ดร.กัลยา  มาลัย
ผอ.สพป.สุโขทัย เขต ๑

ข้อมูลพื้นฐาน
->โครงสร้างการบริหารหน่วยงาน
->ผู้บริหาร สพป.สท.1
->อำนาจหน้าที่
->แผนพัฒนาการศึกษา
->วิสัยทัศน์/พันธกิจ/เป้าประสงค์
->กลยุทธ์/จุดเน้น
->ติดต่อเรา
->กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
->ข่าวประชาสัมพันธ์
->Q & A
->Socail Network
การบริหารงาน
->แผนปฏิบัติการประจำปี
->รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปีรอบ 6 เดือน
->รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
->คู่มือ/มาตรฐานการปฏิบัติงาน
->คู่มือ/มาตรฐานการให้บริการ
->ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
->รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจ
->ระบบ E-Service
การบริหารเงินงบประมาณ
->แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
->รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรอบ 6 เดือน
->รายงานการผลการใช้จ่ายงบประมาณปี
->แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
->ประกาศจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
->สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
->รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุประจำปี
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
->นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
->การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
->หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
->รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
การส่งเสริมความโปร่งใส
->แนวปฏิบัติการจัดการร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
->ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
->ข้อมูลเชิงสถิตเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี
->ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
->การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
การดำเนนการเพื่อป้องกันการทุจริต
->เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
->การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
->การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
->การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
->การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
->แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปี
->รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ 6 เดือน
->รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
มาตรการป้องกันการทุจริต
->มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
->การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
การป้องกันการทุจริต
ก.ต.ป.น.เขตพื้นที่การศึกษา
ผู้บริหารสถานศึกษา
ผู้อำนวยการกลุ่ม สพป.สท.1
ศูนย์ประถมศึกษาอำเภอ
เครือข่ายสถานศึกษา
สถานศึกษาในสังกัด
สถานศึกษาขนาดเล็ก
โรงเรียนในฝัน
โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล
โรงเรียนดีใกล้บ้าน(แม่เหล็ก)
โรงเรียนประชารัฐ
โรงเรียนร่วมพัฒนา
สารสนเทศเพื่อการบริหาร
IQA+SAR รายโรงเรียน
HRD-e-learning สพป.สุโขทัย เขต 1
ผอ.สพป.สท.1 พบผู้บริหาร
ที่ตั้ง สพป.สท.1
แผนที่โรงเรียนในสังกัด
รหัสโรงเรียนในสังกัด สพป.สุโขทัย เขต 1
Ãкº´ÙáŨѴ¡ÒúÃÔËÒâéÍÁÙÅ
 
 

 

ข่าวทั้งหมดของ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สุโขทัย เขต 1  
:: แจ้งข่าวจาก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สุโขทัย เขต 1 ::
 
รับสมัครคัดเลือกบุคลากรวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ โครงการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา ปีงบประมาณ 2559 [ รายละเอียด ]
[ 14 ก.ค. 59 ] คนอ่านทั้งหมด [ 1494 ]
แจ้งโรงเรียนที่ยังไม่ได้รายงานค่าสาธารณูปโภคของสถานศึกษา
[ 08 ก.ค. 59 ] คนอ่านทั้งหมด [ 1000 ]
โรงเรียนบ้านปากคลอง ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว
[ 28 มิ.ย. 59 ] คนอ่านทั้งหมด [ 775 ]
ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ
[ 28 มิ.ย. 59 ] คนอ่านทั้งหมด [ 558 ]
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกครูผู้สอนเด็กปฐมวัย โรงเรียนบ้านปากคลอง [ รายละเอียด ]
[ 24 มิ.ย. 59 ] คนอ่านทั้งหมด [ 865 ]
บัญชีรายละเอียดผู้สอบแข่งขันได้ที่แจ้งความประสงค์เข้ารับการประเมินเพื่อจัดลำดับที่ในการขึ้นบัญชีเป็นผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชีของ กศจ.จังหวัดสุโขทัย [ รายละเอียด ]
[ 23 มิ.ย. 59 ] คนอ่านทั้งหมด [ 1510 ]
ด่วนที่สุด..แจ้งโรงเรียนที่ได้รับจัดสรรงบประมาณซื้อสื่อ BBL รายงานผลการดำเนินการ
[ 17 มิ.ย. 59 ] คนอ่านทั้งหมด [ 960 ]
โรงเรียนบ้านวังตะคร้อประกาศผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูพี่เลี้ยงเด็กพิการเรียนร่วม
[ 16 มิ.ย. 59 ] คนอ่านทั้งหมด [ 717 ]
สอบถามความประสงค์เข้ารับการประเมินเพื่อจัดลำดับที่ในการขึ้นบัญชีเป็นผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชีของ กศจ.จังหวัดสุโขทัย [ รายละเอียด ]
[ 16 มิ.ย. 59 ] คนอ่านทั้งหมด [ 5953 ]
โรงเรียนบ้านปากคลอง ประกาศรับสมัครคัดเลือกคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งครูผู้สอนนักเรียนปฐมวัย
[ 14 มิ.ย. 59 ] คนอ่านทั้งหมด [ 724 ]
แนวทาง : การจัดวางระบบการควบคุมภายใน และการประเมินผลการควบคุมภายใน
[ 14 มิ.ย. 59 ] คนอ่านทั้งหมด [ 1356 ]
ผลการสอบคัดเลือกครูผู้สอนเด็กปฐมวัย โรงเรียนบ้านน้ำเรื่อง
[ 10 มิ.ย. 59 ] คนอ่านทั้งหมด [ 736 ]
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกครูผู้สอนเด็กปฐมวัย โรงเรียนบ้านน้ำเรื่อง
[ 10 มิ.ย. 59 ] คนอ่านทั้งหมด [ 1873 ]
โปรแกรมลดขนาดรูปภาพ
[ 06 มิ.ย. 59 ] คนอ่านทั้งหมด [ 1015 ]
แจ้งโรงเรียนให้ดำเนินงานโรงเรียนวิถีพุทธ
[ 02 มิ.ย. 59 ] คนอ่านทั้งหมด [ 817 ]
โรงเรียนบ้านวังตะคร้อ ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งครูพี่เลี้ยงเด็กพิการเรียนร่วม [ รายละเอียด ]
[ 01 มิ.ย. 59 ] คนอ่านทั้งหมด [ 743 ]
โรงเรียนบ้านน้ำเรื่องประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งครูผู้สอนนักเรียนปฐมวัย [ รายละเอียด ]
[ 01 มิ.ย. 59 ] คนอ่านทั้งหมด [ 614 ]
แจ้งเปลี่ยน IP ของระบบ MY-OFFICE
[ 28 พ.ค. 59 ] คนอ่านทั้งหมด [ 1334 ]
เชิญประชุมปฏิบัติการพัฒนาการอ่านเขียนภาษาไทย ครูผู้สอนภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
[ 27 พ.ค. 59 ] คนอ่านทั้งหมด [ 690 ]
ให้ผู้ขึ้นบัญชีเจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน(ตามโครงการคืนครูให้นักเรียน)รายงานตัว [ รายละเอียด ]
[ 25 พ.ค. 59 ] คนอ่านทั้งหมด [ 906 ]
เลื่อนการตรวจสุขภาพประจำปีกับโรงพยาบาลสุโขทัย [ รายละเอียด ]
[ 25 พ.ค. 59 ] คนอ่านทั้งหมด [ 560 ]
แนวทางเร่งรัดพัฒนาการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ ปีการศึกษา 2559 [ รายละเอียด ]
[ 24 พ.ค. 59 ] คนอ่านทั้งหมด [ 642 ]
การจัดสรรอัตราจ้างพี่เลี้ยงเด็กพิการโรงเรียนทั่วไปจัดการเรียนรวม ครั้งที่ 2 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (1 เมษายน - 30 กันยายน 2559) [ รายละเอียด ]
[ 19 พ.ค. 59 ] คนอ่านทั้งหมด [ 867 ]
ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ประกาศสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา เรื่องแนวทางการส่งเสริม สนับสนุนเครือข่ายพัฒนาวิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษา [ รายละเอียด ]
[ 18 พ.ค. 59 ] คนอ่านทั้งหมด [ 490 ]
ย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา [ รายละเอียด ]
[ 18 พ.ค. 59 ] คนอ่านทั้งหมด [ 1036 ]
หน้าที่    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 
 
 


ข้อมูลสารสนเทศ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
คู่มือจัดตั้งงบประมาณ
แบบฟอร์มบริการ
แผนพัฒนาการศึกษา
แผนปฏิบัติการประจำปี
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มนโยบายและแผน
คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มนิเทศ ติดตามฯ
คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มอำนวยการ
คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มบริหารงานบุคคล
คู่มือปฏิบัติงานหน่วยตรวจสอบภายใน
คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน
คลังข้อสอบ
แหล่งเรียนรู้
ผลสอบทางวิชาการนักเรียน
เผยแพร่ผลงานวิชาการ
คู่มือประชาชนสพป.สท1
นโยบาย"ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้"
แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัด
นักเรียนนอกเขตบริการ
ปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน
คู่มือโรงเรียนประชารัฐ
คู่มือสะเต็มศึกษา
คู่มือดำเนินงานสถานศึกษาสีขาว
ศูนย์ ฉก.คศ.
การขอและเลื่อนวิทยฐานะ
รายงานผลการดำเนินงาน
KM การจัดการความรู้
ระเบียบหลักเกณฑ์ของกลุ่มบริหารงานบุคคล
รายงานการกำกับติดตามรายไตรมาส
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุ
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง
สารสนเทศทางการศึกษา สพป.สท.1
AMSS
DMC
data-Emis
B-OBEC
Schoolmis
KRS
ARS
e-MES
ควบคุมภายใน
gis
e-Book
e-money
ลงทะเบียนObecmail
obecmail
พ.ร.บ.คอม
CCT
SET
สทศ.
ก.ค.ศ.16
ศูนย์ดำรค์ธรรม
ปณิธานความดี
คู่มือประชาชน
คู่มือประกวดแถมลูกเสือ
ยุทธศาสตร์
ข้อมูลติดต่อราชการ
จัดหางาน
 
 
 
 
 

http://www.escortbayanlariz.net/ promosyon promosyon kalem ataลŸehir escort pendik escort