แผนบริหารการศึกษาขั้นพื้นฐานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต ๑
ข้อมูลทั่วไป

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต ๑

ที่ตั้ง : เลขที่ ๓๗ หมู่ที่ ๑ ถนนจรดวิถีถ่อง ตำบลบ้านกล้วย อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย ๖๔๐๐๐
โทรศัพท์ : ๐๕๕-๖๑๖๑๘๐
Website : https://www.sukhothai1.go.th
Email : saraban04158@obec.go.th, webmaster@sukhothai1.go.th
ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2566

124

จำนวนโรงเรียน

More info

17657

จำนวนนักเรียน

More info

1153

จำนวนห้องเรียน

More info
แผนขับเคลื่อนนโยบายการบริหารศึกษาขั้นพื้นฐานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ของสถานศึกษา สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต ๑
โรงเรียนส่งข้อมูลแล้ว

124

แห่ง
โรงเรีนนที่ยังไม่ส่งข้อมูล

0

แห่ง
ที่
ชื่อโรงเรียน
อำเภอ
จังหวัด
จำนวนนักเรียน
ขนาดโรงเรียน
แผนขับเคลื่อนนโยบาย
1 วัดยางเอน เมืองสุโขทัย สุโขทัย 53 เล็ก เปิดไฟล์
2 วัดตาลเตี้ย เมืองสุโขทัย สุโขทัย 89 เล็ก เปิดไฟล์
3 วัดคูหาสุวรรณ วันครู2504 เมืองสุโขทัย สุโขทัย 694 กลาง เปิดไฟล์
4 บ้านสนามบิน(ประชาศึกษา) เมืองสุโขทัย สุโขทัย 201 กลาง เปิดไฟล์
5 บ้านกล้วย เมืองสุโขทัย สุโขทัย 154 กลาง เปิดไฟล์
6 วัดจันทร์(ลอมราษฎร์บำรุง) เมืองสุโขทัย สุโขทัย 217 กลาง เปิดไฟล์
7 บ้านคลองปลายนา(สาขาบ้านไผ่ขวาง) เมืองสุโขทัย สุโขทัย 26 เล็ก เปิดไฟล์
8 บ้านเหมืองตามุก เมืองสุโขทัย สุโขทัย 0 เล็ก เปิดไฟล์
9 วัดฤทธิ์(คำหมื่นปทุมานุสสรณ์) เมืองสุโขทัย สุโขทัย 120 กลาง เปิดไฟล์
10 บ้านสวนเหนือ(ประชาบำรุง 303) เมืองสุโขทัย สุโขทัย 54 เล็ก เปิดไฟล์
11 วัดคุ้งยางใหญ่ เมืองสุโขทัย สุโขทัย 163 กลาง เปิดไฟล์
12 บ้านคลองปลายนา เมืองสุโขทัย สุโขทัย 23 เล็ก เปิดไฟล์
13 ศรีมหาโพธิ์(ประชาสรรค์) เมืองสุโขทัย สุโขทัย 234 กลาง เปิดไฟล์
14 บ้านบางคลอง(ราษฎร์อุทิศ) เมืองสุโขทัย สุโขทัย 48 เล็ก เปิดไฟล์
15 อนุบาลสุโขทัย เมืองสุโขทัย สุโขทัย 1865 ใหญ่พิเศษ เปิดไฟล์
16 บ้านปากแคว เมืองสุโขทัย สุโขทัย 81 เล็ก เปิดไฟล์
17 บ้านบางคลอง(สามัคคีประชาคาร) เมืองสุโขทัย สุโขทัย 80 เล็ก เปิดไฟล์
18 วัดปากพระ เมืองสุโขทัย สุโขทัย 224 กลาง เปิดไฟล์
19 บ้านหนองพยอม เมืองสุโขทัย สุโขทัย 0 เล็ก เปิดไฟล์
