ดร.กัลยา  มาลัย
ผอ.สพป.สุโขทัย เขต ๑

ข้อมูลพื้นฐาน
->โครงสร้างการบริหารหน่วยงาน
->ผู้บริหาร สพป.สท.1
->อำนาจหน้าที่
->แผนพัฒนาการศึกษา
->วิสัยทัศน์/พันธกิจ/เป้าประสงค์
->กลยุทธ์/จุดเน้น
->ติดต่อเรา
->กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
->ข่าวประชาสัมพันธ์
->Q & A
->Socail Network
การบริหารงาน
->แผนปฏิบัติการประจำปี
->รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปีรอบ 6 เดือน
->รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
->คู่มือ/มาตรฐานการปฏิบัติงาน
->คู่มือ/มาตรฐานการให้บริการ
->ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
->รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจ
->ระบบ E-Service
การบริหารเงินงบประมาณ
->แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
->รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรอบ 6 เดือน
->รายงานการผลการใช้จ่ายงบประมาณปี
->แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
->ประกาศจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
->สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
->รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุประจำปี
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
->นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
->การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
->หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
->รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
การส่งเสริมความโปร่งใส
->แนวปฏิบัติการจัดการร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
->ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
->ข้อมูลเชิงสถิตเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี
->ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
->การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
การดำเนนการเพื่อป้องกันการทุจริต
->เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
->การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
->การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
->การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
->การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
->แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปี
->รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ 6 เดือน
->รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
มาตรการป้องกันการทุจริต
->มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
->การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
การป้องกันการทุจริต
ก.ต.ป.น.เขตพื้นที่การศึกษา
ผู้บริหารสถานศึกษา
ผู้อำนวยการกลุ่ม สพป.สท.1
ศูนย์ประถมศึกษาอำเภอ
เครือข่ายสถานศึกษา
สถานศึกษาในสังกัด
สถานศึกษาขนาดเล็ก
โรงเรียนในฝัน
โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล
โรงเรียนดีใกล้บ้าน(แม่เหล็ก)
โรงเรียนประชารัฐ
โรงเรียนร่วมพัฒนา
สารสนเทศเพื่อการบริหาร
IQA+SAR รายโรงเรียน
HRD-e-learning สพป.สุโขทัย เขต 1
ผอ.สพป.สท.1 พบผู้บริหาร
ที่ตั้ง สพป.สท.1
แผนที่โรงเรียนในสังกัด
รหัสโรงเรียนในสังกัด สพป.สุโขทัย เขต 1
Ãкº´ÙáŨѴ¡ÒúÃÔËÒâéÍÁÙÅ
 
 

 

ข่าวทั้งหมดของ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สุโขทัย เขต 1  
:: แจ้งข่าวจาก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สุโขทัย เขต 1 ::
 
