ข้อมูลพื้นฐาน
->โครงสร้างการบริหารหน่วยงาน
->ผู้บริหาร สพป.สท.1
->อำนาจหน้าที่
->แผนพัฒนาการศึกษา
->วิสัยทัศน์/พันธกิจ/เป้าประสงค์
->กลยุทธ์/จุดเน้น
->ติดต่อเรา
->กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
->ข่าวประชาสัมพันธ์
->Q & A
->Socail Network
การบริหารงาน
->แผนปฏิบัติการประจำปี
->รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปีรอบ 6 เดือน
->รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
->คู่มือ/มาตรฐานการปฏิบัติงาน
->คู่มือ/มาตรฐานการให้บริการ
->ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
->รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจ
->ระบบ E-Service
การบริหารเงินงบประมาณ
->แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
->รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรอบ 6 เดือน
->รายงานการผลการใช้จ่ายงบประมาณปี
->แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
->ประกาศจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
->สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
->รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุประจำปี
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
->นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
->การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
->หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
->รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
การส่งเสริมความโปร่งใส
->แนวปฏิบัติการจัดการร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
->ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
->ข้อมูลเชิงสถิตเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี
->ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
->การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
การดำเนนการเพื่อป้องกันการทุจริต
->เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
->การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
->การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
->การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
->การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
->แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปี
->รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ 6 เดือน
->รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
มาตรการป้องกันการทุจริต
->มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
->การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
การป้องกันการทุจริต
ก.ต.ป.น.เขตพื้นที่การศึกษา
ผู้บริหารสถานศึกษา
ผู้อำนวยการกลุ่ม สพป.สท.1
ศูนย์ประถมศึกษาอำเภอ
เครือข่ายสถานศึกษา
สถานศึกษาในสังกัด
สถานศึกษาขนาดเล็ก
โรงเรียนในฝัน
โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล
โรงเรียนดีใกล้บ้าน(แม่เหล็ก)
โรงเรียนประชารัฐ
โรงเรียนร่วมพัฒนา
สารสนเทศเพื่อการบริหาร
IQA+SAR รายโรงเรียน
HRD-e-learning สพป.สุโขทัย เขต 1
ผอ.สพป.สท.1 พบผู้บริหาร
ที่ตั้ง สพป.สท.1
แผนที่โรงเรียนในสังกัด
รหัสโรงเรียนในสังกัด สพป.สุโขทัย เขต 1
Ãкº´ÙáŨѴ¡ÒúÃÔËÒâéÍÁÙÅ
ข้อมูลสารสนเทศ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
คู่มือจัดตั้งงบประมาณ
แบบฟอร์มบริการ
แผนพัฒนาการศึกษา
แผนปฏิบัติการประจำปี
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มนโยบายและแผน
คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มนิเทศ ติดตามฯ
คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มอำนวยการ
คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มบริหารงานบุคคล
คู่มือปฏิบัติงานหน่วยตรวจสอบภายใน
คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน
คลังข้อสอบ
แหล่งเรียนรู้
ผลสอบทางวิชาการนักเรียน
เผยแพร่ผลงานวิชาการ
คู่มือประชาชนสพป.สท1
นโยบาย"ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้"
แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัด
นักเรียนนอกเขตบริการ
ปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน
คู่มือโรงเรียนประชารัฐ
คู่มือสะเต็มศึกษา
คู่มือดำเนินงานสถานศึกษาสีขาว
ศูนย์ ฉก.คศ.
การขอและเลื่อนวิทยฐานะ
รายงานผลการดำเนินงาน
KM การจัดการความรู้
ระเบียบหลักเกณฑ์ของกลุ่มบริหารงานบุคคล
รายงานการกำกับติดตามรายไตรมาส
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุ
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง
สารสนเทศทางการศึกษา สพป.สท.1
 
 
 

 

       แจ้งข่าวประชาสัมพันธ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สุโขทัย เขต 1
 
แจ้งพนักงานราชการ/ครูวิกฤตที่ยังไม่ส่งสัญญาจ้างให้รีบส่งโดยด่วน      
     
       

