ดร.กัลยา  มาลัย
ผอ.สพป.สุโขทัย เขต ๑

ข้อมูลพื้นฐาน
->โครงสร้างการบริหารหน่วยงาน
->ผู้บริหาร สพป.สท.1
->อำนาจหน้าที่
->แผนพัฒนาการศึกษา
->วิสัยทัศน์/พันธกิจ/เป้าประสงค์
->กลยุทธ์/จุดเน้น
->ติดต่อเรา
->กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
->ข่าวประชาสัมพันธ์
->Q & A
->Socail Network
การบริหารงาน
->แผนปฏิบัติการประจำปี
->รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปีรอบ 6 เดือน
->รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
->คู่มือ/มาตรฐานการปฏิบัติงาน
->คู่มือ/มาตรฐานการให้บริการ
->ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
->รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจ
->ระบบ E-Service
การบริหารเงินงบประมาณ
->แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
->รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรอบ 6 เดือน
->รายงานการผลการใช้จ่ายงบประมาณปี
->แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
->ประกาศจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
->สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
->รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุประจำปี
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
->นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
->การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
->หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
->รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
การส่งเสริมความโปร่งใส
->แนวปฏิบัติการจัดการร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
->ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
->ข้อมูลเชิงสถิตเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี
->ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
->การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
การดำเนนการเพื่อป้องกันการทุจริต
->เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
->การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
->การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
->การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
->การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
->แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปี
->รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ 6 เดือน
->รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
มาตรการป้องกันการทุจริต
->มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
->การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
การป้องกันการทุจริต
ก.ต.ป.น.เขตพื้นที่การศึกษา
ผู้บริหารสถานศึกษา
ผู้อำนวยการกลุ่ม สพป.สท.1
ศูนย์ประถมศึกษาอำเภอ
เครือข่ายสถานศึกษา
สถานศึกษาในสังกัด
สถานศึกษาขนาดเล็ก
โรงเรียนในฝัน
โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล
โรงเรียนดีใกล้บ้าน(แม่เหล็ก)
โรงเรียนประชารัฐ
โรงเรียนร่วมพัฒนา
สารสนเทศเพื่อการบริหาร
IQA+SAR รายโรงเรียน
HRD-e-learning สพป.สุโขทัย เขต 1
ผอ.สพป.สท.1 พบผู้บริหาร
ที่ตั้ง สพป.สท.1
แผนที่โรงเรียนในสังกัด
รหัสโรงเรียนในสังกัด สพป.สุโขทัย เขต 1
Ãкº´ÙáŨѴ¡ÒúÃÔËÒâéÍÁÙÅ
 
 

 

ข่าวทั้งหมดของ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สุโขทัย เขต 1  
:: แจ้งข่าวจาก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สุโขทัย เขต 1 ::
 
