ข้อมูลพื้นฐาน
->โครงสร้างการบริหารหน่วยงาน
->ผู้บริหาร สพป.สท.1
->อำนาจหน้าที่
->แผนพัฒนาการศึกษา
->วิสัยทัศน์/พันธกิจ/เป้าประสงค์
->กลยุทธ์/จุดเน้น
->ติดต่อเรา
->กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
->ข่าวประชาสัมพันธ์
->Q & A
->Socail Network
การบริหารงาน
->แผนปฏิบัติการประจำปี
->รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปีรอบ 6 เดือน
->รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
->คู่มือ/มาตรฐานการปฏิบัติงาน
->คู่มือ/มาตรฐานการให้บริการ
->ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
->รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจ
->ระบบ E-Service
การบริหารเงินงบประมาณ
->แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
->รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรอบ 6 เดือน
->รายงานการผลการใช้จ่ายงบประมาณปี
->แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
->ประกาศจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
->สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
->รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุประจำปี
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
->นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
->การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
->หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
->รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
การส่งเสริมความโปร่งใส
->แนวปฏิบัติการจัดการร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
->ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
->ข้อมูลเชิงสถิตเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี
->ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
->การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
การดำเนนการเพื่อป้องกันการทุจริต
->เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
->การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
->การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
->การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
->การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
->แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปี
->รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ 6 เดือน
->รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
มาตรการป้องกันการทุจริต
->มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
->การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
การป้องกันการทุจริต
ก.ต.ป.น.เขตพื้นที่การศึกษา
ผู้บริหารสถานศึกษา
ผู้อำนวยการกลุ่ม สพป.สท.1
ศูนย์ประถมศึกษาอำเภอ
เครือข่ายสถานศึกษา
สถานศึกษาในสังกัด
สถานศึกษาขนาดเล็ก
โรงเรียนในฝัน
โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล
โรงเรียนดีใกล้บ้าน(แม่เหล็ก)
โรงเรียนประชารัฐ
โรงเรียนร่วมพัฒนา
สารสนเทศเพื่อการบริหาร
IQA+SAR รายโรงเรียน
HRD-e-learning สพป.สุโขทัย เขต 1
ผอ.สพป.สท.1 พบผู้บริหาร
ที่ตั้ง สพป.สท.1
แผนที่โรงเรียนในสังกัด
รหัสโรงเรียนในสังกัด สพป.สุโขทัย เขต 1
Ãкº´ÙáŨѴ¡ÒúÃÔËÒâéÍÁÙÅ
ข้อมูลสารสนเทศ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
คู่มือจัดตั้งงบประมาณ
แบบฟอร์มบริการ
แผนพัฒนาการศึกษา
แผนปฏิบัติการประจำปี
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มนโยบายและแผน
คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มนิเทศ ติดตามฯ
คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มอำนวยการ
คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มบริหารงานบุคคล
คู่มือปฏิบัติงานหน่วยตรวจสอบภายใน
คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน
คลังข้อสอบ
แหล่งเรียนรู้
ผลสอบทางวิชาการนักเรียน
เผยแพร่ผลงานวิชาการ
คู่มือประชาชนสพป.สท1
นโยบาย"ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้"
แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัด
นักเรียนนอกเขตบริการ
ปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน
คู่มือโรงเรียนประชารัฐ
คู่มือสะเต็มศึกษา
คู่มือดำเนินงานสถานศึกษาสีขาว
ศูนย์ ฉก.คศ.
การขอและเลื่อนวิทยฐานะ
รายงานผลการดำเนินงาน
KM การจัดการความรู้
ระเบียบหลักเกณฑ์ของกลุ่มบริหารงานบุคคล
รายงานการกำกับติดตามรายไตรมาส
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุ
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง
สารสนเทศทางการศึกษา สพป.สท.1
 
 
 

 

       แจ้งข่าวประชาสัมพันธ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สุโขทัย เขต 1
 
ด่วนที่สุด การนำส่งข้อมูลจ่ายตรง ตามหนังสือ สพป.สท.1 ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04158/2189       
     
