ดร.กัลยา  มาลัย
ผอ.สพป.สุโขทัย เขต ๑

ข้อมูลพื้นฐาน
->โครงสร้างการบริหารหน่วยงาน
->ผู้บริหาร สพป.สท.1
->อำนาจหน้าที่
->แผนพัฒนาการศึกษา
->วิสัยทัศน์/พันธกิจ/เป้าประสงค์
->กลยุทธ์/จุดเน้น
->ติดต่อเรา
->กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
->ข่าวประชาสัมพันธ์
->Q & A
->Socail Network
การบริหารงาน
->แผนปฏิบัติการประจำปี
->รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปีรอบ 6 เดือน
->รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
->คู่มือ/มาตรฐานการปฏิบัติงาน
->คู่มือ/มาตรฐานการให้บริการ
->ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
->รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจ
->ระบบ E-Service
การบริหารเงินงบประมาณ
->แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
->รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรอบ 6 เดือน
->รายงานการผลการใช้จ่ายงบประมาณปี
->แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
->ประกาศจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
->สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
->รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุประจำปี
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
->นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
->การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
->หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
->รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
การส่งเสริมความโปร่งใส
->แนวปฏิบัติการจัดการร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
->ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
->ข้อมูลเชิงสถิตเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี
->ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
->การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
การดำเนนการเพื่อป้องกันการทุจริต
->เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
->การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
->การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
->การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
->การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
->แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปี
->รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ 6 เดือน
->รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
มาตรการป้องกันการทุจริต
->มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
->การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
การป้องกันการทุจริต
ก.ต.ป.น.เขตพื้นที่การศึกษา
ผู้บริหารสถานศึกษา
ผู้อำนวยการกลุ่ม สพป.สท.1
ศูนย์ประถมศึกษาอำเภอ
เครือข่ายสถานศึกษา
สถานศึกษาในสังกัด
สถานศึกษาขนาดเล็ก
โรงเรียนในฝัน
โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล
โรงเรียนดีใกล้บ้าน(แม่เหล็ก)
โรงเรียนประชารัฐ
โรงเรียนร่วมพัฒนา
สารสนเทศเพื่อการบริหาร
IQA+SAR รายโรงเรียน
HRD-e-learning สพป.สุโขทัย เขต 1
ผอ.สพป.สท.1 พบผู้บริหาร
ที่ตั้ง สพป.สท.1
แผนที่โรงเรียนในสังกัด
รหัสโรงเรียนในสังกัด สพป.สุโขทัย เขต 1
Ãкº´ÙáŨѴ¡ÒúÃÔËÒâéÍÁÙÅ
 
 

 

ข่าวทั้งหมดของ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สุโขทัย เขต 1  
:: แจ้งข่าวจาก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สุโขทัย เขต 1 ::
 
