ดร.กัลยา  มาลัย
ผอ.สพป.สุโขทัย เขต ๑

ข้อมูลพื้นฐาน
->โครงสร้างการบริหารหน่วยงาน
->ผู้บริหาร สพป.สท.1
->อำนาจหน้าที่
->แผนพัฒนาการศึกษา
->วิสัยทัศน์/พันธกิจ/เป้าประสงค์
->กลยุทธ์/จุดเน้น
->ติดต่อเรา
->กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
->ข่าวประชาสัมพันธ์
->Q & A
->Socail Network
การบริหารงาน
->แผนปฏิบัติการประจำปี
->รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปีรอบ 6 เดือน
->รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
->คู่มือ/มาตรฐานการปฏิบัติงาน
->คู่มือ/มาตรฐานการให้บริการ
->ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
->รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจ
->ระบบ E-Service
การบริหารเงินงบประมาณ
->แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
->รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรอบ 6 เดือน
->รายงานการผลการใช้จ่ายงบประมาณปี
->แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
->ประกาศจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
->สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
->รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุประจำปี
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
->นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
->การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
->หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
->รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
การส่งเสริมความโปร่งใส
->แนวปฏิบัติการจัดการร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
->ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
->ข้อมูลเชิงสถิตเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี
->ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
->การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
การดำเนนการเพื่อป้องกันการทุจริต
->เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
->การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
->การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
->การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
->การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
->แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปี
->รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ 6 เดือน
->รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
มาตรการป้องกันการทุจริต
->มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
->การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
การป้องกันการทุจริต
ก.ต.ป.น.เขตพื้นที่การศึกษา
ผู้บริหารสถานศึกษา
ผู้อำนวยการกลุ่ม สพป.สท.1
ศูนย์ประถมศึกษาอำเภอ
เครือข่ายสถานศึกษา
สถานศึกษาในสังกัด
สถานศึกษาขนาดเล็ก
โรงเรียนในฝัน
โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล
โรงเรียนดีใกล้บ้าน(แม่เหล็ก)
โรงเรียนประชารัฐ
โรงเรียนร่วมพัฒนา
สารสนเทศเพื่อการบริหาร
IQA+SAR รายโรงเรียน
HRD-e-learning สพป.สุโขทัย เขต 1
ผอ.สพป.สท.1 พบผู้บริหาร
ที่ตั้ง สพป.สท.1
แผนที่โรงเรียนในสังกัด
รหัสโรงเรียนในสังกัด สพป.สุโขทัย เขต 1
Ãкº´ÙáŨѴ¡ÒúÃÔËÒâéÍÁÙÅ
 
 

 

ข่าวทั้งหมดของ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สุโขทัย เขต 1  
:: แจ้งข่าวจาก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สุโขทัย เขต 1 ::
 
