ดร.กัลยา  มาลัย
ผอ.สพป.สุโขทัย เขต ๑

ข้อมูลพื้นฐาน
->โครงสร้างการบริหารหน่วยงาน
->ผู้บริหาร สพป.สท.1
->อำนาจหน้าที่
->แผนพัฒนาการศึกษา
->วิสัยทัศน์/พันธกิจ/เป้าประสงค์
->กลยุทธ์/จุดเน้น
->ติดต่อเรา
->กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
->ข่าวประชาสัมพันธ์
->Q & A
->Socail Network
การบริหารงาน
->แผนปฏิบัติการประจำปี
->รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปีรอบ 6 เดือน
->รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
->คู่มือ/มาตรฐานการปฏิบัติงาน
->คู่มือ/มาตรฐานการให้บริการ
->ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
->รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจ
->ระบบ E-Service
การบริหารเงินงบประมาณ
->แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
->รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรอบ 6 เดือน
->รายงานการผลการใช้จ่ายงบประมาณปี
->แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
->ประกาศจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
->สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
->รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุประจำปี
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
->นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
->การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
->หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
->รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
การส่งเสริมความโปร่งใส
->แนวปฏิบัติการจัดการร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
->ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
->ข้อมูลเชิงสถิตเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี
->ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
->การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
การดำเนนการเพื่อป้องกันการทุจริต
->เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
->การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
->การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
->การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
->การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
->แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปี
->รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ 6 เดือน
->รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
มาตรการป้องกันการทุจริต
->มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
->การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
การป้องกันการทุจริต
ก.ต.ป.น.เขตพื้นที่การศึกษา
ผู้บริหารสถานศึกษา
ผู้อำนวยการกลุ่ม สพป.สท.1
ศูนย์ประถมศึกษาอำเภอ
เครือข่ายสถานศึกษา
สถานศึกษาในสังกัด
สถานศึกษาขนาดเล็ก
โรงเรียนในฝัน
โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล
โรงเรียนดีใกล้บ้าน(แม่เหล็ก)
โรงเรียนประชารัฐ
โรงเรียนร่วมพัฒนา
สารสนเทศเพื่อการบริหาร
IQA+SAR รายโรงเรียน
HRD-e-learning สพป.สุโขทัย เขต 1
ผอ.สพป.สท.1 พบผู้บริหาร
ที่ตั้ง สพป.สท.1
แผนที่โรงเรียนในสังกัด
รหัสโรงเรียนในสังกัด สพป.สุโขทัย เขต 1
Ãкº´ÙáŨѴ¡ÒúÃÔËÒâéÍÁÙÅ
 
 

 

ข่าวทั้งหมดของ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สุโขทัย เขต 1  
:: แจ้งข่าวจาก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สุโขทัย เขต 1 ::
 
