ดร.กัลยา  มาลัย
ผอ.สพป.สุโขทัย เขต ๑

ข้อมูลพื้นฐาน
->โครงสร้างการบริหารหน่วยงาน
->ผู้บริหาร สพป.สท.1
->อำนาจหน้าที่
->แผนพัฒนาการศึกษา
->วิสัยทัศน์/พันธกิจ/เป้าประสงค์
->กลยุทธ์/จุดเน้น
->ติดต่อเรา
->กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
->ข่าวประชาสัมพันธ์
->Q & A
->Socail Network
การบริหารงาน
->แผนปฏิบัติการประจำปี
->รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปีรอบ 6 เดือน
->รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
->คู่มือ/มาตรฐานการปฏิบัติงาน
->คู่มือ/มาตรฐานการให้บริการ
->ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
->รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจ
->ระบบ E-Service
การบริหารเงินงบประมาณ
->แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
->รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรอบ 6 เดือน
->รายงานการผลการใช้จ่ายงบประมาณปี
->แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
->ประกาศจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
->สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
->รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุประจำปี
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
->นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
->การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
->หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
->รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
การส่งเสริมความโปร่งใส
->แนวปฏิบัติการจัดการร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
->ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
->ข้อมูลเชิงสถิตเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี
->ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
->การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
การดำเนนการเพื่อป้องกันการทุจริต
->เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
->การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
->การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
->การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
->การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
->แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปี
->รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ 6 เดือน
->รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
มาตรการป้องกันการทุจริต
->มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
->การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
การป้องกันการทุจริต
ก.ต.ป.น.เขตพื้นที่การศึกษา
ผู้บริหารสถานศึกษา
ผู้อำนวยการกลุ่ม สพป.สท.1
ศูนย์ประถมศึกษาอำเภอ
เครือข่ายสถานศึกษา
สถานศึกษาในสังกัด
สถานศึกษาขนาดเล็ก
โรงเรียนในฝัน
โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล
โรงเรียนดีใกล้บ้าน(แม่เหล็ก)
โรงเรียนประชารัฐ
โรงเรียนร่วมพัฒนา
สารสนเทศเพื่อการบริหาร
IQA+SAR รายโรงเรียน
HRD-e-learning สพป.สุโขทัย เขต 1
ผอ.สพป.สท.1 พบผู้บริหาร
ที่ตั้ง สพป.สท.1
แผนที่โรงเรียนในสังกัด
รหัสโรงเรียนในสังกัด สพป.สุโขทัย เขต 1
Ãкº´ÙáŨѴ¡ÒúÃÔËÒâéÍÁÙÅ
 
 

 

ข่าวทั้งหมดของ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สุโขทัย เขต 1  
:: แจ้งข่าวจาก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สุโขทัย เขต 1 ::
 
