06 ม.ค. 59 ] คนอ่านทั้งหมด [ 599 ]
รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอน วิชาเอกสังคมศึกษา [ รายละเอียด ]
[ 05 ม.ค. 59 ] คนอ่านทั้งหมด [ 639 ]
แก้ไขประกาศรับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอน โรงเรียนอนุบาลคีรีมาศ(วัดบึง)
[ 04 ม.ค. 59 ] คนอ่านทั้งหมด [ 676 ]
ร.ร.บ้านวังขวัญ ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ [ รายละเอียด ]
[ 03 ม.ค. 59 ] คนอ่านทั้งหมด [ 592 ]
หน้าที่    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 
 
 


ข้อมูลสารสนเทศ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
คู่มือจัดตั้งงบประมาณ
แบบฟอร์มบริการ
แผนพัฒนาการศึกษา
แผนปฏิบัติการประจำปี
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มนโยบายและแผน
คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มนิเทศ ติดตามฯ
คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มอำนวยการ
คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มบริหารงานบุคคล
คู่มือปฏิบัติงานหน่วยตรวจสอบภายใน
คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน
คลังข้อสอบ
แหล่งเรียนรู้
ผลสอบทางวิชาการนักเรียน
เผยแพร่ผลงานวิชาการ
คู่มือประชาชนสพป.สท1
นโยบาย"ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้"
แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัด
นักเรียนนอกเขตบริการ
ปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน
คู่มือโรงเรียนประชารัฐ
คู่มือสะเต็มศึกษา
คู่มือดำเนินงานสถานศึกษาสีขาว
ศูนย์ ฉก.คศ.
การขอและเลื่อนวิทยฐานะ
รายงานผลการดำเนินงาน
KM การจัดการความรู้
ระเบียบหลักเกณฑ์ของกลุ่มบริหารงานบุคคล
รายงานการกำกับติดตามรายไตรมาส
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุ
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง
สารสนเทศทางการศึกษา สพป.สท.1
AMSS
DMC
data-Emis
B-OBEC
Schoolmis
KRS
ARS
e-MES
ควบคุมภายใน
gis
e-Book
e-money
ลงทะเบียนObecmail
obecmail
พ.ร.บ.คอม
CCT
SET
สทศ.
ก.ค.ศ.16
ศูนย์ดำรค์ธรรม
ปณิธานความดี
คู่มือประชาชน
คู่มือประกวดแถมลูกเสือ
ยุทธศาสตร์
ข้อมูลติดต่อราชการ
จัดหางาน
 
 
 
 
 

http://www.escortbayanlariz.net/ promosyon promosyon kalem ataลŸehir escort pendik escort