20 บ้านเมืองเก่า ศรีอินทราทิตย์ เมืองสุโขทัย สุโขทัย 541 กลาง เปิดไฟล์
21 วัดเชตุพน เมืองสุโขทัย สุโขทัย 80 เล็ก เปิดไฟล์
22 บ้านมนต์คีรี เมืองสุโขทัย สุโขทัย 29 เล็ก เปิดไฟล์
23 บ้านปากคลอง เมืองสุโขทัย สุโขทัย 58 เล็ก เปิดไฟล์
24 บ้านวังตะคร้อ(ธนาคารกรุงเทพ5) เมืองสุโขทัย สุโขทัย 63 เล็ก เปิดไฟล์
25 บ้านวังวน เมืองสุโขทัย สุโขทัย 80 เล็ก เปิดไฟล์
26 อนุบาลเมืองสุโขทัย เมืองสุโขทัย สุโขทัย 56 เล็ก เปิดไฟล์
27 บ้านยางซ้าย(พรหมมาประชาสรรค์) เมืองสุโขทัย สุโขทัย 83 เล็ก เปิดไฟล์
28 บ้านวังทองแดง เมืองสุโขทัย สุโขทัย 176 กลาง เปิดไฟล์
29 บ้านสำนัก เมืองสุโขทัย สุโขทัย 19 เล็ก เปิดไฟล์
30 บ้านไสยาศน์(ราษฎร์บูรณะ) เมืองสุโขทัย สุโขทัย 90 เล็ก เปิดไฟล์
31 วัดหนองตาโชติ เมืองสุโขทัย สุโขทัย 47 เล็ก เปิดไฟล์
32 บ้านตลิ่งชัน บ้านด่านลานหอย สุโขทัย 345 กลาง เปิดไฟล์
33 บ้านวังหาด บ้านด่านลานหอย สุโขทัย 115 เล็ก เปิดไฟล์
34 บ้านคลองไผ่งาม บ้านด่านลานหอย สุโขทัย 80 เล็ก เปิดไฟล์
35 บ้านวังหิน บ้านด่านลานหอย สุโขทัย 86 เล็ก เปิดไฟล์
36 บ้านลานกระบือ บ้านด่านลานหอย สุโขทัย 437 กลาง เปิดไฟล์
37 บ้านด่าน บ้านด่านลานหอย สุโขทัย 146 กลาง เปิดไฟล์
38 บ้านวังแดด บ้านด่านลานหอย สุโขทัย 90 เล็ก เปิดไฟล์
39 บ้านหนองจัง บ้านด่านลานหอย สุโขทัย 138 กลาง เปิดไฟล์
40 อนุบาลบ้านด่านลานหอย บ้านด่านลานหอย สุโขทัย 771 ใหญ่ เปิดไฟล์
41 เชิงคีรี(สุวิชานวรวุฒิ) บ้านด่านลานหอย สุโขทัย 126 กลาง เปิดไฟล์
42 บ้านหนองเฒ่า บ้านด่านลานหอย สุโขทัย 129 กลาง เปิดไฟล์
43 บ้านวังโคนเปือย บ้านด่านลานหอย สุโขทัย 102 เล็ก เปิดไฟล์
44 บ้านวังไทร บ้านด่านลานหอย สุโขทัย 122 กลาง เปิดไฟล์
45 บ้านปากคลองร่วม บ้านด่านลานหอย สุโขทัย 271 กลาง เปิดไฟล์
46 บ้านวังน้ำขาว บ้านด่านลานหอย สุโขทัย 167 กลาง เปิดไฟล์
47 บ้านห้วยไคร้ บ้านด่านลานหอย สุโขทัย 462 กลาง เปิดไฟล์
48 บ้านลานทอง บ้านด่านลานหอย สุโขทัย 57 เล็ก เปิดไฟล์
49 บ้านวังลึก บ้านด่านลานหอย สุโขทัย 190 กลาง เปิดไฟล์
50 บ้านหนองสองตอน บ้านด่านลานหอย สุโขทัย 0 เล็ก เปิดไฟล์
51 บ้านหนองตม บ้านด่านลานหอย สุโขทัย 50 เล็ก เปิดไฟล์
52 หนองหญ้าปล้อง(กม.78) บ้านด่านลานหอย สุโขทัย 92 เล็ก เปิดไฟล์
53 บ้านหนองจิกตีนเนิน บ้านด่านลานหอย สุโขทัย 124 กลาง เปิดไฟล์
54 บ้านหนองไม้กอง บ้านด่านลานหอย สุโขทัย 68 เล็ก เปิดไฟล์