ประกาศ สพป.สท.1 เรื่อง อัตราร้อยละการเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 1 (1 เม.ย.62) [ รายละเอียด ]
[ 27 พ.ค. 62 ] คนอ่านทั้งหมด [ 571 ]
ผลสอบ NT เต็ม 100 คะแนน [ รายละเอียด ]
[ 20 พ.ค. 62 ] คนอ่านทั้งหมด [ 404 ]
Announcement of Sukhothai Primary Educational Service Area Office 1 Cancelling the recruitment of a foreigner as an English teacher
[ 10 พ.ค. 62 ] คนอ่านทั้งหมด [ 263 ]
ย้ายเเละเเต่งตั้งข้าราชการครูเเละบุคลากรทางการศึกษา
[ 22 มี.ค. 62 ] คนอ่านทั้งหมด [ 1440 ]
แผนการตรวจสอบภายในประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 [ รายละเอียด ]
[ 06 มี.ค. 62 ] คนอ่านทั้งหมด [ 634 ]
6 สัปดาห์ประชาธิปไตยรณรงค์เลือกตั้ง ส.ส. "เลือกตั้งเป็นหน้าที่ เลือกคนดีบริหารบ้านเมือง"
[ 15 ก.พ. 62 ] คนอ่านทั้งหมด [ 1012 ]
ประกาศรับย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสายงานบริหารสถานศึกษา [ รายละเอียด ]
[ 08 ก.พ. 62 ] คนอ่านทั้งหมด [ 1064 ]
ประกาศการย้ายข้าราชการครูและบุคคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู ประจำปี พ.ศ.2562 [ รายละเอียด ]
[ 28 ธ.ค. 61 ] คนอ่านทั้งหมด [ 2488 ]
ประกาศรับสมัครผู้อำนวยการสถานศึกษา
[ 28 ธ.ค. 61 ] คนอ่านทั้งหมด [ 751 ]
ประกาศรับย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสายงานบริหารสถานศึกษา(เพิ่มเติมครั้งที่ 2) [ รายละเอียด ]
[ 06 ธ.ค. 61 ] คนอ่านทั้งหมด [ 895 ]
เมื่อวันที่ 23-24 พ.ย.2561 สพป.สุโขทัย เขต 1 เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬา สพฐ.เกมส์ ระดับจังหวัด
[ 26 พ.ย. 61 ] คนอ่านทั้งหมด [ 654 ]
ประกาศย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
[ 25 ต.ค. 61 ] คนอ่านทั้งหมด [ 1695 ]
ประกาศผลการคัดเลือกข้าราชการครูสายการสอนในโครงการ "ครูดีในดวงใจ" ครั้งที่ 16 พ.ศ.2562
[ 13 ก.ย. 61 ] คนอ่านทั้งหมด [ 931 ]
แจ้งผู้ที่ตรวจสุขภาพประจำปีกับโรงพยาบาลศรีสังวร ให้มารับผลการตรวจสุขภาพประจำปี 2561 ได้ที่กลุ่มอำนวยการ สพป.สท.1ค่ะ
[ 31 ส.ค. 61 ] คนอ่านทั้งหมด [ 464 ]
ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่าน ภาค ก และ ข และมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ภาค ค ตำแหน่งครูผู้ช่วย
[ 28 ส.ค. 61 ] คนอ่านทั้งหมด [ 953 ]
ประกาศรายชื่อผุ้สอบผ่าน ภาค ก. ภาค ข และมีสิทธิสอบสัมภาษณ์ ภาค ค ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี 2561 [ รายละเอียด ]
[ 24 ส.ค. 61 ] คนอ่านทั้งหมด [ 1091 ]
ประกาศผลการคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา เพื่อรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ "คุรุสดุดี" ประจำปี 2561
[ 21 ส.ค. 61 ] คนอ่านทั้งหมด [ 553 ]
ประกาศรายละเอียด แนวทางการประเมินศักยภาพผู้บริหารสถานศึกษาที่ประสงค์ขอย้ายสถานศึกษา [ รายละเอียด ]
[ 07 ส.ค. 61 ] คนอ่านทั้งหมด [ 512 ]
ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
[ 12 ก.ค. 61 ] คนอ่านทั้งหมด [ 3451 ]
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อย้ายและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามตาราม 38 ค.(2) [ รายละเอียด ]
[ 06 ก.ค. 61 ] คนอ่านทั้งหมด [ 1010 ]
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกบุคคลตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค(2) เพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้นตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1 [ รายละเอียด ]
[ 04 ก.ค. 61 ] คนอ่านทั้งหมด [ 665 ]
รับสมัครคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อย้ายและแต่งตั้ง ให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา ๓๘ ค.(๒) สำหรับตำแหน่งประเภทวิชาการ และประเภททั่วไป [ รายละเอียด ]
[ 09 มิ.ย. 61 ] คนอ่านทั้งหมด [ 1005 ]
ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว(สำนักงาน) ปี พ.ศ.2561 [ รายละเอียด ]
[ 28 พ.ค. 61 ] คนอ่านทั้งหมด [ 985 ]
ประกาศรับย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสายงานบริหารงานสถานศึกษา (เพิ่มเติม) [ รายละเอียด ]
[ 25 พ.ค. 61 ] คนอ่านทั้งหมด [ 858 ]
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว(สำนักงาน) ตำแหน่งลุกจ้างชั่วคราว กลุ่มบริหารงานบุคคล
[ 10 พ.ค. 61 ] คนอ่านทั้งหมด [ 1362 ]
หน้าที่    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 
 
 


ข้อมูลสารสนเทศ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
คู่มือจัดตั้งงบประมาณ
แบบฟอร์มบริการ
แผนพัฒนาการศึกษา
แผนปฏิบัติการประจำปี
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มนโยบายและแผน
คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มนิเทศ ติดตามฯ
คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มอำนวยการ
คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มบริหารงานบุคคล
คู่มือปฏิบัติงานหน่วยตรวจสอบภายใน
คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน
คลังข้อสอบ
แหล่งเรียนรู้
ผลสอบทางวิชาการนักเรียน
เผยแพร่ผลงานวิชาการ
คู่มือประชาชนสพป.สท1
นโยบาย"ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้"
แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัด
นักเรียนนอกเขตบริการ
ปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน
คู่มือโรงเรียนประชารัฐ
คู่มือสะเต็มศึกษา
คู่มือดำเนินงานสถานศึกษาสีขาว
ศูนย์ ฉก.คศ.
การขอและเลื่อนวิทยฐานะ
รายงานผลการดำเนินงาน
KM การจัดการความรู้
ระเบียบหลักเกณฑ์ของกลุ่มบริหารงานบุคคล
รายงานการกำกับติดตามรายไตรมาส
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุ
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง
สารสนเทศทางการศึกษา สพป.สท.1
AMSS
DMC
data-Emis
B-OBEC
Schoolmis
KRS
ARS
e-MES
ควบคุมภายใน
gis
e-Book
e-money
ลงทะเบียนObecmail
obecmail
พ.ร.บ.คอม
CCT
SET
สทศ.
ก.ค.ศ.16
ศูนย์ดำรค์ธรรม
ปณิธานความดี
คู่มือประชาชน
คู่มือประกวดแถมลูกเสือ
ยุทธศาสตร์
ข้อมูลติดต่อราชการ
จัดหางาน
 
 
 
 
 

http://www.escortbayanlariz.net/ promosyon promosyon kalem ataลŸehir escort pendik escort