ประกาศรายชื่อข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้มีคุณสมบัติเข้ารับการคัดเลือกเพื่อขอมีหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ [ รายละเอียด ]
[ 18 พ.ค. 59 ] คนอ่านทั้งหมด [ 466 ]
ด่วนที่สุด การนำส่งข้อมูลจ่ายตรง ตามหนังสือ สพป.สท.1 ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04158/2189
[ 17 พ.ค. 59 ] คนอ่านทั้งหมด [ 690 ]
ประกาศรายชื่อข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้มีคุณสมบัติเข้ารับการคัดเลือกเพื่อขอมีหรือเลื่อนเป็นวิทยะฐานะชำนาญการพิเศษหรือเชี่ยวชาญ
[ 16 พ.ค. 59 ] คนอ่านทั้งหมด [ 623 ]
โรงเรียนบ้านวังตะคร้อ(ธนาคารกรุงเทพ5)ประกาศผลสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว
[ 14 พ.ค. 59 ] คนอ่านทั้งหมด [ 664 ]
การมอบรางวัลจากการทดสอบ O-NET, NT และ "คิดคำนวณคล่องทั้งห้องเรียน" ปีการศึกษา 2558 [ รายละเอียด ]
[ 11 พ.ค. 59 ] คนอ่านทั้งหมด [ 930 ]
โรงเรียนบ้านวังตะคร้อ(ธนาคารกรุงเทพ5)ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว
[ 10 พ.ค. 59 ] คนอ่านทั้งหมด [ 612 ]
ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวทำหน้าที่ครูผู้สอน
[ 04 พ.ค. 59 ] คนอ่านทั้งหมด [ 1076 ]
ให้ผู้ขึ้นบัญชีลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน (ตำแหน่งพนักงานบริการ) รายงานตัว [ รายละเอียด ]
[ 21 เม.ย. 59 ] คนอ่านทั้งหมด [ 886 ]
เอกสารการประชุมผู้บริหาร วันอังคารที่ 19 เมษายน 2559
[ 20 เม.ย. 59 ] คนอ่านทั้งหมด [ 994 ]
การเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2559) [ รายละเอียด ]
[ 11 เม.ย. 59 ] คนอ่านทั้งหมด [ 1238 ]
ข้อมูลการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู [ รายละเอียด ]
[ 07 เม.ย. 59 ] คนอ่านทั้งหมด [ 1542 ]
การอบรมเชิงปฏิบัติการบุคลากรด้านการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ ระดับสถานศึกษา
[ 18 มี.ค. 59 ] คนอ่านทั้งหมด [ 1056 ]
แนวทางการเขียนรายงานการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาเรียนร่วมของสถานศึกษา [ รายละเอียด ]
[ 17 มี.ค. 59 ] คนอ่านทั้งหมด [ 793 ]
แนวทางการพัฒนาอัตลักษณ์ผู้เรียนการศึกษาภาคบังคับโดยใช้พื้นที่เป็นฐาน [ รายละเอียด ]
[ 17 มี.ค. 59 ] คนอ่านทั้งหมด [ 692 ]
ประกาศผลคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ ครั้งที่ 1 ปี พ.ศ. 2559 สังกัดสพป.สท.เขต 1 [ รายละเอียด ]
[ 13 มี.ค. 59 ] คนอ่านทั้งหมด [ 1380 ]
แจ้งโรงเรียนขนาดเล็กทุกโรงเรียนไปรับคู่มือโรงเรียนขนาดเล็กที่มีวิธีปฏิบัติทีเป็นเลิศได้ที่กลุมนโยบายและแผน
[ 04 มี.ค. 59 ] คนอ่านทั้งหมด [ 643 ]
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ ครั้งที่ 1 ปี พ.ศ. 2559 [ รายละเอียด ]
[ 26 ก.พ. 59 ] คนอ่านทั้งหมด [ 1215 ]
แบบคำขอการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา [ รายละเอียด ]
[ 26 ก.พ. 59 ] คนอ่านทั้งหมด [ 739 ]
เกณฑ์การประเมินโรงเรียนเข้าร่วมโครงการขับเคลื่อนหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง [ รายละเอียด ]
[ 19 ก.พ. 59 ] คนอ่านทั้งหมด [ 629 ]
ให้ผู้ขึ้นบัญชีเจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน(ตามโครงการคืนครูให้นักเรียน)รายงานตัว [ รายละเอียด ]
[ 19 ก.พ. 59 ] คนอ่านทั้งหมด [ 847 ]
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอน โรงเรียนบ้านปากคลองร่วม
[ 18 ก.พ. 59 ] คนอ่านทั้งหมด [ 864 ]
ผลการออกรางวัลสลากกาชาดการกุศล ประจำปี 2559 [ รายละเอียด ]
[ 17 ก.พ. 59 ] คนอ่านทั้งหมด [ 1106 ]
การต่อสัญญาเพื่อยืมสิ่งอำนวยความสะดวกและสื่อทางการศึกษา คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ/คอมพิวเตอร์พกพา(บัญชี ก) ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสุโขทัย
[ 16 ก.พ. 59 ] คนอ่านทั้งหมด [ 1196 ]
แก้ไขรายละเอียดคุณวุฒิระดับปริญญาตรี/กลุ่มวิชาเอก/สาขาวิชา ที่เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู ตำแหน่งครูผู้ช่วย [ รายละเอียด ]
[ 10 ก.พ. 59 ] คนอ่านทั้งหมด [ 877 ]
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ ครั้งที่ 1 ปี พ.ศ.2559 [ รายละเอียด ]
[ 08 ก.พ. 59 ] คนอ่านทั้งหมด [ 1174 ]
หน้าที่    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 
 
 


ข้อมูลสารสนเทศ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
คู่มือจัดตั้งงบประมาณ
แบบฟอร์มบริการ
แผนพัฒนาการศึกษา
แผนปฏิบัติการประจำปี
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มนโยบายและแผน
คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มนิเทศ ติดตามฯ
คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มอำนวยการ
คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มบริหารงานบุคคล
คู่มือปฏิบัติงานหน่วยตรวจสอบภายใน
คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน
คลังข้อสอบ
แหล่งเรียนรู้
ผลสอบทางวิชาการนักเรียน
เผยแพร่ผลงานวิชาการ
คู่มือประชาชนสพป.สท1
นโยบาย"ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้"
แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัด
นักเรียนนอกเขตบริการ
ปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน
คู่มือโรงเรียนประชารัฐ
คู่มือสะเต็มศึกษา
คู่มือดำเนินงานสถานศึกษาสีขาว
ศูนย์ ฉก.คศ.
การขอและเลื่อนวิทยฐานะ
รายงานผลการดำเนินงาน
KM การจัดการความรู้
ระเบียบหลักเกณฑ์ของกลุ่มบริหารงานบุคคล
รายงานการกำกับติดตามรายไตรมาส
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุ
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง
สารสนเทศทางการศึกษา สพป.สท.1
AMSS
DMC
data-Emis
B-OBEC
Schoolmis
KRS
ARS
e-MES
ควบคุมภายใน
gis
e-Book
e-money
ลงทะเบียนObecmail
obecmail
พ.ร.บ.คอม
CCT
SET
สทศ.
ก.ค.ศ.16
ศูนย์ดำรค์ธรรม
ปณิธานความดี
คู่มือประชาชน
คู่มือประกวดแถมลูกเสือ
ยุทธศาสตร์
ข้อมูลติดต่อราชการ
จัดหางาน
 
 
 
 
 

http://www.escortbayanlariz.net/ promosyon promosyon kalem ataลŸehir escort pendik escort