การย้ายผู้บริหารสถานศึกษา ประจำปี 2558 [ รายละเอียด ]
[ 28 ก.ค. 58 ] คนอ่านทั้งหมด [ 1101 ]
การย้ายข้าราชการครูและบุลากรทางการศึกษาสายงานการสอน ปี2558 ครั้งที่ 2 [ รายละเอียด ]
[ 28 ก.ค. 58 ] คนอ่านทั้งหมด [ 1193 ]
ขอเชิญสมาชิกชมรมข้าราชการบำนาญครูและคู่สมรส อ. เมืองสุโขทัย ร่วมประชุม [ รายละเอียด ]
[ 23 ก.ค. 58 ] คนอ่านทั้งหมด [ 736 ]
แจ้งข้าราชการครูฯ ในสังกัด สพป.สุโขทัย เขต 1
[ 19 ก.ค. 58 ] คนอ่านทั้งหมด [ 1568 ]
การประชุมชี้แจงการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกฯ พ.ศ.2558 [ รายละเอียด ]
[ 15 ก.ค. 58 ] คนอ่านทั้งหมด [ 980 ]
ด่วนที่สุด..ขอความอนุเคราะห์ทุกโรงเรียนส่งไฟล์รายงานข้อมูลการดำเนินกิจกรรมค่านิยม 12 ประการ
[ 15 ก.ค. 58 ] คนอ่านทั้งหมด [ 845 ]
สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2 รับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษา ดูรายละเอียดได้ทางว็บไซต์ http://ccs2.go.th
[ 14 ก.ค. 58 ] คนอ่านทั้งหมด [ 578 ]
แจ้งโรงเรียนขนาดเล็กที่ยังไม่ได้รายงานข้อมูล
[ 13 ก.ค. 58 ] คนอ่านทั้งหมด [ 879 ]
ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้างสอนการสื่อสารภาษาอังกฤษ [ รายละเอียด ]
[ 13 ก.ค. 58 ] คนอ่านทั้งหมด [ 754 ]
ผลอนุมัติย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน ที่ยื่นคำร้องขอย้ายระหว่างวันที่ 1 - 15 กุมภาพันฑ์ 2558 ตามมติที่ประชุม อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1 ครั้งที่ 8/2558 เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2558 [ รายละเอียด ]
[ 08 ก.ค. 58 ] คนอ่านทั้งหมด [ 1667 ]
ประกาศผลสอบคัดเลือกบุคคลให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศ
[ 06 ก.ค. 58 ] คนอ่านทั้งหมด [ 1003 ]
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะเพื่อคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ ร.ร.บ้านป่าสัก [ รายละเอียด ]
[ 06 ก.ค. 58 ] คนอ่านทั้งหมด [ 703 ]
ท่านใดที่ตรวจสุขภาพกับทางโรงพยาบาลศรีสังวรสุโขทัย ให้มารับผลการตรวจที่คุณชุลีกร นิธีวรรณกุล กลุ่มอำนวยการ สพป.สท.1 ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
[ 02 ก.ค. 58 ] คนอ่านทั้งหมด [ 500 ]
แบบประเมินโรงเรียนเรียนร่วมและเรียนรวม [ รายละเอียด ]
[ 30 มิ.ย. 58 ] คนอ่านทั้งหมด [ 935 ]
สพป.สุโขทัย เขต 1(กลุ่มการเงินฯ) การเงินได้ดำเนินการโอนเงินตกเบิกแล้ว
[ 29 มิ.ย. 58 ] คนอ่านทั้งหมด [ 1128 ]
เชิญร่วมบริจาคโลหิต ในวันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๐๐ น. - ๑๒.๐๐ น. ณ ห้องประชุมพระราชพฤฒาจารย์ สพป.สุโขทัย เขต ๑
[ 26 มิ.ย. 58 ] คนอ่านทั้งหมด [ 581 ]
ประกาศรับย้ายตำแหน่งุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามาตรา 38ค(2) ตำแหน่งประเภททั่วไป [ รายละเอียด ]
[ 24 มิ.ย. 58 ] คนอ่านทั้งหมด [ 881 ]
ขอเชิญสมาชิกชมรมข้าราชการบำนาญครูและคู่สมรส อ. เมืองสุโขทัย ร่วมประชุม [ รายละเอียด ]
[ 24 มิ.ย. 58 ] คนอ่านทั้งหมด [ 504 ]
สพป.สระแก้ว เขต 1 ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน(โครงการคืนครูให้นักเรียน) จำนวน 1 อัตรา รับสมัคร 29 มิ.ย.-7 ก.ค.58 ในวันและเวลาราชการ ณ ห้องกลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.สระแก้ว เขต 1
[ 24 มิ.ย. 58 ] คนอ่านทั้งหมด [ 469 ]
สพป.เลย เขต 1 รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติหน้าที่ธุรการโรงเรียน(โครงการคืนครูให้นักเรียน) จำนวน 4 อัตรา ดูรายละเอียดได้ที่ www.loei1.go.th
[ 19 มิ.ย. 58 ] คนอ่านทั้งหมด [ 716 ]
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ ครั้งที่ 1 ปี 2558 [ รายละเอียด ]
[ 17 มิ.ย. 58 ] คนอ่านทั้งหมด [ 1011 ]
ประชาสัมพันธ์ "โครงการปณิธานความดี ปีมหามงคล" [ รายละเอียด ]
[ 09 มิ.ย. 58 ] คนอ่านทั้งหมด [ 863 ]
หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ [ รายละเอียด ]
[ 04 มิ.ย. 58 ] คนอ่านทั้งหมด [ 887 ]
ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ ครั้งที่ 1 ปี 2558 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1 [ รายละเอียด ]
[ 03 มิ.ย. 58 ] คนอ่านทั้งหมด [ 910 ]
โรงเรียนอนุบาลบ้านด่านลานหอยรับสมัครุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูรายเดือนแก้ปัญหาสถานศึกษาขาดแคลนขั้นวิกฤต [ รายละเอียด ]
[ 02 มิ.ย. 58 ] คนอ่านทั้งหมด [ 917 ]
หน้าที่    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 
 
 


ข้อมูลสารสนเทศ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
คู่มือจัดตั้งงบประมาณ
แบบฟอร์มบริการ
แผนพัฒนาการศึกษา
แผนปฏิบัติการประจำปี
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มนโยบายและแผน
คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มนิเทศ ติดตามฯ
คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มอำนวยการ
คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มบริหารงานบุคคล
คู่มือปฏิบัติงานหน่วยตรวจสอบภายใน
คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน
คลังข้อสอบ
แหล่งเรียนรู้
ผลสอบทางวิชาการนักเรียน
เผยแพร่ผลงานวิชาการ
คู่มือประชาชนสพป.สท1
นโยบาย"ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้"
แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัด
นักเรียนนอกเขตบริการ
ปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน
คู่มือโรงเรียนประชารัฐ
คู่มือสะเต็มศึกษา
คู่มือดำเนินงานสถานศึกษาสีขาว
ศูนย์ ฉก.คศ.
การขอและเลื่อนวิทยฐานะ
รายงานผลการดำเนินงาน
KM การจัดการความรู้
ระเบียบหลักเกณฑ์ของกลุ่มบริหารงานบุคคล
รายงานการกำกับติดตามรายไตรมาส
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุ
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง
สารสนเทศทางการศึกษา สพป.สท.1
AMSS
DMC
data-Emis
B-OBEC
Schoolmis
KRS
ARS
e-MES
ควบคุมภายใน
gis
e-Book
e-money
ลงทะเบียนObecmail
obecmail
พ.ร.บ.คอม
CCT
SET
สทศ.
ก.ค.ศ.16
ศูนย์ดำรค์ธรรม
ปณิธานความดี
คู่มือประชาชน
คู่มือประกวดแถมลูกเสือ
ยุทธศาสตร์
ข้อมูลติดต่อราชการ
จัดหางาน
 
 
 
 
 

http://www.escortbayanlariz.net/ promosyon promosyon kalem ataลŸehir escort pendik escort