       

แจ้งถึงโรงเรียนที่ยังไม่ได้ส่งข้อมูลจ่ายตรงเงินเดือนและข้าราชการ ของกรมบัญชีกลาง (29 ช่อง) ตามหนังสือ สพป.สท.1 ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04158/2189  ขอให้ส่งถึง สพป.สท. 1  ภายในวันที่ 17 พฤษภาคม 2559 นี้

อำเภอเมือง 

บ้านปากแคว 

วัดคุ้งยางใหญ่ 

บ้านยางซ้าย 

บ้านสนามบิน 

บ้านขวาง 

บ้านเพชรไฝ 

วัดคูหาสุวรรณ 

บ้านเมืองเก่า

วัดเชตุพน 

บ้านวังวน 

อนุบาลเมืองสุโขทัย 

บ้านวังทองแดง 

บ้านสำนัก 

บ้านไสยาศน์ 

วัดหนองตาโชติ 

อำเภอกงไกรลาศ

บ้านกง(ราษฎร์อุทิศ)

วัดสงฆาราม 

บ้านบางสนิม 

บ้านหนองหญ้าปล้อง 

อนุบาลกงไกรลาศ 

วัดปรักรัก 

บ้านคลองตะเข้ 

วัดคุ้งยาง 

วัดโบสถ์ 

บ้านใหม่สุขเกษม 

บ้านใหม่โพธิ์ทอง 

บ้านหนองมะเกลือ 

วัดเสาหิน 

บ้านหนองบัว 

บ้านหนองเสาเถียร 

วัดดงยาง 

บ้านยางแดน 

วัดใหม่ไทยบำรุง 

วัดศรีเมือง 

บ้านหนองตูม 

บ้านเกาะนอก

บ้านหนองบัว (จิต) 

บ้านน้ำเรื่อง

 

 

อำเภอคีรีมาศ

บ้ายางแหลม 

บ้านเนินประดู่ 

ศรีคีรีมาศวิทยา

บ้านนาเชิงคีรี

บ้านขุนนาวัง 

บ้านนาโพธิ์ 

บ้านน้ำลาด 

บ้านหนองกระดิ่ง 

บ้านยางเมือง 

บ้านคลองน้ำเย็น 

วัดมุจลินทาราม 

บ้านหนองบัวเขาดิน 

บ้านเนินยาง 

บ้านนาไผ่ล้อม 

บ้านนาสระลอย

 อำเภอบ้านด่านลานหอย

บ้านหนองเฒ่า 

บ้านวังไทร 

บ้านปากคลองร่วม 

บ้านลานทอง 

บ้านวังน้ำขาว 

บ้านหนองจิกตีนเนิน 

บ้านหนองไม้กอง 

บ้านหนองตม 

หนองหญ้าปล้อง(กม.78)

บ้านวังลึก

บ้านตลิ่งชัน 

บ้านวังหาด 

บ้านลานกระบือ

 

 

หมายเหตุ  หากโรงเรียนใดที่มีชื่อ  ได้ส่งข้อมูลมาแล้วต้องขออภัยมา ณ ที่นี้  แต่โรงเรียนใดที่ยังไม่ส่ง  ขอให้ส่ง

ถึง สพป.สท. 1  ภายในวันที่ 17 พฤษภาคม 2559 นี้

วันที่ 17 พ.ค. 59 ผู้อ่าน 688 คน
  

 
AMSS
DMC
data-Emis
B-OBEC
Schoolmis
KRS
ARS
e-MES
ควบคุมภายใน
gis
e-Book
e-money
ลงทะเบียนObecmail
obecmail
พ.ร.บ.คอม
CCT
SET
สทศ.
ก.ค.ศ.16
ศูนย์ดำรค์ธรรม
ปณิธานความดี
คู่มือประชาชน
คู่มือประกวดแถมลูกเสือ
ยุทธศาสตร์
ข้อมูลติดต่อราชการ
จัดหางาน
 
 
 
 
 

http://www.escortbayanlariz.net/ promosyon promosyon kalem