การเสนอรายชื่อรางวัลเพื่อให้ ก.ค.ศ. พิจารณาเป็นรางวัลสูงสุดระดับชาติขึ้นไป [ รายละเอียด ]
[ 30 ต.ค. 58 ] คนอ่านทั้งหมด [ 551 ]
ลงทะเบียนกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติฯ "ปั่นเพื่อพ่อ BIKE FOR DAD"
[ 30 ต.ค. 58 ] คนอ่านทั้งหมด [ 613 ]
กา่รปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน ตามโครงการคืนครูให้นักเรียน ปีงบประมาณ พ.ศ.2559 [ รายละเอียด ]
[ 30 ต.ค. 58 ] คนอ่านทั้งหมด [ 735 ]
สำรวจข้อมูลการจ้างครูที่เกษียณอายุราชการกลับมาปฏิบัติการสอน และครูที่เกษียณอายุราชการอาสากลับมาสอนในโรงเรียนโดยไม่รับค่าตอบแทน [ รายละเอียด ]
[ 28 ต.ค. 58 ] คนอ่านทั้งหมด [ 470 ]
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ ครั้งที่ 2 ปี พ.ศ.2558 [ รายละเอียด ]
[ 26 ต.ค. 58 ] คนอ่านทั้งหมด [ 1375 ]
ขอให้ตรวจสอบเงินเดือนประจำเดือนตุลาคม 2558
[ 23 ต.ค. 58 ] คนอ่านทั้งหมด [ 874 ]
แจ้งโรงเรียนในสังกัด ตามที่ให้จัดส่งข้อมูลคงเหลือของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ขอให้ส่ง ภายในวันที่ ๑๙ ต.ค. ๒๕๕๘ เวลา ๑๖.๓๐ น. หากพ้นกำหนดนี้ถือว่าไม่ประสงค์ขอรับความช่วยเหลือ
[ 19 ต.ค. 58 ] คนอ่านทั้งหมด [ 597 ]
ข้อมูลการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานบริหารสถานศึกษา [ รายละเอียด ]
[ 19 ต.ค. 58 ] คนอ่านทั้งหมด [ 1011 ]
ด่วนที่สุด ให้จัดส่งข้อมูลคงเหลือของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ภายในวันที่ ๑๙ ต.ค. ๒๕๕๘ [ รายละเอียด ]
[ 17 ต.ค. 58 ] คนอ่านทั้งหมด [ 595 ]
ข้อมูลการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน [ รายละเอียด ]
[ 16 ต.ค. 58 ] คนอ่านทั้งหมด [ 1416 ]
ประชาสัมพันธ์โครงการประกวดภาพถ่าย หัวข้อ "การศึกษา ๕ ช่วงวัย" [ รายละเอียด ]
[ 14 ต.ค. 58 ] คนอ่านทั้งหมด [ 421 ]
ประชาสัมพันธ์ภาพยนตร์สารคดี "เส้นทางรัก (#Love En Route)" [ รายละเอียด ]
[ 13 ต.ค. 58 ] คนอ่านทั้งหมด [ 548 ]
ประชาสัมพันธ์โครงการกวดวิชา ONLINE ฟรี [ รายละเอียด ]
[ 13 ต.ค. 58 ] คนอ่านทั้งหมด [ 428 ]
การประชุมครูวิชาการ วันที่ 1 ตุลาคม 2558
[ 30 ก.ย. 58 ] คนอ่านทั้งหมด [ 705 ]
แจ้งคุณครูที่นำรูปมาทำ VDO งานเกษียณให้มารับรูปคืน
[ 30 ก.ย. 58 ] คนอ่านทั้งหมด [ 439 ]
แจ้งคุณครูที่รับผิดชอบการทำโปรแกรม schoolmis ระบบจะปิดปรับปรุง
[ 20 ก.ย. 58 ] คนอ่านทั้งหมด [ 932 ]
การคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อแต่งตั้ง(เลื่อน)ให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38ค(2) ตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ [ รายละเอียด ]
[ 08 ก.ย. 58 ] คนอ่านทั้งหมด [ 1000 ]
การประเมินห้องเรียนคุณภาพ สู่มาตรฐานการเรียนรู้ ประจำปี 2558
[ 31 ส.ค. 58 ] คนอ่านทั้งหมด [ 1953 ]
แจ้ง พนักงานราชการ สพป.สท.1
[ 24 ส.ค. 58 ] คนอ่านทั้งหมด [ 1098 ]
คู่มือและแนวทางการพัฒนาห้องเรียนคุณภาพ [ รายละเอียด ]
[ 13 ส.ค. 58 ] คนอ่านทั้งหมด [ 2096 ]
เรียนเชิญร่วมต้อนรับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (พลเอกสุรเชษฐ์ ชัยวงศ์) [ รายละเอียด ]
[ 11 ส.ค. 58 ] คนอ่านทั้งหมด [ 861 ]
แจ้งครูที่รับผิดชอบงานทะเบียนการวัดและประเมินผลฯของโรงเรียนที่จะเข้าประชุม ในวันที่ 6 และ 7 สิงหาคม 2558 ทราบ
[ 04 ส.ค. 58 ] คนอ่านทั้งหมด [ 977 ]
ขอเชิญสมาชิกชมรมข้าราชการบำนาญครูและคู่สมรส อ. เมืองสุโขทัย ร่วมกิจกรรมพัฒนา [ รายละเอียด ]
[ 04 ส.ค. 58 ] คนอ่านทั้งหมด [ 652 ]
ย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา [ รายละเอียด ]
[ 04 ส.ค. 58 ] คนอ่านทั้งหมด [ 1727 ]
รายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรม Bike for mom
[ 03 ส.ค. 58 ] คนอ่านทั้งหมด [ 839 ]
หน้าที่    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 
 
 


ข้อมูลสารสนเทศ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
คู่มือจัดตั้งงบประมาณ
แบบฟอร์มบริการ
แผนพัฒนาการศึกษา
แผนปฏิบัติการประจำปี
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มนโยบายและแผน
คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มนิเทศ ติดตามฯ
คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มอำนวยการ
คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มบริหารงานบุคคล
คู่มือปฏิบัติงานหน่วยตรวจสอบภายใน
คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน
คลังข้อสอบ
แหล่งเรียนรู้
ผลสอบทางวิชาการนักเรียน
เผยแพร่ผลงานวิชาการ
คู่มือประชาชนสพป.สท1
นโยบาย"ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้"
แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัด
นักเรียนนอกเขตบริการ
ปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน
คู่มือโรงเรียนประชารัฐ
คู่มือสะเต็มศึกษา
คู่มือดำเนินงานสถานศึกษาสีขาว
ศูนย์ ฉก.คศ.
การขอและเลื่อนวิทยฐานะ
รายงานผลการดำเนินงาน
KM การจัดการความรู้
ระเบียบหลักเกณฑ์ของกลุ่มบริหารงานบุคคล
รายงานการกำกับติดตามรายไตรมาส
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุ
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง
สารสนเทศทางการศึกษา สพป.สท.1
AMSS
DMC
data-Emis
B-OBEC
Schoolmis
KRS
ARS
e-MES
ควบคุมภายใน
gis
e-Book
e-money
ลงทะเบียนObecmail
obecmail
พ.ร.บ.คอม
CCT
SET
สทศ.
ก.ค.ศ.16
ศูนย์ดำรค์ธรรม
ปณิธานความดี
คู่มือประชาชน
คู่มือประกวดแถมลูกเสือ
ยุทธศาสตร์
ข้อมูลติดต่อราชการ
จัดหางาน
 
 
 
 
 

http://www.escortbayanlariz.net/ promosyon promosyon kalem ataลŸehir escort pendik escort