ดร.กัลยา  มาลัย
ผอ.สพป.สุโขทัย เขต ๑

ข้อมูลพื้นฐาน
->โครงสร้างการบริหารหน่วยงาน
->ผู้บริหาร สพป.สท.1
->อำนาจหน้าที่
->แผนพัฒนาการศึกษา
->วิสัยทัศน์/พันธกิจ/เป้าประสงค์
->กลยุทธ์/จุดเน้น
->ติดต่อเรา
->กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
->ข่าวประชาสัมพันธ์
->Q & A
->Socail Network
การบริหารงาน
->แผนปฏิบัติการประจำปี
->รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปีรอบ 6 เดือน
->รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
->คู่มือ/มาตรฐานการปฏิบัติงาน
->คู่มือ/มาตรฐานการให้บริการ
->ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
->รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจ
->ระบบ E-Service
การบริหารเงินงบประมาณ
->แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
->รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรอบ 6 เดือน
->รายงานการผลการใช้จ่ายงบประมาณปี
->แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
->ประกาศจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
->สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
->รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุประจำปี
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
->นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
->การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
->หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
->รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
การส่งเสริมความโปร่งใส
->แนวปฏิบัติการจัดการร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
->ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
->ข้อมูลเชิงสถิตเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี
->ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
->การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
การดำเนนการเพื่อป้องกันการทุจริต
->เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
->การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
->การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
->การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
->การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
->แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปี
->รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ 6 เดือน
->รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
มาตรการป้องกันการทุจริต
->มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
->การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
การป้องกันการทุจริต
ก.ต.ป.น.เขตพื้นที่การศึกษา
ผู้บริหารสถานศึกษา
ผู้อำนวยการกลุ่ม สพป.สท.1
ศูนย์ประถมศึกษาอำเภอ
เครือข่ายสถานศึกษา
สถานศึกษาในสังกัด
สถานศึกษาขนาดเล็ก
โรงเรียนในฝัน
โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล
โรงเรียนดีใกล้บ้าน(แม่เหล็ก)
โรงเรียนประชารัฐ
โรงเรียนร่วมพัฒนา
สารสนเทศเพื่อการบริหาร
IQA+SAR รายโรงเรียน
HRD-e-learning สพป.สุโขทัย เขต 1
ผอ.สพป.สท.1 พบผู้บริหาร
ที่ตั้ง สพป.สท.1
แผนที่โรงเรียนในสังกัด
รหัสโรงเรียนในสังกัด สพป.สุโขทัย เขต 1
Ãкº´ÙáŨѴ¡ÒúÃÔËÒâéÍÁÙÅ
 
 

 

ข่าวทั้งหมดของ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สุโขทัย เขต 1  
:: แจ้งข่าวจาก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สุโขทัย เขต 1 ::
 
ประกาศรับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอน [ รายละเอียด ]
[ 28 ธ.ค. 58 ] คนอ่านทั้งหมด [ 940 ]
ประกาศคัดเลือกและการจัดจ้างบุคลากรวิทยาศาสตร์ สพป.ชัยภูมิ เขต 1
[ 25 ธ.ค. 58 ] คนอ่านทั้งหมด [ 571 ]
ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อปฏิบัติงานดูแลระบบ ICT สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
[ 25 ธ.ค. 58 ] คนอ่านทั้งหมด [ 490 ]
ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
[ 24 ธ.ค. 58 ] คนอ่านทั้งหมด [ 744 ]
รายละเอียด แนวทาง และการดำเนินการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัดสพป.สท.เขต 1 [ รายละเอียด ]
[ 23 ธ.ค. 58 ] คนอ่านทั้งหมด [ 811 ]
การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน [ รายละเอียด ]
[ 23 ธ.ค. 58 ] คนอ่านทั้งหมด [ 585 ]
แจ้ง ร.ร.ที่มีรายชื่อต่อไปนี้จัดส่งเอกสารหลักฐานการเบิกเงินค่าปรับปรุงอาคารเรียนอาคารประกอบ ภายในวันที่ 23 ธันวาคม 2558
[ 22 ธ.ค. 58 ] คนอ่านทั้งหมด [ 667 ]
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
[ 21 ธ.ค. 58 ] คนอ่านทั้งหมด [ 810 ]
ย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา [ รายละเอียด ]
[ 18 ธ.ค. 58 ] คนอ่านทั้งหมด [ 1173 ]
แจ้งผู้บริหารโรงเรียนและเจ้าหน้าที่พัสดุสังกัด อ.เมืองสุโขทัย ที่ได้รับจัดสรรงบค่าครุภัณฑ์ทุกรายการ เข้าร่วมประชุมในวันที่ 18 ธันวาคม 2558 เวลา 14.00 น. ณ สพป.สุโขทัย เขต 1
[ 16 ธ.ค. 58 ] คนอ่านทั้งหมด [ 680 ]
การรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน(แก้ไขประกาศ) [ รายละเอียด ]
[ 15 ธ.ค. 58 ] คนอ่านทั้งหมด [ 720 ]
การรับสมัครบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน [ รายละเอียด ]
[ 11 ธ.ค. 58 ] คนอ่านทั้งหมด [ 899 ]
กำหนดการรับเสื้อพระราชทาน ร่วมกิจกรรม [ รายละเอียด ]
[ 04 ธ.ค. 58 ] คนอ่านทั้งหมด [ 535 ]
การบริการ ONE STOP SERVICE [ รายละเอียด ]
[ 02 ธ.ค. 58 ] คนอ่านทั้งหมด [ 582 ]
แจ้งโรงเรียนที่ยังไม่ได้รายงานผลการดำเนินการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม
[ 02 ธ.ค. 58 ] คนอ่านทั้งหมด [ 694 ]
ประกาศผลคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ ครั้งที่ 2 ปีพ.ศ.2558 สพป.สท.เขต 1 [ รายละเอียด ]
[ 29 พ.ย. 58 ] คนอ่านทั้งหมด [ 1034 ]
แจ้งโรงเรียนในสังกัด เรื่องการประเมินการดำเนินการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม(DLTV)
[ 26 พ.ย. 58 ] คนอ่านทั้งหมด [ 706 ]
แจ้งผู้ที่ยังไม่มาลงทะเบียนมาตรการแก้ไขปัญหาหนี้สินครูเมื่อวันเสาร์ที่ 21 พฤศจิกายน 2558 ให้ไปติดต่อลงทะเบียนได้ที่ธนาคารออมสิน สาขาสุโขทัย โดยด่วน
[ 23 พ.ย. 58 ] คนอ่านทั้งหมด [ 626 ]
มาตรการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ ครั้งที่ 2 ปี พ.ศ.2558 [ รายละเอียด ]
[ 18 พ.ย. 58 ] คนอ่านทั้งหมด [ 570 ]
ย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา [ รายละเอียด ]
[ 16 พ.ย. 58 ] คนอ่านทั้งหมด [ 1307 ]
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการฯตำแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ 2 ปี2558
[ 13 พ.ย. 58 ] คนอ่านทั้งหมด [ 991 ]
คู่มือการจัดแผนชั้นเรียนรายปีและแผนชั้นเรียนเต็มรูปของสถานศึกษาสังกัดสพฐ
[ 13 พ.ย. 58 ] คนอ่านทั้งหมด [ 823 ]
ประชาสัมพันธ์ศูนย์กลางบริการภาครัฐสำหรับประชาชน (Government Access Channels) [ รายละเอียด ]
[ 05 พ.ย. 58 ] คนอ่านทั้งหมด [ 465 ]
แจ้งโรงเรียนในสังกัด โรงเรียนใดที่ยังไม่ได้รับใบเสร็จรับเงิน ประจำปีงบประมาณ 2559 ให้ไปรับได้ที่กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ค่ะ
[ 05 พ.ย. 58 ] คนอ่านทั้งหมด [ 539 ]
ขอเชิญสมาชิกชมรมข้าราชการบำนาญครูและคู่สมรส อ. เมืองสุโขทัย ร่วมประชุม [ รายละเอียด ]
[ 03 พ.ย. 58 ] คนอ่านทั้งหมด [ 473 ]
หน้าที่    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 
 
 


ข้อมูลสารสนเทศ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
คู่มือจัดตั้งงบประมาณ
แบบฟอร์มบริการ
แผนพัฒนาการศึกษา
แผนปฏิบัติการประจำปี
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มนโยบายและแผน
คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มนิเทศ ติดตามฯ
คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มอำนวยการ
คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มบริหารงานบุคคล
คู่มือปฏิบัติงานหน่วยตรวจสอบภายใน
คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน
คลังข้อสอบ
แหล่งเรียนรู้
ผลสอบทางวิชาการนักเรียน
เผยแพร่ผลงานวิชาการ
คู่มือประชาชนสพป.สท1
นโยบาย"ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้"
แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัด
นักเรียนนอกเขตบริการ
ปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน
คู่มือโรงเรียนประชารัฐ
คู่มือสะเต็มศึกษา
คู่มือดำเนินงานสถานศึกษาสีขาว
ศูนย์ ฉก.คศ.
การขอและเลื่อนวิทยฐานะ
รายงานผลการดำเนินงาน
KM การจัดการความรู้
ระเบียบหลักเกณฑ์ของกลุ่มบริหารงานบุคคล
รายงานการกำกับติดตามรายไตรมาส
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุ
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง
สารสนเทศทางการศึกษา สพป.สท.1
AMSS
DMC
data-Emis
B-OBEC
Schoolmis
KRS
ARS
e-MES
ควบคุมภายใน
gis
e-Book
e-money
ลงทะเบียนObecmail
obecmail
พ.ร.บ.คอม
CCT
SET
สทศ.
ก.ค.ศ.16
ศูนย์ดำรค์ธรรม
ปณิธานความดี
คู่มือประชาชน
คู่มือประกวดแถมลูกเสือ
ยุทธศาสตร์
ข้อมูลติดต่อราชการ
จัดหางาน
 
 
 
 
 

http://www.escortbayanlariz.net/ promosyon promosyon kalem ataลŸehir escort pendik escort