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิและไม่มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวทำหน้าที่พี่เลี้ยงเด็กพิการ ปีงบประมาณ 2560 สังกัด สพป.สท.เขต 1 [ รายละเอียด ]
[ 15 ก.พ. 60 ] คนอ่านทั้งหมด [ 910 ]
รายชื่อผู้มีสิทธิ์และไม่มีสิทธิ์การเข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป(ตำแหน่งครูพี่เลี้ยง) สังกัด สพป.สท.เขต 1 [ รายละเอียด ]
[ 15 ก.พ. 60 ] คนอ่านทั้งหมด [ 1307 ]
รายชื่อผู้มีสิทธิ์และไม่มีสิทธิ์การเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป(ตำแหน่งครูผู้สอน)สังกัด สพป.สท.เขต 1 [ รายละเอียด ]
[ 15 ก.พ. 60 ] คนอ่านทั้งหมด [ 1901 ]
แก้ไขรายละเอียดประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป(ตำแหน่งครูผู้สอน,ตำแหน่งครูพี่เลี้ยง) รับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวทำหน้าที่พี่เลี้ยงเด็กพิการ [ รายละเอียด ]
[ 15 ก.พ. 60 ] คนอ่านทั้งหมด [ 1280 ]
ขอเชิญประธานศูนย์เครือข่ายทุกอำเภอและผู้ควบคุมทีมเปตองทุกทีม เข้าร่วมประชุมและจับฉลากในวันจันทร์ที่ 23 มกราคม 2560 เวลา 10.30 น ณ ห้องประชุม 2 เรือนไม้ สพป.สท.1
[ 19 ม.ค. 60 ] คนอ่านทั้งหมด [ 490 ]
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (ตำแหน่ง ครูผู้สอน) [ รายละเอียด ]
[ 19 ม.ค. 60 ] คนอ่านทั้งหมด [ 3497 ]
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติหน้าที่นักการภารโรงในสถานศึกษา [ รายละเอียด ]
[ 18 ม.ค. 60 ] คนอ่านทั้งหมด [ 693 ]
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ทำหน้าที่พี่เลี้ยงเด็กพิการ [ รายละเอียด ]
[ 18 ม.ค. 60 ] คนอ่านทั้งหมด [ 1194 ]
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป(ตำแหน่ง ครูพี่เลี้ยง) [ รายละเอียด ]
[ 18 ม.ค. 60 ] คนอ่านทั้งหมด [ 1644 ]
แจ้งโรงเรียนที่ยังไม่รายงานและรายงานไม่ครบถ้วน ให้รีบรายงานค่าสาธารณูปโภคโดยด่วน(ก่อนที่ สพฐ.จะปิดระบบ)ปีงบประมาณ2559และ ปีงบประมาณ 2560
[ 12 ม.ค. 60 ] คนอ่านทั้งหมด [ 675 ]
การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานบริหารสถานศึกษา [ รายละเอียด ]
[ 06 ม.ค. 60 ] คนอ่านทั้งหมด [ 1999 ]
การย้ายข้าราชการครู ประจำปี 2560 [ รายละเอียด ]
[ 04 ม.ค. 60 ] คนอ่านทั้งหมด [ 1092 ]
โรงเรียนบ้านน้ำเรื่องประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ
[ 21 ธ.ค. 59 ] คนอ่านทั้งหมด [ 618 ]
ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพ่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งครูผู้สอนนักเรียนปฐมวัย [ รายละเอียด ]
[ 13 ธ.ค. 59 ] คนอ่านทั้งหมด [ 929 ]
รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสพฐ. ปีพ.ศ.2559 [ รายละเอียด ]
[ 08 ธ.ค. 59 ] คนอ่านทั้งหมด [ 1214 ]
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา
[ 25 พ.ย. 59 ] คนอ่านทั้งหมด [ 1037 ]
ขอเชิญท่านผู้มีเกียรติร่วมงานฌาปนกิจศพคุณพ่อพีรพัฒน์ พัฒนพิเชียร อดีตอาจารย์ใหญ่โรงเรียนอนุบาลคีรีมาศ(วัดบึง)บิดานายวิรัช พัฒนพิเชียร รอง ผอ.สพป.สท 2
[ 25 พ.ย. 59 ] คนอ่านทั้งหมด [ 357 ]
ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาสังกัดคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ.2559
[ 11 พ.ย. 59 ] คนอ่านทั้งหมด [ 1932 ]
แจ้งพนักงานราชการ/ครูวิกฤตที่ยังไม่ส่งสัญญาจ้างให้รีบส่งโดยด่วน
[ 10 พ.ย. 59 ] คนอ่านทั้งหมด [ 855 ]
โรงเรียนที่ยังปรับปรุงข้อมูลนักเรียนรายบุคคลไม่เรียบร้อย
[ 09 พ.ย. 59 ] คนอ่านทั้งหมด [ 571 ]
ย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา(ย้ายผู้บริหารสถานศึกษา) [ รายละเอียด ]
[ 02 พ.ย. 59 ] คนอ่านทั้งหมด [ 862 ]
ย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา [ รายละเอียด ]
[ 02 พ.ย. 59 ] คนอ่านทั้งหมด [ 1161 ]
การประชุมพนักงานราชการและลูกจ้างชั่วคราวทุกตำแหน่ง [ รายละเอียด ]
[ 28 ต.ค. 59 ] คนอ่านทั้งหมด [ 606 ]
การประชุมปฏิบัติการใช้สื่อเสริมภาษาอังกฤษเพื่อการเรียนการสอนภาษาอังกฤษด้วยระบบ VDO Conference
[ 26 ต.ค. 59 ] คนอ่านทั้งหมด [ 554 ]
แจ้งเลื่อนการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาและครูวิชาการโรงเรียนในโครงการ
[ 21 ต.ค. 59 ] คนอ่านทั้งหมด [ 662 ]
หน้าที่    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 
 
 


ข้อมูลสารสนเทศ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
คู่มือจัดตั้งงบประมาณ
แบบฟอร์มบริการ
แผนพัฒนาการศึกษา
แผนปฏิบัติการประจำปี
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มนโยบายและแผน
คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มนิเทศ ติดตามฯ
คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มอำนวยการ
คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มบริหารงานบุคคล
คู่มือปฏิบัติงานหน่วยตรวจสอบภายใน
คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน
คลังข้อสอบ
แหล่งเรียนรู้
ผลสอบทางวิชาการนักเรียน
เผยแพร่ผลงานวิชาการ
คู่มือประชาชนสพป.สท1
นโยบาย"ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้"
แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัด
นักเรียนนอกเขตบริการ
ปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน
คู่มือโรงเรียนประชารัฐ
คู่มือสะเต็มศึกษา
คู่มือดำเนินงานสถานศึกษาสีขาว
ศูนย์ ฉก.คศ.
การขอและเลื่อนวิทยฐานะ
รายงานผลการดำเนินงาน
KM การจัดการความรู้
ระเบียบหลักเกณฑ์ของกลุ่มบริหารงานบุคคล
รายงานการกำกับติดตามรายไตรมาส
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุ
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง
สารสนเทศทางการศึกษา สพป.สท.1
AMSS
DMC
data-Emis
B-OBEC
Schoolmis
KRS
ARS
e-MES
ควบคุมภายใน
gis
e-Book
e-money
ลงทะเบียนObecmail
obecmail
พ.ร.บ.คอม
CCT
SET
สทศ.
ก.ค.ศ.16
ศูนย์ดำรค์ธรรม
ปณิธานความดี
คู่มือประชาชน
คู่มือประกวดแถมลูกเสือ
ยุทธศาสตร์
ข้อมูลติดต่อราชการ
จัดหางาน
 
 
 
 
 

http://www.escortbayanlariz.net/ promosyon promosyon kalem ataลŸehir escort pendik escort