55 บ้านวังตะคร้อ บ้านด่านลานหอย สุโขทัย 141 กลาง เปิดไฟล์
56 บ้านปากคลองเรือ(โพธิ์โตนด) คีรีมาศ สุโขทัย 95 เล็ก เปิดไฟล์
57 บ้านยางแหลม คีรีมาศ สุโขทัย 70 เล็ก เปิดไฟล์
58 บ้านเนินประดู่ คีรีมาศ สุโขทัย 109 เล็ก เปิดไฟล์
59 วัดหนองกก คีรีมาศ สุโขทัย 80 เล็ก เปิดไฟล์
60 บ้านวังกร่าง คีรีมาศ สุโขทัย 111 เล็ก เปิดไฟล์
61 บ้านยางเมือง คีรีมาศ สุโขทัย 299 กลาง เปิดไฟล์
62 บ้านคลองน้ำเย็น คีรีมาศ สุโขทัย 58 เล็ก เปิดไฟล์
63 อนุบาลคีรีมาศ(วัดบึง) คีรีมาศ สุโขทัย 129 กลาง เปิดไฟล์
64 บ้านนาเชิงคีรี คีรีมาศ สุโขทัย 103 เล็ก เปิดไฟล์
65 บ้านขุนนาวัง คีรีมาศ สุโขทัย 187 กลาง เปิดไฟล์
66 บ้านโว้งบ่อ คีรีมาศ สุโขทัย 65 เล็ก เปิดไฟล์
67 บ้านน้ำลาด คีรีมาศ สุโขทัย 66 เล็ก เปิดไฟล์
68 บ้านเขาทองผางับ คีรีมาศ สุโขทัย 75 เล็ก เปิดไฟล์
69 บ้านน้ำพุ คีรีมาศ สุโขทัย 193 กลาง เปิดไฟล์
70 บ้านลานเอื้อง คีรีมาศ สุโขทัย 105 เล็ก เปิดไฟล์
71 มหาตมาคานธีอนุสรณ์(น้ำตกสายรุ้ง) คีรีมาศ สุโขทัย 64 เล็ก เปิดไฟล์
72 บ้านเนินยาง คีรีมาศ สุโขทัย 40 เล็ก เปิดไฟล์
73 บ้านนากาหลง คีรีมาศ สุโขทัย 79 เล็ก เปิดไฟล์
74 บ้านป้อมประชานุกูล คีรีมาศ สุโขทัย 90 เล็ก เปิดไฟล์
75 บ้านนาสระลอย คีรีมาศ สุโขทัย 88 เล็ก เปิดไฟล์
76 บ้านหนองตลับ คีรีมาศ สุโขทัย 83 เล็ก เปิดไฟล์
77 ศรีคีรีมาศวิทยา คีรีมาศ สุโขทัย 141 กลาง เปิดไฟล์
78 บ้านสามพวง(สามัคคีพิทยา) คีรีมาศ สุโขทัย 155 กลาง เปิดไฟล์
79 บ้านตะเข้ขานสามัคคีวิทยา คีรีมาศ สุโขทัย 200 กลาง เปิดไฟล์
80 บ้านหนองกระดิ่ง คีรีมาศ สุโขทัย 163 กลาง เปิดไฟล์
81 บ้านลำคลองยาง คีรีมาศ สุโขทัย 97 เล็ก เปิดไฟล์
82 บ้านเนินพยอม คีรีมาศ สุโขทัย 73 เล็ก เปิดไฟล์
83 บ้านใหม่เจริญผล คีรีมาศ สุโขทัย 126 กลาง เปิดไฟล์
84 หนองบัวเขาดิน คีรีมาศ สุโขทัย 101 เล็ก เปิดไฟล์
85 วัดมุจลินทาราม คีรีมาศ สุโขทัย 192 กลาง เปิดไฟล์
86 สามัคคีวิทยา(สหกรณ์อุปถัมภ์) คีรีมาศ สุโขทัย 50 เล็ก เปิดไฟล์
87 บ้านบึงหญ้า คีรีมาศ สุโขทัย 232 กลาง เปิดไฟล์
88 วัดปรักรัก กงไกรลาศ สุโขทัย 107 เล็ก เปิดไฟล์
89 วัดกกแรต กงไกรลาศ สุโขทัย 173 กลาง เปิดไฟล์
90 บ้านคลองตะเข้ กงไกรลาศ สุโขทัย 86 เล็ก เปิดไฟล์
91 บ้านประดู่เฒ่า กงไกรลาศ สุโขทัย 73 เล็ก เปิดไฟล์
92 บ้านกง(ราษฎร์อุทิศ) กงไกรลาศ สุโขทัย 237 กลาง เปิดไฟล์