ให้ผู้ขึ้นบัญชีอัตราจ้างบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์ ตามโครงการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาฯรายงานตัว
[ 05 ม.ค. 58 ] คนอ่านทั้งหมด [ 783 ]
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ O-NET กลุ่มสาระสังคมศึกษา
[ 05 ม.ค. 58 ] คนอ่านทั้งหมด [ 721 ]
แจ้งครูธุรการ ให้มารับบัตรประกันสังคม
[ 29 ธ.ค. 57 ] คนอ่านทั้งหมด [ 597 ]
ผลการคัดเลือกบุคคลด้านวิทยาศาสตร์ โครงการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา ปีงบประมาณ 2558
[ 26 ธ.ค. 57 ] คนอ่านทั้งหมด [ 635 ]
ให้ผู้ขึ้นบัญชีเจ้าหน้าที่ธุรการรายงานตัว
[ 26 ธ.ค. 57 ] คนอ่านทั้งหมด [ 735 ]
ประกาศรายชื่อผู้มสิทธิ์และไม่มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลด้านวิทยาศาสตร์ [ รายละเอียด ]
[ 24 ธ.ค. 57 ] คนอ่านทั้งหมด [ 600 ]
แจ้งเรื่องโอนเงินครูวิทย์-คณิต
[ 22 ธ.ค. 57 ] คนอ่านทั้งหมด [ 661 ]
เชิญร่วมฌาปนกิจศพ นายสามัคคี ไผ่งาม
[ 18 ธ.ค. 57 ] คนอ่านทั้งหมด [ 653 ]
ประกาศผลการคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูมืออาชีพ ปีการศึกษา 2557
[ 11 ธ.ค. 57 ] คนอ่านทั้งหมด [ 613 ]
ขอเชิญสมาชิกชมรมข้าราชการบำนาญครูและคู่สมรส อ. เมืองสุโขทัย ร่วมประชุม [ รายละเอียด ]
[ 11 ธ.ค. 57 ] คนอ่านทั้งหมด [ 591 ]
คู่มือและแบบฟอร์มการจัดซื้อจัดจ้าง
[ 09 ธ.ค. 57 ] คนอ่านทั้งหมด [ 573 ]
รับสมัครคัดเลือกบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์
[ 09 ธ.ค. 57 ] คนอ่านทั้งหมด [ 577 ]
ประกาศรายชื่อนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูมืออาชีพปีการศึกษา 2557 [ รายละเอียด ]
[ 09 ธ.ค. 57 ] คนอ่านทั้งหมด [ 649 ]
โรงเรียนอนุบาลคีรีมาศ(วัดบึง)แก้ไขประกาศสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน
[ 08 ธ.ค. 57 ] คนอ่านทั้งหมด [ 570 ]
แจ้งการให้บริการ One stop Servier ในวันประชุมผู้บริหารโรงเรียนวันที่ 2 ธันวาคม 2557
[ 01 ธ.ค. 57 ] คนอ่านทั้งหมด [ 533 ]
รับสมัครคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูมืออาชีพ ปีการศึกษา 2557
[ 01 ธ.ค. 57 ] คนอ่านทั้งหมด [ 564 ]
ประชาสัมพันธ์การให้สมาชิก กบข.
[ 01 ธ.ค. 57 ] คนอ่านทั้งหมด [ 632 ]
ขอเชิญสมาชิกชมรมข้าราชการบำนาญครูและคู่สมรสอำเภอเมืองสุโขทัย ร่วมประชุม [ รายละเอียด ]
[ 20 พ.ย. 57 ] คนอ่านทั้งหมด [ 493 ]
แจ้งการโอนเงินเข้าบัญชีลูกจ้างทุกประเภท ยกเว้นครูวิทย์ฯ คณิตฯ ของเดือนตุลาคม 2557 ในวันที่ 21 พฤศจิกายน 2557
[ 20 พ.ย. 57 ] คนอ่านทั้งหมด [ 579 ]
ตรวจสอบข้อมูลการย้าย [ รายละเอียด ]
[ 19 พ.ย. 57 ] คนอ่านทั้งหมด [ 654 ]
ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ผลงานวิชาการ [ รายละเอียด ]
[ 11 พ.ย. 57 ] คนอ่านทั้งหมด [ 645 ]
หน้าที่    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 
 
 


ข้อมูลสารสนเทศ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
คู่มือจัดตั้งงบประมาณ
แบบฟอร์มบริการ
แผนพัฒนาการศึกษา
แผนปฏิบัติการประจำปี
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มนโยบายและแผน
คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มนิเทศ ติดตามฯ
คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มอำนวยการ
คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มบริหารงานบุคคล
คู่มือปฏิบัติงานหน่วยตรวจสอบภายใน
คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน
คลังข้อสอบ
แหล่งเรียนรู้
ผลสอบทางวิชาการนักเรียน
เผยแพร่ผลงานวิชาการ
คู่มือประชาชนสพป.สท1
นโยบาย"ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้"
แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัด
นักเรียนนอกเขตบริการ
ปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน
คู่มือโรงเรียนประชารัฐ
คู่มือสะเต็มศึกษา
คู่มือดำเนินงานสถานศึกษาสีขาว
ศูนย์ ฉก.คศ.
การขอและเลื่อนวิทยฐานะ
รายงานผลการดำเนินงาน
KM การจัดการความรู้
ระเบียบหลักเกณฑ์ของกลุ่มบริหารงานบุคคล
รายงานการกำกับติดตามรายไตรมาส
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุ
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง
สารสนเทศทางการศึกษา สพป.สท.1
AMSS
DMC
data-Emis
B-OBEC
Schoolmis
KRS
ARS
e-MES
ควบคุมภายใน
gis
e-Book
e-money
ลงทะเบียนObecmail
obecmail
พ.ร.บ.คอม
CCT
SET
สทศ.
ก.ค.ศ.16
ศูนย์ดำรค์ธรรม
ปณิธานความดี
คู่มือประชาชน
คู่มือประกวดแถมลูกเสือ
ยุทธศาสตร์
ข้อมูลติดต่อราชการ
จัดหางาน
 
 
 
 
 

http://www.escortbayanlariz.net/ promosyon promosyon kalem ataลŸehir escort pendik escort