ข้อมูลพื้นฐาน
->โครงสร้างการบริหารหน่วยงาน
->ผู้บริหาร สพป.สท.1
->อำนาจหน้าที่
->แผนพัฒนาการศึกษา
->วิสัยทัศน์/พันธกิจ/เป้าประสงค์
->กลยุทธ์/จุดเน้น
->ติดต่อเรา
->กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
->ข่าวประชาสัมพันธ์
->Q & A
->Socail Network
การบริหารงาน
->แผนปฏิบัติการประจำปี
->รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปีรอบ 6 เดือน
->รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
->คู่มือ/มาตรฐานการปฏิบัติงาน
->คู่มือ/มาตรฐานการให้บริการ
->ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
->รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจ
->ระบบ E-Service
การบริหารเงินงบประมาณ
->แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
->รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรอบ 6 เดือน
->รายงานการผลการใช้จ่ายงบประมาณปี
->แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
->ประกาศจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
->สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
->รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุประจำปี
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
->นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
->การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
->หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
->รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
การส่งเสริมความโปร่งใส
->แนวปฏิบัติการจัดการร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
->ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
->ข้อมูลเชิงสถิตเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี
->ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
->การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
การดำเนนการเพื่อป้องกันการทุจริต
->เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
->การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
->การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
->การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
->การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
->แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปี
->รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ 6 เดือน
->รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
มาตรการป้องกันการทุจริต
->มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
->การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
การป้องกันการทุจริต
ก.ต.ป.น.เขตพื้นที่การศึกษา
ผู้บริหารสถานศึกษา
ผู้อำนวยการกลุ่ม สพป.สท.1
ศูนย์ประถมศึกษาอำเภอ
เครือข่ายสถานศึกษา
สถานศึกษาในสังกัด
สถานศึกษาขนาดเล็ก
โรงเรียนในฝัน
โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล
โรงเรียนดีใกล้บ้าน(แม่เหล็ก)
โรงเรียนประชารัฐ
โรงเรียนร่วมพัฒนา
สารสนเทศเพื่อการบริหาร
IQA+SAR รายโรงเรียน
HRD-e-learning สพป.สุโขทัย เขต 1
ผอ.สพป.สท.1 พบผู้บริหาร
ที่ตั้ง สพป.สท.1
แผนที่โรงเรียนในสังกัด
รหัสโรงเรียนในสังกัด สพป.สุโขทัย เขต 1
Ãкº´ÙáŨѴ¡ÒúÃÔËÒâéÍÁÙÅ
ข้อมูลสารสนเทศ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
คู่มือจัดตั้งงบประมาณ
แบบฟอร์มบริการ
แผนพัฒนาการศึกษา
แผนปฏิบัติการประจำปี
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มนโยบายและแผน
คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มนิเทศ ติดตามฯ
คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มอำนวยการ
คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มบริหารงานบุคคล
คู่มือปฏิบัติงานหน่วยตรวจสอบภายใน
คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน
คลังข้อสอบ
แหล่งเรียนรู้
ผลสอบทางวิชาการนักเรียน
เผยแพร่ผลงานวิชาการ
คู่มือประชาชนสพป.สท1
นโยบาย"ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้"
แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัด
นักเรียนนอกเขตบริการ
ปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน
คู่มือโรงเรียนประชารัฐ
คู่มือสะเต็มศึกษา
คู่มือดำเนินงานสถานศึกษาสีขาว
ศูนย์ ฉก.คศ.
การขอและเลื่อนวิทยฐานะ
รายงานผลการดำเนินงาน
KM การจัดการความรู้
ระเบียบหลักเกณฑ์ของกลุ่มบริหารงานบุคคล
รายงานการกำกับติดตามรายไตรมาส
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุ
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง
สารสนเทศทางการศึกษา สพป.สท.1
 
 
 

 

       แจ้งข่าวประชาสัมพันธ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สุโขทัย เขต 1
 