93 วัดสงฆาราม กงไกรลาศ สุโขทัย 49 เล็ก เปิดไฟล์
94 บ้านหนองหญ้าปล้อง กงไกรลาศ สุโขทัย 44 เล็ก เปิดไฟล์
95 บ้านหนองสามพญา กงไกรลาศ สุโขทัย 63 เล็ก เปิดไฟล์
96 วัดศรีเมือง กงไกรลาศ สุโขทัย 42 เล็ก เปิดไฟล์
97 บ้านป่าสัก กงไกรลาศ สุโขทัย 50 เล็ก เปิดไฟล์
98 วัดดอนสักมิตรภาพที่ 231 กงไกรลาศ สุโขทัย 49 เล็ก เปิดไฟล์
99 วัดคุ้งยาง กงไกรลาศ สุโขทัย 120 กลาง เปิดไฟล์
100 บ้านโป่งแค กงไกรลาศ สุโขทัย 60 เล็ก เปิดไฟล์
101 วัดโบสถ์ กงไกรลาศ สุโขทัย 131 กลาง เปิดไฟล์
102 บ้านหนองกระทุ่ม กงไกรลาศ สุโขทัย 59 เล็ก เปิดไฟล์
103 บ้านหนองมะเกลือ กงไกรลาศ สุโขทัย 95 เล็ก เปิดไฟล์
104 วัดเสาหิน กงไกรลาศ สุโขทัย 86 เล็ก เปิดไฟล์
105 บ้านวังขวัญ กงไกรลาศ สุโขทัย 130 กลาง เปิดไฟล์
106 บ้านหนองบัว กงไกรลาศ สุโขทัย 65 เล็ก เปิดไฟล์
107 บ้านหนองเสาเถียร กงไกรลาศ สุโขทัย 94 เล็ก เปิดไฟล์
108 บ้านป่ามะม่วง กงไกรลาศ สุโขทัย 38 เล็ก เปิดไฟล์
109 บ้านดงเดือย กงไกรลาศ สุโขทัย 196 กลาง เปิดไฟล์
110 วัดดงยาง กงไกรลาศ สุโขทัย 75 เล็ก เปิดไฟล์
111 บ้านยางแดน กงไกรลาศ สุโขทัย 13 เล็ก เปิดไฟล์
112 บ้านดอนสำโรง กงไกรลาศ สุโขทัย 82 เล็ก เปิดไฟล์
113 บ้านหนองบัว(จิตพินิจประชาสรรค์) กงไกรลาศ สุโขทัย 244 กลาง เปิดไฟล์
114 วัดท่าฉนวน กงไกรลาศ สุโขทัย 163 กลาง เปิดไฟล์
115 วัดหางตลาด กงไกรลาศ สุโขทัย 237 กลาง เปิดไฟล์
116 บ้านน้ำเรื่อง กงไกรลาศ สุโขทัย 299 กลาง เปิดไฟล์
117 อนุบาลกงไกรลาศ(บ้านกร่าง2465) กงไกรลาศ สุโขทัย 70 เล็ก เปิดไฟล์
118 บ้านใหม่สุขเกษม กงไกรลาศ สุโขทัย 200 กลาง เปิดไฟล์
119 บ้านใหม่โพธิ์ทอง กงไกรลาศ สุโขทัย 40 เล็ก เปิดไฟล์
120 วัดทุ่ง กงไกรลาศ สุโขทัย 52 เล็ก เปิดไฟล์
121 วัดเต่าทอง กงไกรลาศ สุโขทัย 42 เล็ก เปิดไฟล์
122 วัดใหม่ไทยบำรุง กงไกรลาศ สุโขทัย 47 เล็ก เปิดไฟล์
123 บ้านหนองตูม กงไกรลาศ สุโขทัย 204 กลาง เปิดไฟล์
124 บ้านเกาะนอก(ประชานุเคราะห์) กงไกรลาศ สุโขทัย 166 กลาง เปิดไฟล์

หมายเหตุ : ขนาดโรงเรียนจำแนกตามเกณฑ์การย้ายผู้บริหารสถานศึกษา อ้างถึงหนังสือ สพฐ.ที่ ศธ 04009/ว2824 ลงวันที่ 31 พฤษภาคม 2566

ขนาดโรงเรียน ปีการศึกษา 2566
ขนาดโรงเรียน จำนวนนักเรียน จำนวนโรงเรียน
ไม่มีนักเรียน 0 คน 3
ขนาดเล็ก 1 – 119 คน 75
ขนาดกลาง 120 – 719 คน 47
ขนาดใหญ่ 720 – 1679 คน 1
ขนาดใหญ่พิเศษ 1680 คน ขึ้นไป 1