ดร.กัลยา  มาลัย
ผอ.สพป.สุโขทัย เขต ๑

ข้อมูลพื้นฐาน
->โครงสร้างการบริหารหน่วยงาน
->ผู้บริหาร สพป.สท.1
->อำนาจหน้าที่
->แผนพัฒนาการศึกษา
->วิสัยทัศน์/พันธกิจ/เป้าประสงค์
->กลยุทธ์/จุดเน้น
->ติดต่อเรา
->กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
->ข่าวประชาสัมพันธ์
->Q & A
->Socail Network
การบริหารงาน
->แผนปฏิบัติการประจำปี
->รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปีรอบ 6 เดือน
->รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
->คู่มือ/มาตรฐานการปฏิบัติงาน
->คู่มือ/มาตรฐานการให้บริการ
->ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
->รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจ
->ระบบ E-Service
การบริหารเงินงบประมาณ
->แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
->รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรอบ 6 เดือน
->รายงานการผลการใช้จ่ายงบประมาณปี
->แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
->ประกาศจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
->สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
->รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุประจำปี
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
->นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
->การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
->หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
->รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
การส่งเสริมความโปร่งใส
->แนวปฏิบัติการจัดการร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
->ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
->ข้อมูลเชิงสถิตเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี
->ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
->การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
การดำเนนการเพื่อป้องกันการทุจริต
->เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
->การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
->การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
->การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
->การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
->แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปี
->รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ 6 เดือน
->รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
มาตรการป้องกันการทุจริต
->มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
->การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
การป้องกันการทุจริต
ก.ต.ป.น.เขตพื้นที่การศึกษา
ผู้บริหารสถานศึกษา
ผู้อำนวยการกลุ่ม สพป.สท.1
ศูนย์ประถมศึกษาอำเภอ
เครือข่ายสถานศึกษา
สถานศึกษาในสังกัด
สถานศึกษาขนาดเล็ก
โรงเรียนในฝัน
โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล
โรงเรียนดีใกล้บ้าน(แม่เหล็ก)
โรงเรียนประชารัฐ
โรงเรียนร่วมพัฒนา
สารสนเทศเพื่อการบริหาร
IQA+SAR รายโรงเรียน
HRD-e-learning สพป.สุโขทัย เขต 1
ผอ.สพป.สท.1 พบผู้บริหาร
ที่ตั้ง สพป.สท.1
แผนที่โรงเรียนในสังกัด
รหัสโรงเรียนในสังกัด สพป.สุโขทัย เขต 1
Ãкº´ÙáŨѴ¡ÒúÃÔËÒâéÍÁÙÅ
 
 

 

ข่าวทั้งหมดของ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สุโขทัย เขต 1  
:: แจ้งข่าวจาก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สุโขทัย เขต 1 ::
 