โรงเรียนที่ยังปรับปรุงข้อมูลนักเรียนรายบุคคลไม่เรียบร้อย      
     
       

แจ้งโรงเรียนที่ยังดำเนินการ ปรัปปรุงข้อมูลนักเรียนรายบุคคล ภาคเรียนที่ 2/2559 ไม่เรียบร้อย ให้เร่ง ดำเนินการให้แล้วเสร็จ ภายในวันที่ 10 พฤศจิกายน 2559 เวลา 08.00 น. หากไม่สามารถดำเนินการได้ทันตามกำหนด ให้ผู้ท่านผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบติดต่อด้วยตนเองที่กลุ่มนโยบายและแผน ในวันที่ 10 พฤศจิกายน 2559 เวลา 09.00 น.

64010003 - วัดคูหาสุวรรณ วันครู2504
64010009 - วัดจันทร์(ลอมราษฎร์บำรุง)
64010011 - บ้านเหมืองตามุก
64010012 - วัดฤทธิ์(คำหมื่นปทุมานุสสรณ์)
64010019 - ศรีมหาโพธิ์(ประชาสรรค์)
64010021 - อนุบาลสุโขทัย
64010022 - บ้านปากแคว
64010023 - บ้านบางคลอง(สามัคคีประชาคาร)
64010027 - บ้านหนองพยอม
64010028 - บ้านจอมสังข์
64010030 - วัดเชตุพน
64010033 - บ้านวังตะคร้อ(ธนาคารกรุงเทพ5)
64010034 - บ้านวังวน
64010039 - บ้านวังทองแดง
64010041 - บ้านไสยาศน์(ราษฎร์บูรณะ)
64010042 - วัดหนองตาโชติ
64010045 - บ้านตลิ่งชัน
64010047 - บ้านคลองไผ่งาม
64010048 - บ้านวังหิน
64010049 - บ้านลานกระบือ
64010057 - บ้านวังโคนเปือย
64010058 - บ้านวังไทร
64010059 - บ้านปากคลองร่วม
64010060 - บ้านวังน้ำขาว
64010061 - บ้านห้วยไคร้
64010062 - บ้านลานทอง
64010067 - บ้านหนองจิกตีนเนิน
64010068 - บ้านหนองไม้กอง
64010075 - บ้านวังกร่าง
64010083 - บ้านขุนนาวัง
64010084 - บ้านโว้งบ่อ
64010085 - บ้านนาโพธิ์
64010092 - บ้านนากาหลง
64010093 - บ้านป้อมประชานุกูล
64010097 - ศรีคีรีมาศวิทยา
64010107 - หนองบัวเขาดิน
64010112 - วัดกกแรต
64010113 - บ้านคลองตะเข้
64010116 - วัดสงฆาราม
64010119 - บ้านหนองหญ้าปล้อง
64010121 - วัดศรีเมือง
64010131 - บ้านหนองบัว
64010132 - บ้านหนองเสาเถียร
64010133 - บ้านป่ามะม่วง
64010136 - วัดดงยาง
64010139 - บ้านหนองบัว(จิตพินิจประชาสรรค์)
64010141 - วัดหางตลาด
64010143 - บ้านน้ำเรื่อง
64010151 - บ้านหนองตูม

 

วันที่ 09 พ.ย. 59 ผู้อ่าน 569 คน
  

 
AMSS
DMC
data-Emis
B-OBEC
Schoolmis
KRS
ARS
e-MES
ควบคุมภายใน
gis
e-Book
e-money
ลงทะเบียนObecmail
obecmail
พ.ร.บ.คอม
CCT
SET
สทศ.
ก.ค.ศ.16
ศูนย์ดำรค์ธรรม
ปณิธานความดี
คู่มือประชาชน
คู่มือประกวดแถมลูกเสือ
ยุทธศาสตร์
ข้อมูลติดต่อราชการ
จัดหางาน
 
 
 
 
 

http://www.escortbayanlariz.net/ promosyon promosyon kalem