ประชาสัมพันธ์ผู้ที่ตรวจสุขภาพประจำปีกับทางโรงพยาบาลสุโขทัย ให้มารับผลตรวจได้ที่กลุ่มอำนวยการตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

antalya escort antalya escort bursa escort duzce escort istanbul escort istanbul escort istanbul escort
โครงสร้างการบริหารหน่วยงาน
ผู้บริหาร สพป.สท.1
ประกาศเจตจำนงคุณธรรมความโปร่งใส
อำนาจหน้าที่
นโยบายพัฒนาคุณภาพการศึกษา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ/เป้าประสงค์
ค่านิยมองค์กร
กลยุทธ์
มาตรการ
การบริหารงาน
การบริหารเงินงบประมาณ
การส่งเสริมความโปร่งใส
การป้องกันการทุจริต
คู่มือ/มาตรฐานการปฏิบัติงาน
คู่มือ/มาตรฐานการให้บริการ
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ก.ต.ป.น.เขตพื้นที่การศึกษา
ผู้บริหารสถานศึกษา
ผู้อำนวยการกลุ่ม สพป.สท.1
ศูนย์ประถมศึกษาอำเภอ
เครือข่ายสถานศึกษา
สถานศึกษาในสังกัด
สถานศึกษาขนาดเล็ก
โรงเรียนในฝัน
โรงเรียนดีประจำตำบล
โรงเรียนดีใกล้บ้าน(แม่เหล็ก)
โรงเรียนประชารัฐ
โรงเรียนร่วมพัฒนา
สารสนเทศเพื่อการบริหาร
ระบบจัดเก็บข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการ
IQA+SAR รายโรงเรียน
ระบบ E-Service
HRD-e-learning สพป.สุโขทัย เขต 1
ผอ.สพป.สท.1 พบผู้บริหาร
Socail Network
ติดต่อเรา
ที่ตั้ง สพป.สท.1
Ãкº´ÙáŨѴ¡ÒúÃÔËÒâéÍÁÙÅ
ข้อมูลสารสนเทศ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
คู่มือจัดตั้งงบประมาณ
แบบฟอร์มบริการ
แผนพัฒนาการศึกษา
แผนปฏิบัติการประจำปี
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มนโยบายและแผน
คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มนิเทศ ติดตามฯ
คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มอำนวยการ
คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มบริหารงานบุคคล
คู่มือปฏิบัติงานหน่วยตรวจสอบภายใน
คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน
คลังข้อสอบ
แหล่งเรียนรู้
ผลสอบทางวิชาการนักเรียน
เผยแพร่ผลงานวิชาการ
คู่มือประชาชนสพป.สท1
นโยบาย"ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้"
แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัด
นักเรียนนอกเขตบริการ
ปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน
คู่มือโรงเรียนประชารัฐ
คู่มือสะเต็มศึกษา
คู่มือดำเนินงานสถานศึกษาสีขาว
พิมพ์เกียรติบัตรงานศิลปหัตถกรรม
ศูนย์ ฉก.คศ.
การขอและเลื่อนวิทยฐานะ
รายงานผลการดำเนินงาน
KM การจัดการความรู้
ระเบียบหลักเกณฑ์ของกลุ่มบริหารงานบุคคล
รายงานการกำกับติดตามรายไตรมาส
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุ
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง
 

 

           สพป.สุโขทัย เขต 1 ติดตามการเรียนทางไกลผ่านดาวเทียม
 
          

นายพยอม วงษ์พูล ผอ.สพป.สุโขทัย เขต 1 มอบหมายนายวิริยะ วรายุ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ลงพื้นที่ติดตามการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ของโรงเรียนวัดเสาหิน และ วัดเต่าทอง  โดยมีผู้บริหารสถานศึกษาและคณะครูให้การต้อนรับเป็นอย่างดี สำหรับแนวทางการจัดการเรียนการสอนการสอนออนไลน์ โรงเรียนมีแนวทางในการจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม DLTV 5 ขั้นตอนดังนี้ 1. เตรียมความพร้อม มีประชุมวางแผนการดำเนินงานการจัดการเรียนการสอนทางไกล แต่งตั้งคณะครูผู้รับผิดชอบในแต่ละชั้นและรายวิชา ประงานกับหน่วยงานภายนอกคณะกรรมการสถานศึกษา จัดหาสื่อใบงานร่วมกับคุณครู เพื่อให้พร้อมในการจัดการเรียนการสอนทางไกล และสร้างช่องทางการสื่อสาร การตอบปัญหาในการจัดการเรียนการสอน 2. กำกับติดตาม ตรวจสอบการเตรียมความพร้อมของครูก่อนเริ่มเรียน ควบคุมตรวจสอบครู ในช่วงเวลาที่มีการจัดการเรียนการสอน ร่วมกับคณะครู ติดต่อสื่อสารกับผู้ปกครองและนักเรียนเพื่อช่วยเหลือติดตามและแก้ปัญหา และทำการนัดพบครู สัปดาห์ละ 1 ครั้ง 3.ประเมินผลการเรียนการสอน มีการตรวจบันทึกหลังการจัดการเรียนการสอน วิเคราะห์ผลการดำเนินงาน เพื่อพัฒนาปรับปรุงแก้ไข และรายงานผลการจัดการเรียนการสอนต่อ สพท. สัปดาห์ละ 1 ครั้ง 4. พบปะนักเรียนและผู้ปกครองรายสัปดาห์ มีพบปะนักเรียนและผู้ปกครองตามวันเวลาที่นัดหมาย และสอบถามปัญหาที่เกิดขึ้นพร้อมทั้งเสนอแนะแนวทางแก้ไขระหว่างการเรียนการสอนทางไกล และ 5.วัดและประเมินผลการเรียนการสอนทางไกล ครูผู้สอนตรวจใบงาน / ชิ้นงาน /ภาระงาน และทดสอบหลังจบหน่วยการเรียนรู้

 
จำนวนคนอ่าน [ 203 ] คน
 


 

AMSS
DMC
data-Emis
B-OBEC
Schoolmis
KRS
ARS
e-MES
ควบคุมภายใน
gis
e-Book
e-money
ลงทะเบียนObecmail
obecmail
พ.ร.บ.คอม
CCT
SET
สทศ.
ก.ค.ศ.16
ศูนย์ดำรค์ธรรม
ปณิธานความดี
คู่มือประชาชน
คู่มือประกวดแถมลูกเสือ
ยุทธศาสตร์
ข้อมูลติดต่อราชการ
จัดหางาน