แจ้งพนักงานราชการ/ครูวิกฤตที่ยังไม่ส่งสัญญาจ้างให้รีบส่งโดยด่วน
ครูวิกฤต
1.นางวรรณนา เผ่าคนชม
2.นางสาวจุฑามาศ รอดสิน
3.นางสาวภิรมยา สาทจิม
4.นางสาวธนาภรณ์ ทองธรรม
พนักงานราชการ
1.นางสาววริสา บุญคง รร.บ้านคลองน้ำเย็น
2.นางสาวชื่นกมล อ่ำโพธิ์  รร.บ้านน้ำพุ
3.นางหนึ่งฤทัย ทองพุ่ม บ้านวังลึก
4.นางสาวเกวลิน แน่งน้อย รร.บ้านวังไทร
5.นางกนกอร เอี่ยมพันธ์ รร.บ้านวังโคนเปือย
6.นางสุดารัตน์ ไชยพงศ์ รร.บ้านลานทอง
7.นางสาวชฎาภรณ์ พึ่งกัน รร.อนุบาลสุโขทัย
8.นางสาววรัญญา นันชม รร.วัดคูหาสุวรรณ 
9.นางสาวมยุรี สินทูล รร.บ้านเมืองเก่า
10.นายกิติคุณ รักแจ้ง รร.บ้านเมืองเก่า
11.นางสาวกลมทิพย์ คำสัตย์ รร.วัดปากพระ
12.นายทนงค์ อ้นทอง รร.บ้านวังขวัญ
13.นายวินิตย์ ตั้งถิ่นฐาน รร.บ้านหนองตูม
14.นางสาวพรพิรุณ เขียวอรุณ รร.บ้านน้ำเรื่อง
15.นางชุติกาญจน์ ทองหล่อ รร.ศรีคีรีมาศวิทยา
16.นางสาวมะลิวัลย์ เกิดเกตุ รร.บ้านขุนนาวัง
17.นางสาวรัตนาภรณ์ พุ่มแฟง รร.วัดมุจลินทาราม
18.นางสาวอำภาพร บวมมี รร.บ้านตะเข้ขานฯ
19.นางสาวธัญญรัตน์ สำคัญ รร.วัดหนองกก
20.นายวิรัช ยานุกูล รร.บ้านหนองตลับ
21.นางสาวชลธิชา อ่วมบุตร รร.บ้านหนองจิกตีนเนิน
22.นางสาวกิตติกานต์ เอมอยู่ รร.บ้านหนองจิกตีนเนิน
23.นางสาวกัลยา สุขอิ่ม รร.บ้านหนองสองตอน
24.ยางสาวดวงพร จำลองศิลป์ รร.บ้านวังโคนเปือย
25.นายสระเกษต์ หนานกุล รร.บ้านตลิ่งชัน
26.นายธวัช นิลนนท์ รร.บ้านตลิ่งชัน
27.นายธีระชัย เทียนบุตร รร.บ้านตลิ่งชัน
28.นางสาวเพ็ญนภา ใจดี รร.บ้านตลิ่งชัน
29.นายวันชัย บุญสอง รร.อนุบาลบ้านด่านลานหอย
30.นางสุดารักษ์ กาวิละบุตร รร.อนุบาลบ้านด่านลานหอย
31.นางสาวธนาภรณ์ กิ่งแก้ว รร.บ้านหนองตม
32.นางสาวสมาพร ศรีสุวรรณ รร.บ้านห้วยไคร้
33.นางสาวประภาพรรณ ทองพรรณ รร.บ้านห้วยไคร้
34.นางสาววรรณิสา บัวเผื่อน รร.บ้านหนองเฒ่า
35.นางสาวภวิศา คำรักษ์ รร.บ้านปากคลองร่วม
36.นางสาวสวิตตา พุ่มไม้ รร.บ้านปากคลองร่วม
37.นางสาวจิรารัตน์ มีสุข รร.หนองหญ้าปล้อง

วันที่ 10 พ.ย. 59 ผู้อ่าน 836 คน
  

 
AMSS
DMC
data-Emis
B-OBEC
Schoolmis
KRS
ARS
e-MES
ควบคุมภายใน
gis
e-Book
e-money
ลงทะเบียนObecmail
obecmail
พ.ร.บ.คอม
CCT
SET
สทศ.
ก.ค.ศ.16
ศูนย์ดำรค์ธรรม
ปณิธานความดี
คู่มือประชาชน
คู่มือประกวดแถมลูกเสือ
ยุทธศาสตร์
ข้อมูลติดต่อราชการ
จัดหางาน
 
 
 
 
 

http://www.escortbayanlariz.net/ promosyon promosyon kalem