ให้ผู้ขึ้นบัญชีเจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน ตามโครงการคืนครูให้นักเรียน รายงานตัว [ รายละเอียด ]
[ 17 มี.ค. 58 ] คนอ่านทั้งหมด [ 1107 ]
การบรรจุและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครูผู้ช่วย
[ 06 มี.ค. 58 ] คนอ่านทั้งหมด [ 1463 ]
ขอเชิญตัวแทนทีมโรงเรียนที่ชนะเลิศฟุตบอล 7 คนเข้าร่วมประชุมและจับฉลากการแข่งขันฯ
[ 03 มี.ค. 58 ] คนอ่านทั้งหมด [ 886 ]
ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ [ รายละเอียด ]
[ 01 มี.ค. 58 ] คนอ่านทั้งหมด [ 1651 ]
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการ [ รายละเอียด ]
[ 25 ก.พ. 58 ] คนอ่านทั้งหมด [ 2030 ]
ประกาศผลการสอบคัดเลือก ผู้อำนวยการสถานศึกษา และรองผู้อำนวยการสถานศึกษา ครัั้งที่ 1/2558 [ รายละเอียด ]
[ 24 ก.พ. 58 ] คนอ่านทั้งหมด [ 1637 ]
ให้ผู้ขึ้นบัญชีเจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนรายงานตัว
[ 17 ก.พ. 58 ] คนอ่านทั้งหมด [ 1302 ]
แจ้งข้าราชการและลูกจ้างในสังกัด สามารถโหลดใบรับรองภาษี ณ ที่จ่าย ได้ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2558
[ 13 ก.พ. 58 ] คนอ่านทั้งหมด [ 1316 ]
ให้สมาชิกที่ทำประกันอุบัติเหตุตรวจสอบรายชื่อทั้งสมาชิกเก่าและสมาชิกใหม่ หากมีข้อผิดพลาด ติดต่อที่ นางชุลีกร นิธิวรรณกุล โทร 089 6399287 [ รายละเอียด ]
[ 13 ก.พ. 58 ] คนอ่านทั้งหมด [ 796 ]
แจ้งข้าราชการและลูกจ้างในสังกัด ขณะนี้สามารถโหลดใบรับรองภาษี ณ ที่จ่าย ได้แล้ว และขอให้เจ้าหน้าที่การเงินติดต่อขอรับใบแจ้งยอด กบข.ได้ที่กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
[ 12 ก.พ. 58 ] คนอ่านทั้งหมด [ 893 ]
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีเหตุจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ
[ 11 ก.พ. 58 ] คนอ่านทั้งหมด [ 2419 ]
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสถานศึกษาและผู้อำนวยการสถานศึกษา
[ 06 ก.พ. 58 ] คนอ่านทั้งหมด [ 2227 ]
ให้ผู้ขึ้นบัญชีเจ้าหน้าที่ธุรการรายงานตัว
[ 03 ก.พ. 58 ] คนอ่านทั้งหมด [ 976 ]
ขอเชิญสมาชิกชมรมข้าราชการบำนาญครูและคู่สมรส อ.เมืองสุโขทัย ประชุมใหญ่สามัญประจำปี [ รายละเอียด ]
[ 03 ก.พ. 58 ] คนอ่านทั้งหมด [ 669 ]
การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสายงานการสอน ประจำปี 2557 ครั้งที่ 1 [ รายละเอียด ]
[ 30 ม.ค. 58 ] คนอ่านทั้งหมด [ 1244 ]
ขอเชิญประชุม
[ 23 ม.ค. 58 ] คนอ่านทั้งหมด [ 1281 ]
แจ้งโรงเรียนที่ยังไม่ได้ต่อประกันอุบัติเหตุกับบริษัททิพยประกันภัย ให้จัดส่งเงินค่าเบี้ยประกันภายในวันศุกร์ที่ 28 มกราคม 2558 ที่กลุ่มอำนวยการค่ะ
[ 22 ม.ค. 58 ] คนอ่านทั้งหมด [ 776 ]
ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา และผู้อำนวยการสถานศึกษา ครั้งที่ 1 ปี 2558 สพป.สท.1 [ รายละเอียด ]
[ 21 ม.ค. 58 ] คนอ่านทั้งหมด [ 1228 ]
ผลอนุมัติตัดโอนตำแหน่งและอัตราเงินเดือนในข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสายงานการสอน [ รายละเอียด ]
[ 20 ม.ค. 58 ] คนอ่านทั้งหมด [ 1324 ]
ให้โรงเรียนบันทึกข้อมูลนักเรียนชั้น ป.3 ในการสอบ NT ป.3 ทางระบบ ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๕๘
[ 19 ม.ค. 58 ] คนอ่านทั้งหมด [ 1015 ]
แผนผังการจัดงาน "สืบรอยจาร สานรอยลายสือไทย"
[ 14 ม.ค. 58 ] คนอ่านทั้งหมด [ 666 ]
เรียนเชิญผู้อำนวยการโรงเรียนขยายโอกาสและผู้อำนวยการโรงเรียนขนาดเล็ก(มีนักเรียนไม่เกิน 60 คน) ประชุม
[ 14 ม.ค. 58 ] คนอ่านทั้งหมด [ 695 ]
แจ้งประธานกลุ่มเครือข่ายให้ส่งครูเข้าร่วมโครงการพัฒนากีฬาและนันทนาการในวันที่ 19-21 ม.ค. 58นี้
[ 13 ม.ค. 58 ] คนอ่านทั้งหมด [ 653 ]
แจ้งเปลี่ยนแปลงกำหนดรับซีดีแบบทดสอบ Pre O-NET ครั้งที่ 2 เป็นวันที่14 มกราคม 2558
[ 12 ม.ค. 58 ] คนอ่านทั้งหมด [ 851 ]
เปลี่ยนสถานที่ประชุม ผอ.รร.ขยายโอกาส
[ 09 ม.ค. 58 ] คนอ่านทั้งหมด [ 1223 ]
หน้าที่    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 
 
 


ข้อมูลสารสนเทศ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
คู่มือจัดตั้งงบประมาณ
แบบฟอร์มบริการ
แผนพัฒนาการศึกษา
แผนปฏิบัติการประจำปี
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มนโยบายและแผน
คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มนิเทศ ติดตามฯ
คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มอำนวยการ
คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มบริหารงานบุคคล
คู่มือปฏิบัติงานหน่วยตรวจสอบภายใน
คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน
คลังข้อสอบ
แหล่งเรียนรู้
ผลสอบทางวิชาการนักเรียน
เผยแพร่ผลงานวิชาการ
คู่มือประชาชนสพป.สท1
นโยบาย"ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้"
แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัด
นักเรียนนอกเขตบริการ
ปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน
คู่มือโรงเรียนประชารัฐ
คู่มือสะเต็มศึกษา
คู่มือดำเนินงานสถานศึกษาสีขาว
ศูนย์ ฉก.คศ.
การขอและเลื่อนวิทยฐานะ
รายงานผลการดำเนินงาน
KM การจัดการความรู้
ระเบียบหลักเกณฑ์ของกลุ่มบริหารงานบุคคล
รายงานการกำกับติดตามรายไตรมาส
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุ
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง
สารสนเทศทางการศึกษา สพป.สท.1
AMSS
DMC
data-Emis
B-OBEC
Schoolmis
KRS
ARS
e-MES
ควบคุมภายใน
gis
e-Book
e-money
ลงทะเบียนObecmail
obecmail
พ.ร.บ.คอม
CCT
SET
สทศ.
ก.ค.ศ.16
ศูนย์ดำรค์ธรรม
ปณิธานความดี
คู่มือประชาชน
คู่มือประกวดแถมลูกเสือ
ยุทธศาสตร์
ข้อมูลติดต่อราชการ
จัดหางาน
 
 
 
 
 

http://www.escortbayanlariz.net/ promosyon promosyon kalem ataลŸehir escort pendik escort